HOTĂRÂRE nr. 1.447 din 25 noiembrie 2009privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 17 decembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în localitatea Şimian, Calea Hinovei, judeţul Mehedinţi, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor,interimar,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 25 noiembrie 2009.Nr. 1.447.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrareaMinisterului Administraţiei şi Internelor, care trecdin domeniul public al statului în domeniul privat al acestuiaîn vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
  *Font 9*
  Nr. crt. Adresa imobilului Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul Caracteristicile tehnice ale clădirii Număr M.F.P.
  1. Localitatea Şimian, Calea Hinovei, judeţul Mehedinţi Ministerul Administraţiei şi Internelor Corpul 1 "Adăpost animale" Suprafaţa construită = 357 mp Suprafaţa desfăşurată = 357 mp Valoare de inventar = 45.950 lei 102.040 (parţial)
  2. Corpul 2 "Pătul lemn" Suprafaţa construită = 54 mp Suprafaţa desfăşurată = 54 mp Valoare de inventar = 5.350 lei
  3. Corpul 3 "Fosă septică" Suprafaţa construită = 9 mp Suprafaţa desfăşurată = 9 mp Valoare de inventar = 5.200 lei
  ------------