HOTĂRÂRE nr. 1.527 din 2 decembrie 2009privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Vâlcea şi preluarea acesteia prin absorbţie de către Universitatea din Craiova
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 31 decembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 28 alin. (8) şi al art. 31 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetaredezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea, cu sediul social în municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 464, judeţul Vâlcea, prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Vâlcea, care se desfiinţează. Drepturile şi obligaţiile Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Vâlcea se preiau de Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea. Drepturile de administrare asupra bunurilor proprietate publică a statului prevăzute în anexa nr. 1a) şi asupra bunurilor proprietate privată a statului prevăzute în anexa nr. 1b) se transmit Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea.  +  Articolul 2Se aprobă preluarea prin absorbţie a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea, unitate de cercetare-dezvoltare, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 464, judeţul Vâlcea, de către Universitatea din Craiova, cu sediul în municipiul Craiova, str. A.I. Cuza nr. 13, instituţie de învăţământ superior aflată în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea va funcţiona ca unitate fără personalitate juridică în cadrul Universităţii din Craiova.  +  Articolul 3Obiectivele activităţii unităţii de cercetare-dezvoltare sunt: cercetare fundamentală şi cercetare aplicativă; dezvoltare tehnologică şi inovare în domeniul pomiculturii şi al protecţiei mediului; producerea, multiplicarea şi comercializarea de seminţe şi material săditor pomicol şi dendrologic; transferul tehnologic al rezultatelor cercetării, instruire profesională, servicii de consultanţă şi expertiză; relaţii ştiinţifice internaţionale; relaţii de cooperare de comerţ interior şi exterior; alte obiective ce decurg din activitatea specifică unităţii de cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 4 (1) Patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea, care cuprinde drepturi de administrare asupra bunurilor proprietate publică a statului, proprietate privată a statului, precum şi bunuri şi servicii şi alte drepturi şi obligaţii, după caz, potrivit situaţiei financiare din data de 31 august 2009, se preia şi se integrează de către Universitatea din Craiova, pe bază de protocol de predare-preluare de la Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Vâlcea, care se desfiinţează, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, întocmindu-se balanţa de verificare. (2) Universitatea din Craiova administrează bunurile din domeniul public şi privat al statului preluate în baza prezentei hotărâri, prevăzute în anexele nr. 1a) şi 1b). (3) Suprafaţa de 148,24 ha indispensabilă activităţii de cercetare-dezvoltare, aflată în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1c), trece în administrarea Universităţii Craiova, pentru Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea. (4) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, care se referă la valorile bunurilor aflate în domeniul public al statului, prevăzute în anexele nr. 1a) şi 1b), reevaluate potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 5 (1) Suprafaţa de 271,76 ha aflată în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2a), rămâne în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului. (2) Bunurile imobile situate pe acest teren aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Vâlcea, prevăzute în anexa nr. 2b), trec în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului.  +  Articolul 6Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea, preluată de Universitatea din Craiova, este finanţată din venituri proprii şi din alte surse legal constituite şi va funcţiona ca structură fără personalitate juridică în cadrul Universităţii din Craiova.  +  Articolul 7Universitatea din Craiova preia toate drepturile şi obligaţiile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea, cu respectarea prevederilor art. 40 şi 49 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8 (1) Personalul existent în Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea este preluat de către Universitatea din Craiova conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările ulterioare. (2) Salarizarea personalului se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 9Anexele nr. 1a), 1b), 1c), 2a) şi 2b) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul educaţiei, cercetăriişi inovării, interimar,Cătălin Ovidiu Baba,secretar de statp. Ministrul agriculturii, pădurilorşi dezvoltării rurale, interimar,Nicolae Giugea,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 2 decembrie 2009.Nr. 1.527.  +  Anexa 1a) BUNURILEaflate în domeniul public al statului şi administrareaStaţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Vâlcea,care trec în administrarea Universităţii din Craiovapentru Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentruPomicultură Vâlcea potrivit prevederilor Legii nr. 45/2009 privindorganizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricoleşi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului decercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturiişi industriei alimentare, cu modificările ulterioare     Bunurile din domeniul public al statului
                           
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)Tip bunuri
      Elemente de identificareAnul dobân- dirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actuală
    Nr. M.F.Codul de clasi- ficareDenumirea bunuluiDescrierea tehnică (după caz, pe scurt)Vecină- tăţi (după caz, pe scurt)Adresa
    Baza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesi-une/ închiri-at/ dat cu titlul gratuit
    01234567891011
    1171168.29.06Laborator biotehnologiiCărămidă, 1 nivel, 180 m2În incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, Calea lui Traian nr. 4641994 ~1906*Legea ~nr. 45/2009În administrare   Imobil
    1171178.29.06Laborator prelucrareCărămidă, acoperiş ţiglă, 50 m2În incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Com. Bujoreni, str. Bujoreanca nr. 4199218248*Legea nr. 45/2009În administrare   Imobil
    1171198.29.06Laborator înmulţireBeton, demisol 240 m2În incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, Calea lui Traian nr. 464199121826*Legea nr. 45/2009În administrare   Imobil
    1171308.29.06Pavilion central3 nivele, birouri + S = 520 m2(desfăşurată 1.480 m2)În incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, Calea lui Traian nr. 4641988974563*Legea nr. 45/2009În administrare   Imobil
    1171338.29.06Complex zootehnic + anexeCărămidă, planşeu lemn, acoperiş ţiglăÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Loc. Bujoreni, str. Bujoreanca nr. 4197714343*Legea nr. 45/2009În administrare   Imobil
    1171368.29.06Depozit materiale şi microdis- tilărieCărămidă, planşeu lemnÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, Str. Căzăneşti nr. 261971148608*Legea nr. 45/2009În administrare   Imobil
    1171388.29.06Clădire laborator + Sediu fermăCărămidă, planşeu lemnÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, Str. Căzăneşti nr. 2619431644*Legea nr. 45/2009În administrare   Imobil
    1171418.29.06Siloz fructe capacitate 200 tCărămidă, planşeu lemnÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea Str. Livezi nr. 11960812*Legea nr. 45/2009În administrare   Imobil
    1171538.29.06MagazieCărămidă, planşeu lemnÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, Str. Căzăneşti nr. 2619432880*Legea nr. 45/2009În administrare   Imobil
    1171568.29.06Dormitor comun + sediu + fermaCărămidă, planşeu betonÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Com. Bujoreni, str. Bujoreanca nr. 4197152038*Legea nr. 45/2009În administrare   Imobil
    1171588.29.06Laborator ameliorareCărămidă, acoperită cu ţiglă 180 m2În incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, Calea lui Traian nr. 46419925432*Legea nr. 45/2009În administrare   Imobil
    1171618.29.06- 162Clădire laboratoareCărămidă, planşeu lemnÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, str. Căzăneşti nr. 2619434888*Legea nr. 45/2009În administrare   Imobil
    1215068.29.06Hală sortareMetalÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, str. Căzăneşti nr. 2619866107*Legea nr. 45/2009În administrare   Imobil
        Total         1253295        
  ----------*Reevaluate conform Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice.
   +  Anexa 1b) BUNURILEaflate în proprietatea privată a statului şi administrareaStaţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Vâlcea,care trec în administrarea Universităţii din Craiovapentru Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentruPomicultură Vâlcea potrivit prevederilor Legii nr. 45/2009privind organizarea şi funcţionarea Academiei deŞtiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniileagriculturii, silviculturii şi industriei alimentare,cu modificările ulterioare1. Bunurile din proprietatea privată a statului
  Nr. crt. Grupa Denumirea Valoarea de inventar Situaţia juridică
  1 1 Construcţii 413124 În admi- nistrare
  2 2 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii 1060733 În admi- nistrare
  3 3 Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 36140 În admi- nistrare
  Total 1509997
  1. 1. Bunurile din domeniul privat al statului. Grupa I - Construcţii
    Elemente de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTip bunuri
    Nr. inv.Codul de clasificareDenumirea bunuluiDescrierea tehnică (după caz, pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ închiriat/dat cu titlul gratuit
    0123456791011
    120721.3.7.3Drum exploatare BujoreniBeton şi pant pietruitÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, Calea lui Traian nr. 46419941824*În administrare   Imobil
    120771.1.5.1Platformă amestec nutritivPlatformă beton cu copertină azbocimentÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, Calea lui Traian nr. 46420077668*În administrare   Imobil
    120751.5.12Cabină pazăPvc şi geamuri termopanÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, Calea lui Traian nr. 46420064278*În administrare   Imobil
    120781.2.2Biodepozitar IPlatformă beton cu plasă ondulinăÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, Calea lui Traian nr. 464200211282*În administrare   Imobil
    120791.2.2Biodepozitar IIPlatformă beton cu plasă ondulinăÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, Calea lui Traian nr. 464200211282*În administrare   Imobil
    120801.2.2Extindere serăPlatformă beton, plăci plampastÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, Calea lui Traian nr. 464200622656*În administrare   Imobil
    120811.2.2SolariiArcade din fier, plasă antigrindinăÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, Calea lui Traian nr. 464200616992*În administrare   Imobil
    120831.2.2Protecţie antigrindinăStâlpi beton cu plasă antigrindinăÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, Calea lui Traian nr. 464200620390*În administrare   Imobil
    120821.2.2SolariiArcade din fier, plasă antigrindinăÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, Calea lui Traian nr. 464200616992*În administrare   Imobil
    10281.2.1.Cabană muncitori cărămidăCărămidă, cu planşeu lemnÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, str. Căzăneşti nr. 26198247698*În administrare   Imobil
    120021.6.3.2.Împrejmuire plasă sârmă pe stâlpi betonPlasă sârmă pe stâlpi betonÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, str. Căzăneşti nr. 26197810087*În administrare   Imobil
    120321.8.10.Sistem irigaţii conducte material plasticMaterial plasticÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, str. Căzăneşti nr. 2619847582*În administrare   Imobil
    120471.8.7.Instalaţie canalizareConducte pvcÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, str. Căzăneşti nr. 26197735516*În administrare   Imobil
    120701.8.1Puţ foratMetalÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, str. Căzăneşti nr. 26199218270*În administrare   Imobil
    120711.8.10Sistem de irigaţiiConducte pvcÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, str. Căzăneşti nr. 2619924858*În administrare   Imobil
    120481.6.3.2Împrejmuire gard beton silvicBetonÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, Colonia Nuci nr. 519778940*În administrare   Imobil
    120581.7.1.2Racord IreTransformatorÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, str. Căzăneşti nr. 26199027257*În administrare   Imobil
    120761.9.3Instalaţie altoitMetal şi material textilÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, str. Căzăneşti nr. 26199717797*În administrare   Imobil
    120501.8.7Instalaţie canalizare pentru irigatPvcÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, str. Căzăneşti nr. 26197723353*În administrare   Imobil
    120311.3.7.3.Drum exploatareBetonÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Loc. Bujoreni, str. Bujoreanca nr. 4198316422*În administrare   Imobil
    120361.8.1.Puţ alimentare cu apăMetalÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Loc. Bujoreni, str. Bujoreanca nr. 4198821233*În administrare   Imobil
    120381.5.7.Rezervor stocat apă cu eşafodMetalÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Loc. Bujoreni, str. Bujoreanca nr. 4198824424*În administrare   Imobil
    120731.6.3.2.Împrejmuire plantaţie BujoreniPlasă sârmă pe stâlpi betonÎn incinta staţiuniiŢara. România, Judeţ Vâlcea, Loc. Bujoreni, str. Bujoreanca nr. 4198536323*În administrare   Imobil
        Total413124      
  ----------- Notă *) Reevaluate conform Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice.
   +  Anexa 1c) DATELE DE IDENTIFICAREale suprafeţelor de teren indispensabile activităţiide cercetare-dezvoltare, aflate în domeniul public al statului,şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, care trecîn administrarea Universităţii din Craiova, pentru Staţiuneade Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea, preluatăprin absorbţie potrivit prevederilor Legii nr. 45/2009privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricoleşi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemuluide cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturiişi industriei alimentare, cu modificările ulterioare
  Nr. Locul unde este situat terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
  crt. (Localitatea)
  TarlaParcelă Categoria Suprafaţa
  de folosinţă (ha)
  0 1 2 3 4 5
  1. Municipiul Râmnicu Vâlcea 1 13 Arabil 8,01
  1 18 Arabil 18,00
  1 30 Arabil 8,04
  1 39 Arabil 5,25
  TOTAL Arabil 39,30
  Municipiul Râmnicu Vâlcea 1 5 Livezi 1,50
  1 8 Livezi 5,54
  1 10 Livezi 21,60
  1 21 Livezi 8,01
  1 23 Livezi 2,18
  1 24 Livezi 0,83
  1 26 Livezi 2,25
  1 27 Livezi 4,13
  1 29 Livezi 0,11
  1 32 Livezi 13,75
  1 35 Livezi 10,68
  TOTAL LIVEZI 70,58
  TOTAL Agricol 109,88
  Municipiul Râmnicu Vâlcea 1 1 Drumuri 0,30
  1 20 Drumuri 0,34
  1 34 Drumuri 0,40
  TOTAL Drumuri expl. 1,04
  Municipiul Râmnicu Vâlcea 1 7 Curţi-construcţii 1,00
  1 12 Curţi-construcţii 0,91
  1 52 Curţi-construcţii 0,74
  1 59 Curţi-construcţii 0,51
  1 65 Curţi-construcţii 0,01
  1 19 Curţi-construcţii 0,09
  TOTAL CURŢI CONSTRUCŢII 3,26
  TOTAL NEAGRICOL 4,30
  TOTAL GENERAL 1/MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 114,18
  Comuna Bujoreni 1 2 Livadă 1,50
  Comuna Bujoreni 1 3 Livadă 6,70
  1 6 Livadă 1,70
  1 8 Livadă 22,20
  Livezi 32,10
  Agricol 32,10
  2. Bujoreni 1 7 Drum 0,98
  Drumuri exp. 0,98
  1 4 Curţi-construcţii 0,68
  1 5 Curţi-construcţii 0,30
  Curţi-construcţii 0,98
  Neagricol 1,96
  TOTAL GENERAL 2 - BUJORENI - 34,06
  TOTAL GENERAL (1+2) SCDP Vâlcea Agricol 141,98
  TOTAL GENERAL (1+2) SCDP Vâlcea Neagricol 6,26
  TOTAL GENERAL (1+2) SCDP Vâlcea 148,24
  ----------- Notă *) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. M.F. 117.169.
   +  Anexa 2a) DATELE DE IDENTIFICAREale suprafeţelor de teren aflate în domeniul publical statului şi în administrarea Staţiuniide Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea,care rămân în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului
  Locul unde este Comisia locală Caracteristicile tehnice ale terenului
  situat terenul la care se predă
  terenul TarlaParcelă Categoria Suprafaţa
  de folosinţă (ha)
  1 2 3 4 5 6
  Oraşul Brezoi Oraşul Brezoi 9 3 Livadă 5,00
  Total Livezi 5,00
  Comuna Bujoreni Comuna Bujoreni 1 2/1 Livadă 1,00
  1 3/1 1,00
  Total Livadă 2,00
  Comuna Mihăeşti Comuna Mihăeşti 1 11/3 Livadă 1,00
  1 11/1 Livadă 7,00
  1 11/2 Livadă 5,00
  1 10 Livadă 5,50
  1 13 Livadă 1,50
  Total Livezi 20,00
  Comuna Mihăeşti Comuna Mihăeşti 1 5/1 Drum 1,60
  1 15 Drum 0,40
  Total Drumuri expl. 2,00
  Municipiul Râmnicu Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea 1 169/1 Livadă 5,44
  1 114 Livadă 9,91
  1 329 Livezi 0,69
  1 648/1 Livezi 10,96
  Total Livezi 27,00
  Municipiul Râmnicu Vâlcea 1 163/1 Drumuri 2,00
  Total Drumuri expl. 2,00
  Comuna Stoileşti Comuna Stoileşti 1 2 Livadă 12,00
  1 4 Livadă 38,00
  Total Livezi 50,00
  Comuna Stoileşti Comuna Stoileşti 1 2/1 Drumuri 2,14
  Total Drumuri expl. 2,14
  Total Agricol 104,00
  Total Neagricol 6,14
  TOTAL GENERAL 1 110,14
  Municipiul Râmnicu Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea 1 18/1 Arabil 11,83
  1 39/1 Arabil 9,41
  1 43 Arabil 5,77
  1 46 Arabil 8,11
  1 49 Arabil 12,37
  1 50 Arabil 0,27
  1 54 Arabil 4,93
  1 56 Arabil 2,16
  1 57 Arabil 1,56
  1 61 Arabil 8,52
  1 63 Arabil 4,71
  Total Arabil 69,64
  Municipiul Râmnicu Vâlcea 1 64 Păşune 0,29
  Total Păşune 0,29
  Municipiul Râmnicu Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea 1 2 Livadă 4,10
  1 4 Livadă 4,87
  1 32,2 Livadă 21,62
  1 32/1 Livadă 2,50
  1 45 Livadă 1,98
  1 55 Livadă 0,43
  1 57 Livadă 10,23
  1 152/1 Livadă 4,65
  1 152/2 Livadă 26,16
  1 152/3 Livadă 2,74
  1 161 Livadă 6,50
  1 357 Livadă 5,65
  Total Livezi 91,43
  TOTAL Agricol 161,36
  Municipiul Râmnicu Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea 1 58 Drum 0,06
  1 60 Drum 0,06
  Total Drumuri expl. 0,12
  Municipiul Râmnicu Vâlcea 1 66 Curţi-construcţii 0,14
  Total Curţi-construcţii 0,14
  TOTAL Neagricol 0,26
  TOTAL GENERAL 2 - 161,62
  TOTAL AGRICOL 265,36
  TOTAL NEAGRICOL 6,40
  TOTAL GENERAL 271,76
  ----------- Notă *) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. M.F. 117.169.
   +  Anexa 2b) BUNURILEaflate în domeniul public al statului şi în administrareaStaţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Vâlcea,care trec în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)Tip bunuri
      Elemente de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actuală
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDescriere tehnică (după caz, pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)Adresa
    Baza legalăÎn adminis- trare/ conce- siuneConcesi-une/ închiriat/ dat cu titlul gratuit
    117.1208.29.06Clădire sediu PepinierăDin cărămidăÎn afara incintei staţiuniiŢara: România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, Colonia Nuci nr. 5198246105*Legea nr. 45/2009În adminis-trare   Imobil
    117.1258.29.06Clădire remizăDin cărămidăÎn incinta staţiuniiŢara: România, Judeţ Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, str. Govora nr. 61982667*Legeanr. 45/2009În adminis-trare   Imobil
    121.5058.29.06- 151.2Magazie + sediu fermăDin metal, un nivelÎn afara incintei staţiuniiŢara: România, Judeţ Vâlcea, Com. Stoileşti, sat Delureni19862673*Legea nr. 45/2009În adminis-trare   Imobil
        TOTAL GENERAL         49445*        
    144.8878.29.06Drum exploatare 1,6 ha + podeţeDin pământ pietruit, lucrările de artă din betonÎn afara incintei staţiuniiŢara: România, Judeţ Vâlcea, Com. Mihăeşti, sat Bârseşti199067367Legea nr. 45/2009În adminis-trare   Imobil
    144.8891.3.7.2Drum exploatare 0,4 ha + podeţeDin pământ pietruit, lucrările de artă din betonÎn afara incintei staţiuniiŢara: România, Judeţ Vâlcea, Com. Mihăeşti, sat Bârseşti199016842Legea nr. 45/2009În adminis-trare   Imobil
        TOTAL GENERAL         84209        
  ------------ Notă *) Reevaluate conform Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice.Imobilele de mai sus sunt pe terenurile prevăzute în anexa nr. 2a) în suprafaţă de 271,76 ha şi se află în afara incintei unităţii la distanţă cuprinsă între 3 şi 60 km.---------------