ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009privind unele măsuri financiar-bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 29 decembrie 2009  Avându-se în vedere evoluţia crizei economice în anul 2009, precum şi extinderea acesteia în cursul anului 2010, se impune luarea de urgenţă a unor măsuri pentru a se putea asigura respectarea angajamentelor asumate de România prin semnarea acordurilor de împrumut cu organismele financiare internaţionale, acorduri absolut necesare pentru stabilitatea economică a României, pentru atingerea ţintelor de deficit ale bugetului general consolidat în anul 2010.Luându-se în considerare faptul că diminuarea dezechilibrelor existente şi menţinerea deficitului bugetar în limite sustenabile creează premisele relansării economice, se impune adoptarea în regim de urgenţă a unor măsuri cu caracter excepţional, prin care să se continue eforturile de reducere a cheltuielilor bugetare şi în anul 2010.Luarea acestor măsuri în regim de urgenţă se impune avându-se în vedere necesitatea adoptării în cel mai scurt timp a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, condiţie sine qua non pentru menţinerea acordurilor cu organismele financiare internaţionale.Neadoptarea acestor măsuri în regim de urgenţă ar duce la pierderea acordurilor cu instituţiile financiare internaţionale, cu consecinţa creării unor dezechilibre macroeconomice de natură să ducă la imposibilitatea relansării economice.Întrucât aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul I (1) Instituţiile publice centrale şi locale, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, nu acordă tichete de masă personalului din cadrul acestora. (2) În bugetele pe anul 2010 ale instituţiilor publice centrale şi locale, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu se prevăd sume pentru acordarea de tichete cadou şi tichete de vacanţă personalului din cadrul acestora.  +  Articolul IIArticolul 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 1 octombrie 2004, aprobată prin Legea nr. 565/2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul IIILegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 259, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Contribuţia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii, prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se datorează şi se calculează începând cu data de 1 ianuarie 2011."2. La articolul 260 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) de către bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. c), d), f), i) şi j), iar pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. h) începând cu 1 ianuarie 2011;".  +  Articolul IVPrevederile art. 80 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică în anul 2010.  +  Articolul VArticolul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 9 decembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 155/2009, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. II. - (1) Prevederile art. 165^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin acordarea diferenţei dintre punctajul mediu anual rezultat în urma majorării efectuate conform prevederilor Legii nr. 218/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările ulterioare, şi cel acordat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009. (2) Punctajul mediu anual calculat conform prevederilor alin. (1) se adaugă la punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2010. (3) În situaţia în care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (2) este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menţine cuantumul cuvenit ori aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de lege, se va obţine un cuantum al pensiei mai mare. (4) Drepturile de pensie rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) şi (2) se acordă beneficiarilor începând cu luna ianuarie 2011."  +  Articolul VILegea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie 2008, se modifică după cum urmează:1. Articolul 74 va avea următorul cuprins:"Art. 74. - Începând cu data de 1 ianuarie 2011, CNPAS va lua măsurile necesare în vederea înfiinţării şi funcţionării Departamentului de pensii pentru agricultori, prevăzut la art. 3 alin. (1), şi a structurilor teritoriale."2. Articolul 102 va avea următorul cuprins:"Art. 102. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011."3. La articolul 103, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Până în anul 2013, cheltuielile necesare implementării şi administrării sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, precum şi cele cu personalul se suportă de la bugetul de stat."  +  Articolul VIIPrevederile art. 47 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007, nu se aplică în anul 2010.  +  Articolul VIIIArticolul 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 29 aprilie 1999, aprobată prin Legea nr. 172/2001, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Salarizarea personalului prevăzut la art. 4 se stabileşte prin asimilare cu salarizarea personalului din instituţiile publice la nivelul cărora funcţionează."  +  Articolul IXPrevederile art. 49 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la creşterea alocaţiilor bugetare, nu se aplică în anul 2010.  +  Articolul XTermenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă la data de 1 ianuarie 2011.  +  Articolul XITermenul prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, de la care se aplică dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la înregistrarea şedinţelor de judecată, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2011.  +  Articolul XII (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2010, achitarea obligaţiilor financiare aferente contractului de credit încheiat între judeţul Suceava şi ceilalţi 61 de împrumutaţi din acelaşi judeţ cu Deutsche Bank AG Londra, în anul 2004, finanţator care ulterior, în luna iulie 2004, a transferat contractul la Deutsche Bank Luxembourg pentru finanţarea Programului "Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava", se efectuează din următoarele surse, în ordinea de mai jos: a) soldul contului de disponibilităţi deschis în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Suceava la Banca Comercială Română - Sucursala Suceava - pentru scopurile Programului; b) veniturile proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale împrumutate; c) sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu această destinaţie. (2) Achitarea obligaţiilor financiare prevăzute la alin. (1) se efectuează de Consiliul Judeţean Suceava, în calitate de mandatar, conform împuternicirilor acordate de către unităţile administrativ-teritoriale împrumutate şi contractului de credit.  +  Articolul XIII (1) Sumele pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru finanţarea de proiecte şi programe interetnice şi de combatere a intoleranţei sunt prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (2) Sumele rămase necheltuite la sfârşitul anului la organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se reportează în anul următor, putând fi utilizate cu aceeaşi destinaţie. (3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică şi pentru sumele rămase necheltuite la sfârşitul anului 2009.  +  Articolul XIVLegea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 9 iunie 2009, se modifică după cum urmează:1. Articolul II va avea următorul cuprins:"Art. II. - (1) Prevederile alin. (1) al art. 3^1 se aplică până la data de 30 iunie 2010, contractele de mandat încheiate până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv modificându-se în mod corespunzător. (2) Până la data de 30 iunie 2010 reprezentanţii statului sau ai unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere sau de control ale regiilor autonome, companiilor naţionale şi societăţilor la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, inclusiv filialele acestora, care se supun prevederilor art. 3^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de o indemnizaţie de 1% din remuneraţia directorului/directorului general sau a preşedintelui consiliului de administraţie, respectiv al consiliului de supraveghere."2. Articolul III se abrogă.  +  Articolul XVPrevederile art. 23 din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.144 din 19 decembrie 2005, referitoare la elaborarea certificatelor de performanţă energetică a clădirii şi punerea acestora la dispoziţie potenţialilor cumpărători sau chiriaşi de către proprietari, în cazul vânzării sau închirierii locuinţelor unifamiliale şi a apartamentelor din blocurile de locuinţe, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011.  +  Articolul XVIAnexa nr. I la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 mai 2004, aprobată prin Legea nr. 568/2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru Funeriup. Ministrul justiţiei,Alina Mihaela Bica,secretar de statBucureşti, 23 decembrie 2009.Nr. 114.  +  Anexa (Anexa nr. I la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2004)MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI Numărul maxim de posturi finanţat pentru învăţământul preuniversitar de stat în anul 2010
                   
    Nr. crt.JudeţulPERIOADA 1 IANUARIE-31 AUGUST 2010PERIOADA 1 SEPTEMBRIE-31 DECEMBRIE 2010
    Total număr de posturi din învăţământul preuniversitar de statdin care pentru:Total număr de posturi din învăţământul preuniversitar de statdin care pentru:
    învăţământul preuniversitar de stat finanţat din bugetul propriu al consiliului judeţeanînvăţământul preuniversitar de stat finanţat din bugetele consiliilor localeînvăţământul preuniversitar de stat finanţat din bugetul propriu al consiliului judeţeanînvăţământul preuniversitar de stat finanţat din bugetele consiliilor locale
    1.Alba6.1511985.9535.9041945.710
    2.Arad6.4264295.9976.1044205.684
    3.Argeş10.0892309.8599.5842259.359
    4.Bacău10.54226110.28110.1202569.864
    5.Bihor10.0056559.3509.4546428.812
    6.Bistriţa-Năsăud5.5444625.0825.2664534.813
    7.Botoşani7.1662766.8906.8432706.573
    8.Braşov9.0134298.5848.7714208.351
    9.Brăila5.3592065.1534.9532024.751
    10.Buzău7.1953386.8576.0863315.755
    11.Caraş-Severin5.2153724.8434.8913654.526
    12.Călăraşi4.223464.1774.054454.009
    13.Cluj10.97592110.05410.7148989.816
    14.Constanţa9.6583959.2639.1093678.742
    15.Covasna4.4131254.2884.0261223.904
    16.Dâmboviţa7.4531357.3187.2321327.100
    17.Dolj10.0733199.7549.7743139.461
    18.Galaţi8.4093968.0137.9053887.517
    19.Giurgiu3.128423.0862.791412.750
    20.Gorj5.9161165.8005.7901145.676
    21.Harghita6.5471016.4466.280996.181
    22.Hunedoara6.9762606.7166.6482456.403
    23.Ialomiţa3.825813.7443.545793.466
    24.Iaşi12.85160012.25112.69858812.110
    25.Ilfov3.2021353.0672.6231322.491
    26.Maramureş8.5063778.1298.3933708.023
    27.Mehedinţi4.5532174.3364.1702033.967
    28.Mureş9.7892319.5589.5842269.358
    29.Neamţ8.2564397.8177.6684307.238
    30.Olt7.0091366.8736.6371336.504
    31.Prahova10.2833649.9199.9673529.615
    32.Satu Mare6.5391376.4025.9731355.838
    33.Sălaj4.670924.5784.436894.347
    34.Sibiu6.9114206.4916.4504126.038
    35.Suceava11.19183710.35410.88081510.065
    36.Teleorman5.4541545.3004.9501514.799
    37.Timiş10.3558159.54010.1367999.337
    38.Tulcea4.102944.0083.636923.544
    39.Vaslui7.3794136.9667.2353956.840
    40.Vâlcea6.1742045.9705.9272005.727
    41.Vrancea5.5113275.1845.1053014.804
    42.Bucureşti24.6411.73322.90824.3651.68922.676
      TOTAL:321.67714.518307.159306.67714.133292.544
  ------------