ORDONANŢĂ nr. 2 din 20 ianuarie 2010pentru modificarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 26 ianuarie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILegea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 27 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7, litera d) a alineatului (1) şi alineatul (2) vor avea următorul cuprins:"d) testarea pe animale a ingredientelor sau combinaţiilor de ingrediente, pentru a îndeplini cerinţele prezentei legi, nu mai târziu de data la care aceste teste trebuie să fie înlocuite cu una sau mai multe dintre metodele validate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Comisiei din 30 mai 2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH). (2) Metodele prevăzute în anexa nr. IX «Lista metodelor alternative validate de înlocuire a experimentelor pe animale» la Directiva Consiliului 76/768/CEE din 27 iulie 1976 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice sunt reglementate prin ordin al ministrului sănătăţii, pe măsura publicării lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene."2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Este interzisă folosirea în produsele cosmetice a substanţelor clasificate ca fiind cancerigene, mutagene asupra celulelor embrionare sau toxice pentru reproducere din categoriile 1A, 1B şi 2, în conformitate cu partea 3 din anexa nr. VI la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE , precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 . (2) O substanţă clasificată în categoria 2 poate fi utilizată în produsele cosmetice numai dacă a fost evaluată de Comitetul Ştiinţific pentru Siguranţa Consumatorilor (CSSC), structură consultativă ce funcţionează la nivelul Uniunii Europene, potrivit Deciziei 2008/721/CE a Comisiei din 5 august 2008 de instituire a unei structuri consultative compuse din comitete ştiinţifice şi experţi în domeniul siguranţei consumatorilor, al sănătăţii publice şi al mediului şi de abrogare a Deciziei 2004/210/CE , şi a fost acceptată pentru a fi folosită în compoziţia produselor cosmetice."3. La articolul 14, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Fără a se aduce prejudicii protejării secretului comercial şi proprietăţii intelectuale, producătorul, reprezentantul său autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a unui produs cosmetic importat va asigura ca informaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) şi g) să fie accesibilă publicului în orice format, inclusiv electronic. Informaţiile referitoare la compoziţia cantitativă prevăzută la alin. (1) lit. a) vor fi limitate la substanţele care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa nr. I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008: a) clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 şi 2.7, 2.8 tipurile A şi B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 şi 2, 2.14 categoriile 1 şi 2, 2.15 tipurile A-F; b) clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 - efecte adverse asupra funcţiei sexuale şi a fertilităţii sau asupra dezvoltării, 3.8 - alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 şi 3.10; c) clasa de pericol 4.1; d) clasa de pericol 5.1."4. În cuprinsul legii, termenul "preparat" se înlocuieşte cu termenul "amestec".  +  Articolul IIDispoziţiile prezentei ordonanţe intră în vigoare la data de 1 iunie 2010, cu excepţia dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 care intră în vigoare la data de 1 decembrie 2010.*Prezenta ordonanţă transpune art. 1 "Modificări ale Directivei 76/768/CEE " din Directiva 2008/112/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a directivelor 76/768/CEE , 88/378/CEE , 1999/13/CE ale Consiliului şi a directivelor 2000/53/CE , 2002/96/CE şi 2004/42/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, pentru a le adapta Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 345 din 23 decembrie 2008.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează--------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Adriean VideanuŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 20 ianuarie 2010.Nr. 2.------------