HOTĂRÂRE nr. 1.437 din 18 noiembrie 2009privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 11 decembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.601/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Deşeuri Radioactive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 15 ianuarie 2004, şi Hotărârea Guvernului nr. 267/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 29 martie 2007, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei,Adriean Videanup. Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale, interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.437.  +  Anexa 1 -------REGULAMENTde organizare şi funcţionare alAgenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive, denumită în continuare Agenţia, este autoritatea naţională competentă în domeniul promovării, dezvoltării şi monitorizării activităţilor nucleare în scopuri exclusiv paşnice şi al gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă a acestora. (2) Agenţia se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei. (3) Pentru realizarea activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive şi de administrare a resurselor financiare destinate depozitării definitive a deşeurilor radioactive şi dezafectării instalaţiilor nucleare, se înfiinţează Departamentul pentru administrarea naţională a deşeurilor radioactive, entitate fără personalitate juridică, cu sediul în oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, C.P. nr. 10, cod poştal 115400, judeţul Argeş. (4) Agenţia are sediul principal în municipiul Bucureşti, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1, şi un sediu secundar în oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş.  +  Capitolul II Obiect de activitate, funcţii şi atribuţii  +  Articolul 2 (1) Agenţia are ca obiect de activitate acordarea de asistenţă tehnică de specialitate Guvernului în procesul de elaborare şi adoptare a politicilor de promovare, dezvoltare şi monitorizare a aplicaţiilor exclusiv paşnice ale energiei nucleare, energetice şi neenergetice, depozitarea definitivă în siguranţă a deşeurilor radioactive şi coordonarea la nivel naţional a procesului de gospodărire a deşeurilor radioactive şi a procesului de dezafectare a instalaţiilor nucleare. (2) Agenţia elaborează Strategia naţională de dezvoltare a domeniului nuclear şi Programul nuclear naţional, denumite în continuare SNDDN şi, respectiv, PNN, cu consultarea ministerelor, a altor organe ale administraţiei publice centrale şi locale, a operatorilor economici şi a asociaţiilor profesionale care activează în domeniul nuclear, precum şi cu reprezentanţi ai societăţii civile. (3) Agenţia monitorizează la nivel naţional desfăşurarea în scopuri exclusiv paşnice a activităţilor nucleare în concordanţă cu SNDDN şi, respectiv, PNN. (4) În domeniul său de competenţă, Agenţia constituie punct naţional de contact pentru Programul de cooperare tehnică a României cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, denumită în continuare AIEA. (5) În domeniul său de competenţă, Agenţia este punct naţional de contact pentru instituţiile româneşti care desfăşoară activităţi în domeniul nuclear cu Uniunea Europeană, denumită în continuare UE, şi alte organizaţii internaţionale de profil.  +  Articolul 3 (1) În realizarea obiectului său de activitate, Agenţia îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigură elaborarea şi actualizarea SNDDN şi PNN; b) de monitorizare, prin care se asigură monitorizarea gradului de realizare a activităţilor nucleare din PNN, în concordanţă cu obiectivele SNDDN; c) de promovare, prin care se asigură promovarea şi susţinerea pe plan naţional şi internaţional a intereselor domeniului nuclear românesc; d) de coordonare, prin care se asigură coordonarea la nivel naţional a acţiunilor privind promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor nucleare în România, precum şi a activităţilor de gospodărire în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive; e) de depozitare, prin care se asigură depozitarea definitivă, în condiţii de siguranţă, a deşeurilor radioactive rezultate din ciclul combustibilului nuclear şi a deşeurilor radioactive rezultate din aplicaţiile tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în industrie, medicină, agricultură şi în alte domenii de interes socioeconomic, inclusiv a celor rezultate din dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice; f) de administrare, prin care se asigură gestionarea resurselor financiare destinate gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a resurselor financiare destinate dezafectării instalaţiilor nucleare şi radiologice; g) de reprezentare, prin care asigură, în domeniul său de activitate, reprezentarea pe plan intern şi extern a statului român. (2) În exercitarea funcţiilor sale, Agenţia colaborează cu ministerele, cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu celelalte instituţii publice şi cu operatorii economici care au responsabilităţi şi activează în domeniul nuclear, cu organizaţiile neguvernamentale, cu asociaţiile profesionale din domeniu, precum şi cu reprezentanţi ai societăţii civile. (3) Agenţia prezintă periodic sau la solicitarea expresă a primului-ministru şi a ministrului economiei rapoarte privind evoluţiile naţionale şi internaţionale în domeniul nuclear, gradul de realizare a PNN, inclusiv a Planului nuclear anual, denumit în continuare PNA, şi gradul de implementare a proiectelor naţionale, regionale şi interregionale de asistenţă tehnică ce se desfăşoară sub egida AIEA, a UE sau a altor organisme şi organizaţii internaţionale de profil.  +  Articolul 4 (1) Atribuţiile principale ale Agenţiei sunt prevăzute la art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, republicată, cu modificările ulterioare. (2) În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), Agenţia îndeplineşte şi următoarele atribuţii: a) elaborarea, actualizarea periodică şi monitorizarea implementării SNDDN şi, respectiv, a PNN, prin PNA; b) propunerea către Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică de direcţii prioritare şi obiective pentru Planul naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare, în concordanţă cu PNN şi PNA; c) promovarea şi susţinerea proiectelor de interes din domeniul nuclear, prin comisiile naţionale şi internaţionale/ comitetele interministeriale constituite prin acte normative; d) promovarea şi susţinerea participării unităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare, a centrelor de excelenţă şi a operatorilor economici la activităţile desfăşurate în cadrul PNN, precum şi la activităţile desfăşurate în cadrul parteneriatelor internaţionale din domeniul nuclear; e) elaborarea strategiei naţionale de resurse umane în domeniul nuclear; f) coordonarea procesului de gestionare a cunoştinţelor nucleare; g) asigurarea consultanţei de specialitate, în domeniul său de activitate, structurilor administrative permanente şi/sau temporare ale statului; h) elaborarea şi semnarea Programului-cadru de ţară privind asistenţa tehnică furnizată României de către AIEA şi urmărirea implementării acestuia, precum şi avizarea şi monitorizarea derulării programelor de asistenţă tehnică desfăşurate în concordanţă cu acest document; i) consolidarea şi extinderea cooperării în domeniul promovării şi dezvoltării aplicaţiilor exclusiv paşnice ale energiei nucleare, energetice şi neenergetice, prin iniţierea şi încheierea unor tratate, convenţii şi acorduri în domeniul său de activitate; j) cooperarea cu instituţii similare internaţionale; k) asigurarea fondurilor necesare, prin prevederi bugetare anuale, şi plata obligaţiilor financiare ale României către AIEA, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2005 privind plata obligaţiilor financiare pe care România le are faţă de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA); l) plata, în numele Guvernului României, a costurilor naţionale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu AIEA, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2008 privind plata costurilor naţionale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), aprobată prin Legea nr. 142/2009; m) constituirea şi actualizarea anuală a unei baze naţionale de date privind cantităţile, tipurile de deşeuri radioactive generate, inclusiv combustibilul nuclear uzat, şi cele rezultate din dezafectarea instalaţiilor nucleare; n) elaborarea de proceduri şi norme tehnice specifice pentru toate etapele gospodăririi în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea lor definitivă şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice; o) coordonarea elaborării studiilor de fezabilitate şi de amplasament, proiectarea, construcţia, punerea în funcţiune şi exploatarea obiectivelor nucleare, inclusiv a depozitelor definitive de combustibil nuclear uzat şi deşeuri radioactive; p) colaborarea cu titularii de autorizaţii pentru activităţi nucleare, emise conform Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, şi verificarea, în colaborare cu Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, a modului de aplicare de către aceştia a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 105/1999 pentru ratificarea Convenţiei comune asupra gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997; q) exercitarea atribuţiilor de gestionare a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, în cazul declanşării procedurii de lichidare judiciară sau al imposibilităţii continuării activităţii de către titularul de autorizaţie, până la stabilirea noului titular de autorizaţie nucleară; r) emiterea de norme care cuprind cerinţe şi specificaţii tehnice privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv cele rezultate din dezafectarea obiectivelor şi instalaţiilor nucleare şi radiologice, precum şi depozitarea definitivă; s) organizarea şi finanţarea, în colaborare cu instituţii care desfăşoară activităţi în domeniul nuclear, de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale privind utilizarea energiei nucleare în scopuri paşnice; t) iniţierea şi finanţarea de sondaje privind gradul de percepţie a publicului faţă de evoluţia din domeniul nuclear; u) editarea buletinelor informative şi a altor publicaţii de specialitate din domeniul său de activitate, în vederea informării, educării publicului şi formării culturii nucleare; v) fundamentarea tehnică a integrării cerinţelor de mediu în domeniul nuclear, inclusiv în activităţile de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive. (3) Agenţia îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de competenţă.  +  Articolul 5 (1) Pentru îndeplinirea funcţiilor Agenţiei prevăzute la art. 3 alin. (1), lit. a)-c) şi g) se constituie Colegiul tehnic consultativ, organism consultativ, în subordinea preşedintelui Agenţiei. (2) Colegiul tehnic consultativ este alcătuit din experţi ai ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice şi operatorilor economici care au responsabilităţi sau activează în domeniul nuclear, organizaţiilor neguvernamentale, precum şi ai asociaţiilor profesionale din domeniu. (3) Colegiul tehnic consultativ este condus de preşedintele Agenţiei. (4) Componenţa, atribuţiile şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului tehnic consultativ se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei.  +  Articolul 6 (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Agenţia poate să solicite informaţii de la ministerele, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice şi operatorii economici care activează în domeniul nuclear, precum şi de la asociaţiile profesionale din domeniul nuclear. (2) Informaţiile solicitate de Agenţie se pun la dispoziţia acesteia în mod gratuit de către entităţile prevăzute la alin. (1), în conformitate cu prevederile legale. (3) Personalul Agenţiei este obligat să păstreze confidenţialitatea, potrivit prevederilor legale, asupra informaţiilor obţinute în temeiul prezentei hotărâri.  +  Capitolul III Conducerea Agenţiei  +  Articolul 7Conducerea Agenţiei este asigurată de un preşedinte cu rang de secretar de stat şi un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi şi revocaţi din funcţie prin ordin al ministrului economiei.  +  Articolul 8 (1) Preşedintele Agenţiei este asimilat din punct de vedere al salarizării şi al celorlalte drepturi cu funcţia de secretar de stat. (2) Preşedintele Agenţiei conduce şi reprezintă instituţia în raporturile cu primul-ministru, cu Guvernul, cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi publice, instituţii şi organizaţii, cu persoane juridice şi fizice, române şi străine, cu AIEA şi Comisia Europeană, cu alte organizaţii internaţionale, regionale sau naţionale de profil. (3) Preşedintele Agenţiei avizează componenţa delegaţiei României la Conferinţa generală anuală a AIEA - Viena. (4) Preşedintele Agenţiei este ordonator terţiar de credite. (5) Preşedintele Agenţiei fundamentează şi propune necesarul de cheltuieli curente şi de capital pentru susţinerea activităţilor Agenţiei. (6) Preşedintele Agenţiei participă, în calitate de invitat, la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme din domeniul nuclear. (7) Preşedintele Agenţiei îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt delegate de Consiliul de administraţie sau îi revin potrivit prevederilor legale în vigoare. (8) În cazul în care preşedintele Agenţiei, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile, vicepreşedintele Agenţiei exercită atribuţiile acestuia. Preşedintele poate delega dreptul de semnătură, în condiţiile legii, vicepreşedintelui Agenţiei. (9) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Agenţiei emite ordine şi instrucţiuni. Ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ emise de preşedintele Agenţiei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii.  +  Articolul 9 (1) Vicepreşedintele Agenţiei este asimilat din punct de vedere al salarizării şi al celorlalte drepturi cu funcţia de subsecretar de stat. (2) Vicepreşedintele Agenţiei coordonează la nivel naţional, prin Departamentul pentru administrarea naţională a deşeurilor radioactive, activităţile de gospodărire în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă a acestora. (3) Atribuţiile principale ale vicepreşedintelui Agenţiei sunt următoarele: a) asigură elaborarea şi actualizarea periodică a Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, parte integrantă a SNDDN; b) asigură eficienţa şi transparenţa gestionării resurselor financiare destinate gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a celor destinate dezafectării instalaţiilor nucleare şi radiologice; c) gestionează, în limitele competenţelor, fondurile alocate din bugetul Agenţiei aferent activităţilor prevăzute în PNA al Agenţiei; d) avizează şi supune spre aprobare strategiile, programele de activitate şi programele de cooperare ale Departamentului pentru administrarea naţională a deşeurilor radioactive; e) asigură elaborarea criteriilor de eligibilitate şi a metodologiilor de selectare, aprobarea şi promovarea proiectelor finanţate din bugetul Agenţiei pentru Departamentul pentru administrarea naţională a deşeurilor radioactive; f) urmăreşte respectarea prevederilor legale privind colectarea şi utilizarea sumelor reprezentând contribuţiile directe ale titularilor de activităţi, precum şi managementul proiectelor finanţate conform prevederilor art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2003, republicată, cu modificările ulterioare. (4) Vicepreşedintele Agenţiei îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite de preşedintele Agenţiei.  +  Articolul 10 (1) Secretarul general al Agenţiei este înalt funcţionar public, numit conform prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi celor ale Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare. (2) Secretarul general al Agenţiei asigură stabilitatea funcţionării Agenţiei şi continuitatea conducerii, precum şi realizarea legăturilor funcţionale între departamentele Agenţiei. (3) Secretarul general al Agenţiei poate îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de regulamentul intern al acesteia sau încredinţate de preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei.  +  Articolul 11 (1) Pentru gestionarea resurselor financiare, constituite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.080/2007 privind modul de constituire şi gestionare a resurselor financiare necesare gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive şi dezafectării instalaţiilor nucleare şi radiologice, se înfiinţează Comitetul de administrare a resurselor financiare, alcătuit din 9 membri, din care fac parte preşedintele, vicepreşedintele Agenţiei şi reprezentanţi ai următoarelor instituţii: a) Ministerul Finanţelor Publice - un membru; b) Ministerul Economiei - 2 membri; c) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică - un membru; d) Ministerul Mediului - un membru; e) reprezentanţi ai principalilor generatori de deşeuri radioactive - 2 membri. (2) Membrii Comitetului de administrare a resurselor financiare sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului economiei, la propunerea preşedintelui Agenţiei, pentru un mandat de 4 ani. Numirile membrilor se fac ca urmare a propunerilor conducerii instituţiilor de la care aceştia provin. (3) Preşedintele Comitetului de administrare a resurselor financiare este preşedintele Agenţiei. (4) În situaţia în care un loc în Comitetul de administrare a resurselor financiare devine vacant ca urmare a demisiei, revocării din cauze prevăzute de lege sau a decesului se numeşte un nou membru, numit în aceleaşi condiţii, până la expirarea mandatului în curs. (5) Comitetul de administrare a resurselor financiare funcţionează potrivit regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat în cadrul primei şedinţe a acestuia.  +  Articolul 12Comitetul de administrare a resurselor financiare are, în principal, următoarele responsabilităţi, atribuţii şi competenţe: a) aprobă propriul regulament de organizare şi funcţionare; b) avizează SNDDN; c) avizează PNN şi PNA; d) avizează proiectele naţionale de cooperare tehnică cu AIEA; e) avizează criteriile de eligibilitate şi metodologiile de selectare, aprobare şi promovare a proiectelor finanţate din bugetul Agenţiei aferent activităţilor de gospodărire în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive; f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, cheltuielile pentru cercetare, proiectare, investiţii, activităţi aferente gospodăririi în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, care urmează a fi realizate în conformitate cu PNA; g) analizează semestrial stadiul derulării contractelor comerciale şi împrumuturilor.  +  Capitolul IV Structura organizatorică şi personalul Agenţiei  +  Articolul 13 (1) Agenţia are în structură Departamentul pentru promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor nucleare şi Departamentul pentru administrarea naţională a deşeurilor radioactive. (2) Structura organizatorică a departamentelor, precum şi modificările din cadrul acestora, inclusiv numărul de posturi se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (3) În vederea realizării atribuţiilor ce îi revin, Agenţia poate organiza puncte de lucru şi birouri teritoriale, fără personalitate juridică, în condiţiile legii. (4) Regulamentul intern al Agenţiei este aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (5) Agenţia are un număr de 54 de posturi, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele, cu încadrarea în prevederile bugetare.  +  Articolul 14 (1) Personalul Agenţiei este format din funcţionari publici şi personal contractual. (2) Agenţia preia personalul Agenţiei Nucleare şi al Agenţiei Naţionale pentru Deşeuri Radioactive şi se subrogă în drepturile şi obligaţiile acestora, ce decurg din raporturile de serviciu şi de muncă existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Încadrarea personalului preluat potrivit alin. (2) în noua structură organizatorică se face în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în condiţiile legii. (4) Salarizarea personalului Agenţiei se va face potrivit prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului bugetar. (5) Pe lângă personalul propriu încadrat pe perioadă nedeterminată, Agenţia poate utiliza şi personal detaşat pe perioadă limitată din alte instituţii publice sau unităţi de producţie ori cercetare din domeniul nuclear, precum şi personal angajat pe o perioadă determinată, potrivit legii. (6) Angajarea personalului se face pe posturile vacante, prin concurs sau examen, în condiţiile legii.  +  Capitolul V Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 15 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei se asigură din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei. (2) Veniturile proprii ale Agenţiei se asigură din: a) contribuţii directe anuale ale titularilor de autorizaţii nucleare, stabilite prin hotărâre a Guvernului pentru activităţile de gospodărire şi depozitare definitivă a deşeurilor radioactive, conform Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003, republicată, cu modificările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 1.080/2007; b) donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară acordată de persoane fizice şi juridice, publice sau private, organizaţii internaţionale; c) alte surse de finanţare aprobate de Guvern. (3) Bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Agenţiei se aprobă ca anexă la bugetul Ministerului Economiei.  +  Articolul 16 (1) În scopul realizării atribuţiilor ce îi revin, Agenţia poate beneficia de consultanţă şi asistenţă din ţară sau din străinătate, precum şi de programe de formare şi perfecţionare a personalului său, finanţate în limita fondurilor bugetare aprobate sau prin alte surse atrase din ţară sau din străinătate, potrivit legii. (2) Resursele financiare constituite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.080/2007 se vor utiliza în mod transparent, exclusiv în scopul pentru care au fost constituite şi numai pentru desfăşurarea activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive prevăzute în PNA, conform art. 17 lit. A din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2003, republicată, cu modificările ulterioare. (3) Agenţia propune anual sumele necesare pentru finanţarea activităţilor cuprinse în PNA.  +  Capitolul VI Patrimoniu  +  Articolul 17 (1) Patrimoniul Agenţiei se constituie prin preluarea patrimoniului Agenţiei Nucleare şi Agenţiei Naţionale pentru Deşeuri Radioactive existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza protocolului de predare-primire dintre Agenţie şi Agenţia Nucleară şi, respectiv, Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive. (2) Agenţia are în dotare 5 autoturisme şi un laborator mobil de supraveghere-transport, cu un consum normat lunar de 400 litri/autoturism. (3) Agenţia va utiliza spaţiile aflate la adresa str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1, Bucureşti, precum şi cele existente la adresa Str. Câmpului, nr. 1, Mioveni, judeţul Argeş, deţinute de Agenţia Nucleară şi, respectiv, de Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 18Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care privesc organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Agenţiei.  +  Anexa 2 --------STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri RadioactiveNr. total de posturi: 54,exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele┌────────┐│Cabinet │ ┌──────────┐ ┌──────────────┐│demnitar├───────────┤PREŞEDINTE├────────────┤ Comitet de │└────────┘ └┬───────┬─┘ │administrare a│                      │ │ │ resurselor │                      │ │ │ financiare │                      │ │ └──────────────┘            ┌─────────┴──┐ ┌──┴───────────┐            │Compartiment│ │Vicepreşedinte│            │informaţii │ └──┬───────────┘            │clasificate │ │            └────────────┘ ┌──┴─────┐                           │Secretar│                           │general │                           └──┬─────┘                              │ ┌───────────────────────┐                              ├─────────────┤Direcţia resurse umane,│                              │ │financiar, juridic │                              │ └───────────────────────┘     ┌────────────────────┐ │     │Compartiment relaţii├───┤     │ publice şi │ │     │ mass-media │ │     └────────────────────┘ │ ┌────────────┐                              │ │Compartiment│                              ├─────────────────────┤audit intern│                              │ └────────────┘               ┌──────────────┴──────────────────┐               │ │    ┌──────────┴─────────────┐ ┌─────────────────┴─────────────┐    │Departament pentru pro- │ │Departament pentru administra- │    │movarea, dezvoltarea şi │ │rea naţională a deşeurilor │    │monitorizarea activită- │ │ radioactive │    │ţilor nucleare │ │ │    └────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘--------