HOTĂRÂRE nr. 1.390 din 18 noiembrie 2009privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 3 decembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în municipiul Drăgăşani, str. I.C. Brătianu nr. 74, judeţul Vâlcea, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,interimar,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.390.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor, care se transmit din domeniul publical statului în domeniul privat al statului, învederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora
    *Font 8*
     
    ┌─────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────┬───────────────┐ │ │ │Caracteristicile bunurilor care│ Valoarea │ Număr │ │Adresa imobilului│Persoana juridică care│ trec în domeniul privat al │ contabilă │de înregistrare│ │ │administrează imobilul│ statului │ - lei - │ atribuit de │ │ │ │ │ │ M.F.P. │ ├─────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤ │ │ │Pavilion 45-156-04 C9 │ │ │ │ │ │"machetă instituţie publică" │ 6.877,12 │ │ │ │ │Suprafaţa construită = 133 mp │ │ │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată = 133 mp │ │ │ │Municipiul │Ministerul ├───────────────────────────────┼───────────┤ 101.527 │ │Drăgăşani, str. │Administraţiei şi │Pavilion 45-156-06 C7 │ │ (parţial) │ │I.C. Brătianu nr.│Internelor │"depozit" │ │ │ │74, judeţul │ │Suprafaţa construită = 109 mp │ 2.164,83 │ │ │Vâlcea │ │Suprafaţa desfăşurată = 109 mp │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼───────────┤ │ │ │ │Pavilion 45-156-10 C3 │ │ │ │ │ │"depozit" │ │ │ │ │ │Suprafaţa construită = 67 mp │ 874,10 │ │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată = 67 mp │ │ │ └─────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────┴───────────────┘--------