HOTĂRÂRE nr. 1.422 din 18 noiembrie 2009pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 7 decembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 13 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Numărul maxim de posturi este de 780."2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Finanţarea cheltuielilor aferente activităţii Biroului Român de Metrologie Legală se asigură din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei. Veniturile proprii se realizează din sumele încasate pentru lucrările de etalonare, verificare metrologică, încercare de mijloace de măsurare, evaluare în vederea acordării autorizaţiilor metrologice, expertizare şi supraveghere metrologică pe bază de tarife, precum şi pentru alte lucrări efectuate în conformitate cu atribuţiile sale. (2) Salarizarea personalului Biroului Român de Metrologie Legală se va face potrivit prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului bugetar."3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei,Adriean Videanup. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.422.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 193/2002)                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                a Biroului Român de Metrologie Legală - B.R.M.L.    Numărul maxim de posturi = 780                              ┌──────────────────┐                              │ DIRECTOR GENERAL │                              └────────┬─────────┘                                       │        ┌──────────────────┬───────────┼────────┬───────────────────┐        │ │ │ │ │   ┌────┴───────┐ ┌──────┴────┐ │ ┌─────┴─────┐ ┌────────┴───┐   │ Consilieri │ │ Birou │ │ │ Audit │ │ Resurse │   │ tehnici │ │ juridic │ │ │ intern │ │ umane │   └────────────┘ └───────────┘ │ └───────────┘ └────────────┘              ┌────────────────────────┴───────┬──────────────────┬────────┐              │ │ │ |   ┌──────────┴───────┐ ┌───────┴─────────┐ │ |   │ Director general │ │ Director general│ │ |   │ adjunct │ │ adjunct │ │ |   └─────────┬────────┘ └───────┬─────────┘ │ |             │ │ │ |┌────────────┴─────────────┐ ┌─────┴──────┐ │ |│ ┌─────────────┐ │ │ │ │ |│ │ Direcţia │ │ ┌───┴──────┐ ┌───┴─────┐ ┌───┴──────┐ |│ │regională de │ ┌──────┴──────┐ │ Direcţia │ │ Direcţia│ │ Direcţia │ |├─┤ metrologie │ │ Direcţia │ │autorizări│ │ tehnică │ │economică │ |│ │ legală 1 │ │inspecţii şi │ └──────────┘ └─────────┘ └──────────┘ |│ └─────────────┘ │supravegherea│ |│ ┌─────────────┐ │ pieţei │ ┌────────┴───┐│ │ Direcţia │ └─────────────┘ │ Institutul ││ │regională de │ │ Naţional de│├─┤ metrologie │ │ Metrologie ││ │ legală 2 │ └────────────┘│ └─────────────┘│ ┌─────────────┐│ │ Direcţia ││ │regională de │└─┤ metrologie │  │ legală 8 │  └─────────────┘-------