HOTĂRÂRE nr. 1.464 din 25 noiembrie 2009privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 7 decembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea poziţiei M.F.P. nr. 106.509 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, prin operarea modificărilor intervenite în urma efectuării actualizării valorii imobilului, respectiv 387.351,86, conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în municipiul Galaţi, Str. Portului nr. 56, judeţul Galaţi, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.  +  Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,interimar,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 25 noiembrie 2009.Nr. 1.464.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrareaMinisterului Administraţiei şi Internelor care se transmitdin domeniul public al statului în domeniul privat alacestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
  *Font 9*
  Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului Numărul de înregistrare atribuit de M.F.P
  Municipiul Galaţi, Str. Portului nr. 56, judeţul Galaţi Ministerul Administraţiei şi Internelor Pavilion administrativ Suprafaţa construită = 367 mp Suprafaţa desfăşurată = 734 mp Valoarea de inventar = 367.047,73 lei 106.509 (parţial) 49-114-01
  Pavilion magazie Suprafaţa construită = 51 mp Suprafaţa desfăşurată = 51 mp Valoarea de inventar = 5.286,29 lei 49-114-02
  Pavilion magazie Suprafaţa construită = 17,39 mp Suprafaţa desfăşurată = 17,39 mp Valoarea de inventar = 2.007,21 lei 49-114-03
  Reţele alimentare cu apă Valoarea contabilă = 2.261,32 lei 49-114
  Reţele exterioare Valoarea contabilă = 612,30 lei 49-114
  Reţele canalizare Valoarea contabilă = 1.895,41 lei 49-114
  -----------