HOTĂRÂRE nr. 1.427 din 18 noiembrie 2009privind modificarea coloanelor "Descriere tehnică şi economică" şi "Valoare de inventar" din anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 11 decembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IColoanele "Descriere tehnică şi economică" şi "Valoare de inventar" din anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────── Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 bis din 11 decembrie 2009, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul IISe aprobă înscrierea în mod corespunzător în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a suprafeţelor de teren pe care sunt amplasate bunurile ce alcătuiesc Reţeaua electrică de transport al energiei electrice, rezultate în urma măsurătorilor topo-cadastrale.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei,Adriean VideanuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.427.-------