ACORD din 13 noiembrie 2009între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 ianuarie 2010  Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare părţi contractante,pornind de la dorinţa dezvoltării în continuare a colaborării bilaterale,având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1.931/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre şi de modificare a dispoziţiilor Convenţiei Schengen,având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1.932/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie,având în vedere faptul că este în interesul Uniunii Europene să se asigure că frontierele cu vecinii săi nu constituie o barieră în calea comerţului, a schimburilor sociale şi culturale sau în calea cooperării regionale,au convenit asupra următoarelor:  +  Articolul 1 (1) Prezentul acord reglementează regimul juridic al micului trafic la frontiera comună a statelor părţilor contractante. (2) În sensul prezentului acord, următorii termeni sunt definiţi astfel: a) zona de frontieră cuprinde teritoriul statelor părţilor contractante, care nu depăşeşte 30 de km de la frontiera de stat şi se află de o parte şi de alta a frontierei de stat dintre România şi Republica Moldova.Unităţile administrativ-teritoriale care sunt situate parţial în zona de 30 de km şi parţial în zona cuprinsă între 30 şi 50 de km de la frontiera comună vor fi considerate ca aparţinând zonei de frontieră.Zona de frontieră cuprinde unităţile administrativ-teritoriale menţionate în anexa nr. 1; b) rezidenţi în zona de frontieră sunt persoanele care locuiesc în mod legal, de cel puţin un an, în zona de frontieră a statului unei părţi contractante.În cazuri excepţionale şi temeinic justificate - căsătorii, naşteri sau adopţii -, pentru membrii de familie poate fi considerată adecvată o perioadă de reşedinţă mai mică de un an; c) mic trafic de frontieră înseamnă trecerea frecventă a frontierei comune a statelor părţilor contractante de către rezidenţii în zona de frontieră a statului unei părţi contractante, care intenţionează să rămână în zona de frontieră a statului celeilalte părţi contractante, în special din motive de ordin social, cultural, familial sau întemeiate economic, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 luni de şedere neîntreruptă, calculată de la data trecerii frontierei; d) permisul de mic trafic de frontieră reprezintă documentul care dă dreptul rezidenţilor în zona de frontieră să treacă frontiera statelor părţilor contractante în regim de mic trafic de frontieră.  +  Articolul 2 (1) Rezidenţii în zona de frontieră pot trece frontiera comună a statelor părţilor contractante, în conformitate cu regimul privind micul trafic de frontieră, în următoarele condiţii: a) sunt în posesia permisului de mic trafic de frontieră şi a paşaportului valabil; b) nu reprezintă o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale statelor părţilor contractante.Autorităţile române competente se vor asigura că solicitanţii de permise de mic trafic de frontieră nu reprezintă o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică ale oricăruia dintre statele membre ale Uniunii Europene.Din momentul în care România va deveni membru cu drepturi depline al spaţiului Schengen, autorităţile române competente nu vor da curs solicitărilor de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră persoanelor pentru care au fost emise alerte în Sistemul de informare Schengen (SIS); c) nu fac obiectul unei expulzări sau interdicţii ori împotriva lor nu au fost introduse alerte în bazele de date ale statelor părţilor contractante, cu scopul de a le fi refuzată intrarea. (2) Autorităţile de frontieră ale statelor părţilor contractante efectuează controale la intrare şi la ieşire asupra rezidenţilor în zona de frontieră, pentru a se asigura că aceştia îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1). (3) Nu se vor aplica ştampile de intrare sau ieşire pe permisele de mic trafic de frontieră eliberate în cadrul regimului privind micul trafic de frontieră.  +  Articolul 3 (1) Permisul de mic trafic de frontieră conţine: a) titlul "Permis de mic trafic de frontieră" şi numărul acestuia; b) fotografia titularului permisului de mic trafic de frontieră; c) numele, prenumele, data şi locul naşterii, sexul, cetăţenia şi domiciliul titularului permisului de mic trafic de frontieră; d) autoritatea care a eliberat permisul de mic trafic de frontieră, data şi locul eliberării, perioada de valabilitate, semnătura şi ştampila; e) zona de frontieră în care titularul permisului de mic trafic de frontieră este autorizat să circule; f) seria şi numărul paşaportului titularului; g) menţiunea că titularul nu este autorizat să se deplaseze în afara zonei de frontieră şi că orice abuz va fi sancţionat conform prevederilor art. 8; h) după caz, detalii privind locul şi circumstanţele în care trecerea frontierei comune este autorizată prin alte locuri decât cele stabilite în acest sens sau în alte intervale orare. (2) În cazul în care nu sunt titulari de paşapoarte individuale, datele minorilor în vârstă de până la 14 ani pentru rezidenţii în zona de frontieră a României şi până la 16 ani pentru rezidenţii în zona de frontieră a Republicii Moldova pot fi înscrise în paşaportul unuia dintre părinţi. (3) Permisul de mic trafic de frontieră conţine elementele de securitate şi specificaţiile tehnice potrivit reglementărilor specifice statelor părţilor contractante.  +  Articolul 4 (1) Rezidenţilor în zona de frontieră le poate fi eliberat permisul de mic trafic de frontieră cu valabilitate de la 2 la 5 ani, fără a putea depăşi perioada de valabilitate a paşaportului titularului sau, după caz, a documentului de călătorie al minorului, în următoarele condiţii: a) sunt în posesia unui paşaport valabil; b) prezintă documente care atestă că sunt rezidenţi în zona de frontieră şi dovedesc că există motive întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei comune statelor părţilor contractante, în temeiul regimului privind micul trafic de frontieră, conform prevederilor anexei nr. 2 ; c) nu reprezintă o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale statelor părţilor contractante.Autorităţile române competente se vor asigura că solicitanţii de permise de mic trafic de frontieră nu reprezintă o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică ale oricăruia dintre statele membre ale Uniunii Europene; d) nu fac obiectul unei expulzări sau interdicţii ori împotriva lor nu au fost introduse alerte în bazele de date ale statelor părţilor contractante, cu scopul de a le fi refuzată intrarea. (2) Taxa pentru permisul de mic trafic de frontieră nu va depăşi taxa pentru emiterea vizelor de scurtă şedere, în conformitate cu acordurile bilaterale în materie. (3) Autorităţile competente ale statelor părţilor contractante eliberează permisul de mic trafic de frontieră în cel mai scurt timp de la data primirii cererii cu toate documentele doveditoare necesare. (4) Permisele de mic trafic de frontieră se eliberează de către autorităţile competente ale statelor părţilor contractante, menţionate în anexa nr. 3. (5) Părţile contractante fac schimb de specimene ale permiselor de mic trafic de frontieră cu 30 (treizeci) de zile înainte de introducerea acestora în circulaţie. În cazul introducerii unor noi specimene sau al modificării celor existente, părţile contractante notifică imediat pe cale diplomatică şi remit noile specimene ale permiselor de mic trafic de frontieră.  +  Articolul 5 (1) Pierderea, deteriorarea sau furtul permisului de mic trafic de frontieră pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante se declară fără întârziere de către titular la autoritatea de frontieră competentă. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), autoritatea de frontieră competentă eliberează un certificat din care să reiasă faptul că frontiera comună a fost trecută pe baza unui permis de mic trafic de frontieră valabil. Părţile contractante recunosc de comun acord că un asemenea certificat este un document care dă dreptul titularului său să treacă neîntârziat frontiera comună pentru a se reîntoarce pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante. (3) În cazul găsirii documentelor furate/pierdute, acestea vor fi înaintate cât mai curând posibil autorităţii emitente.  +  Articolul 6 (1) Trecerea frontierei comune a statelor părţilor contractante de către rezidenţii în zona de frontieră în regim de mic trafic de frontieră se face prin punctele deschise de trecere a frontierei. (2) Trecerea frontierei comune a statelor părţilor contractante în condiţiile alin. (1) se realizează în conformitate cu programul de lucru convenit de către autorităţile de frontieră ale statelor părţilor contractante. (3) În situaţii excepţionale, autorităţile de frontieră ale statelor părţilor contractante pot stabili ca trecerea frontierei comune în regim de mic trafic de frontieră să se desfăşoare şi prin alte locuri decât cele stabilite în acest sens sau în alte intervale orare.  +  Articolul 7 (1) Rezidenţii în zona de frontieră care trec frontiera comună a statelor părţilor contractante în regim de mic trafic de frontieră se supun controlului de frontieră în conformitate cu legislaţia naţională a statului fiecărei părţi contractante. (2) Autorităţile de frontieră ale statului fiecărei părţi contractante, în conformitate cu legislaţia internă a acestui stat, au dreptul să refuze intrarea sau să reducă termenul de şedere pe teritoriul statului său a rezidenţilor în zona de frontieră a statului celeilalte părţi contractante care trec frontiera comună în regim de mic trafic de frontieră. Atât persoana vizată, cât şi autorităţile de frontieră ale statelor părţilor contractante respective vor fi informate cu privire la hotărârea luată.  +  Articolul 8 (1) Pe timpul şederii pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante în cadrul regimului de mic trafic de frontieră, rezidenţii în zona de frontieră sunt obligaţi să respecte legislaţia statului respectiv. (2) Încălcarea reglementărilor în vigoare referitoare la regimul de mic trafic de frontieră se sancţionează în conformitate cu prevederile relevante ale legislaţiilor statelor părţilor contractante şi poate determina, după caz, inclusiv revocarea sau anularea permisului de mic trafic de frontieră de către autorităţile naţionale competente. (3) Rezidenţii în zona de frontieră care încalcă regimul de mic trafic de frontieră stabilit prin prezentul acord şi faţă de care s-a luat hotărârea îndepărtării de pe teritoriul statului respectiv vor fi readmişi pe teritoriul statului părţii contractante în care locuiesc legal, în baza prevederilor Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles la 10 octombrie 2007.  +  Articolul 9Prevederile prezentului acord nu afectează drepturile şi obligaţiile părţilor contractante care decurg din tratatele internaţionale la care sunt parte.  +  Articolul 10Părţile contractante, de comun acord, pot conveni eventuale modificări sau completări ale prezentului acord, care vor intra în vigoare conform procedurii prevăzute la art. 12.  +  Articolul 11Eventualele diferende în legătură cu interpretarea sau aplicarea prezentului acord se soluţionează prin consultări între autorităţile competente ale părţilor contractante, iar în cazul în care acestea nu dau rezultate, pe cale diplomatică.  +  Articolul 12 (1) Prezentul acord se încheie pentru o durată nedeterminată şi intră în vigoare în a 30-a (treizecea) zi de la data primirii ultimei notificări prin care părţile contractante îşi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare. (2) Oricare dintre părţile contractante poate denunţa prezentul acord printr-o notificare scrisă, transmisă celeilalte părţi contractante pe cale diplomatică. Denunţarea produce efecte în a 30-a (treizecea) zi de la data primirii unei astfel de notificări de către cealaltă parte contractantă. (3) Oricare dintre părţile contractante poate suspenda aplicarea prezentului acord sau numai a unor prevederi ale acestuia din motive legate de siguranţă naţională, apărarea ordinii publice sau de ocrotirea sănătăţii publice, printr-o notificare scrisă, transmisă celeilalte părţi contractante pe cale diplomatică.Suspendarea produce efecte în a 10-a (zecea) zi de la data primirii unei astfel de notificări de către cealaltă parte contractantă.Reluarea aplicării prevederilor acordului se va efectua la data primirii notificării privind încetarea motivelor care au dus la suspendarea acordului. (4) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul acord.Semnat la Bucureşti la 13 noiembrie 2009, în două exemplare originale.Pentru Guvernul României,Emil Boc,prim-ministruPentru Guvernul Republicii Moldova,Vladimir Filat,prim-ministru  +  Anexa 1 Unităţile administrativ-teritoriale cuprinse în zona de frontierăUnităţile administrativ-teritoriale cuprinse în zona de frontieră pe teritoriul României
  Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Localitatea Tipul Judeţul
  1 Adăşeni Adăşeni Sat Botoşani
  Zoiţani Sat Botoşani
  2 Albeşti Albeşti Sat Botoşani
  Buimăceni Sat Botoşani
  Costiugeni Sat Botoşani
  Jijia Sat Botoşani
  Măscăţeni Sat Botoşani
  Tudor Vladimirescu Sat Botoşani
  3 Avrămeni Aurel Vlaicu Sat Botoşani
  Avrămeni Sat Botoşani
  Dimitrie Cantemir Sat Botoşani
  Ichimeni Sat Botoşani
  Panaitoaia Sat Botoşani
  Timuş Sat Botoşani
  Tudor Vladimirescu Sat Botoşani
  4 Băluşeni Băluşeni Sat Botoşani
  Băluşenii Noi Sat Botoşani
  Buzeni Sat Botoşani
  Coşuleni Sat Botoşani
  Draxini Sat Botoşani
  Zăiceşti Sat Botoşani
  5 Blândeşti Blândeşti Sat Botoşani
  Cerchejeni Sat Botoşani
  Soldăneşti Sat Botoşani
  6 Călăraşi Călăraşi Sat Botoşani
  Libertatea Sat Botoşani
  Pleşani Sat Botoşani
  7 Conceşti Conceşti Sat Botoşani
  Movileni Sat Botoşani
  8 Copălău Cerbu Sat Botoşani
  Copălău Sat Botoşani
  Cotu Sat Botoşani
  9 Cordăreni Cordăreni Sat Botoşani
  Griviţa Sat Botoşani
  Slobozia Sat Botoşani
  10 Corlăteni Carasa Sat Botoşani
  Corlăţeni Sat Botoşani
  Podeni Sat Botoşani
  Vlădeni Sat Botoşani
  11 Coţuşca Avram Iancu Sat Botoşani
  Cotu Miculinţi Sat Botoşani
  Cotuşca Sat Botoşani
  Crasnaleuca Sat Botoşani
  Ghireni Sat Botoşani
  Mihail Kogălniceanu Sat Botoşani
  Nichiţeni Sat Botoşani
  Nicolae Bălcescu Sat Botoşani
  Puţureni Sat Botoşani
  12 Cristineşti Baranca Sat Botoşani
  Cristineşti Sat Botoşani
  Dragalina Sat Botoşani
  Fundu Herţii Sat Botoşani
  Poiana Sat Botoşani
  13 Dângeni Dângeni Sat Botoşani
  Hulub Sat Botoşani
  Iacobeni Sat Botoşani
  Strahotin Sat Botoşani
  14 Darabani Bajura Sat Botoşani
  Darabani Oraş Botoşani
  Eşanca Sat Botoşani
  Lişmăniţa Sat Botoşani
  15 Dobârceni Bivolari Sat Botoşani
  Brăteni Sat Botoşani
  Cişmăneşti Sat Botoşani
  Dobârceni Sat Botoşani
  Livada Sat Botoşani
  Murguţa Sat Botoşani
  16 Dorohoi Dealu Mare Sat Botoşani
  Dorohoi Oraş Botoşani
  Loturi Enescu Sat Botoşani
  Progresul Sat Botoşani
  17 Drăguşeni Drăguşeni Sat Botoşani
  Podriga Sat Botoşani
  Sărată-Drăguşeni Sat Botoşani
  18 Durneşti Bârsăneşti Sat Botoşani
  Băbiceni Sat Botoşani
  Broşteni Sat Botoşani
  Cucuteni Sat Botoşani
  Durneşti Sat Botoşani
  Guranda Sat Botoşani
  19 Flămânzi Chiţoveni Sat Botoşani
  Flămânzi Oraş Botoşani
  Nicolae Bălcescu Sat Botoşani
  Poiana Sat Botoşani
  Prisăcani Sat Botoşani
  20 Frumuşica Boscoteni Sat Botoşani
  Frumuşica Sat Botoşani
  Rădeni Sat Botoşani
  Storeşti Sat Botoşani
  Şendreni Sat Botoşani
  Vlădeni-Deal Sat Botoşani
  21 George Enescu Arborea Sat Botoşani
  Dumeni Sat Botoşani
  George Enescu Sat Botoşani
  Popeni Sat Botoşani
  Stânca Sat Botoşani
  22 Gorbăneşti Bătrâneşti Sat Botoşani
  George Coşbuc Sat Botoşani
  Gorbăneşti Sat Botoşani
  Mihai Eminescu Sat Botoşani
  Silişcani Sat Botoşani
  Socrujeni Sat Botoşani
  Vânători Sat Botoşani
  Viforeni Sat Botoşani
  23 Havârna Balinţi Sat Botoşani
  Galbeni Sat Botoşani
  Gârbeni Sat Botoşani
  Havârna Sat Botoşani
  Niculcea Sat Botoşani
  Tătărăşeni Sat Botoşani
  24 Hăneşti Borolea Sat Botoşani
  Hăneşti Sat Botoşani
  Moara Jorii Sat Botoşani
  Sărată-Basarab Sat Botoşani
  Slobozia Hăneşti Sat Botoşani
  25 Hlipiceni Dragalina Sat Botoşani
  Hlipiceni Sat Botoşani
  Victoria Sat Botoşani
  26 Hudeşti Alba Sat Botoşani
  Baranca Sat Botoşani
  Başeu Sat Botoşani
  Hudeşti Sat Botoşani
  Mlenăuţi Sat Botoşani
  Vatra Sat Botoşani
  27 Ibăneşti Dumbrăviţa Sat Botoşani
  Ibăneşti Sat Botoşani
  28 Lunca Lunca Sat Botoşani
  Stroieşti Sat Botoşani
  Zlătunoaia Sat Botoşani
  29 Manoleasa Bold Sat Botoşani
  Flondora Sat Botoşani
  Iorga Sat Botoşani
  Liveni Sat Botoşani
  Loturi Sat Botoşani
  Manoleasa Sat Botoşani
  Manoleasa-Prut Sat Botoşani
  Sadoveni Sat Botoşani
  Şerpeniţa Sat Botoşani
  Zahoreni Sat Botoşani
  30 Mihălăşeni Caraiman Sat Botoşani
  Mihălăşeni Sat Botoşani
  Năstase Sat Botoşani
  Negreşti Sat Botoşani
  Păun Sat Botoşani
  Sărată Sat Botoşani
  Slobozia Silişcani Sat Botoşani
  31 Mileanca Codreni Sat Botoşani
  Mileanca Sat Botoşani
  Scutari Sat Botoşani
  Seliştea Sat Botoşani
  32 Mitoc Horia Sat Botoşani
  Mitoc Sat Botoşani
  33 Păltiniş Cuzlău Sat Botoşani
  Horodiştea Sat Botoşani
  Păltiniş Sat Botoşani
  Slobozia Sat Botoşani
  34 Pomârla Hulubeşti Sat Botoşani
  Pomârla Sat Botoşani
  Racovăţ Sat Botoşani
  35 Prăjeni Câmpeni Sat Botoşani
  Lupăria Sat Botoşani
  Miletin Sat Botoşani
  Prăjeni Sat Botoşani
  36 Rădăuţi-Prut Miorcani Sat Botoşani
  Rădăuţi-Prut Sat Botoşani
  Rediu Sat Botoşani
  37 Răuşeni Doina Sat Botoşani
  Pogorăşti Sat Botoşani
  Răuşeni Sat Botoşani
  Rediu Sat Botoşani
  Stolniceni Sat Botoşani
  38 Ripiceni Cinghiniia Sat Botoşani
  Lehneşti Sat Botoşani
  Movila Ruptă Sat Botoşani
  Popoaia Sat Botoşani
  Râşca Sat Botoşani
  Ripiceni Sat Botoşani
  Ripicenii Vechi Sat Botoşani
  39 Româneşti Dămideni Sat Botoşani
  Româneşti Sat Botoşani
  Româneşti-Vale Sat Botoşani
  Sărată Sat Botoşani
  40 Santa Mare Bădărăi Sat Botoşani
  Berza Sat Botoşani
  Bogdăneşti Sat Botoşani
  Durneşti Sat Botoşani
  Ilişeni Sat Botoşani
  Rânghileşti Sat Botoşani
  Rânghileşti-Deal Sat Botoşani
  Santa Mare Sat Botoşani
  41 Săveni Bodeasa Sat Botoşani
  Bozieni Sat Botoşani
  Chişcăreni Sat Botoşani
  Petricani Sat Botoşani
  Sat Nou Sat Botoşani
  Săveni Oraş Botoşani
  42 Suharău Izvoare Sat Botoşani
  Lişna Sat Botoşani
  Oroftiana Sat Botoşani
  Plevna Sat Botoşani
  Smârdan Sat Botoşani
  Suharău Sat Botoşani
  43 Suliţa Cheliş Sat Botoşani
  Dracşani Sat Botoşani
  Suliţa Sat Botoşani
  44 Ştefăneşti Bădiuţi Sat Botoşani
  Bobuleşti Sat Botoşani
  Stânca Sat Botoşani
  Ştefăneşti Oraş Botoşani
  Ştefăneşti-Sat Sat Botoşani
  45 Ştiubieni Ibăneasa Sat Botoşani
  Negreni Sat Botoşani
  Ştiubieni Sat Botoşani
  46 Todireni Cerneşti Sat Botoşani
  Floreşti Sat Botoşani
  Gârbeşti Sat Botoşani
  Iureşti Sat Botoşani
  Todireni Sat Botoşani
  47 Truşeşti Buhăceni Sat Botoşani
  Ciritei Sat Botoşani
  Drislea Sat Botoşani
  Ionăşeni Sat Botoşani
  Păsăteni Sat Botoşani
  Truşeşti Sat Botoşani
  48 Ungureni Borzeşti Sat Botoşani
  Călugăreni Sat Botoşani
  Călugărenii Noi Sat Botoşani
  Durneşti Sat Botoşani
  Mândreşti Sat Botoşani
  Mihai Viteazu Sat Botoşani
  Plopenii Mari Sat Botoşani
  Plopenii Mici Sat Botoşani
  Tăuteşti Sat Botoşani
  Ungureni Sat Botoşani
  Vicoleni Sat Botoşani
  49 Unţeni Burla Sat Botoşani
  Burleşti Sat Botoşani
  Mănăstireni Sat Botoşani
  Soroceni Sat Botoşani
  Unţeni Sat Botoşani
  Valea Grajdului Sat Botoşani
  Vultureni Sat Botoşani
  50 Viişoara Cuza Vodă Sat Botoşani
  Viişoara Sat Botoşani
  Viişoara Mică Sat Botoşani
  51 Vlăsineşti Miron Costin Sat Botoşani
  Sârbi Sat Botoşani
  Vlăsineşti Sat Botoşani
  52 Vorniceni Davidoaia Sat Botoşani
  Dealu Crucii Sat Botoşani
  Vorniceni Sat Botoşani
  53 Brăila Brăila Oraş Brăila
  54 Cazasu Cazasu Sat Brăila
  55 Siliştea Cotu Lung Sat Brăila
  Cotu Mihalea Sat Brăila
  Mărtăceşti Sat Brăila
  Muchea Sat Brăila
  Siliştea Sat Brăila
  Vameşu Sat Brăila
  56 Vădeni Baldovineşti Sat Brăila
  Pietroiu Sat Brăila
  Vădeni Sat Brăila
  57 Bălăbăneşti Bălăbăneşti Sat Galaţi
  Bursucani Sat Galaţi
  Lungeşti Sat Galaţi
  Zimbru Sat Galaţi
  58 Bălăşeşti Bălăşeşti Sat Galaţi
  Ciureşti Sat Galaţi
  Ciureştii Noi Sat Galaţi
  Pupezeni Sat Galaţi
  59 Băleni Băleni Sat Galaţi
  60 Băneasa Băneasa Sat Galaţi
  Roşcani Sat Galaţi
  61 Bereşti Bereşti Oraş Galaţi
  62 Bereşti-Meria Aldeşti Sat Galaţi
  Balinteşti Sat Galaţi
  Bereşti-Meria Sat Galaţi
  Onciu Sat Galaţi
  Pleşa Sat Galaţi
  Prodăneşti Sat Galaţi
  Puricani Sat Galaţi
  Săseni Sat Galaţi
  Slivna Sat Galaţi
  Şipote Sat Galaţi
  63 Braniştea Braniştea Sat Galaţi
  Lozova Sat Galaţi
  Traian Sat Galaţi
  Vasile Alecsandri Sat Galaţi
  64 Cavadineşti Cavadineşti Sat Galaţi
  Comăneşti Sat Galaţi
  Găneşti Sat Galaţi
  Vădeni Sat Galaţi
  65 Corni Corni Sat Galaţi
  Măcişeni Sat Galaţi
  Urleşti Sat Galaţi
  66 Costache Negri Costache Negri Sat Galaţi
  67 Cuca Cuca Sat Galaţi
  68 Cudalbi Cudalbi Sat Galaţi
  69 Cuza Vodă Cuza Vodă Sat Galaţi
  70 Drăguşeni Adam Sat Galaţi
  Căuieşti Sat Galaţi
  Drăguşeni Sat Galaţi
  Fundeanu Sat Galaţi
  Ghingheşti Sat Galaţi
  Nicopole Sat Galaţi
  Ştieţeşti Sat Galaţi
  71 Fârţăneşti Fârtăneşti Sat Galaţi
  Viile Sat Galaţi
  72 Folteşti Folteşti Sat Galaţi
  Stoicani Sat Galaţi
  73 Frumuşiţa Frumuşiţa Sat Galaţi
  Ijdileni Sat Galaţi
  Tămăoani Sat Galaţi
  74 Galaţi Galaţi Oraş Galaţi
  75 Independenţa Independenţa Sat Galaţi
  76 Jorăşti Jorăşti Sat Galaţi
  Lunca Sat Galaţi
  Zărneşti Sat Galaţi
  77 Măstăcani Chiraftei Sat Galaţi
  Măstăcani Sat Galaţi
  78 Oancea Oancea Sat Galaţi
  Slobozia Oancea Sat Galaţi
  79 Pechea Lupele Sat Galaţi
  Pechea Sat Galaţi
  80 Piscu Piscu Sat Galaţi
  Vameş Sat Galaţi
  81 Rădeşti Cruceanu Sat Galaţi
  Rădeşti Sat Galaţi
  82 Rediu Plevna Sat Galaţi
  Rediu Sat Galaţi
  83 Scânteieşti Fântânele Sat Galaţi
  Scânteieşti Sat Galaţi
  84 Schela Negrea Sat Galaţi
  Schela Sat Galaţi
  85 Slobozia Conachi Izvoarele Sat Galaţi
  Slobozia Conachi Sat Galaţi
  86 Smârdan Cişmele Sat Galaţi
  Mihail Kogălniceanu Sat Galaţi
  Smârdan Sat Galaţi
  87 Smulţi Smulţi Sat Galaţi
  88 Suceveni Rogojeni Sat Galaţi
  Suceveni Sat Galaţi
  89 Suhurlui Suhurlui Sat Galaţi
  90 Şendreni Movileni Sat Galaţi
  Şendreni Sat Galaţi
  Şerbeştii Vechi Sat Galaţi
  91 Târgu Bujor Moscu Sat Galaţi
  Târgu Bujor Oraş Galaţi
  Umbrăreşti Sat Galaţi
  92 Tuluceşti Şiviţa Sat Galaţi
  Tătarca Sat Galaţi
  Tuluceşti Sat Galaţi
  93 Valea Mărului Mândreşti Sat Galaţi
  Valea Mărului Sat Galaţi
  94 Vânători Costi Sat Galaţi
  Odaia Manolache Sat Galaţi
  Vânători Sat Galaţi
  95 Vârlezi Crăieşti Sat Galaţi
  Vârlezi Sat Galaţi
  96 Vlădeşti Brăneşti Sat Galaţi
  Vlădeşti Sat Galaţi
  97 Andrieşeni Andrieşeni Sat Iaşi
  Buhăeni Sat Iaşi
  Drăgăneşti Sat Iaşi
  Fântânele Sat Iaşi
  Glăvăneşti Sat Iaşi
  Iepureni Sat Iaşi
  Spineni Sat Iaşi
  98 Aroneanu Aroneanu Sat Iaşi
  Dorobanţ Sat Iaşi
  Rediu Aldei Sat Iaşi
  Şorogani Sat Iaşi
  99 Bârnova Bârnova Sat Iaşi
  Cercu Sat Iaşi
  Păun Sat Iaşi
  Pietrăria Sat Iaşi
  Todirel Sat Iaşi
  Vişan Sat Iaşi
  100 Belceşti Belceşti Sat Iaşi
  Liteni Sat Iaşi
  Munteni Sat Iaşi
  Satu Nou Sat Iaşi
  Tansa Sat Iaşi
  Ulmi Sat Iaşi
  101 Bivolari Bivolari Sat Iaşi
  Buruieneşti Sat Iaşi
  Soloneţ Sat Iaşi
  Tabăra Sat Iaşi
  Traian Sat Iaşi
  102 Ciorteşti Ciorteşti Sat Iaşi
  Coropceni Sat Iaşi
  Deleni Sat Iaşi
  Rotăria Sat Iaşi
  Şerbeşti Sat Iaşi
  103 Ciurea Ciurea Sat Iaşi
  Curături Sat Iaşi
  Dumbrava Sat Iaşi
  Hlincea Sat Iaşi
  Lunca Cetăţuii Sat Iaşi
  Picioru Lupului Sat Iaşi
  Slobozia Sat Iaşi
  104 Coarnele Caprei Arama Sat Iaşi
  Coarnele Caprei Sat Iaşi
  Petroşica Sat Iaşi
  105 Comarna Comarna Sat Iaşi
  Curagău Sat Iaşi
  Osoi Sat Iaşi
  Stânca Sat Iaşi
  106 Costuleni Costuleni Sat Iaşi
  Covasna Sat Iaşi
  Cozia Sat Iaşi
  Hiliţa Sat Iaşi
  107 Cozmeşti Cozmeşti Sat Iaşi
  Podolenii de Jos Sat Iaşi
  Podolenii de Sus Sat Iaşi
  108 Deleni Deleni Sat Iaşi
  Feredeni Sat Iaşi
  Leahu-Nacu Sat Iaşi
  Maxut Sat Iaşi
  Poiana Sat Iaşi
  Slobozia Sat Iaşi
  109 Dobrovăţ Dobrovăţ Sat Iaşi
  110 Dolheşti Brădiceşti Sat Iaşi
  Dolheşti Sat Iaşi
  Pietriş Sat Iaşi
  111 Dumeşti Banu Sat Iaşi
  Chilişoaia Sat Iaşi
  Dumeşti Sat Iaşi
  Hoiseşti Sat Iaşi
  Păuşeşti Sat Iaşi
  112 Erbiceni Bârleşti Sat Iaşi
  Erbiceni Sat Iaşi
  Spinoasa Sat Iaşi
  Sprânceana Sat Iaşi
  Totoeşti Sat Iaşi
  113 Fântânele Fântânele Sat Iaşi
  114 Focuri Focuri Sat Iaşi
  115 Golăieşti Bran Sat Iaşi
  Cilibiu Sat Iaşi
  Cotu lui Ivan Sat Iaşi
  Golăieşti Sat Iaşi
  Grădinari Sat Iaşi
  Medeleni Sat Iaşi
  Petreşti Sat Iaşi
  Podu Jijiei Sat Iaşi
  116 Gorban Gorban Sat Iaşi
  Gura Bohotin Sat Iaşi
  Podu Hagiului Sat Iaşi
  Scoposeni Sat Iaşi
  Zberoaia Sat Iaşi
  117 Grajduri Cărbunari Sat Iaşi
  Corcodel Sat Iaşi
  Grajduri Sat Iaşi
  Lunca Sat Iaşi
  Pădureni Sat Iaşi
  Poiana cu Cetate Sat Iaşi
  Valea Satului Sat Iaşi
  118 Gropniţa Bulbucani Sat Iaşi
  Forăşti Sat Iaşi
  Gropniţa Sat Iaşi
  Mălăeşti Sat Iaşi
  Sângeri Sat Iaşi
  Săveni Sat Iaşi
  119 Grozeşti Colţu Cornii Sat Iaşi
  Grozeşti Sat Iaşi
  Sălăgeni Sat Iaşi
  120 Holboca Cristeşti Sat Iaşi
  Dancu Sat Iaşi
  Holboca Sat Iaşi
  Orzeni Sat Iaşi
  Rusenii Noi Sat Iaşi
  Rusenii Vechi Sat Iaşi
  Valea Lungă Sat Iaşi
  121 Horleşti Bogdăneşti Sat Iaşi
  Horleşti Sat Iaşi
  Scoposeni Sat Iaşi
  122 Iaşi Iaşi Oraş Iaşi
  123 Leţcani Bogonos Sat Iaşi
  Cogeasca Sat Iaşi
  Cucuteni Sat Iaşi
  Leţcani Sat Iaşi
  124 Mironeasa Mironeasa Sat Iaşi
  Schitu Hadâmbului Sat Iaşi
  Urşiţa Sat Iaşi
  125 Miroslava Balciu Sat Iaşi
  Brătuleni Sat Iaşi
  Ciurbesti Sat Iaşi
  Corneşti Sat Iaşi
  Dancaş Sat Iaşi
  Găureni Sat Iaşi
  Horpaz Sat Iaşi
  Miroslava Sat Iaşi
  Proselnici Sat Iaşi
  Uricani Sat Iaşi
  Valea Adâncă Sat Iaşi
  Valea Ursului Sat Iaşi
  Voroveşti Sat Iaşi
  126 Mogoşeşti Budeşti Sat Iaşi
  Hadâmbu Sat Iaşi
  Mânjeşti Sat Iaşi
  Mogoşeşti Sat Iaşi
  127 Moşna Moşna Sat Iaşi
  128 Movileni Iepureni Sat Iaşi
  Larga-Jijia Sat Iaşi
  Movileni Sat Iaşi
  Potângeni Sat Iaşi
  129 Plugari Borosoaia Sat Iaşi
  Oneşti Sat Iaşi
  Plugari Sat Iaşi
  130 Podu Iloaiei Budăi Sat Iaşi
  Cosiţeni Sat Iaşi
  Holm Sat Iaşi
  Podu Iloaiei Oraş Iaşi
  Scobâlţeni Sat Iaşi
  131 Popeşti Doroşcani Sat Iaşi
  Hărpăşeşti Sat Iaşi
  Obrijeni Sat Iaşi
  Pădureni Sat Iaşi
  Popeşti Sat Iaşi
  Vama Sat Iaşi
  132 Popricani Cârlig Sat Iaşi
  Cotu Morii Sat Iaşi
  Cuza Vodă Sat Iaşi
  Moimeşti Sat Iaşi
  Popricani Sat Iaşi
  Rediu Mitropoliei Sat Iaşi
  Ţipileşti Sat Iaşi
  Vânători Sat Iaşi
  Vulturi Sat Iaşi
  133 Prisăcani Măcăreşti Sat Iaşi
  Moreni Sat Iaşi
  Prisăcani Sat Iaşi
  134 Probota Bălteni Sat Iaşi
  Perieni Sat Iaşi
  Probota Sat Iaşi
  135 Răducăneni Bohotin Sat Iaşi
  Isaiia Sat Iaşi
  Răducăneni Sat Iaşi
  Roşu Sat Iaşi
  136 Rediu Breazu Sat Iaşi
  Horleşti Sat Iaşi
  Rediu Sat Iaşi
  Tăuteşti Sat Iaşi
  137 Româneşti Avântu Sat Iaşi
  Româneşti Sat Iaşi
  Ursoaia Sat Iaşi
  138 Roşcani Rădeni Sat Iaşi
  Roşcani Sat Iaşi
  139 Scânteia Bodeşti Sat Iaşi
  Boroşeşti Sat Iaşi
  Ciocârleşti Sat Iaşi
  Lunca Rateş Sat Iaşi
  Rediu Sat Iaşi
  Scânteia Sat Iaşi
  Tufeştii de Sus Sat Iaşi
  140 Schitu Duca Blaga Sat Iaşi
  Dumitreştii Galaţii Sat Iaşi
  Pocreaca Sat Iaşi
  Poiana Sat Iaşi
  Poieni Sat Iaşi
  Satu Nou Sat Iaşi
  Schitu Duca Sat Iaşi
  Slobozia Sat Iaşi
  141 Scobinţi Bădeni Sat Iaşi
  Feteşti Sat Iaşi
  Scobinţi Sat Iaşi
  Sticlăria Sat Iaşi
  Zagavia Sat Iaşi
  142 Şcheia Căueşti Sat Iaşi
  Cioca-Boca Sat Iaşi
  Poiana Şcheii Sat Iaşi
  Satu Nou Sat Iaşi
  Şcheia Sat Iaşi
  143 Şipote Chişcăreni Sat Iaşi
  Hălceni Sat Iaşi
  Iazu Nou Sat Iaşi
  Iazu Vechi Sat Iaşi
  Mitoc Sat Iaşi
  Şipote Sat Iaşi
  144 Tomeşti Chicerea Sat Iaşi
  Goruni Sat Iaşi
  Tomeşti Sat Iaşi
  Vlădiceni Sat Iaşi
  145 Trifeşti Hermeziu Sat Iaşi
  Trifeşti Sat Iaşi
  Vladomira Sat Iaşi
  Zaboloteni Sat Iaşi
  146 Ţigănăşi Cârniceni Sat Iaşi
  Mihail Kogălniceanu Sat Iaşi
  Stejarii Sat Iaşi
  Ţigănăşi Sat Iaşi
  147 Ţuţora Chipereşti Sat Iaşi
  Oprişeni Sat Iaşi
  Ţuţora Sat Iaşi
  148 Ungheni Bosia Sat Iaşi
  Coada Stâncii Sat Iaşi
  Mânzăteşti Sat Iaşi
  Ungheni Sat Iaşi
  149 Valea Lupului Valea Lupului Sat Iaşi
  150 Victoria Frăsuleni Sat Iaşi
  Icuşeni Sat Iaşi
  Luceni Sat Iaşi
  Sculeni Sat Iaşi
  Stânca Sat Iaşi
  Şendreni Sat Iaşi
  Victoria Sat Iaşi
  151 Vlădeni Alexandru cel Bun Sat Iaşi
  Borşa Sat Iaşi
  Broşteni Sat Iaşi
  Iacobeni Sat Iaşi
  Vâlcelele Sat Iaşi
  Vlădeni Sat Iaşi
  152 Voineşti Lungani Sat Iaşi
  Schitu Stavnic Sat Iaşi
  Slobozia Sat Iaşi
  Vocoteşti Sat Iaşi
  Voineşti Sat Iaşi
  153 Carcaliu Carcaliu Sat Tulcea
  154 Greci Greci Sat Tulcea
  155 Grindu Grindu Sat Tulcea
  156 Hamcearca Balabancea Sat Tulcea
  Căprioara Sat Tulcea
  Hamcearca Sat Tulcea
  Nifon Sat Tulcea
  157 I. C. Brătianu I. C. Bratianu Sat Tulcea
  158 Isaccea Isaccea Oraş Tulcea
  Revărsarea Sat Tulcea
  Tichileşti Sat Tulcea
  159 Jijila Garvăn Sat Tulcea
  Jijila Sat Tulcea
  160 Luncaviţa Luncaviţa Sat Tulcea
  Rachelu Sat Tulcea
  161 Măcin Măcin Oraş Tulcea
  162 Niculiţel Niculiţel Sat Tulcea
  163 Smârdan Smârdan Sat Tulcea
  164 Văcăreni Văcăreni Sat Tulcea
  165 Albeşti Albeşti Sat Vaslui
  Corni-Albeşti Sat Vaslui
  Crasna Sat Vaslui
  Gura Albeşti Sat Vaslui
  166 Arsura Arsura Sat Vaslui
  Fundătura Sat Vaslui
  Mihail Kogălniceanu Sat Vaslui
  Pâhneşti Sat Vaslui
  167 Banca 1 Decembrie Sat Vaslui
  Banca Sat Vaslui
  Gara Banca Sat Vaslui
  Ghermăneşti Sat Vaslui
  Micleşti Sat Vaslui
  Mitoc Sat Vaslui
  Sârbi Sat Vaslui
  Satu Nou Sat Vaslui
  Sălcioara Sat Vaslui
  Stoişeşti Sat Vaslui
  Strâmtura-Mitoc Sat Vaslui
  Ţifu Sat Vaslui
  168 Berezeni Berezeni Sat Vaslui
  Muşata Sat Vaslui
  Rânceni Sat Vaslui
  Satu Nou Sat Vaslui
  Stuhuleţ Sat Vaslui
  169 Blăgeşti Blăgeşti Sat Vaslui
  Igeşti Sat Vaslui
  Sipeni Sat Vaslui
  170 Bogdăneşti Bogdăneşti Sat Vaslui
  Buda Sat Vaslui
  Horoiata Sat Vaslui
  Hupca Sat Vaslui
  Orgoieşti Sat Vaslui
  Ulea Sat Vaslui
  Unţeşti Sat Vaslui
  Vişinari Sat Vaslui
  Vlădeşti Sat Vaslui
  171 Boţeşti Boţeşti Sat Vaslui
  Găneşti Sat Vaslui
  Gugeşti Sat Vaslui
  Tălpigeni Sat Vaslui
  172 Buneşti-Avereşti Armăşeni Sat Vaslui
  Avereşti Sat Vaslui
  Buneşti Sat Vaslui
  Plopi Sat Vaslui
  Podu Oprii Sat Vaslui
  Roşiori Sat Vaslui
  Tăbălăeşti Sat Vaslui
  173 Codăeşti Codăeşti Sat Vaslui
  Ghergheleu Sat Vaslui
  Pribeşti Sat Vaslui
  Rediu Galian Sat Vaslui
  174 Costeşti Chiţcani Sat Vaslui
  Costeşti Sat Vaslui
  Dinga Sat Vaslui
  Pârveşti Sat Vaslui
  Puntişeni Sat Vaslui
  Rădeşti Sat Vaslui
  175 Creţeşti Budeşti Sat Vaslui
  Creţeşti Sat Vaslui
  Creţeştii de Sus Sat Vaslui
  Satu Nou Sat Vaslui
  176 Dăneşti Bereasa Sat Vaslui
  Boţoaia Sat Vaslui
  Dăneşti Sat Vaslui
  Emil Racoviţă Sat Vaslui
  Răşcani Sat Vaslui
  Tătărăni Sat Vaslui
  177 Dimitrie Cantemir Grumezoaia Sat Vaslui
  Guşiţei Sat Vaslui
  Hurdugi Sat Vaslui
  Plotoneşti Sat Vaslui
  Urlaţi Sat Vaslui
  178 Dodeşti Dodeşti Sat Vaslui
  Urdeşti Sat Vaslui
  179 Drânceni Albiţa Sat Vaslui
  Băile Drânceni Sat Vaslui
  Drânceni Sat Vaslui
  Ghermăneşti Sat Vaslui
  Râşeşti Sat Vaslui
  Şopârleni Sat Vaslui
  180 Duda-Epureni Bobeşti Sat Vaslui
  Duda Sat Vaslui
  Epureni Sat Vaslui
  Valea Grecului Sat Vaslui
  181 Epureni Bârlăleşti Sat Vaslui
  Bursuci Sat Vaslui
  Epureni Sat Vaslui
  Horga Sat Vaslui
  182 Fălciu Bogdăneşti Sat Vaslui
  Bozia Sat Vaslui
  Copăceana Sat Vaslui
  Fălciu Sat Vaslui
  Odaia Bogdana Sat Vaslui
  Rânzeşti Sat Vaslui
  183 Fereşti Fereşti Sat Vaslui
  184 Fruntişeni Fruntişeni Sat Vaslui
  Grăjdeni Sat Vaslui
  185 Găgeşti Găgeşti Sat Vaslui
  Giurcani Sat Vaslui
  Peicani Sat Vaslui
  Popeni Sat Vaslui
  Tupilaţi Sat Vaslui
  186 Griviţa Griviţa Sat Vaslui
  Odaia Bursucani Sat Vaslui
  Trestiana Sat Vaslui
  187 Hoceni Barboşi Sat Vaslui
  Deleni Sat Vaslui
  Hoceni Sat Vaslui
  Oţeleni Sat Vaslui
  Rediu Sat Vaslui
  Şişcani Sat Vaslui
  Tomşa Sat Vaslui
  188 Huşi Huşi Oraş Vaslui
  189 Lunca Banului Broscoşeşti Sat Vaslui
  Condrea Sat Vaslui
  Focşa Sat Vaslui
  Lunca Banului Sat Vaslui
  Lunca Veche Sat Vaslui
  Oţetoaia Sat Vaslui
  Răducani Sat Vaslui
  190 Măluşteni Ghireasca Sat Vaslui
  Lupeşti Sat Vaslui
  Mânăstirea Sat Vaslui
  Mânzăteşti Sat Vaslui
  Măluşteni Sat Vaslui
  Ţuţcani Sat Vaslui
  191 Micleşti Chirceşti Sat Vaslui
  Micleşti Sat Vaslui
  Popeşti Sat Vaslui
  192 Muntenii de Jos Băcăoani Sat Vaslui
  Mânjeşti Sat Vaslui
  Muntenii de Jos Sat Vaslui
  Secuia Sat Vaslui
  193 Muntenii de Sus Muntenii de Sus Sat Vaslui
  Satu Nou Sat Vaslui
  194 Murgeni Cârja Sat Vaslui
  Floreni Sat Vaslui
  Lăţeşti Sat Vaslui
  Murgeni Oraş Vaslui
  Raiu Sat Vaslui
  Sărăţeni Sat Vaslui
  Schineni Sat Vaslui
  195 Olteneşti Curteni Sat Vaslui
  Olteneşti Sat Vaslui
  Pâhna Sat Vaslui
  Târzii Sat Vaslui
  Vineţeşti Sat Vaslui
  Zgura Sat Vaslui
  196 Pădureni Căpoteşti Sat Vaslui
  Davideşti Sat Vaslui
  Ivăneşti Sat Vaslui
  Leoşti Sat Vaslui
  Pădureni Sat Vaslui
  Rusca Sat Vaslui
  Todireni Sat Vaslui
  Văleni Sat Vaslui
  197 Rebricea Bolaţi Sat Vaslui
  Crăciuneşti Sat Vaslui
  Draxeni Sat Vaslui
  Măcreşti Sat Vaslui
  Rateşu Cuzei Sat Vaslui
  Rebricea Sat Vaslui
  Sasova Sat Vaslui
  Tatomireşti Sat Vaslui
  Tufeştii de Jos Sat Vaslui
  198 Roşieşti Codreni Sat Vaslui
  Gara Roşieşti Sat Vaslui
  Gura Idrici Sat Vaslui
  Idrici Sat Vaslui
  Rediu Sat Vaslui
  Roşieşti Sat Vaslui
  Valea lui Darie Sat Vaslui
  199 Soleşti Bouşori Sat Vaslui
  Iaz Sat Vaslui
  Satu Nou Sat Vaslui
  Soleşti Sat Vaslui
  Şerboteşti Sat Vaslui
  Ştioborăni Sat Vaslui
  Valea Siliştei Sat Vaslui
  200 Stănileşti Bogdana-Voloşeni Sat Vaslui
  Budu Cantemir Sat Vaslui
  Chersăcosu Sat Vaslui
  Gura Văii Sat Vaslui
  Pogăneşti Sat Vaslui
  Săratu Sat Vaslui
  Stănileşti Sat Vaslui
  201 Şuletea Fedeşti Sat Vaslui
  Jigălia Sat Vaslui
  Răşcani Sat Vaslui
  Şuletea Sat Vaslui
  202 Tanacu Beneşti Sat Vaslui
  Tanacu Sat Vaslui
  203 Tăcuta Cujba Sat Vaslui
  Dumasca Sat Vaslui
  Focşeaşca Sat Vaslui
  Mirceşti Sat Vaslui
  Protopopeşti Sat Vaslui
  Sofieni Sat Vaslui
  Tăcuta Sat Vaslui
  204 Tătărăni Bălţaţi Sat Vaslui
  Crăsnăşeni Sat Vaslui
  Giurgeşti Sat Vaslui
  Leoşti Sat Vaslui
  Mantu Sat Vaslui
  Stroieşti Sat Vaslui
  Tătărăni Sat Vaslui
  Valea lui Bosie Sat Vaslui
  Valea Seacă Sat Vaslui
  205 Vaslui Bahnari Sat Vaslui
  Brodoc Sat Vaslui
  Moara Grecilor Sat Vaslui
  Rediu Sat Vaslui
  Vaslui Oraş Vaslui
  Viişoara Sat Vaslui
  206 Văleni Moara Domnească Sat Vaslui
  Văleni Sat Vaslui
  207 Vetrişoaia Bumbăta Sat Vaslui
  Vetrişoaia Sat Vaslui
  208 Viişoara Halta Dodeşti Sat Vaslui
  Văleni Sat Vaslui
  Viişoara Sat Vaslui
  Viltoteşti Sat Vaslui
  209 Vinderei Brădeşti Sat Vaslui
  Docani Sat Vaslui
  Docăneasa Sat Vaslui
  Gara Docăneasa Sat Vaslui
  Gara Tălăşman Sat Vaslui
  Obârşeni Sat Vaslui
  Valea Lungă Sat Vaslui
  Vinderei Sat Vaslui
  210 Vutcani Mălăieşti Sat Vaslui
  Poşta Elan Sat Vaslui
  Vutcani Sat Vaslui
  211 Zorleni Dealu Mare Sat Vaslui
  Popeni Sat Vaslui
  Simila Sat Vaslui
  Zorleni Sat Vaslui
  Unităţile administrativ-teritoriale cuprinse în zona de frontieră pe teritoriul Republicii Moldova
  Nr. crt. Unitatea administrativ- teritorială Localitatea Tipul Raionul
  1 Balasineşti Balasineşti Sat Briceni
  2 Bălcăuţi Bălcăuţi Sat Briceni
  Bocicăuţi Sat Briceni
  3 Beleavinţi Beleavinţi Sat Briceni
  4 Berlinţi Berlinţi Sat Briceni
  Caracuşenii Noi Sat Briceni
  5 Bogdăneşti Bezeda Sat Briceni
  Bogdăneşti Sat Briceni
  Grimeşti Sat Briceni
  6 Briceni Briceni Oraş Briceni
  7 Bulboaca Bulboaca Sat Briceni
  8 Caracuşenii Vechi Caracuşenii Vechi Sat Briceni
  9 Colicăuţi Colicăuţi Sat Briceni
  Trestieni Sat Briceni
  10 Corjeuţi Corjeuţi Sat Briceni
  11 Coteala Coteala Sat Briceni
  12 Cotiujeni Cotiujeni Sat Briceni
  13 Criva Criva Sat Briceni
  14 Drepcăuţi Drepcăuţi Sat Briceni
  15 Grimăncăuţi Grimăncăuţi Sat Briceni
  16 Halahora de Sus Chirilovca Sat Briceni
  Halahora de Jos Sat Briceni
  Halahora de Sus Sat Briceni
  17 Hlina Hlina Sat Briceni
  18 Larga Larga Sat Briceni
  Pavlovca Sat Briceni
  19 Lipcani Lipcani Oraş Briceni
  20 Marcăuţi Mărcăuţi Sat Briceni
  Mărcăuţii Noi Sat Briceni
  21 Medveja Medveja Sat Briceni
  Slobozia-Medveja Sat Briceni
  22 Mihaileni Grozniţa Sat Briceni
  Mihăileni Sat Briceni
  23 Pereriţa Pereriţa Sat Briceni
  24 Şirăuţi Şirăuţi Sat Briceni
  25 Slobozia-Şirăuţi Slobozia-Şirăuţi Sat Briceni
  26 Tabani Tabani Sat Briceni
  27 Teţcani Teţcani Sat Briceni
  28 Trebisăuţi Trebisăuţi Sat Briceni
  29 Alexanderfeld Alexanderfeld Sat Cahul
  30 Alexandru Ioan Cuza Alexandru Ioan Cuza Sat Cahul
  31 Andruşul de Jos Andruşul de Jos Sat Cahul
  32 Andruşul de Sus Andruşul de Sus Sat Cahul
  33 Badicul Moldovenesc Badicul Moldovenesc Sat Cahul
  34 Baurci-Moldoveni Baurci-Moldoveni Sat Cahul
  35 Borceag Borceag Sat Cahul
  36 Brînza Brînza Sat Cahul
  37 Bucuria Bucuria Sat Cahul
  38 Burlăceni Burlăceni Sat Cahul
  Greceni Sat Cahul
  39 Burlacu Burlacu Sat Cahul
  Spicoasa Sat Cahul
  40 Cahul Cahul Oraş Cahul
  Cotihana Sat Cahul
  41 Chioselia Mare Chioselia Mare Sat Cahul
  Frumuşica Sat Cahul
  42 Cîşliţa-Prut Cîşliţa-Prut Sat Cahul
  43 Colibaşi Colibaşi Sat Cahul
  44 Crihana Veche Crihana Veche Sat Cahul
  45 Cucoara Chircani Sat Cahul
  Cucoara Sat Cahul
  46 Doina Doina Sat Cahul
  Iasnaia Poleana Sat Cahul
  Rumeanţev Sat Cahul
  47 Găvănoasa Găvănoasa Sat Cahul
  Nicolaevca Sat Cahul
  Vladimirovca Sat Cahul
  48 Giurgiuleşti Giurgiuleşti Sat Cahul
  49 Huluboaia Huluboaia Sat Cahul
  50 Iujnoe Iujnoe Sat Cahul
  51 Larga Nouă Larga Nouă Sat Cahul
  Larga Veche Sat Cahul
  52 Lebedenco Hutulu Sat Cahul
  Lebedenco Sat Cahul
  Ursoaia Sat Cahul
  53 Lopăţica Lopăţica Sat Cahul
  54 Luceşti Luceşti Sat Cahul
  55 Manta Manta Sat Cahul
  Paşcani Sat Cahul
  56 Moscovei Moscovei Sat Cahul
  Trifeştii Noi Sat Cahul
  57 Pelinei Pelinei Sat Cahul
  Sătuc Sat Cahul
  58 Roşu Roşu Sat Cahul
  59 Slobozia Mare Slobozia Mare Sat Cahul
  60 Taraclia de Salcie Taraclia de Salcie Sat Cahul
  61 Tartaul de Salcie Tartaul de Salcie Sat Cahul
  Tudoreşti Sat Cahul
  62 Tătăreşti Tătăreşti Sat Cahul
  63 Vadul lui Isac Vadul lui Isac Sat Cahul
  64 Văleni Văleni Sat Cahul
  65 Zîrneşti Paicu Sat Cahul
  Treteşti Sat Cahul
  Zîrneşti Sat Cahul
  66 Bahmut Bahmut Sat Călăraşi
  Bahmut, loc. st. c. f. Sat Călăraşi
  67 Buda Buda Sat Călăraşi
  Ursari Sat Călăraşi
  68 Căbăieşti Căbăieşti Sat Călăraşi
  69 Călăraşi Călăraşi Oraş Călăraşi
  Oricova Sat Călăraşi
  70 Hîrjauca Hîrjauca Sat Călăraşi
  Leordoaia Sat Călăraşi
  Mîndra Sat Călăraşi
  Palanca Sat Călăraşi
  71 Horodişte Horodişte Sat Călăraşi
  72 Peticeni Peticeni Sat Călăraşi
  73 Pîrjolteni Pîrjolteni Sat Călăraşi
  74 Sadova Sadova Sat Călăraşi
  75 Sipoteni Podul Lung Sat Călăraşi
  Sipoteni Sat Călăraşi
  76 Temeleuţi Temeleuţi Sat Călăraşi
  77 Tuzara Novaci Sat Călăraşi
  Seliştea Nouă Sat Călăraşi
  Tuzara Sat Călăraşi
  78 Vălcineţ Vălcineţ Sat Călăraşi
  79 Antoneşti Antoneşti Sat Cantemir
  Leca Sat Cantemir
  80 Baimaclia Acui Sat Cantemir
  Baimaclia Sat Cantemir
  Suhat Sat Cantemir
  81 Cania Cania Sat Cantemir
  Iepureni Sat Cantemir
  82 Cantemir Cantemir Oraş Cantemir
  83 Capaclia Capaclia Sat Cantemir
  84 Chioselia Chioselia Sat Cantemir
  Ţărăncuţa Sat Cantemir
  85 Cîietu Cîietu Sat Cantemir
  Dimitrova Sat Cantemir
  86 Ciobalaccia Ciobalaccia Sat Cantemir
  Flocoasa Sat Cantemir
  Victorovca Sat Cantemir
  87 Cîrpeşti Cîrpeşti Sat Cantemir
  88 Cîşla Cîşla Sat Cantemir
  Şofranovca Sat Cantemir
  89 Cociulia Cociulia Sat Cantemir
  90 Coştangalia Coştangalia Sat Cantemir
  91 Enichioi Bobocica Sat Cantemir
  Enichioi Sat Cantemir
  Floricica Sat Cantemir
  Ţolica Sat Cantemir
  92 Goteşti Constantineşti Sat Cantemir
  Goteşti Sat Cantemir
  93 Haragîş Haragîş Sat Cantemir
  94 Lărguţa Lărguţa Sat Cantemir
  95 Lingura Crăciun Sat Cantemir
  Lingura Sat Cantemir
  Popovca Sat Cantemir
  96 Pleşeni Hănăseni Sat Cantemir
  Pleşeni Sat Cantemir
  Tătărăşeni Sat Cantemir
  97 Plopi Alexandrovca Sat Cantemir
  Hîrtop Sat Cantemir
  Plopi Sat Cantemir
  Taraclia Sat Cantemir
  98 Porumbeşti Porumbeşti Sat Cantemir
  99 Sadîc Sadîc Sat Cantemir
  Taraclia Sat Cantemir
  100 Şamalia Şamalia Sat Cantemir
  101 Stoianovca Stoianovca Sat Cantemir
  102 Tartaul Tartaul Sat Cantemir
  103 Ţiganca Ghioltosu Sat Cantemir
  Ţiganca Sat Cantemir
  Ţiganca Nouă Sat Cantemir
  104 Toceni Toceni Sat Cantemir
  Vîlcele Sat Cantemir
  105 Vişniovca Vişniovca Sat Cantemir
  106 Albina Albina Sat Cimişlia
  Fetiţa Sat Cimişlia
  Mereni Sat Cimişlia
  107 Cenac Cenac Sat Cimişlia
  108 Hîrtop Hîrtop Sat Cimişlia
  Ialpug Sat Cimişlia
  Prisaca Sat Cimişlia
  109 Ialpujeni Ialpujeni Sat Cimişlia
  Marienfeld Sat Cimişlia
  110 Javgur Artimonovca Sat Cimişlia
  Javgur Sat Cimişlia
  Maximeni Sat Cimişlia
  111 Topala Topala Sat Cimişlia
  112 Baraboi Baraboi Sat Donduşeni
  113 Frasin Caraiman Sat Donduşeni
  Codrenii Noi Sat Donduşeni
  Frasin Sat Donduşeni
  114 Alexeevca Alexeevca Sat Edineţ
  115 Bădragii Noi Bădragii Noi Sat Edineţ
  116 Bădragii Vechi Bădragii Vechi Sat Edineţ
  117 Bleşteni Bleşteni Sat Edineţ
  Volodeni Sat Edineţ
  118 Brătuşeni Brătuşeni Sat Edineţ
  Brătuşenii Noi Sat Edineţ
  119 Brînzeni Brînzeni Sat Edineţ
  120 Burlăneşti Burlăneşti Sat Edineţ
  Buzdugeni Sat Edineţ
  121 Cepeleuţi Cepeleuţi Sat Edineţ
  Rîngaci Sat Edineţ
  Vancicăuţi Sat Edineţ
  122 Chetroşica Nouă Chetroşica Nouă Sat Edineţ
  123 Constantinovca Constantinovca Sat Edineţ
  Iachimeni Sat Edineţ
  124 Corpaci Corpaci Sat Edineţ
  125 Cuconeştii Noi Cuconeştii Noi Sat Edineţ
  Cuconeştii Vechi Sat Edineţ
  126 Cupcini Chetroşica Veche Sat Edineţ
  127 Cupcini Chiurt Sat Edineţ
  Cupcini Oraş Edineţ
  128 Edineţ Alexăndreni Sat Edineţ
  Edineţ Oraş Edineţ
  Gordineştii Noi Sat Edineţ
  129 Feteşti Feteşti Sat Edineţ
  130 Gaşpar Gaşpar Sat Edineţ
  131 Goleni Goleni Sat Edineţ
  132 Gordineşti Gordineşti Sat Edineţ
  133 Hancăuţi Hancăuţi Sat Edineţ
  134 Hincăuţi Clişcăuţi Sat Edineţ
  Hincăuţi Sat Edineţ
  Poiana Sat Edineţ
  135 Hlinaia Hlinaia Sat Edineţ
  136 Lopatnic Lopatnic Sat Edineţ
  137 Parcova Fîntîna Albă Sat Edineţ
  Parcova Sat Edineţ
  138 Rotunda Hlinaia Mică Sat Edineţ
  Rotunda Sat Edineţ
  139 Ruseni Ruseni Sat Edineţ
  Slobodca Sat Edineţ
  140 Şofrîncani Şofrîncani Sat Edineţ
  141 Stolniceni Stolniceni Sat Edineţ
  142 Terebna Terebna Sat Edineţ
  143 Tirnova Tîrnova Sat Edineţ
  144 Trinca Trinca Sat Edineţ
  145 Viişoara Viişoara Sat Edineţ
  146 Zăbriceni Oneşti Sat Edineţ
  Zăbriceni Sat Edineţ
  147 Albineţul Vechi Albineţul Nou Sat Făleşti
  Albineţul Vechi Sat Făleşti
  Rediul de Jos Sat Făleşti
  Rediul de Sus Sat Făleşti
  148 Bocani Bocani Sat Făleşti
  149 Călineşti Călineşti Sat Făleşti
  150 Călugăr Călugăr Sat Făleşti
  Frumuşica Sat Făleşti
  Socii Noi Sat Făleşti
  Socii Vechi Sat Făleşti
  151 Catranîc Catranîc Sat Făleşti
  152 Chetriş Chetriş Sat Făleşti
  Chetrişul Nou Sat Făleşti
  153 Ciolacu Nou Ciolacu Nou Sat Făleşti
  Ciolacu Vechi Sat Făleşti
  Făgădău Sat Făleşti
  Pocrovca Sat Făleşti
  Şoltoaia Sat Făleşti
  154 Egorovca Catranîc, loc. st. c. f. Sat Făleşti
  Ciuluc Sat Făleşti
  Egorovca Sat Făleşti
  155 Făleşti Făleşti Oraş Făleşti
  156 Făleştii Noi Făleştii Noi Sat Făleşti
  Pietrosul Nou Sat Făleşti
  157 Glinjeni Glinjeni Sat Făleşti
  158 Hiliuţi Hiliuţi Sat Făleşti
  Răuţelul Nou Sat Făleşti
  159 Hînceşti Hînceşti Sat Făleşti
  160 Horeşti Horeşti Sat Făleşti
  Lucăceni Sat Făleşti
  Unteni Sat Făleşti
  161 Ilenuţa Ilenuţa Sat Făleşti
  162 Işcălău Burghelea Sat Făleşti
  Doltu Sat Făleşti
  Işcălău Sat Făleşti
  163 Izvoare Izvoare Sat Făleşti
  164 Logofteni Logofteni Sat Făleşti
  Moldoveanca Sat Făleşti
  165 Mărăndeni Mărăndeni Sat Făleşti
  166 Musteaţa Musteaţa Sat Făleşti
  167 Năvirneţ Năvîrneţ Sat Făleşti
  168 Obreja Veche Obreja Nouă Sat Făleşti
  Obreja Veche Sat Făleşti
  169 Pietrosu Măgura Sat Făleşti
  Măgura Nouă Sat Făleşti
  Pietrosu Sat Făleşti
  170 Pînzăreni Pînzăreni Sat Făleşti
  Pînzărenii Noi Sat Făleşti
  171 Pîrliţa Pîrliţa Sat Făleşti
  172 Pompa Pervomaisc Sat Făleşti
  Pompa Sat Făleşti
  Suvorovca Sat Făleşti
  173 Pruteni Cuzmenii Vechi Sat Făleşti
  Drujineni Sat Făleşti
  Pruteni Sat Făleşti
  Valea Rusului Sat Făleşti
  174 Răuţel Răuţel Sat Făleşti
  175 Risipeni Bocşa Sat Făleşti
  Risipeni Sat Făleşti
  176 Sărată Veche Hitreşti Sat Făleşti
  Sărată Nouă Sat Făleşti
  Sărată Veche Sat Făleşti
  177 Scumpia Hîrtop Sat Făleşti
  Măgureanca Sat Făleşti
  Scumpia Sat Făleşti
  178 Taxobeni Hrubna Nouă Sat Făleşti
  Taxobeni Sat Făleşti
  Vrăneşti Sat Făleşti
  179 Balatina Balatina Sat Glodeni
  Clococenii Vechi Sat Glodeni
  Lipovăţ Sat Glodeni
  Tomeştii Noi Sat Glodeni
  Tomeştii Vechi Sat Glodeni
  180 Cajba Cajba Sat Glodeni
  181 Camenca Brînzeni Sat Glodeni
  Buteşti Sat Glodeni
  Camenca Sat Glodeni
  Moleşti Sat Glodeni
  182 Ciuciulea Ciuciulea Sat Glodeni
  183 Cobani Cobani Sat Glodeni
  184 Cuhneşti Bisericani Sat Glodeni
  Cot Sat Glodeni
  Cuhneşti Sat Glodeni
  Movileni Sat Glodeni
  Serghieni Sat Glodeni
  185 Danu Camencuţa Sat Glodeni
  Danu Sat Glodeni
  Nicolaevca Sat Glodeni
  186 Duşmani Duşmani Sat Glodeni
  187 Fundurii Noi Fundurii Noi Sat Glodeni
  188 Fundurii Vechi Fundurii Vechi Sat Glodeni
  189 Glodeni Glodeni Oraş Glodeni
  Stîrcea Sat Glodeni
  190 Hîjdieni Hîjdieni Sat Glodeni
  191 Iabloana Iabloana Sat Glodeni
  Soroca Sat Glodeni
  192 Limbenii Noi Limbenii Noi Sat Glodeni
  193 Limbenii Vechi Limbenii Vechi Sat Glodeni
  194 Petrunea Petrunea Sat Glodeni
  195 Sturzovca Sturzovca Sat Glodeni
  196 Ustia Ustia Sat Glodeni
  197 Viişoara Moara Domnească Sat Glodeni
  Viişoara Sat Glodeni
  198 Bălceana Bălceana Sat Hînceşti
  199 Bobeica Bobeica Sat Hînceşti
  Dahnovici Sat Hînceşti
  Drăguşeni Sat Hînceşti
  200 Boghiceni Boghiceni Sat Hînceşti
  201 Bozieni Bozieni Sat Hînceşti
  Bozieni Sat Hînceşti
  Dubovca Sat Hînceşti
  202 Bujor Bujor Sat Hînceşti
  203 Călmăţui Călmăţui Sat Hînceşti
  204 Caracui Caracui Sat Hînceşti
  205 Cărpineni Cărpineni Sat Hînceşti
  Horjeşti Sat Hînceşti
  206 Căţeleni Căţeleni Sat Hînceşti
  207 Cioara Cioara Sat Hînceşti
  208 Ciuciuleni Ciuciuleni Sat Hînceşti
  209 Cotul Morii Cotul Morii Sat Hînceşti
  Sărăteni Sat Hînceşti
  210 Crasnoarmeiscoe Crasnoarmeiscoe Sat Hînceşti
  Tălăieşti Sat Hînceşti
  211 Dancu Dancu Sat Hînceşti
  212 Drăguşenii Noi Drăguşenii Noi Sat Hînceşti
  Horodca Sat Hînceşti
  213 Hînceşti Hînceşti Oraş Hînceşti
  214 Ivanovca Costeşti Sat Hînceşti
  Frasin Sat Hînceşti
  Ivanovca Sat Hînceşti
  215 Lăpuşna Anini Sat Hînceşti
  Lăpuşna Sat Hînceşti
  Rusca Sat Hînceşti
  216 Leuşeni Feteasca Sat Hînceşti
  Leuşeni Sat Hînceşti
  217 Logăneşti Logăneşti Sat Hînceşti
  218 Mereşeni Mereşeni Sat Hînceşti
  Sărată-Mereşeni Sat Hînceşti
  219 Mingir Mingir Sat Hînceşti
  Semionovca Sat Hînceşti
  220 Mireşti Chetroşeni Sat Hînceşti
  Mireşti Sat Hînceşti
  221 Negrea Negrea Sat Hînceşti
  222 Nemteni Nemţeni Sat Hînceşti
  223 Obileni Obileni Sat Hînceşti
  224 Oneşti Oneşti Sat Hînceşti
  Strîmbeni Sat Hînceşti
  225 Paşcani Paşcani Sat Hînceşti
  Pereni Sat Hînceşti
  226 Pervomaiscoe Pervomaiscoe Sat Hînceşti
  227 Pogăneşti Marchet Sat Hînceşti
  Pogăneşti Sat Hînceşti
  228 Sărată-Galbenă Brătianovca Sat Hînceşti
  Cărpineanca Sat Hînceşti
  Coroliovca Sat Hînceşti
  Sărată-Galbenă Sat Hînceşti
  Valea Florii Sat Hînceşti
  229 Secăreni Corneşti Sat Hînceşti
  Secăreni Sat Hînceşti
  Secărenii Noi Sat Hînceşti
  230 Şipoteni Şipoteni Sat Hînceşti
  231 Sofia Sofia Sat Hînceşti
  232 Stolniceni Stolniceni Sat Hînceşti
  233 Voinescu Voinescu Sat Hînceşti
  234 Horodca Horodca Sat Ialoveni
  235 Băiuş Băiuş Sat Leova
  Cociulia Nouă Sat Leova
  Hîrtop Sat Leova
  236 Beştemac Beştemac Sat Leova
  Piteşti Sat Leova
  237 Borogani Borogani Sat Leova
  238 Cazangic Cazangic Sat Leova
  Frumuşica Sat Leova
  Selişte Sat Leova
  239 Ceadîr Ceadîr Sat Leova
  240 Cneazevca Cîzlar Sat Leova
  Cneazevca Sat Leova
  241 Colibabovca Colibabovca Sat Leova
  242 Covurlui Covurlui Sat Leova
  243 Cupcui Cupcui Sat Leova
  244 Filipeni Filipeni Sat Leova
  245 Hănăsenii Noi Hănăsenii Noi Sat Leova
  Nicolaevca Sat Leova
  246 Iargara Iargara Oraş Leova
  Meşeni Sat Leova
  247 Leova Leova Oraş Leova
  248 Orac Orac Sat Leova
  249 Romanovca Romanovca Sat Leova
  250 Sărată Nouă Sărată Nouă Sat Leova
  251 Sărată-Răzeşi Sărată-Răzeşi Sat Leova
  252 Sărăteni Sărăteni Sat Leova
  Victoria Sat Leova
  253 Sărăţica Nouă Cîmpul Drept Sat Leova
  Sărăţica Nouă Sat Leova
  254 Sîrma Sîrma Sat Leova
  255 Tigheci Cuporani Sat Leova
  Tigheci Sat Leova
  256 Tochile-Răducani Tochile-Răducani Sat Leova
  257 Tomai Tomai Sat Leova
  258 Tomaiul Nou Sărăţica Veche Sat Leova
  Tomaiul Nou Sat Leova
  259 Vozneseni Troian Sat Leova
  Troiţa Sat Leova
  Vozneseni Sat Leova
  260 Bălăneşti Bălăneşti Sat Nisporeni
  Găureni Sat Nisporeni
  261 Bălăuresti Bălăureşti Sat Nisporeni
  262 Bărboieni Bărboieni Sat Nisporeni
  263 Boldureşti Băcşeni Sat Nisporeni
  Boldureşti Sat Nisporeni
  Chilişoaia Sat Nisporeni
  264 Bolţun Bolţun Sat Nisporeni
  265 Brătuleni Brătuleni Sat Nisporeni
  Cîrneşti Sat Nisporeni
  266 Bursuc Bursuc Sat Nisporeni
  267 Călimăneşti Călimăneşti Sat Nisporeni
  268 Cioreşti Cioreşti Sat Nisporeni
  Vulcăneşti Sat Nisporeni
  Ciuteşti Sat Nisporeni
  Valea Nîrnovei Sat Nisporeni
  269 Cristeşti Cristeşti Sat Nisporeni
  270 Grozeşti Grozeşti Sat Nisporeni
  271 Iurceni Iurceni Sat Nisporeni
  Mîrzoaia Sat Nisporeni
  272 Marinici Heleşteni Sat Nisporeni
  Marinici Sat Nisporeni
  273 Mileşti Mileşti Sat Nisporeni
  274 Nisporeni Nisporeni Oraş Nisporeni
  275 Selişte Păruceni Sat Nisporeni
  Selişte Sat Nisporeni
  276 Şişcani Drojdieni Sat Nisporeni
  Odaia Sat Nisporeni
  Şişcani Sat Nisporeni
  277 Soltăneşti Soltăneşti Sat Nisporeni
  278 Valea-Trestieni Isăicani Sat Nisporeni
  Luminiţa Sat Nisporeni
  Odobeşti Sat Nisporeni
  Selişteni Sat Nisporeni
  Valea-Trestieni Sat Nisporeni
  279 Vărzăreşti Şendreni Sat Nisporeni
  Vărzăreşti Sat Nisporeni
  280 Vînători Vînători Sat Nisporeni
  281 Zberoaia Zberoaia Sat Nisporeni
  282 Bîrlădeni Bîrlădeni Sat Ocniţa
  Paladea Sat Ocniţa
  Rujniţa Sat Ocniţa
  283 Corestăuţi Corestăuţi Sat Ocniţa
  Stălineşti Sat Ocniţa
  284 Grinăuţi-Moldova Grinăuţi-Moldova Sat Ocniţa
  Grinăuţi-Raia Sat Ocniţa
  Rediul Mare loc. st. c. f. Sat Ocniţa
  285 Alexăndreşti Alexăndreşti Sat Rîşcani
  Cucuieţii Noi Sat Rîşcani
  Cucuieţii Vechi Sat Rîşcani
  Ivăneşti Sat Rîşcani
  286 Aluniş Aluniş Sat Rîşcani
  287 Borosenii Noi Borosenii Noi Sat Rîşcani
  288 Branişte Avrămeni Sat Rîşcani
  Branişte Sat Rîşcani
  Reteni Sat Rîşcani
  Reteni-Vasileuţi Sat Rîşcani
  289 Costeşti Costeşti Oraş Rîşcani
  Dămăşcani Sat Rîşcani
  Duruitoarea Sat Rîşcani
  Păscăuţi Sat Rîşcani
  Proscureni Sat Rîşcani
  290 Duruitoarea Nouă Dumeni Sat Rîşcani
  Duruitoarea Nouă Sat Rîşcani
  291 Gălăşeni Gălăşeni Sat Rîşcani
  Mălăieşti Sat Rîşcani
  292 Hiliuţi Hiliuţi Sat Rîşcani
  293 Horodişte Horodişte Sat Rîşcani
  294 Malinovscoe Lupăria Sat Rîşcani
  Malinovscoe Sat Rîşcani
  295 Mihăileni Mihăileni Sat Rîşcani
  296 Nihoreni Nihoreni Sat Rîşcani
  297 Petruşeni Petruşeni Sat Rîşcani
  298 Pîrjota Pîrjota Sat Rîşcani
  299 Pociumbăuţi Pociumbăuţi Sat Rîşcani
  300 Pociumbeni Druţa Sat Rîşcani
  Pociumbeni Sat Rîşcani
  301 Răcăria Răcăria Sat Rîşcani
  Uşurei Sat Rîşcani
  302 Recea Recea Sat Rîşcani
  Slobozia-Recea Sat Rîşcani
  Sverdiac Sat Rîşcani
  303 Rişcani Balanul Nou Sat Rîşcani
  Rămăzan Sat Rîşcani
  Rîşcani Oraş Rîşcani
  304 Şaptebani Şaptebani Sat Rîşcani
  305 Sturzeni Sturzeni Sat Rîşcani
  306 Văratic Văratic Sat Rîşcani
  307 Vasileuţi Armanca Sat Rîşcani
  Ciubara Sat Rîşcani
  Mihăilenii Noi Sat Rîşcani
  Moşeni Sat Rîşcani
  Ştiubeieni Sat Rîşcani
  Vasileuţi Sat Rîşcani
  308 Zăicani Zăicani Sat Rîşcani
  309 Bursuceni Bursuceni Sat Sîngerei
  Slobozia-Măgura Sat Sîngerei
  310 Coşcodeni Bobletici Sat Sîngerei
  Coşcodeni Sat Sîngerei
  Flămînzeni Sat Sîngerei
  311 Tăura Veche Tăura Nouă Sat Sîngerei
  Tăura Veche Sat Sîngerei
  312 Căpriana Căpriana Sat Străşeni
  313 Dolna Dolna Sat Străşeni
  314 Lozova Lozova Sat Străşeni
  Stejăreni Sat Străşeni
  315 Micleuşeni Huzun Sat Străşeni
  Micleuşeni Sat Străşeni
  316 Vorniceni Vorniceni Sat Străşeni
  317 Albota de Jos Albota de Jos Sat Taraclia
  Hagichioi Sat Taraclia
  Hîrtop Sat Taraclia
  318 Albota de Sus Albota de Sus Sat Taraclia
  Roşiţa Sat Taraclia
  Sofievca Sat Taraclia
  319 Balabanu Balabanu Sat Taraclia
  320 Budăi Budăi Sat Taraclia
  Dermengi Sat Taraclia
  321 Musaitu Musaitu Sat Taraclia
  322 Salcia Orehovca Sat Taraclia
  Salcia Sat Taraclia
  323 Vinogradovca Chirilovca Sat Taraclia
  Ciumai Sat Taraclia
  Mirnoe Sat Taraclia
  Vinogradovca Sat Taraclia
  324 Agronomovca Agronomovca Sat Ungheni
  Negurenii Noi Sat Ungheni
  Zăzulenii Noi Sat Ungheni
  325 Alexeevca Alexeevca Sat Ungheni
  Lidovca Sat Ungheni
  Săghieni Sat Ungheni
  326 Boghenii Noi Boghenii Noi Sat Ungheni
  Boghenii Vechi Sat Ungheni
  Izvoreni Sat Ungheni
  Mirceşti Sat Ungheni
  Poiana Sat Ungheni
  327 Buciumeni Buciumeni Sat Ungheni
  Buciumeni, loc. st. c. f. Sat Ungheni
  Floreşti Sat Ungheni
  328 Bumbăta Bumbăta Sat Ungheni
  329 Buşila Buşila Sat Ungheni
  330 Cetireni Cetireni Sat Ungheni
  331 Chirileni Chirileni Sat Ungheni
  332 Cioropcani Bulhac Sat Ungheni
  Cioropcani Sat Ungheni
  Stolniceni Sat Ungheni
  333 Condrăteşti Condrăteşti Sat Ungheni
  Curtoaia Sat Ungheni
  334 Corneşti Corneşti Oraş Ungheni
  Corneşti Sat Ungheni
  Romanovca Sat Ungheni
  335 Costuleni Costuleni Sat Ungheni
  336 Floriţoaia Veche Floriţoaia Nouă Sat Ungheni
  Floriţoaia Veche Sat Ungheni
  Grozasca Sat Ungheni
  337 Hîrceşti Drujba Sat Ungheni
  Hîrceşti Sat Ungheni
  Leordoaia Sat Ungheni
  Mînzăteşti Sat Ungheni
  Veveriţa Sat Ungheni
  338 Măcăreşti Frăsineşti Sat Ungheni
  Măcăreşti Sat Ungheni
  339 Măgurele Măgurele Sat Ungheni
  340 Mănoileşti Mănoileşti Sat Ungheni
  Novaia Nicolaevca Sat Ungheni
  Rezina Sat Ungheni
  Vulpeşti Sat Ungheni
  341 Morenii Noi Morenii Noi Sat Ungheni
  Şicovăţ Sat Ungheni
  342 Negurenii Vechi Coşeni Sat Ungheni
  Negurenii Vechi Sat Ungheni
  Ţîghira Sat Ungheni
  Zăzulenii Vechi Sat Ungheni
  343 Petreşti Medeleni Sat Ungheni
  Petreşti Sat Ungheni
  Petreşti, loc. st. c. f Sat Ungheni
  344 Pîrliţa Hristoforovca Sat Ungheni
  345 Pîrliţa Pîrliţa Sat Ungheni
  346 Rădenii Vechi Rădenii Vechi Sat Ungheni
  347 Sculeni Blindeşti Sat Ungheni
  Floreni Sat Ungheni
  Gherman Sat Ungheni
  Sculeni Sat Ungheni
  348 Sineşti Pojarna Sat Ungheni
  Sineşti Sat Ungheni
  349 Teşcureni Teşcureni Sat Ungheni
  350 Todireşti Grăseni Sat Ungheni
  Todireşti Sat Ungheni
  351 Ungheni Ungheni Oraş Ungheni
  352 Unţeşti Unţeşti Sat Ungheni
  353 Valea Mare Buzduganii de Jos Sat Ungheni
  Buzduganii de Sus Sat Ungheni
  Morenii Vechi Sat Ungheni
  Valea Mare Sat Ungheni
  354 Zagarancea Elizavetovca Sat Ungheni
  Semeni Sat Ungheni
  Zagarancea Sat Ungheni
  355 Bugeac Bugeac Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia
  356 Carbalia Carbalia Sat Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia
  357 Chioselia Rusă Chioselia Rusă Sat Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia
  358 Chirsova Chirsova Sat Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia
  359 Cişmichioi Cişmichioi Sat Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia
  Etulia, loc. st. c. f. Sat Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia
  360 Comrat Comrat Sat Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia
  361 Congaz Congaz Sat Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia
  362 Congazcicul de Sus Congazcicul de Jos Sat Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia
  Congazcicul de Sus Sat Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia
  Duduleşti Sat Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia
  363 Cotovscoe Cotovscoe Sat Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia
  364 Dezghingea Dezghingea Sat Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia
  365 Etulia Etulia Sat Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia
  Etulia Nouă Sat Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia
  366 Vulcăneşti Vulcăneşti Oraş Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia
  Vulcăneşti, loc. st. c. f. Sat Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia
   +  Anexa 2 Documentul care atestă că persoana locuieşte în mod legal în zona de frontieră poate fi oricare dintre următoarele:Pentru România:- cartea de identitate;- permis de şedere temporară;- permis de şedere în scop de muncă;- permis de şedere permanentă;- carte de rezidenţă pentru străinii membri de familie;- carte de rezidenţă permanentă pentru străinii membri de familie;- certificat de înregistrare;- carte de rezidenţă pentru membrii de familie;- carte de rezidenţă permanentă pentru membrii de familie;- carte de rezidenţă permanentă pentru cetăţenii Uniunii Europene.Pentru Republica Moldova:- buletin de identitate;- permisul de şedere pentru cetăţenii străini;- buletin de identitate pentru apatrizi.Atunci când prin documentele prevăzute mai sus nu se poate face dovada perioadei în care persoana a locuit legal în zona de frontieră, acestea sunt însoţite de un certificat eliberat de autoritatea care a emis documentul respectiv.Motive întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei comune a statelor părţilor contractante în temeiul regimului privind micul trafic de frontieră pot fi considerate următoarele, fără a avea caracter limitativ:- menţinerea relaţiilor de familie prin vizitarea rudelor;- însoţirea rudelor pentru acordarea de asistenţă medicală;- participarea la programe în domeniul economic şi schimburi în domeniile economic, ştiinţific, cultural, medical, sportiv, mass-media sau în domeniul educaţiei;- promovarea unor interese economice şi desfăşurarea de activităţi de sprijin economic;- rezolvarea problemelor de natură juridică;- vizitarea mormintelor rudelor;- alte motive întemeiate.  +  Anexa 3 Autorităţile desemnate să primească cererile şi să eliberezepermisele de mic trafic de frontierăPentru rezidenţii din zona de frontieră de pe teritoriul României:Misiunea diplomatică şi oficiile consulare ale Republicii Moldova în RomâniaPentru rezidenţii din zona de frontieră de pe teritoriul Republicii Moldova:Misiunea diplomatică şi oficiile consulare ale României în Republica Moldova____________