ORDIN nr. 2.480 din 16 noiembrie 2009pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 3 decembrie 2009  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare,ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 17 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 21, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Pentru situația prevăzută la alin. (2) lit. b), dosarul de declasare cuprinde documentele prevăzute la art. 14 alin. (1), după caz, precum și Nota de constatare, elaborată conform modelului din anexa nr. 5.2. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.3. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național,
  Theodor Paleologu
  București, 16 noiembrie 2009.Nr. 2.480.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 5 la normele metodologice)
  Notă de constatare pentru monumente dispărute
   
   
  Se constată că obiectivul ............................, înregistrat în Lista monumentelor istorice - anexă la Ordinul ministrului .............. - la poziția nr. ......., cod ................., din orașul/satul ................., comuna ....................., nu există în teren din motivul: ...............................................................
  Data disparițieiDemolat cu avizDemolat fără avizAutodemolatCalamitățiNeidentificat
  Detalierea motivului:
   
   
  Data constatării:
  Ștampila și semnătura:Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a Județului .....................................Primăria orașului/comunei .............Inspectoratul Județean în Construcții .........................
  Reprezentant,Reprezentant,Reprezentant,
     
      
  --------