DECIZIE nr. 1.598 din 26 noiembrie 2009referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8^1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 18 ianuarie 2010    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorAntonia Constantin - procurorBenke Karoly - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8^1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Vica Rodica Covalciuc în Dosarul nr. 14.882/325/2008 al Judecătoriei Timişoara.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, întrucât se solicită completarea normei legale supuse controlului Curţii Constituţionale.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 14 mai 2009, pronunţată în Dosarul nr. 14.882/325/2008, Judecătoria Timişoara a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8^1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Vica Rodica Covalciuc într-o cauză având ca obiect anulare act.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât trebuiau să prevadă proceduri şi restricţii cu privire la persoanele cărora li se eliberează titluri asupra terenurilor. De asemenea, se arată că art. 8^1 din Legea nr. 146/1997 pune pe picior de egalitate procedurile contencioase cu cele necontencioase, ceea ce nu este echitabil.Judecătoria Timişoara, contrar art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia cu privire la excepţia de neconstituţionalitate formulată.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Avocatul Poporului apreciază că textul legal criticat este constituţional.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 8^1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial la României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, care au următorul cuprins :"(1) Cererile pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive şi irevocabile, prin care se stabilesc calitatea de moştenitor, masa succesorală, cotele şi bunurile ce revin fiecărui moştenitor, dacă nu s-a plătit taxa de timbru pentru efectuarea procedurii succesorale notariale, se taxează potrivit dispoziţiilor art. 3 lit. c). (2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin. (1) se taxează cu: [...]".Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii, ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 24 privind dreptul la apărare, ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată, ale art. 46 privind dreptul la moştenire, precum şi dispoziţiile Protocolului adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul acesteia sugerează o modificare a textului de lege criticat. Întrucât, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională nu are competenţa de a modifica sau completa legile, excepţia de neconstituţionalitate ridicată urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.De asemenea, se mai reţine că autorul excepţiei nu îşi motivează critica de neconstituţionalitate, simpla enumerare a unor texte constituţionale în susţinerea acesteia neîndeplinind exigenţele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992. În consecinţă, şi din această perspectivă, excepţia de neconstituţionalitate ridicată apare ca fiind inadmisibilă.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8^1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Vica Rodica Covalciuc în Dosarul nr. 14.882/325/2008 al Judecătoriei Timişoara.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 26 noiembrie 2009.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Benke Karoly-------