HOTĂRÂRE nr. 1.542 din 9 decembrie 2009privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 17 decembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în localitatea Halmeu, str. Nicolae Titulescu nr. 89, judeţul Satu Mare, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------p. Viceprim-ministru,ministrul administraţieişi internelor,interimar,Mihai Capră,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 9 decembrie 2009.Nr. 1.542.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora┌─────────────────────┬───────────────┬────────────────────────────────┬───────┐│Adresa imobilului │Persoana juri- │ Caracteristicile bunurilor │Nr. de ││ │dică care admi-│care trec în domeniul privat al │înre- ││ │nistrează imo- │ statului │gistra-││ │bilul │ │re atri││ │ │ │buit de││ │ │ │M.F.P. │├─────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────────┼───────┤│Localitatea Halmeu, │Ministerul Ad- │Pavilion administrativ (coperti-│ ││str. Nicolae Titules-│ministraţiei şi│nă sens intrare) │105.124││cu nr. 89, judeţul │Internelor - │Suprafaţa construită = 195 mp │(parţi-││Satu Mare │Inspectoratul │Valoarea contabilă = 20.948 lei │al) ││ │Judeţean al ├────────────────────────────────┤ ││ │Poliţiei de │Pavilion administrativ (coperti-│ ││ │Frontieră │nă sens ieşire) │ ││ │Satu Mare │Suprafaţa construită = 195 mp │ ││ │ │Valoarea contabilă = 20.948 lei │ │└─────────────────────┴───────────────┴────────────────────────────────┴───────┘-------