HOTĂRÂRE nr. 1.463 din 25 noiembrie 2009privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea imobilului "Palatul administrativ", aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Dâmboviţa în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 7 decembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IÎn cuprinsul anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, datele de identificare ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului se modifică potrivit prevederilor din anexa nr. 1.  +  Articolul IISe aprobă transmiterea imobilului "Palatul administrativ", aflat în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Dâmboviţa în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa.  +  Articolul IIIInstituţia Prefectului Judeţului Dâmboviţa şi serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale îşi vor desfăşura în continuare activitatea în "Palatul administrativ", ocupând suprafeţele prevăzute în anexa nr. 3, care vor rămâne în folosinţa exclusivă a acestora.  +  Articolul IVPredarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul VAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,interimar,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 25 noiembrie 2009.Nr. 1.463.  +  Anexa 1 IMOBILULale cărui date de identificare se modifică
             
    Nr. M.F.P.AdministratorDenumireaModificarea Date de identificare
    Date tehniceAdresa
    107.576Instituţia Prefectului Judeţului DâmboviţaPalatul administrativClădire S+P+8Ţara: România, judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, Piaţa Tricolorului nr. 1
    Suprafaţa construită = 1.020 m2
    Suprafaţa terenului = 3.210 m2
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului "Palatul administrativ", dinmunicipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa,aflat în proprietatea publică a statului, care se transmitedin administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Dâmboviţaîn administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa
             
    Adresa imobilului care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulElemente de identificareNr. M.F.P. din inventarul domeniului public al statului
    "Palatul administrativ" Municipiul Târgovişte, Piaţa Tricolorului nr. 1, judeţul DâmboviţaStatul român, din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului DâmboviţaStatul român, în administrarea Consiliul Judeţean Dâmboviţa- clădirea S+P+8107.576
    - suprafaţa construită = 1.020 m2
    Suprafaţa terenului = 3.210 m2
   +  Anexa 3 STRUCTURAsuprafeţelor cu destinaţia de birou din PalatulAdministrativ şi a locurilor de parcare aferente acestuiaocupate de Instituţia Prefectului Judeţului Dâmboviţa,Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi serviciile publice deconcentrateale ministerelor şi ale celorlalte organe despecialitate ale administraţiei publice centraleI. Structura suprafeţelor cu destinaţia de birou
         
    Nr. crt.SpecificaţieSuprafaţa ocupată structurată pe birouri - m2 -
    1.INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI DÂMBOVIŢATOTAL - 876,31 m2
    Birourile nr. 1-4, 9, 14, 18, 20-21, 23-24, 27-40, 42, 49, 54-55, 74, 89, 136, inclusiv spaţii cu destinaţia de arhivă, magazii, depozite etc.
    2.CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢATOTAL - 1.690,52 m2
    Birourile nr. 5-8, 10-13, 15-17, 19, 22, 24 a, 25-26, 43-48, 50-53, 56-57, 59-60, 62-64, 68, 70, 72-81, 87, 90, 93, 100-101, 103, 105, 109-113, 116-135, 137-143, inclusiv spaţii cu destinaţia de Stare civilă, magazii, depozite, arhivă, sală de mese
    3.SPAŢII UTILIZATE ÎN COMUN DE INSTITUŢIILE DE LA POZIŢIILE NR. 1 ŞI 2TOTAL SUPRAFAŢĂ - 319,50 m2, din care:
    Sala mare de şedinţe parter - 125,0 m2
    Sala de şedinţe etaj 4 - 30,5 m2
    Cameră informaţii - 11,0 m2
    Sala de protocol subsol - 24,0 m2
    Centrală termică, hidrofor, tablou electric - 129,0 m2
    4.DIRECŢIA PENTRU CULTURĂ, CULTE ŞI PATRIMONIU CULTURAL NAŢIONALTOTAL SUPRAFAŢĂ - 71,30 m2
    Birourile nr. 65-68, 71
    5.DIRECŢIA GENERALĂ DE STATISTICĂTOTAL SUPRAFAŢĂ - 196,00 m2
    Birourile nr. 88, 91-92, 94-99, 102, 107-108
    6.OFICIUL DE MOBILIZARE A ECONOMIEI ŞI PREGĂTIRE A TERITORIULUI PENTRU APĂRARETOTAL SUPRAFAŢĂ - 39,10 m2
    Birourile nr. 82-84
    7.OFICIUL CONCURENŢEITOTAL SUPRAFAŢĂ - 15,60 m2
    Biroul nr. 85
    8.ALTE SPAŢII96,80 m2
  II. Structura locurilor de parcare pe instituţii/autorităţi publice
         
    Nr. crt.Instituţia/AutoritateaNumărul de locuri de parcare
    TOTAL LOCURI DE PARCARE, din care:121
    1.Instituţia Prefectului Judeţului Dâmboviţa8
    2.Consiliul Judeţean Dâmboviţa18
    3.Direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional1
    4.Direcţia generală de statistică1
    5.Oficiul de Mobilizare a Economiei şi Pregătirea Teritoriului pentru Apărare1
    6.Oficiul Concurenţei1
    7.Alte locuri de parcare inclusiv pentru maşinile personale ale personalului cu activitate în sediul administrativ91
  --------