LEGE nr. 86 din 28 mai 1997pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 30 mai 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, publicată în Buletinul Oficial nr. 82 din 6 august 1977, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articol 57 va avea următorul cuprins:"Art. 57. - (1) Pensia, pensia suplimentară şi celelalte drepturi aferente se plătesc titularului sau mandatarului desemnat de acesta, prin procura specială, pentru încasarea drepturilor de pensie sau, la cererea titularului, se depun în contul sau personal deschis la Casa de Economii şi Consemnaţiuni sau la o alta instituţie bancară cu care Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale are încheiată, în acest sens, o convenţie. (2) Pentru pensionării care îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul altei tari, plata pensiei, a pensiei suplimentare şi a celorlalte drepturi aferente se face în condiţiile alin. (1)."2. Articolul 60 va avea următorul cuprins:"Art. 60. - (1) Plata pensiei, a pensiei suplimentare şi a celorlalte drepturi aferente se suspenda pe timpul cît pensionarul executa o pedeapsă privativă de libertate. (2) Pe timpul cît un pensionar de invaliditate de gradul I este internat în unităţi de asistenţa socială, se suspenda plata sumei acordate pentru îngrijire. (3) Suspendarea plăţii sumei acordate pentru îngrijire se face începând cu luna următoare celei în care pensionarul a fost internat într-o unitate de asistenţa socială."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 mai 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR ANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 mai 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI PETRE ROMAN------------------