ORDONANŢĂ nr. 3 din 20 ianuarie 2010pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 25 ianuarie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Prin derogare de la prevederile art. 5^4 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă scoaterea din rezerva de stat, cu titlu de împrumut, până la data de 31 octombrie 2010, a cantităţilor de cărbune energetic şi păcură prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă, care vor fi acordate unor operatori economici aflaţi în coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri sau în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 2 (1) În cazul nerestituirii împrumutului prevăzut la art. 1, operatorii economici vor suporta, pentru primele 30 de zile, penalităţi de întârziere de 1% pe zi din valoarea produsului prevăzută în contractul de împrumut, după care Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va emite facturi pentru valoarea produselor calculate la preţurile pieţei, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată luând naştere, prin derogare de la art. 134^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la încasarea parţială sau totală a facturii. (2) Până la dezdăunarea integrală a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, operatorii economici debitori vor suporta majorări de întârziere la plată, la nivelul celor prevăzute de lege pentru creanţele bugetare, precum şi dobânzi la nivelul pieţei, percepute pe toată perioada derulării împrumutului. (3) Restituirea cantităţilor de păcură ce vor fi împrumutate se va face ca produs cu conţinut de sulf sub 1%, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi.  +  Articolul 3 (1) Pentru cantităţile de combustibili ce vor fi împrumutate în baza prezentei ordonanţe, potrivit art. 1, precum şi, după caz, în situaţia aplicării prevederilor art. 2 alin. (1) se vor percepe dobânzi practicate la nivelul pieţei. (2) Dobânzile vor fi percepute la valoarea de piaţă a combustibililor la data încheierii contractului de împrumut. (3) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va stabili dobânda la preţul pieţei pentru fiecare operator economic, pe baza ofertelor obţinute de către aceştia de la bănci comerciale pentru împrumuturi asemănătoare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Adriean VideanuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaPreşedintele Administraţiei Naţionalea Rezervelor de Statşi Probleme Speciale,Adrian GurăuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 20 ianuarie 2010.Nr. 3.  +  Anexa CANTITĂŢILE DE COMBUSTIBILIce urmează a fi scoase din rezerva de stat, sub formă deîmprumut, pentru unele centrale electrice şi termice aflate încoordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şiMediului de Afaceri şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor
  Nr. crt. Operatorul economic Cantitatea de împrumutat (tone)
  Cărbune Păcură
  1. Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. - 20.000,000
  2. Societatea Comercială "Electrocentrale Bucureşti" - S.A. - 50.000,000
  3. Societatea Comercială "Electrocentrale Galaţi" - S.A. - 15.500,000
  4. Societatea Comercială "Electrocentrale Deva" - S.A. - 1.000,000
  5. Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Sucursala ROMAG-TERMO 377.000,000 1.429,715
  6. Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. 300.000,000 4.500,000
  7. Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A. 243.768,066 3.000,000
  8. Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A. 100.000,034 3.009,640
  9. Societatea Comercială "C.E.T. Arad" - S.A. 100.000,000 -
  10. Societatea Comercială "C.E.T. Hidrocarburi" - S.A. Arad - 5.000,000
  11. Societatea Comercială "C.E.T. Bacău" - S.A. 250.000,000 5.619,004
  12. Societatea Comercială "C.E.T. Braşov" - S.A. 150.000,000 -
  13. Societatea Comercială "Uzina Termoelectrica Giurgiu" - S.A. - 5.000,000
  14. Societatea Comercială "C.E.T. Govora" - S.A. 250.000,000 2.000,000
  15. Societatea Comercială "C.E.T. Iaşi" - S.A. - 13.189,828
  16. Societatea Comercială "Electrocentrale Oradea" - S.A. 60.000,000 6.500,000
  17. Societatea Comercială "DALKIA Termo Prahova" - S.R.L. - 14.000,000
  18. Societatea Comercială "Termica Suceava" - S.A. - 4.000,000
  19. Societatea Comercială "Termen Serv" - S.R.L. Alexandria - 2.000,000
  20. Societatea Comercială "Colterm Timişoara" - S.A. 100.000,000 4.000,000
  21. Societatea Comercială "Termica Botoşani" - S.A. - 13.226,841
  --------