LEGE nr. 65 din 21 aprilie 1997pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 24 aprilie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 24 alineatul (1) litera d) va avea următorul cuprins:"d) acordarea unor credite în condiţii avantajoase, cu o dobinda de 50% din taxa oficială a scontului stabilită de Banca Naţionala a României la depozitul constituit la societatea bancară desemnată prin licitaţie, pentru înfiinţarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii sau unităţi cooperatiste, cu cel mult 200 de salariaţi sau, după caz, cooperatori, în scopul creării de noi locuri de muncă, în special pentru şomeri. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va transfera, semestrial, în contul societăţii bancare autorizate sa acorde credite, o parte din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, în limitele sumei aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat;"2. La articolul 24, alineatul (2) partea introductivă şi litera a) vor avea următorul cuprins:"(2) Pentru ca o întreprindere mica sau mijlocie ori o unitate cooperatista să poată beneficia de credite potrivit art. 24 alin. (1) lit. d), trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) sa angajeze şomeri, în proporţie de cel puţin 50% din numărul locurilor de muncă nou-create prin utilizarea creditelor acordate. Dacă beneficiarul creditelor disponibilizeaza persoane angajate în condiţiile de mai sus, înainte de 3 ani de la încadrare, acesta este obligat ca, pe locurile devenite vacante, indiferent de motive, sa încadreze personal din aceeaşi categorie, într-o perioadă de maximum 30 de zile de la data la care acestea au devenit vacante. În cazul nerespectării acestei condiţii, agentul economic va suporta o penalitate egala cu mărimea creditului acordat pentru fiecare loc de muncă creat şi neocupat. Penalităţile se vărsa la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj."3. La articolul 24 alineatul (2), după litera c) se introduce litera d), cu următorul cuprins:"d) locurile noi de muncă, avute în vedere la acordarea de credite în condiţiile alin. (1) lit. d), sa nu fie rezultatul disponibilizarilor de personal în ultimele 12 luni premergătoare încheierii contractului de creditare."4. Articolul 24 alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Durata maxima de creditare poate fi de până la 3 ani, inclusiv perioada de graţie. În cazul în care agentul economic solicita un nou credit, acesta i se poate acorda cu condiţia achitării în totalitate a creditului anterior."  +  Articolul 2Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORION DIACONESCUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN-----------------