HOTĂRÂRE nr. 1.492 din 2 decembrie 2009pentru aprobarea continuării acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să le pună în aplicare, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2010
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 22 decembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2010, prevăzut în anexa nr. 1. (2) Se aprobă acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea porcinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2010, prevăzut în anexa nr. 2. (3) Se aprobă acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea bovinelor pentru anul 2010, prevăzut în anexa nr. 3. (4) Se aprobă Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2010, prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 2Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2010 este structurat pe capitole şi secţiuni şi stabileşte supravegherea şi controlul bolilor animalelor domestice şi sălbatice şi ale cauzelor care pot influenţa starea de sănătate a acestora, precum şi calitatea produselor de origine animală provenite de la acestea.  +  Articolul 3Obiectivele programelor prevăzute la art. 1 sunt stabilirea statusului de sănătate a animalelor domestice şi sălbatice, a corelaţiei dintre bolile animalelor şi transmiterea acestora la om, precum şi asigurarea condiţiilor de igienă a produselor de origine animală provenite de la acestea şi a produselor de origine nonanimală destinate consumului uman, asigurarea sănătăţii publice şi protejarea intereselor consumatorilor.  +  Articolul 4Pentru situaţiile cu risc epidemiologic major, cu implicaţii pentru sănătatea publică şi economia naţională, determinat de apariţia unei pandemii, epidemii, boli emergente şi boli transfrontaliere, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor solicită sprijinul Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, în condiţiile legii.  +  Articolul 5Se aprobă tarifele maximale pentru anul 2010 aferente programelor prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3), prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 6 (1) Fondurile necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare din cadrul Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2010 se asigură din subvenţii de la bugetul de stat şi venituri proprii din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2010, precum şi de către proprietari. (2) Prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2010 se stabilesc modalităţile de suportare a costurilor aferente acţiunilor din cadrul acestui program.  +  Articolul 7Fondurile necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare din cadrul Programului acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea porcinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2010 se asigură din subvenţii de la bugetul de stat şi venituri proprii din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2010, precum şi de către proprietari, potrivit legii.  +  Articolul 8Fondurile necesare realizării acţiunilor sanitar-veterinare din cadrul Programului acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea bovinelor pentru anul 2010 se asigură din subvenţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2010.  +  Articolul 9Fondurile necesare realizării acţiunilor din cadrul Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2010 se asigură din subvenţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2010, precum şi de către operatorii economici, potrivit prevederilor anexei nr. 4.  +  Articolul 10 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor se aprobă normele metodologice de aplicare a programelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 4, potrivit responsabilităţilor şi prevederilor legale în vigoare. (2) Acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în programele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 11Pentru realizarea atribuţiilor referitoare la programele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3), direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti încheie contracte de servicii cu medicii veterinari de liberă practică, în condiţiile legii.  +  Articolul 12 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) transportul de porcine vii fără certificat sanitar-veterinar de sănătate şi formular de mişcare, cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei, precum şi cu confiscarea porcinelor; b) nerespectarea prevederilor legale de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi şi de către medicii veterinari oficiali din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în aplicarea măsurilor de control al pestei porcine clasice, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei; c) neasigurarea spaţiilor pentru depozitarea temporară a cadavrelor de porcine de către proprietarii exploataţiei de animale înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, în vederea colectării şi transmiterii acestora la o unitate de neutralizare a subproduselor de origine animală autorizată sanitar-veterinar, astfel încât să se evite apariţia oricărui risc de difuzare a unor boli infecto-contagioase, cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei. (2) Uciderea şi distrugerea porcinelor vii, a cărnii, a produselor şi a subproduselor de origine animală confiscate se realizează prin sistemul oficial de ecarisare, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. (3) Cheltuielile care derivă din aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (2) sunt suportate de către persoana fizică sau juridică ale cărei porcine vii, carne, produse şi subproduse de origine animală au fost confiscate, ucise şi distruse. (4) Constatarea şi aplicarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente. (5) Sancţiunile contravenţionale prevăzute de prezenta hotărâre se aplică atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice.  +  Articolul 13Contravenţiilor prevăzute la art. 12 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14 (1) Prezenta hotărâre se aplică începând cu data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2010. (2) Fondurile necesare realizării acţiunilor din cadrul programelor prevăzute la art. 1, provenind din subvenţii de la bugetul de stat şi venituri proprii din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2010, sunt asigurate în limita prevederilor bugetare aprobate.  +  Articolul 15 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 331/2009 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să le pună în aplicare, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 27 martie 2009. (2) Până la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei hotărâri se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 331/2009, precum şi ale Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2009 şi a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2009, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 24/2009.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Corneliu Ceicăp. Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,interimar,Nicolae Giugea,secretar de statŞeful Departamentului pentruAfaceri Europene,Bogdan MănoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 2 decembrie 2009.Nr. 1.492.  +  Anexa 1 PROGRAMULacţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2010  +  Capitolul I Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor la animale  +  Secţiunea 1 Programe naţionale de supraveghere, control şi eradicare a bolilor la animale1. Febra aftoasă2. Tuberculoza3. Leucoza bovină4. Pesta porcină africană5. Boala de Newcastle sau Pseudopesta aviară6. Boala veziculoasă a porcului7. Stomatita veziculoasă8. Pesta bovină9. Pesta micilor rumegătoare10. Pleuropneumonia contagioasă bovină11. Variola ovină şi caprină12. Pesta africană a calului13. Boala Aujeszky14. Paratuberculoza15. Bruceloza la bovine16. Bruceloza la ovine şi caprine, respectiv infecţie cu Brucella melitensis17. Bruceloza la ovine, respectiv infecţie cu Brucella ovis18. Bruceloza la porcine19. Campilobacterioza bovină20. Campilobacterioza la alte specii de interes economic: ovine, porcine, păsări21. Rinotraheita infecţioasă bovină - IBR22. Trichomonoza bovină23. Artrita encefalită caprină24. Maedi Visna25. Durina26. Anemia infecţioasă ecvină: a) probele de ser cu rezultat neconcludent sau în cazurile de litigiu sunt supuse unei contraexpertize la Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală b) cabalinele care ies din ţară, cu destinaţia sport, sunt testate serologic.27. Morva28. Diareea virală a bovinelor, respectiv boala mucoaselor BVD - MD29. Septicemia hemoragică virală la salmonide30. Necroza hematopoietică infecţioasă a salmonidelor31. Viremia de primăvară a crapului32. Boala cu virusul herpes koi33. Necroza pancreatică infecţioasă a salmonidelor34. Boala bacteriană a rinichiului la salmonide35. Necroza epizootică hematopoietică36. Sindromul epizootic ulcerativ37. Anemia infecţioasă a somonului38. Girodactilaza39. Bonamioza40. Haplosporidioza41. Perkinsoza42. Marteilioza43. Microcitoza44. Sindromul taura45. Boala cap galben46. Boala petelor albe47. Acarapioza albinelor48. Loca americană la albine49. Loca europeană50. Nosemoza albinelor51. Varrooza albinelor52. Tropilelapsoza albinelor53. Atacul gândacului mic de stup54. Poliedria viermilor de mătase55. Flaşeria viermilor de mătase56. Nosemoza viermilor de mătase57. Muscardina viermilor de mătase58. Turbarea sau rabia59. Antrax  +  Secţiunea a 2-a Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor tumorale1. Oncopatii la păsări - leucemii şi limfoame, inclusiv boala Marek, alte tumori2. Oncopatii la mamiferele de producţie şi carnasiere  +  Secţiunea a 3-a Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor în funcţie de antecedentele epizootice la animale1. Echinococoza2. Leptospiroza3. Febra Q4. Avortul salmonelic al oilor5. Influenţa ecvină6. Rinopneumonia ecvină7. Arterita virală ecvină8. Avortul salmonelic al iepelor9. Infecţia cu virus West Nile10. Tularemia11. Bruceloza la canide12. Bruceloza la iepuri13. Furunculoza salmonidelor cu Aeromonas salmonicida14. Yersinioza, respectiv boala gura roşie, la salmonide15. Mixosomiaza16. Boala Columnaris la salmonide17. Eritrodermatita la ciprinide18. Ihtioftiriaza19. Criptobiaza20. Coccidioza moluştelor bivalve21. Nematodoze ale moluştelor bivalve22. Ricketioza moluştelor bivalve23. Vibrioza moluştelor bivalve24. Moluşte gasteropode Criptobya heticis, Klossia helicina, cestode, metacercari, nematode25. Batracieni, trematode, acantocefali, pseudomonoze, aeromonoze şi microbacterioze26. Pesta racilor27. Amibiaza albinelor28. Brauloza albinelor29. Ascosferoza şi aspergiloza albinelor30. Puietul în sac şi boala botcilor negre31. Bolile virale paralizante ale albinelor adulte32. Aspergiloza viermilor de mătase33. Listerioza34. Toxoplasmoza  +  Secţiunea a 4-a Supravegherea, profilaxia şi controlul altor boli transmisibile, zoonoze şi emergente la animale1. Bacterioze: a) rujetul; b) streptococia; c) stafilococia; d) yersinioza; e) chlamylioza aviară; f) colibaciloza.2. Micoze: a) aspergiloza; b) dermatomicoza.3. Viroze: a) febra aftoasă; b) boala Lyme; c) boala de Crimeea - Congo; d) encefalita japoneză; e) encefalomielita ecvină venezueleană; f) encefalita de căpuşe; g) oncopatii de animale de producţie în libertate şi exotice.4. Parazitoze: a) cochliomyia hominivorax; b) chrysomya bezziana; c) echinococoza/Hidatidoza; d) cisticercoza bovină; e) cisticercoza porcină; f) trichineloza: contravaloarea examenului pentru decelarea trichinei este suportată de către beneficiar, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; g) leishmanioza; h) fascioloza; i) filarioze; j) ancilostomoza carnivorelor; k) balantidioza; l) hemosporilioze; m) pneumocistoza; n) sacrocistoza; o) teniaze; p) thelazioza; q) dermatoze produse de acarieni, paraziţii animalelor.  +  Secţiunea a 5-a Acţiuni strategice de supraveghere sanitar-veterinară a reproducţiei şi a tulburărilor genetice la animale1. Supravegherea sanitar-veterinară a materialului seminal congelat din import2. Supravegherea tulburărilor inflamatorii ale glandei mamare  +  Secţiunea a 6-a Acţiuni de protecţie ecologică1. Ecopatologie şi protecţia mediului, potabilităţii apei2. Analiza apei din bazine piscicole, lacuri şi iazuri amenajate pentru piscicultură, precum şi din ape curgătoare3. Verificarea eficienţei decontaminării după evoluţia unor boli, de necesitate  +  Secţiunea a 7-a Acţiuni generale de medicină veterinară preventivă, de protecţie şi bunăstare a animalelor şi protecţie a mediului1. Urmărirea şi respectarea regulilor generale de biosecuritate2. Protecţia animalelor în timpul transportului3. Protecţia animalelor folosite pentru experimentare sau în alte scopuri4. Acţiuni generale de medicină preventivă, de identificare şi înregistrare a animalelor: a) expertiza pajiştilor naturale şi a păşunilor; b) expertiza parazitologică a pajiştilor naturale şi a păşunilor; c) expertiza sanitar-veterinară a furajelor care au contribuit la apariţia morbidităţii şi mortalităţii crescute; d) expertiza sanitar-veterinară a zonelor de recoltare a moluştelor bivalve; e) acţiuni profilactice de decontaminare, deratizare şi dezinfecţie; f) controlul ecarisării.  +  Secţiunea a 8-a Supraveghere toxicologicăObiectiv: Supraveghere pasivă prin monitorizarea documentelor şi activă prin diagnostic de laborator.  +  Secţiunea a 9-a Acţiuni imunologice obligatorii sau de urgenţă pentru unele boli la animale1. Antrax2. Boala de Newcastle3. Turbarea sau rabiaObiectiv: Reducerea presiunii virale şi protecţia animalelor din speciile receptive.  +  Secţiunea a 10-a Activităţi de elaborare, omologare, evaluare, pregătire profesională, analiză, monitorizare în domeniul sanitar-veterinar1. Activitate de elaborare şi difuzare de materiale ştiinţifice în domeniul sanitar-veterinar2. Activitate de instruire şi perfecţionare continuă a specialiştilor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi din structurile subordonate, pe domeniile de competenţă, prin organizarea de cursuri pe profil, în ţară şi în străinătate3. Analize epidemiologice, de statistică medicală veterinară, analize de risc şi prognoze sanitar-veterinare şi protecţia consumatorului4. Acţiuni de instruire, informare şi educaţie sanitar-veterinară a populaţiei pentru apărarea sănătăţii publice şi protecţia consumatorilor5. Monitorizarea activităţilor şi a situaţiei sanitar-veterinare la nivel judeţean, al institutelor veterinare de profil şi al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, astfel: a) monitorizarea de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a bolilor infecţioase şi parazitare la animale, inclusiv a celor transmisibile la om; b) monitorizarea de către Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală a bolilor infecţioase şi parazitare la animale, inclusiv a celor transmisibile la om; c) monitorizarea datelor privind ecopatologia şi identificarea factorilor de risc pentru sănătatea animalelor şi sănătatea publică; d) monitorizarea avorturilor la animale; e) monitorizarea datelor privind supravegherea ecotoxicologică; f) monitorizarea unităţilor de producere a furajelor; g) monitorizarea programului de supraveghere în domeniul sanitar-veterinar, monitorizarea rezistenţei antimicrobiene a bacteriilor patogene pentru animale, inclusiv a celor transmisibile la om; h) monitorizarea rezistenţei antimicrobiene a bacteriilor patogene pentru animale, inclusiv a celor transmisibile la om.  +  Capitolul II Programe naţionale de supraveghere, control şi eradicare a bolilor la animale, aprobate şi cofinanţate de Comisia Europeană1. Pesta porcină clasică2. Influenţa aviară sau pesta aviară3. Turbarea sau rabia la vulpi4. Encefalopatii spongiforme transmisibile, respectiv encefalopatia spongiformă bovină, scrapia, boala cronică cahectizantă a cervideelor, EST la alte animale5. Bluetongue6. Salmoneloza la găinile ouătoare7. Salmoneloza la găinile de reproducţie8. Salmoneloza la broiler9. Salmoneloza la curcani  +  Capitolul III Expertiza sanitară veterinară a alimentelor de origine animală şi a furajelor  +  Secţiunea 1 Depistarea principalelor zoonoze la animale1. Bruceloza2. Campilobacterioza3. Echinococoza4. Listerioza5. Salmoneloza6. Trichineloza7. Tuberculoza produsă de Mycobacterium bovis8. Escherichia coli verotoxigenă9. Influenţa aviară10. Rabia11. Botulism12. Leptospiroza13. Tuberculoza, alta decât cea produsă de Mycobacterium bovis14. Yersinioza15. Anisakidoza şi alte parazitoze la peşti16. Cisticercoza17. AntraxObiectiv: Apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om.  +  Secţiunea a 2-a Controlul oficial în unităţile autorizate sanitar-veterinar1. Activităţi generale: a) depozit frigorific; b) unitate de reambalare; c) piaţă angro.2. Carne de ongulate domestice: a) abator; b) unitate de tranşare.3. Carne de pasăre şi de lagomorfe: a) abator; b) unitate de tranşare.4. Carne de vânat de crescătorie: a) abator; b) unitate de tranşare a cărnii de vânat de crescătorie.5. Carne de vânat sălbatic: a) unitate care manipulează carnea de vânat sălbatic; b) unitate de tranşare a cărnii de vânat sălbatic.6. Carne tocată, preparată şi carne separată mecanic: a) unitate pentru carne tocată; b) unitate pentru carne preparată; c) unitate pentru carne separată mecanic.7. Produse din carne: unitate de procesare.8. Moluşte bivalve vii: a) centru de colectare; b) centru de purificare.9. Peşte şi produse din pescuit: a) vas fabrică; b) vas congelator; c) unitate pentru produse proaspete din pescuit (cherhana); d) unitate de procesare a produselor din pescuit; e) piaţă de licitaţie; f) piaţă de desfacere.10. Lapte crud şi produse din lapte: a) exploataţii de animale producătoare de lapte, care livrează lapte la unităţile de procesare; b) unitate de procesare a laptelui materie primă; c) unitate de procesare a produselor lactate.11. Ouă şi produse din ouă: a) centru de ambalare a ouălor; b) unitate pentru producerea ouălor lichide; c) unitate de procesare a ouălor.12. Pulpe de broască şi melci: unitate de procesare13. Grăsimi animale, untură, jumări: a) centru de colectare a grăsimilor animale; b) unitate de procesare a grăsimilor animale.14. Gelatină: a) centru de colectare a materiilor prime pentru gelatină; b) unitate de procesare a gelatinei.15. Colagen: a) centru de colectare a materiilor prime pentru colagen; b) unitate de procesare a colagenului.16. Alte activităţi: a) unitate de procesare a mierii de albine şi/sau a altor produse apicole; b) mijloc de transport.Obiectiv: Apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om.  +  Secţiunea a 3-a Controlul oficial în unităţile înregistrate sanitar-veterinar1. Carne: a) carmangerie; b) măcelărie; c) centru de colectare a vânatului sălbatic; d) centru pentru sacrificarea păsărilor şi/sau lagomorfelor la nivelul fermei.2. Lapte:- centru de prelucrare a laptelui.3. Peşte şi produse din pescuit: a) centru de colectare a peştelui; b) ambarcaţiune comercială de pescuit; c) punct de debarcare; d) magazin de desfacere (pescărie); e) centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor.4. Miere: a) centru de colectare a mierii şi a altor produse apicole; b) centre de extracţie a mierii; c) magazin de desfacere a mierii.5. Alimentaţie publică şi alte activităţi: a) restaurant şi alte unităţi în care se prepară şi se servesc mâncăruri gătite; b) pizzerie; c) laborator patiserie; d) pensiuni turistice; e) unităţi cu vânzare prin internet; f) depozit alimentar; g) hipermarket; h) supermarket; i) cantină; j) magazin alimentar.6. Prepararea mâncărurilor la comandă:- catering.7. Produse primare destinate vânzării directe: a) vânat sălbatic; b) carne de pasăre şi lagomorfe; c) peşte proaspăt; d) melci şi moluşte bivalve; e) ouă; f) miere de albine; g) lapte.Obiectiv: Apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om.  +  Secţiunea a 4-a Expertiza sanitară veterinară a alimentelor de origine animală prin examene de laborator obligatorii1. Alimente cu destinaţie nutriţională specială2. Alimente gata pentru consum ce constituie suport de creştere pentru L. Monocytogenes, altele decât cele destinate sugarilor, şi alimente gata preparate în scopuri medicale speciale3. Alimente gata pentru consum ce nu constituie suport de creştere pentru L. Monocytogenes, altele decât cele destinate sugarilor, şi alimente gata preparate în scopuri medicale speciale4. Carcase de bovine, ovine, caprine, cabaline5. Carcase de porcine6. Carcase de păsări, respectiv pui broileri şi curcani7. Carne de vânat sălbatic8. Carne proaspătă şi subproduse comestibile9. Carne tocată şi carne preparată destinată să fie consumată crudă10. Carne tocată şi carne preparată provenită de la păsări, destinată să fie consumată gătită11. Carne tocată şi carne preparată provenită de la alte specii decât pasăre, destinată să fie consumată gătită12. Carne separată mecanic13. Produse din carne destinate a fi consumate crude14. Produse din carne de pasăre destinate să fie preparate (gătite)15. Produse din carne tratate termic16. Gelatină şi colagen17. Produse din pescuit proaspete18. Produse din pescuit preparate19. Produse din pescuit transformate20. Conserve din peşte21. Carne de peşte separată mecanic22. Moluşte, crustacee întregi sau decochiliate/decojite refrigerate sau congelate, fructe de mare refrigerate, congelate şi altele23. Pulpe de broască, melci fără cochilie congelaţi24. Moluşte bivalve vii, echinoderme, tunicate şi gasteropode vii25. Crustacee şi moluşte decochiliate gătite26. Produse decorticate şi decochiliate provenite de la crustacee şi moluşte gătite27. Conserve din carne28. Lapte crud provenit din unităţile de procesare a laptelui materie primă29. Lapte crud destinat procesării provenit din exploataţiile de vaci producătoare de lapte30. Lapte pasteurizat şi alte produse lactate lichide pasteurizate31. Alte produse lactate şi subproduse din lapte tratat termic32. Alte produse lactate din lapte netratat termic33. Lapte praf şi zer praf34. Formulă uscată pentru sugari şi alimente dietetice deshidratate pentru diferite scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub 6 luni, formulă uscată de continuare pentru copii cu vârsta de peste 6 luni35. Brânză, unt şi smântână obţinute din lapte crud sau lapte ce a fost supus unui tratament termic mai scăzut decât pasteurizarea36. Brânzeturi maturate şi nematurate, produse din lapte sau din zer ce a fost supus tratamentului termic37. Îngheţată şi deserturi pe bază de produse lactate, congelate38. Produse din ouă, cu excepţia produselor care în timpul procesului de fabricaţie sau datorită compoziţiei elimină riscul de Salmonella39. Alimente gata preparate care conţin ouă crude, cu excepţia produselor care în timpul procesului de fabricare sau datorită compoziţiei produsului elimină riscul de Salmonella40. Ouă pentru consum41. Miere de albine42. Preparate şi semipreparate culinare prelucrate din materii prime, de origine animalăObiectiv: Apărarea sănătăţii publice prin prevenirea transmiterii de boli de la animale la om.  +  Secţiunea a 5-a Determinări rapide efectuate pe autolaborator în zone de interes turistic sau alte programe de supraveghere de necesitate dispuse de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor1. Determinări microbiologice2. Determinări fizico-chimiceObiectiv: Apărarea sănătăţii publice.  +  Secţiunea a 6-a Supravegherea prin examene de laborator a altor produse care intră în compoziţia materiilor prime şi produselor de origine animală sau care vin în contact cu acestea1. Apă potabilă2. Aditivi alimentari şi condimente3. Materiale utilizate pentru preambalarea produselor de origine animalăObiectiv: Apărarea sănătăţii publice.  +  Secţiunea a 7-a Examene de laborator pentru stabilirea eficienţei operaţiunilor de igienizareTeste de sanitaţieObiectiv: Apărarea sănătăţii publice.  +  Secţiunea a 8-a Controlul eficienţei operaţiunilor de dezinsecţie şi deratizareObiectiv: Apărarea sănătăţii publice.  +  Secţiunea a 9-a Expertiza sanitară veterinară a furajelor1. Nutreţuri de volum: fibroase, masă verde, rădăcinoase, tuberculi şi derivate2. Siloz3. Materii prime vegetale pentru nutreţuri combinate: cereale boabe, subproduse, seminţe întregi, oleaginoase şi derivate, şroturi4. Materii prime de origine minerală pentru nutreţuri combinate: fosfaţi, carbonaţi5. Aditivi furajeri: aminoacizi sintetici, vitamine, microelemente, enzime furajere, drojdii, acidifianţi, emulgatori, antioxidanţi, coloranţi6. Produse şi derivate din lapte, înlocuitori de lapte praf7. Făina de peşte8. Premixuri vitamino-minerale şi amestecuri minerale9. Premixuri, concentrate proteino-vitamino-minerale şi zooforturi cu un conţinut de proteină brută peste 5%10. Nutreţuri combinate pentru păsări11. Nutreţuri combinate pentru rumegătoare12. Amestecuri de uruieli pentru rumegătoare - amestec unic13. Nutreţuri combinate pentru porci14. Nutreţuri pentru cabaline15. Nutreţuri granulate pentru peşti de crescătorie16. Hrană deshidratată pentru animalele de companie17. Hrană umedă pentru animalele de companieObiective: a) Monitorizarea şi controlul furajelor destinate animalelor din exploataţiile profesionale şi din gospodăriile populaţiei, în vederea reducerii contaminării de orice tip pentru menţinerea stării de sănătate a animalelor şi obţinerea de produse de origine animală sigure pentru consumul uman b) Controlul substanţelor interzise în furajele de origine animală c) Monitorizarea producerii de hrană pentru consumul animalelor de companie, în vederea asigurării statusului de sănătate al acestora d) Reţete furajere pentru păsări, respectiv curci şi găini, în funcţie de categoria de vârstă e) Reţete furajere pentru porci, în funcţie de categoria de vârstă f) Monitorizarea concentraţiei coccidiostaticelor şi utilizarea acestora în vederea obţinerii de produse sigure pentru consumul uman  +  Secţiunea a 10-a Expertiza reziduurilor la animalele vii, produsele acestora, furaje şi apă1. Substanţe cu efect anabolizant şi substanţe neautorizate2. Produse medicinale veterinare şi contaminaţiObiective: a) Monitorizarea substanţelor anabolizante în vederea reducerii efectelor nedorite asupra sănătăţii oamenilor şi animalelor b) Monitorizarea administrării produselor medicinale veterinare în vederea reducerii cantităţii de reziduuri din produsele de origine animală şi a diminuării rezistenţei agenţilor patogeni la antibiotice c) Reducerea riscului de expunere a organismului uman la metale grele provenite din produsele de origine animală destinate consumului uman  +  Secţiunea a 11-a Determinarea nivelurilor de contaminare radioactivă a produselor de origine animală şi a furajelor (radioactivitate cumulată de 137Cs şi 134Cs)1. Materii prime şi produse de origine animală2. Furaje3. Apă utilizată ca materie primăObiectiv: Monitorizarea tuturor produselor cu risc de contaminare radioactivă în vederea protejării stării de sănătate a oamenilor şi a animalelor.  +  Secţiunea a 12-a Controlul oficial al unităţilor din domeniul hranei pentru animale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar1. Activităţi generale: a) fabrici; b) depozit de furaje; c) unitate de ambalare furaje; d) magazin de furaje.2. Aditivi şi preamestecuri: a) fabrică de aditivi furajeri; b) fabrică de preamestecuri de aditivi; c) microfabrici de preamestecuri; d) unităţi de ambalare aditivi; e) depozit de aditivi; f) magazine de furaje.3. Furaje medicamentate: a) fabrici de furaje medicamentate; b) depozite de produse medicinale veterinare; c) depozite de furaje; d) farmacii veterinare.4. Furaje combinate: a) fabrică de nutreţuri combinate pentru mai multe specii; b) fabrici de furaje combinate pentru o singură specie; c) microfabrici de fermă; d) unităţi de ambalare a furajelor combinate; e) depozit de furaje; f) magazine de furaje.5. Furaje simple: a) mori de furaje; b) unităţi producătoare de furaje fără aditivi.  +  Capitolul IV Supravegherea sanitară veterinară a unităţilor care produc, depozitează şi comercializează produse medicinale de uz veterinar1. Unităţi pentru producerea, ambalarea, divizarea şi condiţionarea produselor medicinale veterinare - produse biologice de uz veterinar2. Importatori produse biologice de uz veterinar din ţări terţe3. Unităţi pentru producerea, ambalarea, divizarea şi condiţionarea produselor medicinale veterinare4. Depozite de produse medicinale veterinare5. Farmacii şi puncte farmaceutice veterinareObiective: a) Obţinerea de produse biologice care să asigure o acoperire imunologică eficientă b) Comercializarea de produse sigure, autorizate pentru comercializare în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare c) Monitorizarea reacţiilor adverse a produselor medicinale veterinare şi a condiţiilor de comercializare a acestora  +  Anexa 2 PROGRAMULacţiunilor privind identificarea şi înregistrarea porcinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 20101. Fiecare exploataţie de animale va fi înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE).2. Fiecărui proprietar de exploataţie de animale i se va elibera o carte de exploataţie.3. Fiecare animal va fi identificat individual şi va fi înregistrat în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor (SNIIA), cu excepţia suinelor din exploataţiile comerciale industriale.4. Fiecare mişcare a animalelor, reprezentată de naştere, tăiere, intrare/ieşire în/din exploataţia de animale, moarte şi dispariţie, va fi însoţită de documentaţia corespunzătoare şi va fi înregistrată în SNIIA.Obiectiv: Asigurarea condiţiilor de realizare a trasabilităţii, în scopul supravegherii sanitar-veterinare şi al combaterii bolilor animalelor.  +  Anexa 3 PROGRAMULacţiunilor privind identificarea şi înregistrarea bovinelor pentru anul 20101. Fiecare exploataţie de animale va fi înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE).2. Fiecărui proprietar de exploataţie de animale i se va elibera o carte de exploataţie.3. Fiecare animal va fi identificat individual şi va fi înregistrat în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor (SNIIA).4. Animalelor li se va elibera un paşaport.5. Fiecare mişcare a animalelor, reprezentată de naştere, tăiere, intrare/ieşire în/din exploataţia de animale, moarte şi dispariţie, va fi însoţită de documentaţia corespunzătoare şi va fi înregistrată în SNIIA.Obiectiv: Asigurarea condiţiilor de realizare a trasabilităţii, în scopul supravegherii sanitar-veterinare şi al combaterii bolilor animalelor.  +  Anexa 4 PROGRAMUL DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROLîn domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2010A. Expertiza contaminanţilor în produse de origine nonanimală
  *Font 8*
  1. Aflatoxină (totală şi B1) a), b), c), d)
  2. O chratoxină A a), b), c), d)
  3. Patulina a), c), d)
  4. Deoxinivalenol a), c), d)
  5. Zearalenonă a), b), c), d)
  6. Fumonisină (sumă de B1 şi B2) a), c), d)
  7. Cadmiu a), c), d)
  8. Plumb a), c), d)
  9. Nitraţi a), c), d)
  10. 3 MCPD a), b), c), d)
  11. Precursori de dioxină şi PCB similare dioxinei - conform secţiunii 5 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiţi contaminaţi din produsele alimentare, cu amendamentele ulterioare a), c), d)
  12. Staniu a), c), d)
  13. Hidrocarburi aromatice policiclice a), c), d)
  MONITORIZARE
  1. Furan a), c), d)
  2. Acrilamida a), c), d)
  3. Precursori de dioxină şi PCB similare dioxinei - conform secţiunii 5 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.881/2006, cu amendamentele ulterioare a), c), d)
  4. Toxina T-2 a), c), d)
  5. Ochratoxină A a), b), c), d)
  B. Expertiza reziduurilor de pesticide în produse de origine nonanimală
  1. Pesticide organo-fosforice a), b), c), d)
  2. Pesticide organo-clorurate a), b), c), d)
  3. Carbamaţi a), b), c), d)
  4. Piretroizi de sinteză a), b), c), d)
  5. Alte tipuri de pesticide a), b), c), d)
  C. Supravegherea şi controlul unităţilor care procesează, depozitează şi valorifică produse de origine nonanimalăC1. Condiţii microbiologice
  *Font 9*
  1. Legume şi fructe tăiate (gata pentru a fi consumate) a), d)
  2. Sucuri de legume şi fructe nepasteurizate (gata pentru a fi consumate) a), d)
  3. Seminţe încolţite (gata pentru a fi consumate) a), d)
  4. Apă potabilă utilizată ca ingredient a), d)
  5. Apa îmbuteliată în sticle sau alte recipiente a), d)
  6. Ape minerale naturale a), d)
  7. Apă de izvor a), d)
  8. Alimente gata pentru consum (care conţin ingrediente de origine nonanimală) a), d)
  C2. Examene de laborator pentru stabilirea eficienţei operaţiunilor de igienizare
  Teste de sanitaţie a)
  D. Expertiza aditivilor/substanţelor interzise în produse de origine nonanimală
  *Font 9*
  1. Tartrazina (E102) a), c), d)
  2. Para Red a), c), d)
  3. Sunset Yellow a), c), d)
  4. Amarant a), c), d)
  5. Eritozina a), c), d)
  6. Sulfiţi (E220, E221, E222, E223, E224, E226, E227, E228) a), b), c), d)
  7. Benzoaţi (E210, E211, E212, E213) a), b), c), d)
  8. Aspartam (E951) a), c), d)
  9. Zaharina (E954) şi sărurile sale de Na, Ca, K a), c), d)
  10. Acesulfam a), c), d)
  E. Determinarea gradului de contaminare radioactivă a produselor alimentare de origine nonanimală
  *Font 9*
  1. Produse alimentare provenite din producţia internă şi produsele provenind din comerţul intracomunitar a), c), d)
  2. Produse alimentare la import b), c), d)
  F. Determinarea tratării cu radiaţii ionizante a produselor alimentare şi ingredientelor alimentare de origine nonanimală
  1. Condimente a), b), c), d)
  2. Plante aromatice a), b), c), d)
  3. Ingrediente vegetale uscate a), b), c), d)
  G. Determinarea prezenţei uleiului mineral în uleiul de floarea-soarelui
  Ulei de floarea-soarelui, încadrat la codurile NC 1512 11 91 sau 1512 19 90 10, originar sau expediat din Ucraina b), d)
  H. Determinarea melaminei din produse care conţin lapte sau produse din lapte
  1. Bicarbonat de amoniu destinat produselor alimentare a), b), c), d)
  2. Produse alimentare care conţin lapte, produse din lapte a), b), c), d)
  3. Soia sau produse pe bază de soia a), b), c), d)
  I. Supravegherea şi controlul alimentelor şi furajelor modificate genetic
  1. Produse constând, care conţin sau sunt obţinute din soia a), d)
  2. Produse constând, care conţin sau sunt obţinute din porumb a), d)
  3. Produse constând, care conţin sau sunt obţinute din orez b), d)
  NOTĂ: a) Costurile privind prelevarea, transportul şi analiza probelor sunt suportate din veniturile proprii şi subvenţii de la bugetul de stat din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. b) Costurile privind prelevarea, transportul şi analiza la importul produselor de origine nonanimală sunt suportate de către operatorul economic. c) Costurile privind prelevarea, transportul şi analiza probelor prelevate suplimentar ca urmare a depistării unor probe neconforme sunt suportate de către operatorul economic. d) Costurile privind măsurile oficiale aplicate loturilor/transporturilor neconforme sunt suportate de către operatorul economic.
   +  Anexa 5 TARIFELE MAXIMALEaferente acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, precum şi acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea bovinelor, porcinelor, ovinelor şi caprinelor, efectuate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, pentru anul 2010
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐│Nr. │ Acţiunea desfăşurată │ Tariful, ││crt.│ │ exclusiv TVA │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 1. │Inspecţia animalelor dispusă de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor│20 lei/gospodărie ││ │judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 2. │Examinarea clinică a animalelor pentru suspiciunea │a) bovine │2,0 lei/cap de animal ││ │bolilor majore: ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │b) ecvine │2,0 lei/cap de animal ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │c) ovine, caprine │1,0 lei/cap de animal ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │d) porcine │2,5 lei/cap de animal ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │e) carnasiere │1,5 lei/cap de animal ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │f) păsări │0,8 lei/cap de animal ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │g) albine, viermi de mătase etc. │1,5 lei/familie │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 3. │Recoltări de probe de sânge pentru examene de laborator │a) animale mari │7,0 lei/cap de animal ││ │(serologice, hematologice, biochimice, virusologice, ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │parazitologice etc.): │b) animale mici şi mijlocii │6,5 lei/cap de animal ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │c) suine │7,0 lei/cap de animal ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │d) păsări │1,7 lei/cap de animal ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │e) alte specii │1,0 lei/cap de animal │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 4. │Recoltarea probelor de organe, ţesuturi şi a altor probe │a) animale mari │21,0 lei/cap de animal││ │pentru analize de laborator, efectuarea de necropsii la: ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │b) animale mici şi mijlocii │10,6 lei/cap de animal││ │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │c) păsări │7,4 lei/cap de animal ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │d) alte specii │- ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │e) alte probe, inclusiv coprologice│2,4 lei/cap de animal │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 5. │Teste rapide pentru diagnosticul mamitelor subclinice │5,3 lei/cap de animal ││ │ │(4 sferturi) │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 6. │Activităţi de depistare prin examen alergic │a) tuberculinare test unic │9,5 lei/cap de animal ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │b) TCS │9,5 lei/cap de animal ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │c) maleinare │1,0 lei/cap de animal ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │d) paratuberculinare │1,0 lei/cap de animal │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 7. │Recoltare probe sanitaţie, apă, furaje │3,2 lei/probă │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 8. │Activităţi imunoprofilactice, conform Programului │a) animale mari │5,0 lei/cap de animal ││ │acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale │b) ovine, caprine │2,7 lei/cap de animal ││ │la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului: ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │c) porcine │10,0 lei/cap de animal││ │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │d) carnasiere │5,7 lei/cap de animal │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ 9. │Lucrări de decontaminare, dezinfecţie, dezinsecţie, │a) în unităţi zootehnice, de │14,8 lei/100 mp ││ │deratizare şi de necesitate: │industrie alimentară, la │ ││ │ │gospodăriile populaţiei │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │b) în camere de incubaţie, viermi │1,5 lei/mp ││ │ │de mătase etc. │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│10. │Manopera privind identificarea şi înregistrarea │a) bovine │16,0 lei/cap de animal││ │animalelor şi a mişcărilor acestora, corectarea ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │eventualelor erori: │b) ovine, caprine - două crotalii │3,5 lei/cap de animal ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │c) ovine, caprine - o singură │2,9 lei/cap de animal ││ │ │crotalie │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │d) porcine │3,5 lei/cap de animal │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────┘--------