HOTĂRÂRE nr. 1.633 din 29 decembrie 2009pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:"HOTĂRÂREprivind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz"2. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Prevederile prezentei hotărâri se aplică vehiculelor şi vehiculelor scoase din uz, inclusiv componentelor şi materialelor acestora, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (2) şi fără a se ţine seama de modul în care vehiculul a fost întreţinut sau reparat pe toată durata utilizării acestuia şi indiferent dacă acesta este echipat cu componente furnizate de producător ori cu alte componente a căror montare ca piese de rezervă sau ca piese de schimb se realizează respectându-se reglementările naţionale în domeniu."3. La articolul 2, literele l), ţ) şi v) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"l) operatori economici - producătorii, distribuitorii, colectorii, companiile de asigurări auto, precum şi operatorii care au ca obiect de activitate dezmembrarea, mărunţirea, valorificarea, reciclarea şi alţi operatori care au ca obiect de activitate tratarea vehiculelor scoase din uz, inclusiv a componentelor şi a materialelor acestora;........................................................................ţ) acord voluntar - acordul încheiat între autorităţile publice competente şi reprezentanţii sectoarelor economice implicate, deschis tuturor partenerilor care doresc să se conformeze condiţiilor acordului, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în prezenta hotărâre;........................................................................ v) echipamente şi instalaţii pentru epurarea apelor - orice echipamente sau instalaţii omologate existente pe piaţă, care previn şi înlătură poluarea apelor de suprafaţă şi subterane cu produse petroliere sau alţi posibili poluatori, inclusiv decantoare şi dispozitive de epurare-degresare."4. La articolul 3, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) conceperea şi construirea noilor vehicule cu luarea în considerare a posibilităţilor de dezmembrare, reutilizare şi valorificare, în special prin reciclare, a componentelor şi materialelor acestora;".5. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Anexa prevăzută la alin. (2) se actualizează prin ordin comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri."6. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Producătorii de vehicule trebuie să asigure, individual sau prin contracte cu terţe părţi, preluarea de la ultimul deţinător a vehiculelor pe care le-au introdus pe piaţă, atunci când acestea devin vehicule scoase din uz, precum şi a părţilor uzate devenite deşeuri înlăturate la repararea vehiculelor pentru transport de persoane, în măsura posibilităţilor tehnice."7. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Producătorii acoperă costurile predării şi/sau preiau vehiculele scoase din uz în aceleaşi condiţii precum cele prevăzute la alin. (1)."8. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1): a) vehiculele scoase din uz care nu mai conţin una sau mai multe componente esenţiale, în mod special motorul şi caroseria; b) vehiculele scoase din uz cărora li s-au adăugat deşeuri."9. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Eliberarea certificatului de distrugere de către operatorii economici care deţin instalaţii de tratare autorizate sau de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare, în numele unui operator economic deţinător de instalaţii de tratare autorizate, nu îi îndreptăţeşte pe aceştia să solicite rambursări financiare."10. La articolul 11, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Autorităţile publice competente recunosc şi acceptă certificatele de distrugere eliberate în alte state membre ale Uniunii Europene potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2002/151/CE privind cerinţele minime pentru certificatul de distrugere eliberat în conformitate cu art. 5 alin. (3) din Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind vehiculele scoase din uz."11. La articolul 14, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz sunt obligaţi să le stocheze, chiar şi temporar, şi să le trateze potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi să respecte cerinţele minime prevăzute în anexa nr. 1, cu respectarea prevederilor reglementărilor de drept intern cu privire la sănătate şi la mediu. (4) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) şi (3) au obligaţia să deţină autorizaţie de mediu emisă de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Autorizaţia include în mod obligatoriu condiţiile prevăzute în anexa nr. 1."12. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:"Art. 14^1. - Autorităţile publice încurajează, conform prevederilor legale, unităţile şi întreprinderile care efectuează operaţii de tratare să introducă sisteme de management de mediu certificate."13. La articolul 15, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) La interval de 3 ani, Ministerul Mediului şi Pădurilor înaintează Comisiei Comunităţilor Europene un raport privind punerea în aplicare a prezentei hotărâri. Raportul este întocmit pe baza formularelor prevăzute la alin. (6), în scopul elaborării unei baze de date privind vehiculele uzate şi tratarea acestora. Raportul conţine informaţii relevante referitoare la posibilele modificări în structura comercializării autovehiculelor şi în sectoarele de colectare, dezmembrare, mărunţire, valorificare şi reciclare, care pot duce la perturbarea concurenţei dintre sau în interiorul statelor membre ale Uniunii Europene. Formularele sau schemele sunt trimise statelor membre ale Uniunii Europene cu 6 luni înainte de începutul perioadei acoperite de raport. Raportul este înaintat Comisiei Comunităţilor Europene în termen de 9 luni de la sfârşitul perioadei de 3 ani pe care o acoperă."14. La articolul 16^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Acordurile voluntare respectă următoarele cerinţe: a) acordurile sunt executorii; b) acordurile trebuie să specifice obiectivele cu termenele limită respective."15. La articolul 16^1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Acordurile voluntare sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi sunt transmise Comisiei Comunităţilor Europene."16. La articolul 17, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 şi 7, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 8, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoane fizice şi de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoane juridice; c) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 9, art. 10 alin. (1) şi (1^1), art. 11^1, 13, art. 15 alin. (1), (2) şi (6), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei; d) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 5, precum şi nerespectarea de către operatorul economic a acordurilor voluntare prevăzute la art. 16^1, cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei şi cu suspendarea temporară a activităţii operatorului economic până la conformarea cu prevederile prezentei hotărâri........................................................................ (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."17. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal."18. După articolul 20 se introduce următoarea menţiune:"*Prezenta hotărâre transpune Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 269 din 21 octombrie 2000."19. Articolul 20 se abrogă.20. În anexa nr. 1, la punctul 1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) suprafaţa pentru colectare trebuie împărţită într-o suprafaţă unde vehiculele scoase din uz sunt predate de către deţinători şi o suprafaţă pentru stocarea temporară a acestora în vederea predării către unităţile de tratare. Această ultimă suprafaţă trebuie să fie impermeabilă, protejată împotriva scurgerilor de ulei mineral, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, şi să fie prevăzută, în mod obligatoriu, cu dispozitive de colectare a scurgerilor, decantoare şi dispozitive de epurare-degresare;".21. În anexa nr. 1, la punctul 2, literele b), c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) zonele ce servesc pentru stocarea vehiculelor scoase din uz primite trebuie să fie impermeabilizate, protejate împotriva scurgerilor de ulei mineral, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, şi să fie prevăzute cu dispozitive de colectare a scurgerilor, decantoare şi dispozitive de epurare-degresare; c) pe durata depozitării, înaintea pretratării şi dezmembrării, este interzisă stocarea vehiculelor aşezate pe una dintre părţile laterale sau pe plafon, pentru a preveni scurgerea fluidelor. Depozitarea vehiculelor uzate unul peste altul este admisă numai dacă există echipamentele necesare pentru a se asigura prevenirea deteriorării pieselor de schimb sau a componentelor valorificabile care conţin fluide.......................................................................... e) vehiculele scoase din uz, înainte de a fi tratate, trebuie depozitate pe suprafeţe impermeabile, protejate împotriva scurgerilor de ulei mineral, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, suprafeţe care să prezinte o reţea de drenare a apelor meteorice şi echipamente şi instalaţii pentru epurarea apelor, astfel încât să fie evitată contaminarea solului sau a pânzei freatice;".22. În anexa nr. 1, la punctul 2, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1), cu următorul cuprins:"i^1) în vederea reducerii oricărui impact negativ asupra mediului înconjurător, componentele sau materialele vehiculelor prevăzute la art. 4 alin. (2), care sunt etichetate sau identificate prin mijloace adecvate, se demontează înainte de continuarea tratării;".23. În anexa nr. 1, la punctul 2, literele j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"j) la primirea vehiculelor scoase din uz, materialele şi componentele periculoase sunt înlăturate selectiv, în termen de maximum 3 luni de la emiterea certificatului de distrugere, pentru a nu contamina deşeurile provenind de la vehiculele scoase din uz, produse de maşina de mărunţit, urmând ca operatorii unităţilor de tratare să efectueze cu prioritate următoarele operaţiuni de pretratare: îndepărtarea acumulatorilor; demontarea rezervorului de combustibil lichid sau gazos de către personalul autorizat, conform instrucţiunilor producătorului; tratarea componentelor pirotehnice fie prin dezmembrare şi eliminare conform instrucţiunilor producătorului, fie prin detonare, pentru a le face inofensive atât timp cât sunt instalate pe vehicule; îndepărtarea pe cât posibil a tuturor componentelor conţinând mercur; k) înaintea oricărei tratări operatorii unităţilor de tratare trebuie să îndepărteze de pe vehicule, să colecteze şi să stocheze selectiv, în termen de maximum 3 luni de la emiterea certificatului de distrugere, următoarele materiale şi componente periculoase, pentru a nu contamina deşeurile provenind de la vehiculele scoase din uz, produse de maşina de mărunţit: combustibilul (inclusiv gazul lichefiat), lichidul de răcire, lichidul de frână, agentul frigorific din instalaţia de aer condiţionat, antigelul, condensatoare ce conţin PCB/PCT, uleiul de motor, uleiul de cutie de viteze, de transmisie, uleiul hidraulic şi cel utilizat în amortizoare, orice alte lichide conţinute de vehiculul scos din uz, cu excepţia cazului când acestea sunt necesare pentru reutilizarea componentelor care le conţin. Componentele şi materialele care prezintă riscuri pentru pânza freatică şi pentru apele de suprafaţă sunt depozitate pe suprafeţe acoperite şi impermeabilizate;".24. În anexa nr. 1, la punctul 2, după litera k^1) se introduc trei noi litere, literele k^2), k^3) şi k^4), cu următorul cuprins:"k^2) unităţile de tratare trebuie să includă spaţii de stocare adecvate pentru părţile dezmembrate, inclusiv spaţii de stocare impermeabile pentru piesele de schimb care vin în contact cu uleiul;k^3) unităţile de tratare trebuie să deţină containere adecvate pentru stocarea bateriilor, cu neutralizare electrolitică în acelaşi spaţiu sau în altă parte, şi containere adecvate pentru stocarea filtrelor şi a condensatoarelor care conţin PCB/PCT;k^4) unităţile de tratare trebuie să deţină rezervoare de depozitare adecvate pentru stocarea separată a lichidelor vehiculelor scoase din uz: combustibil, ulei de motor, ulei de cutie de viteze, ulei de transmisie, ulei hidraulic, lichide de răcire, antigel, lichid de frână, acid de baterie, lichide ale sistemului de aer condiţionat şi orice alte lichide conţinute de vehiculul scos din uz;".25. În anexa nr. 1, la punctul 2, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:"l) înaintea oricărei tratări ulterioare, operatorii unităţilor de tratare trebuie să îndepărteze selectiv următoarele substanţe, materiale şi componente periculoase, în termen de maximum 3 luni de la emiterea certificatului de distrugere, pentru a nu contamina deşeurile provenind de la vehiculele scoase din uz, produse de maşina de mărunţit: componentele potenţial periculoase indicate de producători, suspensiile, dacă nu au fost golite de fluide, componentele conţinând azbest, componentele conţinând mercur, cum ar fi întrerupătoarele, în măsura în care este posibil, componentele şi materialele care conţin cadmiu, plumb, crom hexavalent, substanţele care nu au legătură cu vehiculele scoase din uz;".26. În anexa nr. 1, la punctul 2, după litera l) se introduc două noi litere, literele l^1) şi l^2), cu următorul cuprins:"l^1) operaţiile de demontare şi stocare sunt efectuate astfel încât să permită reutilizarea, valorificarea şi, în special, reciclarea componentelor vehiculelor;l^2) operaţiile de tratare pentru depoluarea vehiculelor scoase din uz, prevăzute la lit. j), k) şi l), sunt efectuate în termen de maximum 3 luni de la data emiterii certificatului de distrugere."27. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma "agenţi economici" se înlocuieşte cu sintagma "operatori economici".28. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo Borbelyp. Ministrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Constantin Claudiu Stafie,secretar de statp. Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Marin Anton,secretar de statp. Ministrul administraţieişi internelor,Mihai Capră,secretar de statŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 29 decembrie 2009.Nr. 1.633.  +  Anexa ──────(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004)────────────────────────────────────────────────────LISTAmaterialelor şi componentelor exceptate de la aplicarea art. 4alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionareavehiculelor scoase din uz
  Nr. crt. Materiale şi componente Scopul şi data expirării exceptării Se etichetează sau se identifică în conformitate cu art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004
  0 1 2 3
  Plumbul ca element de aliere
  1. Oţel pentru prelucrări mecanice şi oţel galvanizat cu conţinut de plumb de până la 0,35% în greutate
  2. a) Aluminiu pentru prelucrări mecanice cu conţinut de plumb de până la 2% în greutate Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piaţă înainte de 1 iulie 2005
  b) Aluminiu cu conţinut de plumb de până la 1,5% în greutate Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piaţă înainte de 1 iulie 2008
  c) Aluminiu cu conţinut de plumb de până la 0,4% în greutate
  3. Aliaj de cupru cu un conţinut de plumb de până la 4% în greutate
  4. a) Bucşe şi carcase de lagăre Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piaţă înainte de 1 iulie 2008
  b) Bucşe şi carcase de lagăre în motoare, transmisii şi compresoare de aer condiţionat 1 iulie 2011 şi ulterior acestei date ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piaţă înainte de 1 iulie 2011
  Plumb şi compuşi ai plumbului în componente
  5. Baterii X
  6. Amortizoare de vibraţii X
  7. a) Agenţi de vulcanizare şi stabilizatori pentru elasto- meri în furtunuri de frână, furtunuri pentru combustibil, furtunuri pentru ventilarea aerului, piese din elasto- meri/metal în şasiuri şi ansambluri motoare Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piaţă înainte de 1 iulie 2005
  b) Agenţi de vulcanizare şi stabilizatori pentru elasto- meri în furtunuri de frână, furtunuri pentru combustibil, furtunuri pentru ventilarea aerului, piese din elasto- meri/metal în şasiuri şi an- sambluri motoare cu conţinut de plumb de până la 0,5% în greutate Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piaţă înainte de 1 iulie 2006
  c) Lianţi pentru elastomeri în aplicaţii ale sistemului de propulsie cu conţinut de plumb de până la 0,5% în greutate 1 iulie 2009
  8. a) Suduri în panourile electrice şi alte aplicaţii electrice, cu excepţia celor pe sticlă Vehiculele pentru care s-a emis omologare de tip înainte de 31 decembrie 2010 şi piese de schimb pentru aceste vehicule (revizuire în 2009) X*1)
  b) Suduri în aplicaţii electrice pe sticlă Vehiculele pentru care s-a emis omologare de tip înainte de 31 decembrie 2010 şi piese de schimb pentru aceste vehicule (revizuire în 2009) X*1)
  9. Scaune de supapă Ca piese de schimb pentru tipurile de motoare realizate înainte de 1 iulie 2003
  10. Componentele electrice care conţin plumb, inserate într-o matrice din sticlă sau ceramică, cu excepţia sticlei pentru baloanele becurilor şi a izolatorilor ceramici ai bujiilor X*2) (pentru alte componente decât cele piezoelectrice în motoare)
  11. Iniţiatori pirotehnici Vehiculele pentru care s-a emis omologare de tip înainte de 1 iulie 2006 şi piese de schimb pentru aceste vehicule
  Crom hexavalent
  12. a) Acoperiri anticorozive Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piaţă înainte de 1 iulie 2007
  b) Acoperiri anticorozive ale şuruburilor şi piuliţelor de asamblare pentru şasiuri Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piaţă înainte de 1 iulie 2008
  13. Răcitoare cu absorbţie în rulote X
  Mercur
  14. a) Lămpi cu descărcare pentru faruri Vehiculele pentru care s-a emis omologare de tip înainte de 1 iulie 2012 şi piese de schimb pentru aceste vehicule X
  b) Tuburi fluorescente utilizate la afişajele panoului de instrumente Vehiculele pentru care s-a emis omologare de tip înainte de 1 iulie 2012 şi piese de schimb pentru aceste vehicule X
  Cadmiu
  15. Baterii pentru vehiculele electrice 31 decembrie 2008 şi ulterior acestei date ca piese de schimb pentru vehiculele introduse pe piaţă înainte de 31 decembrie 2008 X
  _____________*1) Se dezmembrează dacă, în corelare cu aplicaţiile prevăzute la nr. crt. 10, se depăşeşte pragul mediu de 60 grame pe vehicul. Pentru aplicarea acestei prevederi, echipamentele electronice care nu sunt instalate de către fabricant pe linia de producţie nu vor fi luate în considerare.*2) Se dezmembrează dacă, în corelare cu aplicaţiile prevăzute la nr. crt. 8, se depăşeşte pragul mediu de 60 grame pe vehicul. Pentru aplicarea acestei prevederi, echipamentele electronice care nu sunt instalate de către fabricant pe linia de producţie nu vor fi luate în considerare.NOTĂ:1. Se tolerează într-un material omogen plumb, crom hexavalent şi mercur în concentraţie maximă de 0,1% în greutate şi cadmiu în concentraţie maximă de 0,01% în greutate.2. Se admite reutilizarea nelimitată a părţilor de vehicule care erau pe piaţă la data expirării unei exceptări, întrucât acestea nu sunt sub incidenţa art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi completările ulterioare.3. Piesele de schimb introduse pe piaţă după 1 iulie 2003, care sunt folosite pentru vehiculele introduse pe piaţă înainte de 1 iulie 2003, sunt exceptate de la aplicarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004*)._________ Notă *) Această clauză nu se aplică maselor pentru echilibrarea roţilor, periilor de grafit pentru motoare electrice şi garniturilor de frână.__________