NORME METODOLOGICE din 2 decembrie 2009de autorizare a furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), precum şi a modelului de autorizaţie emis de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 8 decembrie 2009   +  Articolul 1 (1) Asistenţa medicală publică de urgenţă în faza prespitalicească este asigurată de serviciile de ambulanţă judeţene şi de cel al municipiului Bucureşti, precum şi de echipajele integrate ale serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), aflate în structura inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, a autorităţilor publice locale şi a spitalelor judeţene şi regionale. (2) Asistenţa medicală privată de urgenţă în faza prespitalicească este asigurată de serviciile private de ambulanţă, pe baza unui contract direct cu beneficiarul, cu asigurătorul privat al acestuia sau la solicitarea directă a beneficiarului ori a oricărei alte persoane, cu consimţământul acestuia. (3) Autorizarea furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD) se face de o comisie numită de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi este supusă avizării secretarului de stat/subsecretarului de stat cu atribuţii la nivelul Ministerului Sănătăţii. (4) Preşedintele comisiei face parte din structura direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti pe raza căruia activează furnizorul de servicii. (5) Din componenţa comisiei vor face parte obligatoriu un inginer auto dintr-o structură publică care deţine ambulanţe în dotare, precum şi 2 medici cu specialitatea medicină de urgenţă sau anestezie terapie intensivă care activează inclusiv într-o structură prespitalicească. (6) Ministerul Sănătăţii aprobă, la propunerea Comisiei de medicină de urgenţă şi dezastre, o listă naţională de medici cu specialitatea medicină de urgenţă sau anestezie terapie intensivă care activează inclusiv într-o structură prespitalicească, precum şi o listă naţională de ingineri auto care vor fi selectaţi în vederea constituirii comisiilor prevăzute la alin. (3). (7) Cei 2 medici cu specialitatea medicină de urgenţă sau anestezie terapie intensivă care activează inclusiv într-o structură prespitalicească, precum şi inginerii auto vor fi aleşi din listele prevăzute la alin. (6) şi nu vor fi angajaţi ai unei unităţi sanitare din judeţul în care se solicită autorizarea furnizorului privat de servicii/serviciului public. (8) Costul de deplasare, cazarea membrilor comisiei, precum şi diurna vor fi suportate de către furnizorii privaţi de servicii/serviciul public care solicită autorizarea şi vor fi calculate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare. (9) Membrii comisiei nu pot fi angajaţi ai furnizorului privat de servicii/serviciului public care solicită autorizarea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare. (10) În înţelesul prezentului ordin, prin utilizarea sintagmei serviciu public se înţelege atât serviciul de ambulanţă judeţean şi al municipiului Bucureşti, cât şi serviciile mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD).  +  Articolul 2 (1) În vederea autorizării, furnizorul privat de servicii/serviciul public, prin reprezentantul legal al unităţii, este obligat să depună la direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti un dosar de autorizare, care să conţină următoarele documente: a) solicitare de autorizare adresată directorului coordonator al direcţiei de sănătate publică a judeţului/municipiului Bucureşti pe teritoriul căruia se află sediul furnizorului privat de servicii/ serviciului public, completată conform anexei nr. 1; b) lista ambulanţelor care urmează să fie utilizate conform anexei nr. 2; c) lista personalului furnizorului privat de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat/serviciului public, completată conform anexei nr. 3; d) lista staţiilor, a substaţiilor şi a punctelor de lucru pe care le deţine în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti, precum şi în alte judeţe, în cazul serviciilor private, conform anexei nr. 4; e) documente care confirmă înregistrarea cu activitatea de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport sanitar în registrul comerţului, în cazul societăţilor comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare/certificat constatator; f) dovada deţinerii spaţiului şi a tehnicii de intervenţie; g) autorizaţia sanitară de funcţionare a instituţiei care solicită autorizarea ca furnizor de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat. La data depunerii dosarului în vederea autorizării, termenul de expirare al acesteia trebuie să nu fie mai mic de 60 de zile; h) vechea autorizaţie de funcţionare emisă de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti. (2) Toate documentele solicitate la alin. (1) lit. b), c), d) şi f) trebuie să fie depuse respectându-se legislaţia în vigoare privind asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească, de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat. (3) Autorizaţia de funcţionare a furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat şi a serviciilor publice se eliberează de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pe baza raportului de inspecţie întocmit de comisia prevăzută la art. 1.  +  Articolul 3Comisia alcătuită în vederea evaluării furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat şi a serviciilor publice întocmeşte raportul de inspecţie, pe care îl transmite directorului coordonator al direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete aşa cum se dispune la art. 2 alin. (1).  +  Articolul 4 (1) Perioada de valabilitate iniţială a autorizaţiei este de 3 ani. Furnizorii privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat/serviciile publice sunt obligaţi/obligate pe parcursul perioadei de valabilitate a acesteia să notifice direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti orice modificare survenită în îndeplinirea criteriilor care au stat la baza obţinerii autorizaţiei de funcţionare, în termen de maximum 5 zile de la producerea acestei modificări. (2) Anterior expirării perioadei pentru care a fost eliberată autorizaţia de funcţionare, furnizorii privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat şi serviciile publice vor depune la direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti un dosar care va cuprinde documentele actualizate prevăzute la art. 2 alin. (1).  +  Articolul 5 (1) Comisia nominalizată de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti va întocmi un nou raport de inspecţie şi va propune directorului coordonator: a) prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare pe o perioadă de 5 ani, în condiţiile în care raportul de inspecţie este favorabil; b) suspendarea temporară a activităţii conform art. 7; c) prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare pe o perioadă de 6 luni în vederea remedierii deficienţelor constatate, dacă acestea nu sunt de natură a pune viaţa pacienţilor în pericol; d) retragerea autorizaţiei de funcţionare. (2) Dacă la sfârşitul perioadei prevăzute la alin. (1) lit. c) Comisia constată că nu au fost remediate deficienţele constatate, autorizaţia va fi retrasă. (3) Pe perioada prevăzută la alin. (1) lit. c), secretarul de stat/subsecretarul de stat cu atribuţii la nivelul Ministerului Sănătăţii va desemna pentru serviciile publice o comisie de monitorizare, în vederea remedierii deficienţelor constatate, care va propune un plan de redresare. (4) Furnizorii privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi serviciul mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD) pot depune la direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti contestaţie în termen de 48 de ore de la primirea notificării privind suspendarea temporară a activităţii sau retragerea autorizaţiei de funcţionare ori prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare pe o perioadă de 6 luni în vederea remedierii deficienţelor constatate. (5) Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti va transmite contestaţiile primite secretarului de stat/subsecretarului de stat cu atribuţii la nivelul Ministerului Sănătăţii, în termen de 24 de ore de la primire. (6) Contestaţia se soluţionează de o comisie constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii, prin ordin al ministrului sănătăţii. (7) Comisia prevăzută la alin. (6) soluţionează contestaţiile în termen de 10 zile de la data înregistrării, în cazuri excepţionale acest termen putând fi prelungit cu cel mult 10 zile, cu obligaţia notificării contestatorului. (8) Comisia prevăzută la alin. (6) întocmeşte un raport, în care poate propune menţinerea concluziilor din raportul de inspecţie al comisiei numite de către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti sau poate propune aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1), după caz. (9) Raportul comisiei constituite prin ordin al ministrului sănătăţii este consultativ şi va fi transmis directorului coordonator al direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti. (10) În termen de 3 zile de la primirea raportului, directorul coordonator al direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti sesizează comisia alcătuită la nivelul direcţiei, comunicându-i raportul comisiei centrale. Comisia poate, în urma analizării acestui raport, fie să modifice în totalitate sau în parte concluziile cuprinse în raportul iniţial, fie să îşi menţină concluziile, înaintând directorului coordonator raportul final.  +  Articolul 6Autorizaţia de funcţionare se eliberează pentru unul sau mai multe domenii de activitate, după cum urmează: a) asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat; b) consultaţii de urgenţă şi transport sanitar neasistat.  +  Articolul 7 (1) Autorizaţia de funcţionare poate fi suspendată temporar, parţial, pentru un domeniu de activitate, sau integral, pentru toate domeniile de activitate, pentru o perioadă cuprinsă între 30 şi 90 de zile. (2) Dacă după perioada prevăzută la alin. (1) nu se constată remedierea neregulilor sesizate sau dacă furnizorul privat de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat/serviciul public înregistrează un număr mai mare de două notificări în decursul a 2 ani, autorizaţia de funcţionare se retrage definitiv, reprezentantul legal al unităţii fiind înştiinţat cu privire la această măsură printr-o notificare a directorului coordonator al direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti. (3) În vederea obţinerii unei noi autorizaţii de funcţionare, furnizorul privat de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat/serviciul public va relua procedura prevăzută la art. 2. (4) Autorizaţia de funcţionare poate fi retrasă fără o suspendare prealabilă în condiţiile în care au fost constatate deficienţe grave, de natură a pune în pericol viaţa pacienţilor.  +  Articolul 8Controlul eliberării autorizaţiilor de funcţionare se efectuează de o comisie numită de secretarul de stat/subsecretarul de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 9La primirea autorizaţiei de funcţionare emise de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, persoana responsabilă de activitatea serviciului autorizat depune o declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează să notifice direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti care a eliberat autorizaţia orice schimbare intervenită, în termen de 24 de ore de la apariţia acesteia.  +  Articolul 10 (1) Furnizorii privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat/serviciile publice au obligaţia să solicite autorizarea în baza prevederilor prezentului ordin, la cel mult 3 luni de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În cazul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), solicitarea de autorizare se face de spitalul responsabil de coordonarea medicală a echipajelor serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD) pentru care se doreşte autorizarea. (3) Furnizorii privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat/serviciile publice vor fi autorizaţi/autorizate în baza prezentului ordin până la data de 1 august 2010, în cazul în care autorizaţia actuală este în perioada de valabilitate.  +  Articolul 11Modelul autorizaţiei de funcţionare eliberate de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti este prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 la normele metodologiceCEREREde autorizare a furnizorilor privaţi de serviciide asistenţă medicală de urgenţă prespitaliceascăşi de transport medical asistat şi transportsanitar neasistat, a serviciilor de ambulanţă judeţene şi almunicipiului Bucureşti şi a serviciilor mobile de urgenţă, reanimareşi descarcerare (SMURD)CătreDirecţia de sănătate publică a judeţului/municipiului Bucureşti............................................................................În atenţia dlui/dnei director coordonator............................................................................Subsemnatul, ...................................., în calitate de director/medic-şef al:1. Serviciului de Ambulanţă al Judeţului/Municipiului Bucureşti ............................................. ;2. Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) al Judeţului/Municipiului Bucureşti ..........................;3. Serviciului de Ambulanţă ......................., cu sediul în localitatea ........................., judeţul ...................., cu activitate pe teritoriul judeţelor ....................................,vă rog să aprobaţi constituirea unei comisii în vederea autorizării funcţionării serviciului de ambulanţă/serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD) sus-menţionat. Vă aduc la cunoştinţă că sunt de acord cu preluarea costului de deplasare şi cazare a membrilor comisiei. Totodată, declar pe propria răspundere că serviciul pe care îl conduc/coordonez/aflat în structura unităţii pe care o conduc îndeplineşte toate cerinţele în vederea autorizării şi înţeleg că, în cazul în care cerinţele de autorizare nu sunt îndeplinite, direcţia de sănătate publică poate suspenda temporar activitatea serviciului sau poate retrage autorizaţia de funcţionare.Reprezentant legal al serviciului solicitant:[în cazul serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD) - reprezentantul legal al spitalului responsabil de coordonarea activităţii medicale a serviciului la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti]Nume .......................................Calitate ...................................Semnătura ..................................Data .......................................Localitatea ................................  +  Anexa 2 la normele metodologiceLISTAambulanţelor şi a tehnicii aflate în dotarea serviciuluiLista ambulanţelor include următoarele informaţii generale, precum şi o copie a fişei individuale pentru fiecare ambulanţă aflată în dotare în conformitate cu cerinţele prevăzute în prezenta anexă:I. Informaţii generale:1. Numărul total de ambulanţe (A, B şi C) în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.092/1.500/2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească: a) ambulanţe tip A1 ........................; b) ambulanţe tip A2 ........................; c) ambulanţe tip B ..........................; d) ambulanţe tip C .........................; e) autospeciale pentru consultaţii la domiciliu ........................; f) autospecială de intervenţie rapidă a medicului de urgenţă ........................; g) elicopter/avion ........................ (În cazul elicopterelor/avioanelor, în alcătuirea comisiei numite de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti este inclus un pilot/inspector de aviaţie, aparţinând operatorului aerian legal desemnat prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.); h) navă ............................. (În cazul navelor, în alcătuirea comisiei numite de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti este inclus un pilot/inginer de navigaţie, aparţinând operatorului legal desemnat prin Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.)2. Numărul de ambulanţe şi tipul acestora pentru fiecare staţie, substaţie sau punct de lucruNumele/adresa staţiei/substaţiei sau a punctului de lucru ......................................... a) ambulanţe tip A1 ........................; b) ambulanţe tip A2 ........................; c) ambulanţe tip B ..........................; d) ambulanţe tip C ..........................; e) autospeciale consultaţii la domiciliu ........................; f) autospeciale de intervenţie rapidă a medicului de urgenţă ........................; g) elicopter ........................; h) avion .............................; i) navă .............................. .(Punctul 2 se completează pentru fiecare substaţie în parte.)II. Fişa individuală pentru fiecare ambulanţă include următoarele date:1. numărul de înmatriculare.............................................;2. modelul şi anul de fabricaţie .......................................;3. culoarea ambulanţei .............................................;4. tipul ambulanţei (A1, A2, B, C, ACD, AIRMU, elicopter, avion, navă) ........................;5. seria de fabricaţie a defibrilatorului ........................;6. modelul defibrilatorului .................................. Manual .......................... semiautomat cu indicaţii în limba română .............................. Mixt cu indicaţii în limba română pentru modulul semiautomat .......................;7. lista echipamentelor aflate în ambulanţă (În cazul echipamentelor electronice/electrice, cum ar fi ventilatorul, pompele de injecţie, aspiratorul etc., se menţionează numărul de serie şi anul fabricaţiei alăturat.) ......................................;8. numărul echipajelor alocate ambulanţei şi funcţia (Se comunică lista funcţiilor personalului care lucrează pe ambulanţa respectivă în toate turele, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.092/1.500/2006 şi ale Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.....................................................................................................................................................  +  Anexa 3 la normele metodologiceLISTApersonalului furnizorului privat de serviciide asistenţă medicală de urgenţă prespitaliceascăşi de transport medical asistat şitransport sanitar neasistat/serviciului publicI. Lista va include următoarele categorii:1. medici;2. asistenţi medicali;3. moaşe;4. paramedici;5. ambulanţieri;6. conducători auto;7. voluntari cu pregătire medicală de bază (studenţi în domeniul medical/elevi ai şcolilor sanitare);8. voluntari fără pregătire medicală de bază, dar care au absolvit un curs de prim ajutor şi au încheiat un contract de voluntariat cu serviciul respectiv;9. alte categorii de personal
  MEDICI
  Numărul total Numărul total pe staţie şi pe fiecare substaţie
  Medici MG cu drept de liberă practică fără atestat MU
  Medici de familie fără atestat MU
  Medici MG/de familie cu atestat MU
  Medici specialişti/primari MU
  Medici specialişti/primari ATI
  Medici rezidenţi MU an III/IV/V
  Medici rezidenţi ATI an III/IV/V
  ASISTENŢI MEDICALI
  Numărul total Numărul total pe staţie şi pe fiecare substaţie
  Asistenţi medicali cu studii postliceale fără atestat în MU
  Asistenţi medicali cu studii postliceale cu atestat în MU
  Asistenţi medicali cu studii universitare fără atestat în MU
  Asistenţi medicali cu studii universitare cu atestat în MU
  MOAŞE
  Numărul total Numărul total pe staţie şi pe fiecare substaţie
  Moaşe cu studii postliceale
  Moaşe cu studii universitare
  PARAMEDICI
  Numărul total Numărul total pe staţie şi pe fiecare substaţie
  Paramedici debutanţi
  Paramedici nivel I
  Paramedici nivel II
  Paramedici nivel III
  Paramedici nivel IV
  AMBULANŢIERI - conducători auto
  Numărul total Numărul total pe staţie şi pe fiecare substaţie
  Ambulanţieri cu o vechime sub 3 ani
  Ambulanţieri cu o vechime egală sau mai mare de 3 ani
  Conducători auto cu o vechime mai mare de 3 ani
  Conducători auto cu o vechime egală sau mai mare de 3 ani
  VOLUNTARI
  Numărul total Numărul total pe staţie şi pe fiecare substaţie
  Studenţi în domeniul medical
  Elevi şcoli postliceale
  Fără pregătire medicală de bază cu curs de prim ajutor absolvit
  ALTE CATEGORII DE PERSONAL
  Numărul total Numărul total pe staţie şi pe fiecare substaţie
  Piloţi aeronavă
  Personal tehnic de sol pentru deservirea aeronavelor
  Piloţi navă
  Ingineri navigaţie
  Personal TESA*)
  Personal pază*)
  Personal curăţenie - îngrijitori etc.*)
  Alte categorii (Specificaţi categoriile respective.)
  ---------- Notă *) Exceptând serviciile mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD).II. Fiecare angajat al serviciului evaluat are o fişă individuală care include următoarele date, fiind inclusă în dosarul de autorizare atât în format electronic, cât şi pe hârtie. Fişa individuală este completată la nivelul rubricilor relevante:1. nume ............................, prenume ..........................;2. locul naşterii ..................., data naşterii ....................;3. data începerii activităţii în domeniul asistenţei medicale de urgenţă prespitaliceşti .......................;4. data începerii activităţii în serviciul de ambulanţă/serviciul mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD) care solicită autorizaţia ............................................;5. pregătirea de bază ..................................................;data definitivării studiilor de bază ...................................;specialitatea de bază ..................................................;data definitivării specializării .......................................;locul unde a efectuat specializarea ....................................;6. a II-a specialitate .................................................;data definitivării specializării .......................................;locul unde a efectuat specializarea ....................................;7. locul de muncă de bază (dacă este altul decât cel din serviciul care solicită autorizarea) ..................................................;8. locuri de muncă secundare, în afara locului de muncă de bază, dacă acesta este în serviciul care solicită autorizaţia ...........................................;9. data obţinerii atestatului în MU .....................................şi locul unde s-a efectuat pregătirea ..................................;10. lista cursurilor de perfecţionare la care a participat în ultimii 5 ani (în ordine cronologică, cel mai recent primul): a) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................; b) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................; c) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................; d) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................; e) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................; f) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................; g) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................; h) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................;11. lista conferinţelor/congreselor la care a participat în ultimii 5 ani (în ordine cronologică, cel mai recent primul): a) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................; b) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................; c) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................; d) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................; e) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................; f) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................; g) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................; h) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................; i) titlul ......................., perioada ........................, locul .....................;12. lista sancţiunilor administrative aplicate în ultimii 5 ani, începând cu cea mai recentă: a) sancţiunea ...................., data aplicării .................., motivele aplicării ....................; b) sancţiunea ...................., data aplicării .................., motivele aplicării ....................; c) sancţiunea ...................., data aplicării .................., motivele aplicării ....................; d) sancţiunea ...................., data aplicării .................., motivele aplicării ....................;13. alte menţiuni, observaţii:.................................................................................................................................................................................................................................
   +  Anexa 4 la normele metodologiceLISTAstaţiilor, substaţiilor şi a punctelor de lucru aflateîn structura serviciului care solicită autorizareaI. Staţia centrală a) Adresă .............................. b) Numărul total de ambulanţe funcţionale:1. ambulanţe tip A1 ......................................;2. ambulanţe tip A2 ......................................;3. ambulanţe tip B .......................................;4. ambulanţe tip C .......................................;5. autospeciale pentru consultaţii la domiciliu ............;6. autospecială de intervenţie rapidă a medicului de urgenţă [structurile serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD)] ......................................;7. elicopter ....................................;8. autospecială transport personal şi multiple victime [structurile serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD)] ....................................;9. autospecială de intervenţie la accidentele colective şi calamităţi [structurile serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD)] ...................................... . c) Numărul total de personal, din care:1. medici ................................................;2. asistenţi .............................................;3. paramedici ............................................;4. moaşe .................................................;5. ambulanţieri ..........................................;6. conducători auto ......................................;7. alte categorii ......................................... .II. SubstaţiiNumărul total de substaţii din judeţul în care se află staţia centrală/a municipiului Bucureşti ..........., din alte judeţe/municipiul Bucureşti .............. . a) Adresa substaţiei ............................ . b) Numărul total de ambulanţe funcţionale:1. ambulanţe tip A1 ...................................;2. ambulanţe tip A2 ...................................;3. ambulanţe tip B ....................................;4. ambulanţe tip C ....................................;5. autospeciale pentru consultaţii la domiciliu .......;6. autospecială de intervenţie rapidă a medicului de urgenţă [structurile serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD)] ................................;7. elicopter ......................................;8. autospecială transport personal şi multiple victime [structurile serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD)] ...................................;9. autospecială de intervenţie la accidentele colective şi calamităţi [structurile serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD)] ...................................... . c) Numărul total de personal, din care:1. medici .............................................;2. asistenţi ..........................................;3. paramedici .........................................;4. moaşe ..............................................;5. ambulanţieri .......................................;6. conducători auto ...................................;7. alte categorii .................................... .(Se completează pentru fiecare substaţie.)III. Puncte de lucruNumărul total de puncte de lucru din judeţul în care se află staţia centrală/a municipiului Bucureşti .................., din alte judeţe/municipiul Bucureşti ................. . a) Adresa punctului de lucru ......................................................... . b) Numărul total de ambulanţe funcţionale:1. ambulanţe tip A1 ......................................;2. ambulanţe tip A2 ......................................;3. autospeciale pentru consultaţii la domiciliu ........... . c) Numărul total de personal:1. medici ...............................................;2. asistenţi ............................................;3. ambulanţieri .........................................;4. conducători auto .............................. .  +  Anexa 5 la normele metodologiceAUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARENr. ........ din data .................În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, în baza Dosarului de autorizare înaintat cu nr. ........./.................., Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului .................... autorizează pe ....................... în vederea desfăşurării următoarelor tipuri de activităţi:
  DA NU Denumirea tipului de activitate DA NU Denumirea tipului de activitate
  Asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat în regim public Asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat în regim privat
  Consultaţii de urgenţă şi transport sanitar neasistat în regim public Consultaţii de urgenţă şi transport sanitar neasistat în regim privat
  Prezenta autorizaţie este valabilă 3 ani de la data emiterii.Data eliberării ..........DIRECTOR COORDONATORDIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂMENŢIUNIPrezenta autorizaţie se prelungeşte pe o perioadă de:(Se completează, după caz.): a) 5 ani de la data de .................. la data de ..................DIRECTOR COORDONATORDIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂsau b) 6 luni de la data de ................. la data de ..................DIRECTOR COORDONATORDIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ-------