ORDONANTA nr. 69 din 28 august 1997privind bursele de mărfuri
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 30 august 1997  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și ale art. 1 lit. c) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Bursele de mărfuri sunt organisme cu putere de autoreglementare, organizate de către comercianți în scopul facilitării comerțului lor pentru:a) vânzări sau achiziții la termen, având ca obiect mărfuri cum sunt produsele agricole sau materiile prime destinate procesarii, din categoria acelora care prin natura lor sunt bunuri fungibile sau bunuri mobile prin anticipatie;b) vânzări sau achiziții la termen de titluri pe mărfuri, de tipul warantului sau contractului forward, futures sau cu optiuni;c) vânzări sau achiziții la termen de active monetare și financiare sau titluri pe active monetare sau financiare;d) navlosiri, asigurări maritime, fluviale sau pentru mărfuri.  +  Articolul 2Bursele de mărfuri se înființează în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, sub forma societăților comerciale pe acțiuni, cu un capital subscris și vărsat integral la data înmatriculării lor.  +  Articolul 3În înțelesul prezentei ordonanțe, notiunile de mai jos se definesc astfel:a) activ monetar se referă la moneda naționala emisă de Banca Naționala a României în conformitate cu Legea nr. 34/1991 sau la devize liber convertibile;b) activ financiar este o valoare mobiliară emisă de stat sau de către o unitate administrativ-teritorială, cum ar fi un certificat de trezorerie, o obligațiune cu dobânda fixa, variabila sau indexata, ori un portofoliu de valori mobiliare, ce face obiectul cotarii la bursa de valori, dar cu negociere pe piața la termen sau cu optiuni organizate la bursele de mărfuri, în baza unui instrument sintetic, cum este un indice de bursa, precum și un indice de bursa calculat în baza unui alt indice de bursa;c) agenție de brokeraj este o societate comercială sau o sucursala a unei societăți comerciale, cu calitatea de membru al unei burse de mărfuri, de membru afiliat la o bursa de mărfuri sau de membru compensator, având ca obiect de activitate negocierea ofertelor și perfectarea contractelor la bursa în cont propriu sau în contul unor terți;d) broker este o persoană fizica ce are în atributia sa exclusiva negocierea ofertelor de vânzare și de cumpărare în contul unei agenții de brokeraj, precum și navlosirea, asigurarea maritima și fluviala;e) bunuri fungibile sunt bunuri determinate generic, care pot fi înlocuite unele cu altele în executarea unei obligații contractuale;f) bunuri mobile prin anticipatie sunt bunuri care prin natura lor sunt imobile, dar părțile contractante le considera ca fiind mobile, cum sunt recoltele viitoare;g) contract de bursa este o tranzacție la termen sau cu optiuni pe futures, conform reglementărilor din prezenta lege;h) informație privilegiată semnifica o informație ce nu este destinată publicului, în legătură cu ofertele formulate pentru vânzarea sau achiziția mărfurilor, emisiunea bonurilor de trezorerie sau a obligațiunilor de stat și a celor emise de către unitățile administrativ-teritoriale, precum și în legătură cu negocierea contractelor futures, având ca obiect un portofoliu de valori mobiliare cotate la bursele de valori, dar al căror curs se calculează pe un activ financiar negociat la bursele de mărfuri care, dacă ar fi adusă la cunoștința publicului, ar influența cursurile la bursa;i) informație confidențială este o informație cu privire la conținutul unui înscris sau document privitor la o bursa de mărfuri, agenție de brokeraj, casa de compensație sau societate de consultanța sau în legătură cu angajamentele patrimoniale ale acestora, care, dacă ar fi adusă la cunoștința publicului sau unei societăți comerciale concurente, cum ar fi o bursa de mărfuri, agenție de brokeraj, casa de compensație sau societate de consultanța, ar influența tranzacțiile pe piața la termen și cu optiuni, ar afecta în mod artificial raportul cerere-oferta ori ar aduce prejudicii morale sau materiale unei burse de mărfuri, agenții de brokeraj, case de compensație sau societăți de consultanța;j) membru al bursei este o societate comercială cu calitatea de acționar al unei burse de mărfuri, care a obținut dreptul de a efectua tranzacții pe piața la disponibil, la termen și cu optiuni, sau numai pe piața la disponibil, în baza unei autorizații eliberate de către Comisia operațiunilor la termen, conform art. 6 lit. c) din prezenta ordonanță;k) membru compensator este o agenție de brokeraj ce deține calitatea de acționar la o casa de compensație, concomitent cu calitatea de membru al unei burse de mărfuri, sau numai de acționar al casei de compensație și de membru afiliat la o bursa de mărfuri;l) ordine de bursa sunt instrucțiuni ferme, transmise în scris sau verbal de către un client agenției sale de brokeraj, ori de către o agenție brokerului sau, care consemnează modalitatea de negociere a unei oferte de vânzare sau de cumpărare pe piața la disponibil, la termen sau cu optiuni;m) piața la disponibil se referă la negocierea ofertelor și perfectarea contractelor forward și spot;n) piața la termen se referă la o piața specializată, organizată de către o bursa de mărfuri pentru negocierea ofertelor și perfectarea contractelor futures;o) piața cu optiuni se referă la o piața organizată de o bursa de mărfuri pentru negocierea ofertelor și perfectarea contractelor cu optiuni pe futures;p) societate de consultanța bursiera este o societate comercială care prestează servicii de consulting în contul unor terți, privind tehnica negocierii la bursa, analiza piețelor la disponibil, la termen și cu optiuni, precum și studii de evaluare a pieței bursiere;r) societate de expertiza contabila este o societate comercială care a dobândit aceasta calitate în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 65/1994, aprobată și modificată prin Legea nr. 42/1995.  +  Capitolul II Comisia operațiunilor la termen  +  Articolul 4Supravegherea tranzacțiilor pe piețele la termen, la disponibil și cu optiuni se exercită de către Comisia operațiunilor la termen, autoritate administrativă autonomă, investită cu personalitate juridică prin hotărâre a Guvernului și supusă controlului Parlamentului României.  +  Articolul 5(1) Comisia operațiunilor la termen funcționează pe baza statutului propriu.(2) Comisia operațiunilor la termen este compusa din șapte membri, numiți pe un mandat de cinci ani, inclusiv președintele și vicepreședintele, de către Parlament, în ședința comuna a camerelor, după cum urmează:– doi membri propuși de Biroul permanent al Senatului;– doi membri propuși de Biroul permanent al Camerei Deputaților;– un membru propus de Guvern;– un membru propus de intermediari autorizați sa opereze pe piața valutară interbancara sau de asociația lor profesională;– un reprezentant al burselor de mărfuri, propus de acestea.(3) Pentru a putea fi numit membru al Comisiei operațiunilor la termen, candidatul trebuie să fie cetățean român, cu domiciliul în România, să aibă o buna reputație și experienta în domeniul economic sau juridic.(4) Membrii Comisiei operațiunilor la termen, precum și angajații acestui organism nu se pot angaja în mod direct sau indirect, prin prepuși, reprezentanți sau mandatari în tranzacții la o bursa de mărfuri. De asemenea, membrii Comisiei operațiunilor la termen sau angajații acestui organism nu au dreptul să dețină funcții la o instituție publică din sistemul administrației publice centrale, alta decât aceea în serviciul căreia se afla, să fie angajați, acționari, asociați sau colaboratori la o bursa de valori sau de mărfuri, la o casa de compensație care deservește o bursa de mărfuri sau de valori, precum și la o agenție de brokeraj sau la o societate de consultanța.(5) Membrii Comisiei operațiunilor la termen:a) nu pot fi soți și nici rude până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care dețin funcția de Președinte al României, de președinte al uneia din cele două Camere ale Parlamentului, de membru al Guvernului, de guvernator la Băncii Naționale a României, de președinte al consiliului de administrație sau administrator la o banca comercială ori societate de asigurare, precum și cu membrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare;b) nu pot fi membri ai unui partid politic;c) nu trebuie să fi fost declarați faliți;d) nu trebuie să aibă cazier judiciar.(6) Membrii Comisiei operațiunilor la termen sunt obligați sa notifice în scris Parlamentului României, în termen de 5 zile, apariția oricăreia dintre incompatibilitățile prevăzute la alin. (4) și (5). În perioada cuprinsă între data notificării și data deciziei Parlamentului, membrii Comisiei operațiunilor la termen sunt considerați suspendați de drept.(7) Mandatul unui membru al Comisiei operațiunilor la termen încetează la expirarea termenului pentru care a fost numit, precum și prin demisie sau revocare de către Parlamentul României la apariția sau luarea la cunoștința de apariția uneia dintre incompatibilitățile prevăzute la alin. (4) și (5).  +  Articolul 6(1) Comisia operațiunilor la termen are următoarele atribuții:a) sa emita norme cu privire la autorizarea, înregistrarea și funcționarea burselor de mărfuri, agentiilor de brokeraj, brokerilor și caselor de compensație, societăților de expertiza contabila pentru bursele de mărfuri, agentiilor de brokeraj și caselor de compensație;b) sa avizeze sau sa anuleze regulamentele de funcționare emise de fiecare bursa de mărfuri, după verificarea conformitatii lor cu dispozițiile prezentei ordonanțe, și sa emita recomandări cu privire la conținutul regulamentelor de bursa, pentru a asigura conformitatea acestora cu prezenta ordonanță;c) sa autorizeze bursele de mărfuri, agențiile de brokeraj, casele de compensație, societățile de consultanța și brokerii care își desfășoară activitatea în cadrul piețelor la termen și cu optiuni sau în legătură cu acestea și sa întocmească și sa păstreze un registru de evidenta a persoanelor autorizate;d) sa retragă temporar sau sa anuleze autorizația de funcționare unei agenții de brokeraj, unui broker, unei burse de mărfuri, case de compensație, societăți de consultanța sau de expertiza contabila, în cazul în care aceștia aduc prejudicii morale sau materiale comerciantului în contul căruia au operat;e) sa emita reguli disciplinare generale pentru agențiile de brokeraj și brokerii lor privind negocierea ofertelor, executarea ordinelor, pentru a asigura transparenta tranzacțiilor, regulile de publicitate și de concurenta loiala, precum și reguli cu privire la primirea și transmiterea informațiilor privilegiate sau confidențiale;f) sa clasifice operațiunile de bursa, ordinele de bursa și notele de încheiere care se întocmesc de către brokeri pentru fiecare tranzacție încheiată;g) sa anuleze regulamentele, regulile sau deciziile emise de către o bursa de mărfuri sau sa dispună retragerea sau anularea unui ordin de vânzare-cumpărare, dacă acestea sunt emise, se executa ori au fost executate cu încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe sau a regulamentelor de bursa, emise în conformitate cu dispozițiile acesteia;h) sa dispună anularea unui contract futures sau cu optiuni, dacă acesta a fost perfectat în baza unei informații privilegiate, confidențiale sau a unei înțelegeri precontractuale între doi clienți prin agențiile lor de brokeraj ori între acestea;i) sa ordone caselor de compensație sa majoreze nivelul valoric al garanțiilor constituite de fiecare agenție de brokeraj pentru a opera pe piața la termen și cu optiuni, în cazul în care nivelul cotarii diverselor tipuri de mărfuri sau volumul tranzacțiilor la termen influențează negativ economia naționala;j) sa stabilească nivelul tarifelor percepute pentru serviciile pe care le asigura;k) sa arbitreze litigiile apărute între bursele de mărfuri, prin serviciul sau de contencios, precum și între acestea și agențiile de brokeraj;l) sa verifice legalitatea hotărârii de excludere a unei agenții de brokeraj din asociația bursei și sa o respingă dacă nu este legală;m) sa delege funcționarilor săi una sau mai multe din prerogativele cu care este investită prin lege, pentru supravegherea activității burselor de mărfuri și pentru cercetarea faptelor prin care s-au încălcat dispozițiile ordonanței de fața și regulamentele pe care le-a emis; delegarea privește desemnarea persoanei investite, atribuțiile, categoriile de acte pe care le poate emite, precum și durata delegării;n) să efectueze investigații la bursele de mărfuri, casele de compensații, agențiile de brokeraj sau societățile de consultanța și de expertiza contabila, în orice moment, și de a imputernici, în acest sens, pe propriii săi funcționari sau experți angajați;o) sa încheie acorduri cu instituții similare din alte tari, sa colaboreze cu Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare și cu Banca Naționala a României, în scopul dezvoltării pieței bursiere;p) sa înainteze Guvernului propuneri de amendare a cadrului legislativ cu privire la reglementarea activității burselor de mărfuri.(2) Comisia operațiunilor la termen își va stabili prin regulament propriu structura organizatorică și atribuțiile personalului de conducere și de execuție.  +  Articolul 7Comisia operațiunilor la termen întocmește anual un raport asupra activității sale și un raport separat asupra activității burselor de mărfuri și a caselor de compensație, pe care le trimite spre dezbatere Parlamentului României, prin comisiile economice ale acestuia, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar-bugetar.  +  Articolul 8(1) Deciziile, regulamentele, avizele și recomandările Comisiei operațiunilor la termen, emise în exercitarea competentelor sale potrivit art. 6, sunt înscrisuri oficiale și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Actele emise de Comisia operațiunilor la termen, cu încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe, pot fi atacate, de la data publicării lor, la Curtea de apel constituită în prima instanța, conform art. 3 alin. 1, din Codul de procedură civilă, precum și al art. 1 și 6 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990.  +  Articolul 9Toate cheltuielile privind înființarea și organizarea Comisiei operațiunilor la termen sunt finanțate din bugetul de stat. Cheltuielile privind funcționarea respectivei comisii sunt finanțate din tarifele percepute pentru serviciile pe care le asigura, precum și din amenzile ce vor fi aplicate burselor de mărfuri, agentiilor de brokeraj, caselor de compensații, societăților de consultanța sau brokerilor pentru nerespectarea dispozițiilor ordonanței de fața sau a regulamentelor emise de Comisia operațiunilor la termen, în aplicarea acesteia.  +  Articolul 10Pentru funcționarea Comisiei operațiunilor la termen și a reprezentantelor sale teritoriale, organizate la nivelul fiecărui județ, Guvernul și autoritățile administrației publice locale, după caz, vor atribui în folosință spații, terenuri și clădiri din domeniul public de interes național sau local, în termen de 90 de zile de la formularea cererii de către Comisia operațiunilor la termen.  +  Capitolul III Structura burselor de mărfuri  +  Secţiunea I Membrii bursei, membrii afiliati  +  Articolul 11Persoanele înscrise în asociația bursei au dreptul sa negocieze, cu respectarea următoarelor condiții:a) membrii bursei care sunt acționari la o casa de compensație pot efectua tranzacții atât pe piața la disponibil, cat și pe piața la termen și cu optiuni;b) membrii bursei care nu sunt acționari la o casa de compensație pot efectua tranzacții pe piața la termen și cu optiuni numai prin intermediul unui membru al bursei care este acționar la o casa de compensație.  +  Articolul 12(1) Drepturile unui membru al bursei, asa cum sunt reglementate la art. 11, se pierd prin excludere. Excluderea nu aduce atingere drepturilor care decurg din calitatea de acționar al unei persoane la o bursa de mărfuri.(2) Sancțiunea de excludere se pronunța motivat de către asociația bursei, în condițiile și situațiile prevăzute la art. 18 lit. d) din prezenta lege, și poate fi contestată în termen de 15 zile la comisia arbitrală a bursei sau la o instanța judecătorească competența.(3) Hotărârea de excludere se afișează în localul bursei de mărfuri la care cel exclus a tratat afaceri și se comunică celorlalte burse de mărfuri din țara, precum și Comisiei operațiunilor la termen și se publică într-un ziar de mare circulație sau în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 13(1) Asociația bursei poate hotărî ca terțe persoane juridice sa devină membri afiliati ai bursei, dacă, în prealabil, acestea au încheiat, cu un membru al bursei, un contract de franciza pentru a presta servicii de brokeraj.(2) Membrii afiliati negociaza la bursa, în aceleași condiții ca și membrii bursei, de la data la care au obținut autorizație de funcționare de la Comisia operațiunilor la termen.  +  Secţiunea a II-a Consiliul bursei  +  Articolul 14(1) Activitatea curenta a unei burse de mărfuri este asigurata de un consiliu numit de către adunarea generală a acționarilor bursei, dintre funcționarii săi, pentru o perioadă de 4 ani, în conformitate cu dispozițiile art. 93 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.(2) Membrii consiliului de bursa nu pot fi administratori sau cenzori, acționari sau asociați la o bursa de mărfuri, casa de compensație, agenție de brokeraj, societate de consultanța sau societate de expertiza contabila pentru o agenție de brokeraj, casa de compensație ori bursa de mărfuri.(3) Membrii consiliului de bursa au următoarele atribuții:a) sa elaboreze regulamentul de funcționare și sa-l supună aprobării consiliului de administrație, asociației bursei și Comisiei operațiunilor la termen;b) sa stabilească cuantumul tarifelor cuvenite bursei pentru ofertele care se negociaza, contractele care se înregistrează, precum și cuantumul taxelor pentru accesul în localul bursei pentru persoanele care nu sunt membrii bursei sau membri afiliati.  +  Articolul 15Activitatea consiliului de bursa este coordonata de un președinte numit în conformitate cu art. 93 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, care, pe lângă atribuțiile prevăzute în contractul și statutul bursei, este investit:a) sa fixeze zilele și orele pentru ședințele de bursa și sa decidă întocmirea și publicarea cursurilor, după fiecare zi de tranzacții;b) sa dispună organizarea supravegherii modului în care brokerii respecta regulile de conduita privind negocierea în localul burselor;c) sa intrerupa o ședința de bursa, în cazul în care cotatiile la o marfa sau un grup de mărfuri, ori activ monetar sau financiar, înregistrează o fluctuatie mai mare sau mai mica decât fluctuatia permisă prin regulamentul bursei;d) sa abiliteze o persoană, care în mod obișnuit coordonează ședințele de bursa pe o secțiune, să execute achizițiile publice sau vânzările dispuse de Guvern prin Ministerul Industriei și Comerțului sau prin Ministerul Finanțelor;e) sa pună la dispoziția Comisiei operațiunilor la termen registrul jurnal al bursei sau orice alt act solicitat, pentru verificarea modului în care sunt respectate dispozițiile ordonanței de fața, regulile de bursa sau regulamentele emise de către Comisia operațiunilor de bursa în temeiul acesteia.  +  Secţiunea a III-a Asociația bursei  +  Articolul 16Asociația unei burse cuprinde toți comercianții cu calitatea de membru al bursei care efectuează tranzacții pe piața la disponibil, la termen și cu optiuni, dacă sunt înscriși la Oficiul Registrului comerțului și au obținut autorizație de funcționare de la Comisia operațiunilor la termen.  +  Articolul 17(1) Asociația bursei se întrunește în adunarea generală cel puțin o dată pe an, în prima decada a lunii decembrie, și este legal constituită cu jumătate din numărul total al membrilor săi. Deciziile asociației se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor prezenți.(2) Votul este secret când împrejurările necesita o asemenea măsura sau la cererea a cel puțin zece membri; totuși, când adunarea generală procedează la alegerea președintelui sau sau a vicepreședintelui, votul este întotdeauna secret.(3) Dacă la o convocare nu s-a întrunit jumătate din numărul de membri, atunci, în termen de 15 zile, se convoacă o noua adunare, care este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți.  +  Articolul 18Asociația bursei are următoarele atribuții:a) sa dezbata și sa aprobe regulamentul de funcționare al bursei și orice amendament la acest regulament;b) sa ateste brokerii pe categorii, în funcție de piața pe care operează;c) sa dezbata raportul de activitate al bursei, întocmit de către consiliul bursei, pe care să-l înainteze Comisiei operațiunilor la termen;d) sa pronunțe motivat suspendarea de la negocieri a brokerilor pentru o perioadă de la 1 la 6 luni sau excluderea lor, în cazul unor abateri grave de la normele de conduita emise de Comisia operațiunilor la termen și de la regulamentul de funcționare a bursei;e) sa hotărască suspendarea agentiilor de brokeraj de la negocieri pe o perioadă de la 1 la 6 luni, în cazul unor abateri grave de la normele de conduita emise de Comisia operațiunilor la termen și de la regulamentul de funcționare al bursei sau pentru neachitarea taxelor cuvenite bursei;f) sa aprobe sau sa respingă cererile adresate de terțe persoane juridice pentru dobândirea calității de membru afiliat al bursei;g) sa pronunțe excluderea din asociație a unei agenții de brokeraj, dacă aceasta a săvârșit abateri grave de la regulamentul bursei și de la normele de conduita emise de către Comisia operațiunilor la termen, de natura sa producă prejudicii morale sau materiale unui comerciant în contul căruia a operat sau pentru starea de faliment declarata prin hotărâre judecătorească;h) sa dezbata orice probleme ale asociației, altele decât cele prevăzute în contractul și statutul bursei potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IV Prestarea serviciilor de brokeraj  +  Secţiunea I Agențiile de brokeraj  +  Articolul 19Societățile comerciale înmatriculate la Registrul comerțului, care doresc sa presteze servicii de brokeraj vor obține o autorizație de la Comisia operațiunilor la termen.  +  Articolul 20Autorizarea unei agenții de brokeraj de către Comisia operațiunilor la termen este condiționată de examinarea:a) constituirii legale ca societate comercială, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;b) obiectului de activitate prevăzut în contractul de societate și în statut;c) nivelul de capital social minim necesar pentru a presta servicii de brokeraj;d) existenței într-un cont la casa de compensație sau la o societate bancară a unui fond de risc, pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate pe piața la termen sau cu optiuni.  +  Articolul 21Prestarea serviciilor de brokeraj se referă la:a) negocierea ofertelor și perfectarea contractelor pe piața la disponibil, la termen sau cu optiuni în contul unor terțe persoane-subiecte de drept comercial sau în cont propriu;b) navlosiri, asigurări maritime și fluviale în contul unor terțe persoane-subiecte de drept comercial;c) gestiunea pe bază de mandat pentru constituirea garanțiilor la contractele futures și pentru plata premium-lui la contractele cu optiuni perfectate în contul unor terți;d) negocierea, în baza unui mandat, în scopul obținerii de credite de la bănci pentru acoperirea parțială a tranzacțiilor la termen.  +  Articolul 22(1) Agențiile de brokeraj, prin brokerii lor, garantează negocierea, executarea unui ordin de vânzare sau de cumpărare ori realizarea unui contract și răspund, în cazul executării unui contract la scadenta, de transmiterea tuturor informațiilor privind predarea mărfii, plata prețului și îndeplinirea obligațiilor asumate prin intermediul lor. De asemenea, agențiile de brokeraj sunt obligate sa păstreze confidențialitatea în legătură cu persoana în numele căreia negociaza, cu excepția cazului în care aceasta se afla în stare de lichidare judiciară.(2) Agențiile de brokeraj sunt obligate să execute cu buna-credința, confidențialitate și diligenta ordinele care le sunt transmise de clienții lor, în ordinea în care le-au primit, și să le înscrie alături de contractele pe care le-au încheiat în registrele pe care Codul comercial sau alte legi le impun.(3) Prin buna-credința se înțelege obligația unei agenții de brokeraj și a brokerului sau de a apara interesele clienților pe care îi reprezintă; prin confidențialitate se va înțelege obligația unei agenții de brokeraj și a brokerului sau de a nu divulga unei firme concurente ordinele pe care le-a primit și operațiunile ce urmează a le încheia sau pe care le-a încheiat; prin diligenta se va înțelege obligația unei agenții de brokeraj de a negocia printr-un broker o ofertă, strict în conformitate cu instrucțiunile primite în mod legal printr-un ordin.  +  Articolul 23Unei agenții de brokeraj îi este interzis:a) să se asocieze cu alta agenție de brokeraj pentru executarea în comun a tuturor ordinelor primite sau a unei părți din acestea, fără acordul clientului sau;b) sa lichideze prin compensare contractele la termen fără acordul prealabil al clientului sau, cu excepția situației în care clientul nu a achitat comisionul, pentru cazuri fortuite, conform normelor stabilite de către bursa, ori pentru nerespectarea regulilor impuse de casa de compensație;c) să ofere garanții speciale pentru îndeplinirea operațiunilor cu care a fost însărcinat;d) sa primească un ordin de bursa de la o persoană aflată în reorganizare sau lichidare judiciară;e) sa perfecteze un contract fără plata taxelor cuvenite bursei;f) sa transmită un ordin de bursa pe piața, la termen sau cu optiuni, fără constituirea garanțiilor cerute de casa de compensație sau plata primei.  +  Articolul 24Agențiile de brokeraj sunt în drept a lua de la clienții lor orice măsură de protecție în contra riscul financiar propriu, rezultând din garantarea contractelor perfectate prin intermediul lor.  +  Secţiunea a II-a Brokerii  +  Articolul 25(1) Brokerii care negociaza ofertele la vânzare și/sau la cumpărare sunt numiți separat pentru piața la disponibil, la termen și cu optiuni, potrivit comerțului pe care o bursa de mărfuri îl facilitează.(2) Brokerii care funcționează la bursa în secțiuni destinate navlosirilor au în atribuțiile lor exclusive transportul fluvial și maritim.(3) Brokerii specializați în asigurări maritime și fluviale sau pentru mărfuri au în atribuțiile lor numai încheierea contractelor de asigurare, fixarea cuantumului primelor de asigurare pentru riscurile de navigație, precum și pentru alte riscuri admise prin regulamentul de funcționare al bursei.  +  Articolul 26(1) Brokerii sunt autorizați de către Comisia operațiunilor la termen, în baza certificatului de atestare obținut de la bursa de mărfuri la care își vor desfășura activitatea.(2) Pentru obținerea certificatului de atestare, solicitantul trebuie să aibă vârsta minima de 21 de ani și exercițiul drepturilor civile. De asemenea, solicitantul trebuie să facă dovada absolvirii cursurilor de învățământ universitar în domeniul economic sau juridic.(3) Nu pot obține certificatul de atestare persoanele cu antecedente penale, persoanele destituite anterior pentru abateri disciplinare în calitatea lor de broker, conform normelor emise de Comisia operațiunilor la termen în temeiul art. 6 lit. d) și a art. 18 lit. d) din prezenta ordonanță, precum și agenții de schimb de la bursele de valori.  +  Articolul 27Brokerilor le este interzis:a) să fie acționari, asociați ori administratori sau cenzori la o bursa de mărfuri, casa de compensație, agenție de brokeraj concurenta, la o societate de consultanța sau de expertiza contabila, autorizate de Comisia operațiunilor la termen;b) sa negocieze sau sa încheie contracte la bursa sau în afară localului bursei, în numele și contul lor, în mod direct sau prin persoane interpuse;c) sa negocieze ofertele la vânzare sau la cumpărare pentru perfectarea unui contract futures sau cu optiuni în afară localului bursei;d) să execute un ordin și sa negocieze ofertele în baza unei informații privilegiate sau confidențiale;e) să execute ordine pentru cei aflați în procedura de redresare sau lichidare judiciară;f) să execute ordine în mod discretionar.  +  Articolul 28(1) Brokerii sunt obligați să execute cu buna-credința, discretie și diligenta ordinele de vânzare-cumpărare care le sunt transmise, în ordinea primirii lor, și sa înregistreze ordinele și contractele pe care le perfectează în registrul jurnal al bursei și în carnetul lor cu note de încheiere.(2) Prin buna-credința se înțelege obligația ca fiecare broker sa apere interesele agenției de brokeraj pe care o reprezintă; prin discretie, obligația de a nu divulga ordinul cu care a fost însărcinat, operațiunile ce urmează a le încheia sau pe care le-a încheiat, precum și de a păstra confidențialitatea datelor înscrise în carnetul cu note de încheiere și în jurnalul bursei; prin diligenta se înțelege obligația de a negocia în conformitate cu instrucțiunile primite în mod legal printr-un ordin.  +  Capitolul V Organizarea piețelor la disponibil, la termen și cu optiuni  +  Secţiunea I Tranzacțiile  +  Articolul 29(1) Bursele de mărfuri pot înființa, potrivit dreptului lor de autoreglementare, piețe specializate pentru facilitarea tranzacțiilor la disponibil, la termen și cu optiuni.(2) Organizarea piețelor la termen și cu optiuni este permisă, fiecare în parte, numai cu autorizarea prealabilă a Comisiei operațiunilor la termen.(3) O piața la disponibil poate fi organizată, fără autorizarea prealabilă a Comisiei operațiunilor la termen, numai dacă societatea comercială care a înființat-o a fost autorizata sa funcționeze ca bursa de mărfuri, în conformitate cu prevederile art. 6 lit. c) din prezenta ordonanță.(4) Contractele de bursa perfectate de către o persoană juridică neautorizata sau în cadrul unei burse care nu a primit autorizare pentru organizarea pieței la disponibil, la termen sau cu optiuni sunt nule de drept.(5) La bursele de mărfuri în cadrul fiecărei piețe organizate, ședințele de bursa se desfășoară în mod distinct, conform regulilor licitației cu strigare sau în circuit informatizat.(6) Ședințele de bursa sunt conduse de un coordonator de ședința, numit de consiliul bursei, cu următoarele atribuții:a) sa deschidă/sa inchida ședințele de bursa;b) să permită executarea ordinelor de vânzare-cumpărare;c) sa confirme perfectarea contractelor și sa afiseze cursurile;d) sa intrerupa ședințele de bursa, cu avizul președintelui consiliului bursei;e) să permită, la ordinul statului, executarea de vânzări sau achiziții în contul statului, având ca obiect mărfuri de natura celor care se comercializează la bursa;f) să permită, la ordinul statului, executarea de vânzări sau achiziții având ca obiect mărfuri de natura acelora care se comercializează la bursa, pentru operațiunile de export-import realizate de către societăți comerciale în cadrul acordurilor comerciale guvernamentale, cu decontarea în conturile de clearing, barter și cooperare economică internationala.  +  Secţiunea a II-a Oferta și acceptarea, contractele de bursa  +  Articolul 30(1) Oferta de vânzare/cumpărare reprezintă manifestarea de voința ferma și irevocabilă a unui comerciant de a perfecta un contract, în conformitate cu regulamentul de funcționare al bursei și cu prevederile prezentei ordonanțe.(2) Pentru a fi valabilă, oferta trebuie să fie ferma, să fie formulată în mod expres, verbal sau în scris, potrivit regulilor de publicitate impuse de regulamentul bursei, și să fie completa.(3) Oferta este valabilă până în momentul în care a fost acceptată în mod expres sau respinsă în mod expres ori tacit, în timpul desfășurării ședinței de bursa.  +  Articolul 31(1) Oferta se negociaza de către un broker, în baza unui ordin de bursa, pentru perfectarea:a) contractelor spot și forward pe piața la disponibil;b) contractelor futures sau cu optiuni, în cadrul piețelor la termen și cu optiuni.(2) Prin spot se înțelege un contract de vânzare-cumpărare, cu executare imediata sau cu executare în cel mult 10 zile de la data la care a fost înscris în registrul jurnal al bursei.(3) Forward este un contract de vânzare-cumpărare, cu termen suspensiv, care se executa la scadenta convenită de părți; termenul unui contract forward poate fi stabilit până la 18 luni, dar nu mai puțin de 10 zile.(4) Prin futures se înțelege un contract de vânzare-cumpărare, cu clauze uniforme, ce conferă fiecărei părți:– posibilitatea de a-l compensa oricând până la împlinirea termenului;– posibilitatea de a-și executa obligațiile contractuale la scadenta convenită, în baza unei notificări; o dată cu transmiterea notificării, obligațiile contractuale se executa într-un interval de timp ce nu poate fi mai mare de 10 zile.(5) Termenul unui contract futures poate fi de până la 18 luni, dar nu mai puțin de 10 zile.(6) Contractul futures este evidențiat în cont la casa de compensație, în registrele bursei și ale agenției de brokeraj în contul căreia s-a negociat și în sistemul lor electronic, precum și în carnetul cu note de încheiere al brokerului.(7) Prin contractul cu optiuni se înțelege o convenție ce conferă unei persoane dreptul, dar nu și obligația, de a vinde ori de a cumpara o cantitate determinata dintr-o marfa, un activ monetar, financiar sau un contract futures, la un preț convenit, denumit preț de exercițiu, într-un termen definit sau la expirarea acestuia, în schimbul plății unei prime. Cel ce deține o opțiune poate să-și exercite dreptul sau până la scadenta contractului, sa abandoneze opțiunea până la scadenta contractului sau să-și compenseze contractul.  +  Articolul 32(1) Achizițiile și vânzările la termen ori contractele cu optiuni se efectuează numai în localul burselor de mărfuri, în secțiuni distincte, organizate în funcție de clasa de produs, natura tranzacției și scadenta contractuală, în orele stabilite pentru ședințele de bursa, sub sancțiunea nulității lor.(2) Contractele spot și forward, precum și navlosirea și asigurarea maritima și fluviala se negociaza de către agențiile de brokeraj în localul burselor sau în afară acestora, cu obligația fiecărei agenții de brokeraj de a le înscrie în registrul jurnal al bursei în termen de o zi, sub sancțiunea nulității lor.(3) Obligațiile ce incumba părților din contractele spot și forward, din contractele futures necompensate până la scadenta, precum și din contractele cu optiuni la cumpărare sau vânzare, neexercitate până la expirarea termenului, se executa la scadenta, în zilele de bursa, stabilite conform regulamentului de funcționare al fiecărei burse de mărfuri.  +  Secţiunea a III-a Operațiunile de bursa  +  Articolul 33(1) Operațiunile de bursa sunt tehnici comerciale privind negocierea ofertelor, perfectarea și conexarea contractelor futures, forward și spot, în scopul acoperirii riscurilor financiare determinate de volatilitatea prețurilor sau al obținerii unui profit.(2) Mecanismele specifice efectuării operațiunilor de bursa sunt prevăzute în regulamentul de funcționare al fiecărei burse de mărfuri, în temeiul puterii lor de autoreglementare.  +  Capitolul VI Casa de compensație  +  Articolul 34(1) Tranzacțiile pe piața la termen sau cu optiuni se efectuează printr-o casa de compensație, a carei activitate se stabilește prin regulament propriu de funcționare, cu avizul Comisiei operațiunilor la termen.(2) Casa de compensație se înființează ca societate comercială pe acțiuni de către membrii unei burse de mărfuri, societăți bancare și de asigurare, în scopul evidentei contractelor futures și cu optiuni, garantarii acestora, precum și decontării lor.(3) Pentru funcționarea piețelor la termen sau cu optiuni, casa de compensație îndeplinește următoarele atribuții:a) deschide conturi pentru fondurile de rezerva ale membrilor compensatori;b) înregistrează și garantează contractele futures;c) își asuma obligația de a deveni parte în toate contractele futures negociate în localul burselor, prin novatie;d) asigura executarea contractelor futures necompensate până la scadenta, conform regulilor sale de operare pe piața la termen;e) solicita fonduri bănești pentru perfectarea contractelor futures, pentru menținerea acestor contracte pe piața la termen până la compensare sau scadenta, după caz;f) reevalueaza poziția de piața a fiecărui contract futures necompensat;g) înregistrează contractele cu optiuni și colectează primele plătite în contul acestora.  +  Articolul 35(1) Depozitele constituite pentru garantarea contractelor futures în numele unui membru compensator, dar în contul unui terț, sunt evidentiate separat de contul membrului compensator, la un nivel adecvat, conform cererii casei de compensație, pentru a asigura solvabilitatea și protecția membrului compensator și a clientului pe care îl reprezintă.(2) Bursele de mărfuri și casele de compensație sunt obligate sa adopte reguli stricte privind confidențialitatea conturilor deschise în numele unui membru compensator, precum și în legătură cu structura acestor conturi.(3) Identitatea și structura conturilor nu vor putea fi cunoscute decât de către Comisia operațiunilor la termen, printr-o cerere expresă, pentru cazurile prevăzute la art. 11 lit. b), art. 18 lit. f) și h), art. 23 și 27 lit. b)-f), precum și de către Comisia arbitrală a bursei, de către o instanța judecătorească, în situația soluționării unui litigiu, sau de către judecătorul sindic, în cazul procedurii de lichidare judiciară.  +  Capitolul VII Sancțiuni  +  Articolul 36(1) Comisia operațiunilor la termen este imputernicita să aplice sancțiuni, în cazul încălcării dispozițiilor prezentei ordonanțe sau regulamentelor pe care le-a emis în temeiul acesteia.(2) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă, potrivit condițiilor în care au fost săvârșite, nu sunt prevăzute de legea penală ca infracțiuni:a) primirea unui ordin sau negocierea ofertelor, fără autorizare de funcționare emisă de Comisia operațiunilor la termen;b) executarea unui ordin în mod discretionar;c) lipsa unei evidente separate în registrele contabile ale unei agenții de brokeraj între contractele futures și cu optiuni perfectate în cont propriu și contractele încheiate în contul unor terți;d) transmiterea și folosirea în interes propriu a informațiilor privilegiate și/sau confidențiale primite de la un client;e) primirea unui ordin sau negocierea unei oferte în contul unei persoane aflate în redresare sau lichidare judiciară;f) neexecutarea unui ordin sau a unui contract de către o agenție de brokeraj, care produce prejudicii morale sau materiale unui client;g) tranzacții de lichidare, prin perfectarea unor contracte futures pentru același tip de marfa, la aceeași dată și cu aceeași scadenta sau compensate simultan;h) executarea unui ordin pentru perfectarea contractelor futures sau cu optiuni în afară localului bursei;i) transmiterea unui ordin de către o agenție de brokeraj altei agenții de brokeraj, fără acordul clientului;j) nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 32;k) neînregistrarea contractelor futures și cu optiuni în registrul jurnal al bursei, în evidența contabilă a casei de compensație, agențiile de brokeraj sau clienților acestora.  +  Articolul 37(1) Săvârșirea cu intenție sau din culpa a uneia din contravențiile prevăzute la art. 36 se sancționează de către Comisia operațiunilor la termen cu:a) amenda, între un milion și zece milioane lei; cuantumul amenzilor va fi indexat periodic prin hotărâri ale Guvernului;b) retragerea temporară a autorizației de funcționare pentru o perioadă de la 1 al 6 luni sau anularea autorizației, în conformitate cu prevederile art. 6 lit. d) din prezenta ordonanță.(2) Săvârșirea contravențiilor se constata de către funcționarii Comisiei operațiunilor la termen sau experții săi, desemnați în acest scop.(3) Deciziile de sancționare se aplică la sesizarea persoanelor prevăzute la alineatul precedent de către președintele Comisiei operațiunilor la termen, vicepreședintele acesteia sau oricare alt membru al Comisiei, împuternicit în acest sens de către președintele Comisiei, în baza actelor de constatare și a probelor administrate, și își produc efectele de la data comunicării lor.(4) Deciziile de aplicare a sancțiunilor administrative emise de către Comisia operațiunilor la termen pot fi atacate, începând de la data comunicării lor, la judecătoria competența constituită în prima instanța, conform art. 2 lit. c) din Codul de procedură civilă, precum și art. 1 și 6 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990.(5) Contravențiilor prevăzute la art. 36 li se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.  +  Capitolul VIII Soluționarea litigiilor  +  Articolul 38(1) Litigiile apărute în legătură cu modul de executare a unui ordin de bursa sau a unui contract de brokeraj, precum și în legătură cu modul de executare a unui contract înregistrat la bursa se soluționează de către o Camera arbitrală a bursei de mărfuri.(2) Camera arbitrală a bursei de mărfuri se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile Cărții a IV-a din Codul de procedură civilă.  +  Capitolul IX Dispoziții speciale privind lichidarea judiciară a agentiilor de brokeraj  +  Articolul 39(1) Orice creditor a cărui creanta are o cauza comercială într-un contract de bursa perfectat de o agenție de brokeraj poate depune o cerere la tribunal pentru lichidarea judiciară a bunurilor agenției de brokeraj debitoare, cu proba încetării plăților.(2) Lichidarea judiciară a agentiilor de brokeraj se supune prevederilor din secțiunile a 6-a și a 7-a din cap. III din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare.  +  Articolul 40(1) În cazul admiterii cererii de începere a lichidării judiciare, toate conturile deschise pe numele agenției de brokeraj debitoare la o banca sau casa de compensație vor fi comunicate judecătorului sindic, la cererea acestuia, și vor fi tratate separat de conturile prin care agenția de brokeraj debitoare a efectuat tranzacții în contul clienților săi.(2) Soldul rezultând din registrele și conturile deschise pe numele unei agenții de brokeraj debitoare nu va putea fi compensat cu soldul rezultând din conturile prin care agenția de brokeraj debitoare le-a deschis în contul clienților săi.  +  Articolul 41(1) Continuarea comerțului la bursa, în tot sau în parte, după începerea procedurii de lichidare a unei agenții de brokeraj se poate face numai cu acordul creditorului sau majorității creditorilor, în limitele și condițiile pe care aceștia le stabilesc. În caz contrar, toate contractele futures sau cu optiuni perfectate la bursa și nescadente la data începerii procedurii de lichidare se compensează conform regulilor de bursa.(2) Efectuarea comerțului la bursa se face de către agenția de brokeraj debitoare până la închiderea procedurii de lichidare sau de către o alta agenție de brokeraj care a preluat comerțul la bursa al agenției de brokeraj debitoare.(3) Cererea de continuare a comerțului la bursa până la închiderea procedurii de lichidare se introduce de către creditori la tribunalul în raza căruia debitorul își are sediul principal. O dată sesizat, tribunalul este obligat sa examineze cererea și documentele care o însoțesc. Acestea trebuie să cuprindă date cu privire la conturile deschise în numele agenției de brokeraj debitoare pentru operațiuni în contul creditorilor săi, numărul și tipul de contracte nelichidate, clasa de produs contractată, calitatea și cantitatea acesteia sau tipul de activ monetar ori financiar și valoarea acestuia.(4) În cazul în care cererea este admisă, tribunalul dispune continuarea comerțului la bursa și desemnează agenția de brokeraj care va lichidă sau executa la bursa contractele futures sau cu optiuni pe futures, nescadente la data introducerii cererii.(5) La bursa, compensarea contractelor futures sau cu optiuni înainte de scadenta sau executarea lor la scadenta se face în ordinea cronologică a perfectarii lor.  +  Articolul 42Perfectarea unui contract la bursa în contul unui client al agenției de brokeraj debitoare se face cu aprobarea judecătorului sindic, numai în cazul în care oferta a fost negociata cel mai târziu în termen de 5 zile de la primirea unui ordin de bursa, iar acesta a fost înregistrat la bursa până la formularea cererii creditorilor, de începere a procedurii de lichidare, sau ulterior, dar nu mai înainte de împlinirea termenului de 5 zile pentru executarea ordinului de bursa.  +  Articolul 43Pentru toate contractele futures necompensate, judecătorul sindic este obligat prin lichidator sa ia toate măsurile necesare pentru a răspunde la toate cererile casei de compensație, în ceea ce privește depunerea de garanții bănești în contul acestor contracte, în conformitate cu regulile stabilite de casa de compensație, să le compenseze cu acordul scris al titularului până cel mai târziu în ultima zi dinaintea declanșării procedurii de regularizare a plăților, să le cesioneze unui terț sau sa emita notificare de executare, prin care își asuma obligația de a livra sau plati o marfa în conformitate cu regulile de bursa.  +  Articolul 44În toate cazurile în care cursul de bursa la o clasa de produs, activ monetar sau financiar depășește valoarea garanțiilor depuse în contul unui contract futures necompensat, pe care agenția de brokeraj debitoare l-a încheiat în contul unui client, atunci judecătorul sindic, prin lichidator, cu acordul titularului de contract, lichidează acel contract, achită toate debitele către casa de compensație sau transfera contractul unei alte agenții de brokeraj care nu face obiectul lichidării judiciare.  +  Capitolul X Dispoziții finale  +  Articolul 45Este interzisă orice participare la capitalul unei burse de mărfuri ce conferă deținătorului sau deținătorilor mai mult de o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor și care poate asigura astfel o poziție de control.  +  Articolul 46Bursele de mărfuri sunt obligate sa păstreze registrele jurnal cel puțin 5 ani. Copii de pe registrele jurnal vor fi transmise la sfârșitul fiecărui an financiar Comisiei operațiunilor la termen. Registrele jurnal vor putea fi verificate oricând, la cererea comisie arbitrale a bursei, a unei instanțe judecătorești sau a Comisiei operațiunilor la termen.  +  Articolul 47La bursele de mărfuri se pot efectua tranzacții cu active monetare în cadrul piețelor la termen sau cu optiuni, în baza autorizației acordate de către Banca Naționala a României.  +  Articolul 48Bursele de mărfuri înființate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe se vor reorganiza și vor funcționa cu avizul Comisiei operațiunilor la termen.  +  Articolul 49În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Comisia operațiunilor la termen va emite reglementări. În aplicarea dispozițiilor art. 3 lit. l), art. 31 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și (3), precum și art. 32 alin. (2) și (3), care privesc piața la disponibil, Comisia operațiunilor la termen va emite reglementări speciale.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul reformei,
  Ulm Spineanu
  Ministru de stat,
  ministrul industriei
  și comerțului,
  Calin Popescu-Tariceanu
  Președintele Agenției
  Naționale pentru Privatizare,
  Valentin M. Ionescu
  ------------