ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 79 din 15 decembrie 1997pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 17 decembrie 1997  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adopta următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul 1(1) Se constituie Comisia specială de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996, cu modificările și completările ulterioare, denumita în continuare comisia specială, având următoarea componenta:
  - președințe - vicepreședinte - 3 membri - un senator desemnat de Biroul permanent al Senatului; - un deputat desemnat de Biroul permanent al Camerei Deputaților; - un ofițer superior din cadrul Ministerului de Interne, desemnat de ministrul de interne, un reprezentant al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiție, desemnat de ministrul justiției, președintele asociației de revoluționari, legal constituită până la data de 30 decembrie 1992, a carei documentație se verifica. Participarea președinților asociațiilor de revoluționari la lucrările comisiei speciale se face în ordinea cronologică a constituirii asociațiilor.
  (2) Președintele, vicepreședintele și membrii comisiei speciale prevăzute la alin. (1), cu excepția președinților asociațiilor de revoluționari, nu pot avea calitatea de beneficiar ai prevederilor Legii nr. 42/1990.
   +  Articolul 2(1) Activitățile de secretariat tehnic ale comisiei speciale, sediul în care aceasta își desfășoară activitatea și resursele materiale și bănești necesare funcționarii acesteia sunt asigurate de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989.(2) Prevederile art. 1 alin. (2) sunt aplicabile și persoanelor care asigura activitățile de secretariat tehnic al comisiei speciale.  +  Articolul 3(1) Atribuțiile comisiei speciale sunt următoarele:a) verificarea documentației care a stat la baza eliberării certificatelor prevăzute de Legea nr. 42/1990;b) transmiterea, către Comisia parlamentară pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990, a concluziilor verificării documentației prevăzute la lit. a) și a măsurilor propuse;c) sesizarea organelor de urmărire penală și anularea certificatelor, în cazul în care se constata existenta unor indicii cu privire la dobândirea ilegala a calității de beneficiar al prevederilor Legii nr. 42/1990. Decizia de anulare a certificatului poate fi contestată la comisia parlamentară prevăzută la art. 7 din Legea nr. 42/1990, în termen de 30 de zile de la comunicare. Contestația suspenda executarea.(2) Comisia specială va proceda la transmiterea concluziilor și a propunerilor care rezultă în urma verificării documentației prevăzute la alin. (1) lit. a), o dată la 15 zile. Aceste concluzii și propuneri se comunică și Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989.(3) Concluziile și propunerile finale ale comisiei speciale se concretizează într-un raport care se prezintă comisiei parlamentare prevăzute la art. 7 din Legea nr. 42/1990, cel mai târziu la data de 31 martie 1998.  +  Articolul 4Activitatea comisiei speciale se desfășoară în conformitate cu regulamentul propriu, elaborat de secretariatul tehnic și aprobat în prima ședința a acesteia.  +  Articolul 5(1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 3, comisia specială va solicita comisiei parlamentare prevăzute la art. 7 din Legea nr. 42/1990 documentația care a făcut obiectul verificărilor de către aceasta.(2) Transmiterea documentației prevăzute la alin. (1) se face în termen de 15 zile de la data solicitării acesteia, urmând a fi restituită pe măsura efectuării verificării.  +  Articolul 6Președintele fiecărei asociații de revoluționari dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) are obligația de a pune la dispoziție comisiei speciale:– actul de înființare a asociației;– amprenta ștampilei asociației;– procesul-verbal al hotărârii adunării generale de desemnare a organelor de conducere ale asociației;– numărul membrilor asociației;– procesul-verbal cuprinzând hotărârile adunării generale ce au avut ca obiect analizarea și aprobarea documentației care a stat la baza propunerii de certificare a calității de beneficiar al prevederilor Legii nr. 42/1990.  +  Articolul 7(1) Comisia specială își încetează activitatea la data transmiterii raportului final prevăzut la art. 3 alin. (3) către comisia parlamentară prevăzută la art. 7 din Legea nr. 42/1990.(2) În termen de 30 de zile de la data primirii raportului final al comisiei speciale, comisia parlamentară prevăzută la art. 7 din Legea nr. 42/1990 va informa Parlamentul României în legătură cu rezultatul verificărilor, propunand măsurile ce urmează a fi luate.  +  Articolul 8Cererile privind acordarea calității de beneficiar al Legii 42/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au fost depuse în termen legal, vor fi soluționate în raport cu măsurile dispuse în baza art. 7 alin. (2) din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru delegat pe
  lângă primul-ministru
  pentru coordonarea
  Secretariatului General
  al Guvernului și a
  Departamentului pentru
  Administrație Publică Locală,
  Remus Opris
  Secretariatul de Stat
  pentru Problemele Revoluționarilor
  din Decembrie 1989,
  Cristian Alexandrescu
  Ministru de stat,
  ministru de interne,
  Gavril Dejeu
  p. Ministru de stat,
  ministrul justiției,
  Dinu Ianculescu,
  secretar de stat
  -----------