HOTĂRÂRE nr. 1.411 din 18 noiembrie 2009pentru modificarea şi completarea unor acte normative de înfiinţare, organizare şi funcţionare a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi a unor entităţi din subordinea sa
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 3 decembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAlineatul (1) al articolului 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2008 privind înfiinţarea Agenţiei de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date "Roedunet", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 16 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Agenţia funcţionează cu un număr maxim de 45 de posturi, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat."  +  Articolul IIAlineatul (1) al articolului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 34/1999 privind înfiinţarea Institutului Limbii Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 27 ianuarie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:"Art. 6. - (1) Numărul maxim de posturi al Institutului Limbii Române este de 14, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, finanţate din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat. În numărul maxim de posturi nu sunt cuprinşi membrii consiliului de coordonare prevăzut la art. 4."  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:1. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Autoritate este de 134, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele."2. Numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 1 se modifică după cum urmează:"Numărul maxim de posturi = 134, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele".  +  Articolul IVAlineatul (1) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 8 februarie 2005, se modifică după cum urmează:"Art. 2. - (1) Agenţia utilizează un număr maxim de 66 de posturi stabilite în raport şi de atribuţiile ce decurg din programele de lucru plurianuale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat."  +  Articolul VDupă alineatul (2) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 624/1995 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 august 1995, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi aprobate este de 11."  +  Articolul VIHotărârea Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 1 noiembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, instituţie publică, de interes naţional, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Caransebeş nr. 1, sectorul 1, prevăzut în anexa nr. 1."2. La anexa nr. 1, articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării."3. În anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi ale aparatului propriu al ARACIP este de 40, din care 35 sunt posturi de execuţie şi 5 de conducere, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, finanţate din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat."4. În anexa nr. 1, la articolul 11 alineatul (6), litera j) se abrogă.5. În anexa nr. 1, la articolul 12 alineatul (3), litera h) se abrogă.6. La anexa nr. 1, articolul 24 se abrogă.  +  Articolul VIIHotărârea Guvernului nr. 1.239/1996 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 25 noiembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se aprobă înfiinţarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, instituţie publică cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar este instituţie publică finanţată integral de la bugetul de stat."3. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi al Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar este de 6 şi se încadrează în numărul maxim de posturi aprobat pentru unităţile şi activităţile Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării finanţate integral de la bugetul de stat."4. La anexa nr. 1, articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar este instituţie publică cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării."5. La anexa nr. 1, articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Finanţarea cheltuielilor Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar se face integral de la bugetul de stat."  +  Articolul VIIIAlineatul (2) al articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social - ACPART, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 21 noiembrie 2005, se modifică după cum urmează:"(2) Agenţia are un număr maxim de 24 de posturi, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, finanţate din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat."  +  Articolul IXAlineatul (1) al articolului 8 din Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 4 decembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:"Art. 8. - (1) Numărul maxim de posturi ale Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic este de 144."  +  Articolul XHotărârea Guvernului nr. 604/2001 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 9 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Se înfiinţează Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, denumit în continuare CNFP, care funcţionează la nivel de direcţie generală în structura Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării."2. Articolele 4, 5 şi 9 se abrogă.3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) CNFP poate realiza venituri din activităţi de evaluare şi acreditare a programelor de formare continuă, studii de specialitate, consultanţă în domeniul formării personalului didactic, care se varsă integral la bugetul de stat. (2) Structurile de personal, patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se preiau de la CNFP, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat potrivit art. 8 alin. (5) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional."  +  Articolul XIHotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 3 februarie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării este de 449, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."2. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.3. Anexa nr. 3 se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.4. La anexa nr. 5, punctul 1 va avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
  "1. Institutul de Stiinţe ale Educaţiei Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat"
  5. La anexa nr. 5, notele vor avea următorul cuprins:"a) Numărul maxim de posturi pentru unităţile şi activităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, finanţate integral de la bugetul de stat, este de 9.942. b) Numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 5.186."6. La anexa nr. 6, nota va avea următorul cuprins:"Numărul maxim de posturi pentru unităţile finanţate prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 32."
   +  Articolul XIIÎncetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, ca urmare a reorganizării potrivit prezentei hotărâri, se face cu respectarea dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 329/2009.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------p. Ministrul educaţiei, cercetăriişi inovării, interimar,Cătălin Ovidiu Baba,secretar de statp. Ministrul muncii, familiei şiprotecţiei sociale, interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.411.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 51/2009)STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII*Font 7*    Numărul maxim de posturi: 449, exclusiv demnitarii    şi posturile aferente cabinetului ministrului                                                           ┌─────────────────┐                                                           │ MINISTRU │                                                         ┌─┴─────────────────┴─┐                                                         │ Cabinet Ministru │                                                         └──────────┬──────────┘                                                                    │                                                                    │ ┌─────────────────────────┐                                                                    ├──────────────┤Serviciul Relaţii Publice│                                                                    │ └─────────────────────────┘                                                                    │                                                                    │          ┌─────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────────────┐          │ Direcţia Audit ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤Direcţia Generală Juridică de Control│          └─────────────────┘ │ └─────────────────────────────────────┘          ┌────────────────────┬────────────────┬───────────────────┼──────────────────────────┬───────────────────────┐ ┌────────┴────────┐ ┌────────┴───────┐┌───────┴────────┐ │ ┌────────┴───────┐ │ │SECRETAR DE STAT │ │SECRETAR DE STAT││SECRETAR DE STAT│ ┌──────┴─────────┐ │SECRETAR DE STAT│ ┌───────┴─────────────┐ └────────┬────────┘ └────────┬───────┘└───────┬────────┘ │SECRETAR GENERAL│ └────────┬───────┘ │ Preşedinte │ ┌────────┴────────┐ ┌────────┴───────┐┌───────┴────────┐ └──────┬─────────┘ ┌────────┴───────┐ │Autoritatea Naţională│ │Cabinet Secretar │ │Cabinet Secretar││Cabinet Secretar│ ┌──────┴─────────┐ │Cabinet Secretar│ │ pentru Cercetare │ │ de Stat │ │ de Stat ││ de Stat │ │Secretar General│ │ de Stat │ │ Ştiinţifică │ └─────────────────┘ └────────────────┘└────────────────┘ │ Adjunct │ └────────────────┘ └─────────────────────┘                                                             └──────┬─────────┘                                                                    │      ┌─────┬───────┬───────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────┴───┬────────┬────────┬─────────┬───────┬───────┬──────┬─────┬──────┐    ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐    │ A │ │ B │ │ C │ │ D │ │ E │ │ F │ │ G │ │ H │ │ I │ │ J │ │ K │ │ L │ │ M │ │ N │ │ O │ │ P │    └─┬─┘ └───┘ └─┬─┘ └───┘ └───┘ └─┬─┘ └─┬─┘ └───┘ └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘      │ ┌───┴──┐ ┌───┴──┐ │ │ ┌──┴──┐ │    ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐┌─┴──┐┌─┴──┐ ┌─┴──┐    │A.1.│ │C.1.│ │C.2.│ │F.1.│ │F.2.│ │G.1.│ │I.1.││J.1.││J.2.│ │K.1.│    └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘└────┘└────┘ └────┘  A. Direcţia Generală Învăţământ Superior  A.1. Direcţia Strategii de Finanţare Instituţională  B. Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (funcţionează la nivel de direcţie)  C. Direcţia Generală Educaţie Timpurie, Şcoli, Performanţă şi Programe  C.1. Direcţia Evaluare Inspecţie Şcolară  C.2. Direcţia Monitorizarea şi Modernizarea Reţelei Şcolare  D. Direcţia Acreditarea, Evaluarea şi Performanţa în Cariera Didactică  E. Direcţia Formare Continuă şi Strategii pentru Dezvoltare în Cariera Didactică şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii  F. Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor şi Relaţia cu Parlamentul  F.1. Direcţia Politici pentru Minorităţi  F.2. Direcţia Relaţii cu Parlamentul  G. Direcţia Generală Strategii privind Corelarea Sistemului de Învăţămant cu Piaţa Muncii  G.1. Direcţia Relaţia cu Partenerii Sociali-Sindicate, Părinţi, Patronate, ONG-uri  H. Direcţia Studenţi Internaţionali  I. Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale  I.1. Direcţia Afaceri Europene  J. Direcţia Generală Buget - Finanţe, Patrimoniu şi Investiţii  J.1. Direcţia Buget - Finanţe  J.2. Direcţia Patrimoniu şi Investiţii  K. Direcţia Generală Informatizare şi Resurse  K.1. Direcţia Logistică, Administrativă şi Resurse Umane  L. Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă  M. Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare  N. OI POSDRU (funcţionează la nivel de direcţie)  O. Unitatea de Management al Proiectelor Finanţate din Fonduri Structurale  P. Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar        (funcţionează la nivel de direcţie generală)  +  Anexa 2 (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 51/2009)INSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea sau în coordonareaMinisterului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, exceptând unităţilede cercetare ştiinţifică şi unităţile care funcţionează însubordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare ŞtiinţificăA. Instituţii de învăţământ şi alte unităţi subordonate sau în coordonare ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Denumirea unităţii Sursa de finanţare  crt. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   I. Inspectorate şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bugetul de stat        Bucureşti - servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei,        Cercetării şi Inovării, în a căror subordine funcţionează unităţile        conexe, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive        şcolare  II. Instituţii de învăţământ superior de stat:        1. Universitatea "Politehnica" din Bucureşti Venituri proprii        2. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Venituri proprii        3. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti Venituri proprii        4. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Venituri proprii           Bucureşti        5. Universitatea din Bucureşti Venituri proprii        6. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti Venituri proprii        7. Academia de Studii Economice din Bucureşti Venituri proprii        8. Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti Venituri proprii        9. Universitatea de Arte din Bucureşti Venituri proprii       10. Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "Ion Luca           Caragiale" din Bucureşti Venituri proprii       11. Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti Venituri proprii       12. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti Venituri proprii       13. Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Venituri proprii       14. Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad Venituri proprii       15. Universitatea din Bacău Venituri proprii       16. Universitatea de Nord din Baia Mare Venituri proprii       17. Universitatea "Transilvania" din Braşov Venituri proprii       18. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Venituri proprii       19. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca Venituri proprii       20. Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca Venituri proprii       21. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca Venituri proprii       22. Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca Venituri proprii       23. Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca Venituri proprii       24. Universitatea "Ovidius" din Constanţa Venituri proprii       25. Universitatea Maritimă din Constanţa Venituri proprii       26. Universitatea din Craiova Venituri proprii       27. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova Venituri proprii       28. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi Venituri proprii       29. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi Venituri proprii       30. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu           de la Brad" din Iaşi Venituri proprii       31. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi Venituri proprii       32. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi Venituri proprii       33. Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi Venituri proprii       34. Universitatea din Oradea Venituri proprii       35. Universitatea din Petroşani Venituri proprii       36. Universitatea din Piteşti Venituri proprii       37. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti Venituri proprii       38. Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa Venituri proprii       39. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Venituri proprii       40. Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava Venituri proprii       41. Universitatea "Valahia" din Târgovişte Venituri proprii       42. Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu Venituri proprii       43. Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş Venituri proprii       44. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş Venituri proprii       45. Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş Venituri proprii       46. Universitatea "Politehnica" din Timişoara Venituri proprii       47. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Venituri proprii           din Timişoara       48. Universitatea de Vest din Timişoara Venituri proprii       49. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara Venituri proprii III. Comisia Naţională a României pentru UNESCO Bugetul de stat  IV. Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Bugetul de stat       Cercetării Ştiinţifice Universitare   V. Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Venituri proprii şi                                                                                    subvenţii acordate                                                                                    de la bugetul de                                                                                    stat  VI. Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei Venituri proprii şi       şi Formării Profesionale subvenţii acordate                                                                                    de la bugetul de                                                                                    stat VII. Agenţia pentru Credite şi Burse de Studii Venituri proprii şi                                                                                    subvenţii acordate                                                                                    de la bugetul de                                                                                    stat VIII. Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Venituri proprii şi             Tehnic subvenţii acordate                                                                                    de la bugetul de                                                                                    stat  IX. Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar Bugetul de stat   X. Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană Venituri proprii şi                                                                                    subvenţii acordate                                                                                    de la bugetul de                                                                                    stat  XI. Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră Venituri proprii şi                                                                                    subvenţii acordate                                                                                    de la bugetul de stat XII. Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar Venituri proprii şi                                                                                    subvenţii acordate                                                                                    de la bugetul de                                                                                    stat XIII. Corul Naţional de Cameră "Madrigal" Venituri proprii şi                                                                                    subvenţii acordate                                                                                    de la bugetul de                                                                                    stat XIV. Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informare pentru Educaţie şi Venituri proprii şi      Cercetare subvenţii acordate                                                                                    de la bugetul de                                                                                    stat  XV. Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Venituri proprii şi      Parteneriat cu Mediul Economic şi Social - ACPART subvenţii acordate                                                                                    de la bugetul de                                                                                    stat XVI. Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti Venituri proprii şi                                                                                    subvenţii acordate                                                                                    de la bugetul de                                                                                    stat XVII. Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Venituri proprii şi                                                                                    subvenţii acordate                                                                                    de la bugetul de                                                                                    stat ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  B. Alte unităţi aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                           Denumirea unităţii Sursa de finanţare ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" Venituri proprii ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------