HOTĂRÂRE nr. 1.599 din 16 decembrie 2009privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 24 decembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) şi al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICValoarea de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile M.F.P. nr. 106134, 115082 şi 152341 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a reevaluării, în condiţiile legii.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Viceprim-ministru,ministrul administraţieişi internelor, interimar,Mihai Capră,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 16 decembrie 2009.Nr. 1.599.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Instituţia Prefectului Judeţului Dolj, a căror valoare de inventar se majorează ca urmare a reevaluării
    *Font 9*
    ┌────────┬─────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────┬───────┐│Nr. de │ Denumirea şi adresa │Valoarea │ Situaţia juridică │ Tipul ││inventar│ │de inventar ├─────────────────────────┬──────────┤bunului││M.F.P. │ │(lei) │Baza legală │În adminis│ ││şi codul│ │actualizată │a majorării valorii │trare/ │ ││de cla- │ │ │de inventar │concesiune│ ││sificare│ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┤│106134 │Palat administrativ │ 86.068,06│Proces-verbal de recepţie│Adminis- │Imobil ││8.29.15 │Craiova, Str. Unirii │ │la terminarea lucrărilor │trare │ ││ │nr. 19 │ │nr. 14.558/3.11.2006 │ │ │├────────┼─────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┤│115082 │Teren │ 299.885 │Nota contabilă nr. │Adminis- │Imobil ││8.29.15 │Craiova, Str. Unirii │ │34/30.12.2005 │trare │ ││ │nr. 19 │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────┤│152341 │Clădire │ 7.817.767,28│Nota contabilă │Adminis- │Imobil ││8.29.15 │Craiova, │ │nr. 34/30.12.2005 şi │trare │ ││ │str. Amaradia │ │Proces-verbal de recepţie│ │ ││ │nr. 93-95 │ │la terminarea lucrărilor │ │ ││ │ │ │nr. 5.890/7.04.2009 │ │ │└────────┴─────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────┴──────────┴───────┘---------