LEGE nr. 66 din 21 aprilie 1997cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, precum şi a personalului burselor de valori
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 23 aprilie 1997  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Salarizarea membrilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, precum şi a personalului acesteia, se face ţinând seama de rolul, importanţa şi răspunderea ce revin acestei instituţii.  +  Articolul 2Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza pentru funcţiile ce formează obiectul prezentei legi sunt stabiliţi în raport cu coeficientul 1,00 utilizat pentru personalul din sectorul bugetar, conform legii.  +  Articolul 3Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza pentru membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare sunt prevăzuţi în anexa nr. 1.  +  Articolul 4Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza pentru funcţiile de execuţie de specialitate specifice din aparatul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare sunt prevăzuţi în anexa nr. 2.  +  Articolul 5Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare va putea include în statele proprii de funcţii, dacă considera necesar, şi alte funcţii în afară celor de specialitate specifice, prin preluarea funcţiilor respective din anexele la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi a celorlalte organe ale puterii executive, republicată, şi, respectiv, din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) Salariaţii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare încadraţi în funcţii de execuţie de specialitate specifice sau, după caz, în alte funcţii de execuţie, care coordonează activitatea unor departamente, direcţii, servicii sau alte compartimente, au salarii de baza corespunzătoare funcţiei de execuţie în care sunt încadraţi, la care se adauga o indemnizaţie de conducere, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte din salariul de baza şi se acordă diferenţiat în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite. (2) Ponderea funcţiilor de conducere nu poate depăşi 20% din totalul posturilor prevăzute în statul de funcţii.  +  Articolul 7Salariaţii încadraţi în funcţii de execuţie de specialitate specifice sau, după caz, în alte funcţii de execuţie, care primesc sarcina de realizare a unor programe, activităţi, studii complexe şi altele asemenea, coordonând un colectiv, beneficiază pe perioada cît îndeplinesc aceasta sarcina de o indemnizaţie care face parte din salariul de baza, stabilită în raport cu complexitatea ei, în limitele maxime prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 8 (1) Pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, salariaţii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pot primi un salariu de merit lunar, de până la 15% din salariul de baza, şi care face parte din acesta. (2) Salariaţii care beneficiază de salariu de merit se stabilesc, prin hotărâre, de către Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, o dată pe an, de regula după adoptarea bugetului de stat. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de 6 luni de la angajare. (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcţii, din care cel puţin două treimi vor fi utilizate pentru funcţiile de execuţie.  +  Articolul 9 (1) Trecerea în gradatia imediat superioară sau majorarea salariului, în cazul în care acesta este prevăzut între limite, precum şi stabilirea indemnizaţiilor de conducere se fac o dată pe an, de regula după adoptarea bugetului de stat, cu aprobarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. (2) La trecerea în gradatia imediat superioară sau la majorarea salariului se tine seama de calităţile personale, concretizate prin rezultatele obţinute în activitatea profesională, notate cu calificativul "foarte bine" sau "bine" în anul precedent. (3) Vechimea minima necesară pentru trecerea în gradatia imediat superioară este de 2 ani. În mod excepţional, vechimea minima poate fi redusă la 6 luni.  +  Articolul 10 (1) Angajarea pe un post vacant, precum şi avansarea în funcţie, în grade sau trepte profesionale, a personalului de execuţie, altul decît cel de specialitate specific, se fac prin concurs sau examen, în condiţiile legii, în raport cu competenţa profesională şi cu rezultatele obţinute în activitate. Salariul de baza ce se acordă la angajare sau, după caz, la avansare, este cel prevăzut la gradatia 1 a funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care se face încadrarea. (2) Vechimea minima în grad sau treapta profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puţin 2 ani. Fac excepţie de la aceasta prevedere persoanele încadrate în funcţiile prevăzute cu salariul de debutant. (3) Persoanele încadrate cu salariul de debutant vor fi salarizate astfel până la expirarea perioadei de proba. Avansarea în gradul sau treapta profesională imediat superioară se face pe bază de examen. În cazul nepromovării examenului, perioada de proba se poate prelungi o singură dată cu 3 luni. (4) În mod excepţional, prin hotărâre a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare se poate aproba prezentarea la concurs sau la examen a salariaţilor care au demonstrat competenţa profesională, dar nu îndeplinesc condiţia de vechime minima prevăzută la alin. (2). (5) Salariaţii care trec din funcţii cu salarii fixe sau între limite, pe funcţii la care salariile sunt stabilite pe gradatii, se încadrează, prin numire, la gradatia care să le asigure un salariu de baza apropiat de cel avut. În aceleaşi condiţii se încadrează şi salariaţii care trec din funcţii cu salarii fixe pe funcţii cu salarii între limite.  +  Articolul 11 (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiază, la funcţia de baza, de un spor de vechime în munca de până la 25% calculat la salariul de baza, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
       
    Tranşele de vechime în muncăProcentele din salariul de bază
    - între 3 şi 5 ani5
    - de la 5 la 10 ani10
    - de la 10 la 15 ani15
    - de la 15 la 20 de ani20
    - peste 20 de ani25
  (2) Sporul de vechime în munca se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare aceleia în care s-a împlinit vechimea în munca. (3) Pensionării pentru limita de vârsta, care se reangajeaza în munca, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în munca dobîndite după data pensionării.
   +  Articolul 12 (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcţii de execuţie se compensează cu timp liber corespunzător, în condiţiile stabilite de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare. Dacă munca prestată nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se plătesc cu un spor calculat la salariul de baza, astfel: a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de baza pentru orele următoare; cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămînal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul compartimentului sau al sectorului de activitate, fără a depăşi 120 de ore anual. În cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual.  +  Articolul 13 (1) Salariaţii care lucrează în condiţii grele de muncă, în atelierele tipografice şi de multiplicare, primesc un spor de până la 15% din salariul de baza, corespunzător timpului lucrat în aceste condiţii. Locurile de muncă, categoriile de personal, precum şi cuantumul sporului se aproba de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare. (2) Salariaţii care, potrivit programului de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru.  +  Articolul 14 (1) Pentru premierea individuală a personalului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare se constituie un fond de premiere lunar, prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au contribuit direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. (2) În cazul în care se realizează economii la capitolul "Cheltuieli de personal", prevăzut în bugetul propriu de venituri şi cheltuieli, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare poate acorda premii, în cursul anului, în limita a 2% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat. Premiile individuale se aproba de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 15 (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază la sfârşitul anului calendaristic de un premiu anual de până la un salariu mediu lunar de baza, realizat în anul pentru care se face plata. (2) Premiul anual poate fi redus sau anulat de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare în cazul celor care în cursul anului au desfăşurat o activitate necorespunzătoare sau au avut abateri pentru care au fost sancţionaţi disciplinar.  +  Articolul 16Persoanele încadrate în cadrul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare în calitate de colaborator, pentru realizarea unor lucrări, beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 17 (1) Angajarea personalului prin cumul de funcţii se face cu acordul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi al conducerii unităţii la care persoana în cauza are funcţia de baza. (2) Dacă o parte din programul funcţiei cumulate se suprapune celui de la funcţia de baza în care este încadrat, se va asigura decalarea programului.  +  Articolul 18Persoana numita temporar în locul unei persoane care exercită atribuţii de conducere şi care lipseşte din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva primeşte, pe lângă salariul de baza al funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care este încadrată, indemnizaţia corespunzătoare atribuţiilor de conducere pe care le exercita.  +  Articolul 19Membrii şi personalul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, care efectuează deplasări în interesul serviciului, în alte localităţi decît sediul unităţii în care lucrează, au dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare şi la diurna de deplasare, în aceleaşi condiţii cu personalul din instituţiile publice.  +  Articolul 20Pentru activitatea specifică desfăşurată, unele categorii de personal, stabilite de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, beneficiază de un spor de confidenţialitate de 10% din salariul de baza.  +  Articolul 21Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare sunt demnitari de stat.  +  Articolul 22Salariile de baza pentru alte funcţii decît cele din anexele la prezenta lege, precum şi condiţiile de încadrare sunt prevăzute în anexa nr. 8 la Legea nr. 40/1991, republicată, mai mari cu 20% pentru personalul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 23Membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, precum şi personalul acesteia, trimişi în străinătate, invitaţi pe contul organizatorilor sau al altor parteneri externi, pentru acţiuni ştiinţifice, de perfecţionare, schimb de experienta, burse, documentare, congrese, conferinţe şi simpozioane sau alte forme de reuniuni şi manifestări internaţionale, beneficiază de drepturile stabilite prin reglementările legale în vigoare pentru unităţile bugetare.  +  Articolul 24 (1) Contestaţiile în legătură cu acordarea gradatiilor, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi, care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi, se soluţionează de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare. (2) Contestaţiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data comunicării în scris a măsurii contestate. (3) Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de 30 de zile de la sesizare. (4) Împotriva hotărârii pronunţate de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare se poate formula contestaţie la instanţele judecătoreşti competente. (5) Contestaţiile în legătură cu stabilirea salariilor, precum şi cele privind modificarea unilaterala a salariilor prevăzute în contractul individual de muncă se soluţionează de instanţele judecătoreşti competente.  +  Articolul 25Salariaţii cu atribuţii de conducere vor fi supuşi unei perioade de proba de 3 luni. Dacă la sfârşitul perioadei de proba salariatul s-a dovedit corespunzător funcţiei respective, numirea se va definitivă de la data începerii perioadei de proba. În cazul în care salariatul care provine din aceeaşi unitate s-a dovedit necorespunzător în funcţia respectiva, acesta va fi trecut în funcţia de execuţie avută anterior în unitate.  +  Articolul 26Pe perioada exercitării mandatului de membru al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, contractul individual de muncă al acestuia se suspenda. La încetarea exercitării mandatului, persoana în cauza îşi reia activitatea în executarea aceluiaşi contract individual de muncă.  +  Articolul 27Reglementarea concediului de odihnă şi a celorlalte concedii se face prin regulament aprobat de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, în condiţiile legii.  +  Articolul 28Salariile de baza corespunzătoare coeficienţilor de ierarhizare şi indemnizaţiile de conducere prevăzute în prezenta lege sunt brute şi impozabile. Acestea vor fi actualizate ţinând seama de indexarile acordate în conformitate cu prevederile hotărîrilor Guvernului.  +  Articolul 29Salariile şi celelalte drepturi prevăzute în prezenta lege se acordă cu data de întâi a lunii în care legea intră în vigoare.  +  Articolul 30Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 31Salarizarea personalului burselor de valori se face potrivit reglementărilor proprii adoptate de adunarea generală a asociaţiei fiecărei burse de valori.  +  Articolul 32Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga art. 120 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORION DIACONESCUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN  +  Anexa 1COEFICIENŢII DE IERARHIZAREa salariilor de baza pentru membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
         
    Nr. crt.FuncţiaCoeficienţii de ierarhizare a salariilor
    1.Preşedinte6,00*)
    2.Vicepreşedinte5,75
    3.Membru al comisiei5,50
  -----------Nota *) Prin asimilare cu funcţia de ministru.Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza se vor actualiza o dată cu modificarea coeficientului de ierarhizare cu care s-a făcut asimilarea pentru funcţia de preşedinte.
   +  Anexa 2COEFICIENŢII DE IERARHIZARE a salariilor de baza pentru funcţiile de execuţie de specialitate specifice din aparatul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
           
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficienţii de ierarhizare a salariilor
    1.Reglementator pieţe de capital, analist politici de piaţă, inspector autorizare, controlor valori mobiliare, supraveghetor, anchetator; gradul IS4,10 - 4,40*)
    2.Reglementator pieţe de capital, analist politici de piaţă, inspector autorizare, controlor valori mobiliare, supraveghetor, anchetator; gradul IIS3,70 - 4,00*)
    3.Reglementator pieţe de capital, analist politici de piaţă, inspector autorizare, controlor valori mobiliare, supraveghetor, anchetator; gradul IIIS3,30 - 3,60
    4.Reglementator pieţe de capital, analist politici de piaţă, inspector autorizare, controlor valori mobiliare, supraveghetor, anchetator; asistentS2,35 - 2,80*)
    5.Şef cabinetM1,30 - 1,70**)
    6.Secretar de cabinetM1,15 - 1,45**)
  -------------*) Prin asimilare cu funcţiile de consilier guvernamental, expert guvernamental şi, respectiv, consultant în aparatul Guvernului, după caz.**) Prin asimilare cu funcţiile de şef cabinet II şi, respectiv, secretar de cabinet, în aparatul Guvernului, după caz. NOTĂ:Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza se vor actualiza o dată cu modificarea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor de baza pentru funcţiile cu care s-a făcut asimilarea.
   +  Anexa 3INDEMNIZAŢII pentru funcţiile de conducere din cadrul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere lunară maximă*) (lei)
    1.Director general de departament122.200
    2.Director general adjunct de departament108.600
    3.Director108.600
    4.Director adjunct al direcţiilor aferente departamentelor97.600
    5.Şef serviciu76.200
    6.Şef birou din cadrul direcţiilor aferente departamentelor54.100
  ----------Nota *) Indemnizaţiile maxime pentru funcţiile de conducere sunt egale cu cele prevăzute pentru funcţiile de director general, director general adjunct, director, director adjunct, şef serviciu, şef birou, prevăzute în anexa nr. 8 pct. I lit. B la Legeanr. 40/1991, republicată, în vigoare la data de 1 ianuarie 1997, şi se vor actualiza o dată cu modificările acestora.
   +  Anexa 4DREPTURILE persoanelor încadrate în calitate de colaborator la Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare1. Persoanele încadrate în cadrul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, în calitate de colaborator, beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara, stabilită în raport cu perioada de colaborare şi cu importanţa lucrărilor efectuate.Persoanele care desfăşoară activitatea în funcţii de execuţie de specialitate specifice, în calitate de colaborator, beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la 50% din salariul de baza prevăzut de lege la funcţiile în care sunt încadrate, stabilită în raport cu timpul afectat colaborării, cu complexitatea şi cu importanţa lucrărilor efectuate.2. Pentru unele lucrări cu caracter ocazional care nu pot fi efectuate de personalul existent se pot folosi colaboratori (stenodactilograf, traducător, interpret, translator şi alţii asemenea), plătiţi cu ora. Tariful orar se stabileşte corespunzător cu salariul de baza prevăzut de lege pentru funcţia respectiva.3. Persoanele încadrate în calitate de colaborator vor încheia convenţii civile cu Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare.4. Dacă aceste persoane desfăşoară activitate de colaborare în alta localitate decît cea în care domiciliază, au dreptul şi la decontarea cheltuielilor de transport şi de cazare, potrivit tarifului practicat de unităţile hoteliere, precum şi la o diurna la nivelul celei stabilite pentru salariaţii unităţilor bugetare, pe toată perioada cît îşi desfăşoară activitatea.5. Convenţiilor civile încheiate de aceste persoane li se aplică prevederile Legii nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca. ---------