HOTĂRÂRE nr. 1.407 din 18 noiembrie 2009privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 2 decembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţat integral de la bugetul de stat, în subordinea Guvernului, autoritate publică centrală responsabilă cu elaborarea, reglementarea şi implementarea politicilor agricole comunitare şi naţionale şi cu dezvoltarea, pe baze moderne, a domeniilor sale de activitate. (2) Sediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este în municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3. (3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale aplică Programul de guvernare, elaborează politici şi adoptă strategii sectoriale naţionale în domeniile sale de activitate: agricultură şi producţie alimentară, dezvoltare rurală, pescuit şi acvacultură, silvicultură, îmbunătăţiri funciare, optimizarea exploataţiilor şi conservarea solurilor, cercetare ştiinţifică de specialitate şi fitosanitar. (4) Obiectivele Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt următoarele: a) asigurarea securităţii alimentare prin creşterea producţiei agricole; b) absorbţia fondurilor comunitare destinate finanţării domeniilor specifice; c) stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în exploataţii agricole moderne cu caracter comercial, formarea şi consolidarea clasei de mijloc în spaţiul rural; d) susţinerea financiară şi fiscală a agriculturii prin programe multianuale; e) creşterea valorii adăugate a produselor agricole, forestiere şi piscicole; f) accelerarea procesului de dezvoltare rurală; g) gestionarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare de utilitate publică; h) extinderea suprafeţelor de păduri în România şi dezvoltarea pisciculturii; i) reforma structurilor administrative cu atribuţii în domeniul agriculturii. (5) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale elaborează strategii şi reglementări specifice în domeniile sale de activitate, în cadrul politicii Guvernului şi în conformitate cu reglementările Uniunii Europene.  +  Articolul 2 (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale exercită următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica economică a Guvernului, normele Uniunii Europene şi tendinţele pe plan mondial, strategia de dezvoltare în domeniile sale de activitate şi se proiectează mecanismele financiare necesare; b) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia Guvernului, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniile sale de activitate; c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea fondurilor şi serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate; d) de gestionare a fondurilor europene şi naţionale alocate dezvoltării rurale, agriculturii şi pisciculturii; e) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniul său de activitate şi în limitele stabilite prin actele normative în vigoare; f) de autoritate de stat, prin care se asigură implementarea, urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate; g) de autoritate de management pentru:- Programul SAPARD şi, respectiv, Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013 (PNDR), prin Direcţia generală de dezvoltare rurală - Autoritatea de management pentru PNDR;- Programul operaţional pentru pescuit (POP), prin Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POP. (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru organizarea, implementarea şi funcţionarea Reţelei de informaţii contabile agricole - RICA. (3) În structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în coordonarea directă a ministrului, funcţionează autoritatea competentă pentru acreditarea agenţiilor de plăţi şi a organismului coordonator.  +  Capitolul II Atribuţiile, structura organizatorică şi conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale  +  Secţiunea 1 Atribuţiile Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale  +  Articolul 3 (1) În exercitarea funcţiilor sale, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are următoarele atribuţii principale: a) asigură implementarea Programului de guvernare, a strategiilor şi politicilor din domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare; b) fundamentează şi elaborează strategii şi politici specifice în domeniile sale de activitate, pe care le promovează la nivel european şi/sau naţional; c) asigură fluxul financiar al fondurilor destinate cofinanţării şi prefinanţării contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, utilizate pentru plata cheltuielilor aferente Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR), şi Fondului European pentru Pescuit (FEP) la termenele prevăzute de regulamentele Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Comunităţii Europene; d) garantează integritatea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi asigură respectarea utilizării acesteia conform destinaţiei stabilite prin acordul interinstituţional, angajamentele bugetare şi prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României; e) avizează proiecte de acte normative care au legătură cu domeniile sale de activitate; f) elaborează norme şi instrucţiuni pentru acreditarea, atestarea şi avizarea operatorilor economici din domeniu care desfăşoară activităţi specifice, potrivit legii; g) coordonează elaborarea normelor tehnice şi metodologice de reglementare a activităţilor specifice; h) coordonează activitatea de elaborare a documentaţiilor tehnice, de avizare, programare, promovare, realizare şi monitorizare a obiectivelor de investiţii specifice; i) coordonează activitatea privind evaluarea şi înregistrarea bunurilor din patrimoniul instituţiilor publice din subordine şi de sub autoritatea sa; j) elaborează studii, analize, planuri şi fundamentează programe de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a zonelor rurale, montane, împădurite şi a celor cu risc de eroziune a solului; k) iniţiază şi elaborează, direct sau prin structurile aflate în subordine, sub autoritate ori în coordonare, proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate; l) în domeniile sale de activitate, asigură gestionarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene prin conturi deschise la instituţii financiar-bancare sau la Trezoreria Statului; m) asigură controlul privind operaţiunile care fac parte din sistemul de finanţare prin FEGA; n) în domeniile sale de activitate, gestionează contribuţia financiară a Comunităţii Europene, în condiţiile stabilite prin plafoanele anuale şi angajamentele bugetare, încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României; o) reprezintă Guvernul în relaţiile cu organismele şi instituţiile interne şi internaţionale, în domeniile sale de activitate; p) iniţiază, negociază şi asigură, din împuternicirea Guvernului, punerea în aplicare a convenţiilor şi acordurilor internaţionale din domeniul său de activitate, la care România este parte, şi dezvoltă relaţii de cooperare cu instituţii şi organizaţii similare din alte state; q) întreprinde acţiuni şi iniţiative, potrivit competenţelor stabilite de lege, pentru participarea României la acţiunile de cooperare bilaterală şi multilaterală, la nivel subregional, regional şi global, pentru valorificarea oportunităţilor şi facilităţilor de asistenţă financiară, tehnică, tehnologică şi ştiinţifică; r) colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interne şi internaţionale; s) asigură relaţia cu Parlamentul României, cu sindicatele şi patronatele şi cu partenerii sociali din sfera sa de activitate, precum şi cu mass-media; t) desfăşoară activităţi de control şi inspecţii tehnice privind respectarea legislaţiei pe domenii de activitate, colaborând în acţiunile sale, după caz, şi cu celelalte autorităţi publice abilitate; u) acreditează şi controlează, în condiţiile legii, operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniu; v) exercită şi alte responsabilităţi, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale şi ale acordurilor internaţionale la care România este parte, precum şi cu statutul României de stat membru al Uniunii Europene; x) promovează politicile naţionale şi comunitare din domeniul specific de activitate; y) coordonează implementarea programelor de asistenţă bilaterală, precum şi a altor programe de asistenţă financiară acordate de Uniunea Europeană, în conformitate cu aria de responsabilitate; z) elaborează, implementează şi monitorizează din punct de vedere tehnic proiecte finanţate din fonduri europene sau din alte surse, programe de colaborare internaţională, precum şi proiecte de colaborare bilaterală pentru domeniul său de activitate; aa) elaborează şi fundamentează documentele ce reflectă poziţia României în raport cu politica şi strategia Uniunii Europene pentru domeniul său de competenţă şi asigură participarea la activităţile instituţiilor Uniunii Europene; bb) elaborează documentele programatice privind politicile de pescuit şi acvacultură finanţate din FEP şi asigură coordonarea la nivel tehnic şi financiar a programelor operaţionale finanţate din FEP; cc) organizează controlul financiar preventiv la nivelul ministerului şi avizează organizarea acestuia la nivelul instituţiilor subordonate, potrivit legii. (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale îndeplineşte orice alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate. (3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este beneficiarul măsurilor 4.2 "Asistenţă tehnică" şi4.1 "Îmbunătăţirea pregătirii profesionale" din cadrul Programului SAPARD, precum şi al măsurii 511 "Asistenţă tehnică", inclusiv Reţeaua naţională de dezvoltare rurală din cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală 2007-2013. (4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este responsabil de implementarea măsurilor 111 "Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe", 141 "Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă", 142 "Înfiinţarea grupurilor de producători", 143 "Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru fermieri", submăsura 431.1 "Construcţie parteneriate public-private" şi măsura 511 "Asistenţă tehnică" (pentru nevoile proprii şi ale celorlalţi beneficiari, aşa cum sunt prevăzuţi în fişa tehnică a măsurii) din cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală 2007-2013. (5) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este responsabil de selecţia grupurilor de acţiune locală, finanţate din axa 4 a Programului naţional de dezvoltare rurală 2007-2013. Implementarea măsurilor menţionate se va face cu sprijinul Departamentului dezvoltare rurală organizat în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală. (6) Autoritatea de management pentru POP are următoarele atribuţii principale: a) asigură îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din funcţiile prevăzute la art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 223 din 15 august 2006; b) contribuie la elaborarea şi modificarea Planului naţional strategic pentru pescuit şi răspunde pentru utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor din care se finanţează POP; c) elaborează şi negociază cu Comisia Europeană POP, în conformitate cu prevederile art. 17, 18, 19 şi 20 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului ; d) analizează şi propune modificări ale POP şi le înaintează comitetului de monitorizare; e) asigură corelarea operaţiunilor din POP aflat în gestiune cu cele din celelalte programe finanţate din instrumente structurale şi, dacă este cazul, cu programele finanţate din FEADR şi fondurile structurale; f) asigură dezvoltarea capacităţii administrative a structurilor implicate în derularea POP; g) elaborează proceduri pentru gestionarea POP, în vederea asigurării îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. g); h) elaborează ghidurile solicitantului corespunzătoare apelurilor pentru depunerea cererilor de finanţare; i) urmăreşte dezvoltarea parteneriatelor în procesul de programare şi în fazele de implementare a POP, în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului ; j) asigură constituirea şi organizarea comitetului de monitorizare pentru POP, în conformitate cu prevederile art. 63 şi 64 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului ; k) elaborează criteriile de evaluare şi selecţie a proiectelor pentru POP şi supune aprobării comitetului de monitorizare aferent criteriile de evaluare şi selecţie; l) asigură monitorizarea implementării POP şi prezintă comitetului de monitorizare progresul în atingerea obiectivelor specifice ale acestuia, precum şi a ţintelor stabilite pentru fiecare axă prioritară, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului ; m) elaborează Raportul anual de implementare, precum şi Raportul final de implementare pentru POP, în conformitate cu prevederile art. 67 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului , şi le supune aprobării comitetului de monitorizare şi ulterior consultării Autorităţii de certificare; n) participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării POP, în conformitate cu prevederile art. 69 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului , informează comitetul de monitorizare cu privire la observaţiile Comisiei Europene şi colaborează cu Autoritatea de certificare pentru întreprinderea acţiunilor necesare în soluţionarea observaţiilor; o) furnizează, în limita competenţelor, informaţiile necesare Autorităţii de certificare pentru îndeplinirea de către aceasta a atribuţiilor prevăzute la art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului ; p) pune la dispoziţia Comisiei Europene, la cerere, lista operaţiunilor încheiate care fac obiectul închiderii parţiale, în conformitate cu prevederile art. 85 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului ; q) asigură prevenirea neregulilor, identifică neregulile, constată creanţele bugetare şi asigură recuperarea sumelor rezultate din nereguli, în limita competenţelor; r) transmite Autorităţii de certificare rapoarte privind neregulile identificate şi sumele plătite necuvenit, precum şi rapoarte privind recuperarea sumelor plătite necuvenit, a celor neutilizate şi a celor rezultate din nereguli; s) elaborează, cu sprijinul celorlalte structuri implicate, descrierea sistemelor de management şi control pentru POP; t) elaborează şi implementează Planul multianual de evaluare şi se asigură că acesta este utilizat ca instrument strategic şi de management pe parcursul implementării POP; u) informează comitetul de monitorizare asupra rezultatelor evaluărilor ex ante, intermediare şi ex post şi asupra modalităţilor propuse pentru implementarea acestora, în conformitate cu dispoziţiile art. 48, 49 şi 50 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului ; v) elaborează şi implementează Planul de comunicare pentru POP; w) asigură îndeplinirea obligaţiilor legate de informare şi publicitate, în conformitate cu prevederile cap. V din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 120 din 10 mai 2007; x) asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în sistemul informatic specific, fiind responsabilă de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind POP; y) încheie contracte de finanţare cu beneficiarii proiectelor aprobate, prin care se asigură de respectarea condiţiilor specifice referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu regulamentele comunitare aplicabile şi cu legislaţia naţională în vigoare; z) elaborează decizii/ordine de finanţare, prin care se stabilesc obligaţiile autorităţii de management şi ale beneficiarului; aa) elaborează documentele necesare în vederea fundamentării programării bugetare a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din FEP, precum şi a celor alocate de la bugetul de stat pentru prefinanţarea, cofinanţarea şi finanţarea cheltuielilor neeligibile; bb) autorizează plăţile, elaborează şi transmite Autorităţii de certificare cereri de rambursare şi/sau declaraţii de cheltuieli validate, după caz, în urma verificărilor efectuate, în conformitate cu prevederile art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului şi ale art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei ; cc) elaborează şi transmite Autorităţii de certificare previziuni realiste pentru contractările şi plăţile aferente POP, în vederea respectării de către Autoritatea de certificare a prevederilor art. 75 alin. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului ; dd) verifică şi avizează proiectele legislative iniţiate de alte structuri implicate în gestionarea FEP la nivel naţional şi care ar putea afecta direct sau indirect implementarea POP; ee) iniţiază şi promovează propuneri legislative în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de implementare a POP; ff) încheie protocoale interinstituţionale cu Autoritatea de certificare şi cu Autoritatea de audit, în vederea asigurării şi transmiterii informaţiilor necesare privind procedurile şi verificările efectuate în raport cu cheltuielile; gg) elaborează decizii/ordine/contracte de finanţare, prin care se stabilesc obligaţiile autorităţii de management şi ale beneficiarilor; hh) emite instrucţiuni şi decizii în baza şi în executarea ordinelor şi instrucţiunilor ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, precum şi a altor prevederi legale;îi) asigură funcţionarea unui sistem informatizat de înregistrare şi stocare a înregistrărilor contabile, necesare pentru gestiunea financiară, monitorizarea, verificarea, auditarea şi evaluarea fiecărei/fiecărui operaţiuni/proiect din cadrul POP; jj) se asigură că fiecare beneficiar dispune de un sistem contabil separat pentru toate activităţile din cadrul operaţiunii/proiectului, conform legislaţiei din domeniu; kk) se asigură de disponibilitatea documentelor referitoare la cheltuieli şi audit, în conformitate cu art. 87 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului .  +  Secţiunea a 2-a Structura organizatorică şi conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale  +  Articolul 4 (1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale se pot organiza direcţii, servicii, birouri şi compartimente, în condiţiile legii. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile structurilor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 5 (1) În condiţiile legii, se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe. (2) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale numeşte, în condiţiile legii, personalul UMP şi stabileşte competenţele directorului.  +  Articolul 6 (1) Structurile aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile, structura organizatorică, statele de funcţii şi numărul de posturi pentru instituţiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. (3) Numirea în funcţiile de conducere la instituţiile din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se face prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în condiţiile legii. (4) Structurile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 3. (5) La structurile prevăzute la alin. (4) numirea conducătorilor se face potrivit legii.  +  Articolul 7 (1) Conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se exercită de către ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (2) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (3) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale îndeplineşte în domeniul de activitate al ministerului atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale înfiinţează comitete de monitorizare sau grupuri de lucru mixte, fără personalitate juridică, în scopul coordonării unităţilor din subordine, a celor aflate sub autoritatea sau în coordonarea ministerului. (5) În scopul coordonării activităţilor specifice programelor naţionale şi comunitare, derulate în domeniile de activitate ale ministerului, se înfiinţează comitete de coordonare, monitorizare, evaluare, selecţie, fără personalitate juridică, ale căror componenţă şi mod de funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (6) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (7) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale aprobă prin ordin măsuri, instrucţiuni, proceduri şi norme de implementare a regulamentelor comunitare în domeniile de activitate ale ministerului. (8) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite prin alte acte normative. (9) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, cu persoane juridice şi fizice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie. (10) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale coordonează activitatea structurilor din subordine, precum şi a celor aflate sub autoritatea ministerului şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de ordonator principal de credite.  +  Articolul 8 (1) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 2 secretari de stat. (2) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate de către ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. Răspunderile şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 9În cazul în care ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru.  +  Articolul 10 (1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile ministerului. (2) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale poate îndeplini şi alte atribuţii încredinţate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului. (5) Secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct, numit în condiţiile legii.  +  Articolul 11Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este 534, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.  +  Articolul 12 (1) În cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală, unităţi cu personalitate juridică finanţate integral de la bugetul de stat, funcţionează structurile fitosanitare, fără personalitate juridică. (2) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală coordonează oficiile de studii pedologice şi agrochimice, instituţii publice deconcentrate cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii.  +  Articolul 13 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autovehicule stabilit potrivit actelor normative în vigoare: 9 autovehicule, cu un consum lunar de 300 l/lună/autovehicul, şi un autovehicul cu un consum de 400 l/lună. (2) Pentru activităţile specifice de inspecţii şi control, gestiune economico-administrativă, precum şi pentru activităţile interinstituţionale, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are în dotare 21 de autovehicule de intervenţie, cu un consum lunar de 600 l/lună/autovehicul. (3) Structurile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prevăzute la pct. I şi II din anexa nr. 2 pot utiliza pentru activităţi specifice un număr de autoturisme potrivit anexei nr. 4.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 14Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 16La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 21 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar,Nicolae Giugea,secretar de statp. Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale, interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.407.  +  Anexa 1 *Font 8*                              STRUCTURA ORGANIZATORICĂ           a Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale    Numărul maxim de posturi = 534 posturi, exclusiv    demnitarii şi cabinetul ministrului                                  ┌────────────┐                     ┌────────────┤ MINISTRU ├──────────────────────────────┬─────────┐┌─────────────────┐ │ └──────┬─────┘ ┌────┴─────┐ │ ┌────────────┐│Corpul de control├──┤ │ │ Cabinet │ │ │ Direcţia ││al ministrului*) │ │ ┌───────────┼───────────────────────┐ │ ministru │ ├──┤ generală │└─────────────────┘ │ ┌────┴─────┐ │ │ └──────────┘ │ │ afaceri │┌─────────────────┐ │ │ Secretar │ │ ┌──────────┐ ┌────┴─────┐ │ │ europene ││ Direcţia de ├──┤ │ de stat │ ├───┤ Secretar │ │ Secretar │ │ │ şi relaţii ││ audit │ │ └────┬─────┘ │ │ general │ │ de stat │ │ │internaţio- │└─────────────────┘ │ │ │ └────┬─────┘ └────┬─────┘ │ │nale ****) │┌─────────────────┐ │ ┌────┴─────┐ │ │ │ │ └────────────┘│ Autoritatea │ │ │ Cabinet │ │ ┌────┴─────┐ ┌────┴─────┐ │ ┌────────────┐│competentă pentru│ │ │ secretar │ │ │ Secretar │ │ Cabinet │ │ │ Serviciul ││ acreditarea ├──┘ │ de stat │ │ │ general │ │ secretar │ └──┤ de presă ││ agenţiilor de │ └──────────┘ │ │ adjunct │ │ de stat │ │ şi relaţii ││ plăţi şi a │ │ └──────────┘ └──────────┘ │ publice ││ Organismului │ │ └────────────┘│ Coordonator **) │ │└─────────────────┘ │                                         │     ┌─────────────┬─────────────────────┼───────────────────────────┬──────────────────┐     │ │ │ │ │┌────┴─────┐ ┌─────┴────┐ ┌────────────┐ │ ┌───────────────┐ ┌──────┴──────┐ ┌──────┴──────┐│ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia ││ generală │ │ generală │ │ management ├─┤ │ generală │ │ generală │ │ generală ││ politici │ │ de regim │ │ resurse │ ├─┤ buget finanţe │ │ dezvoltare │ │ pescuit - ││ agricole │ │silvic şi │ │ umane │ │ │ şi fonduri │ │ rurală - │ │Autoritate de││ ****) │ │cinegetic │ └────────────┘ │ │europene ****) │ │Autoritate de│ │ management ││ │ │ ****) │ ┌────────────┐ │ └───────────────┘ │ management │ │ pentru POP │└──────────┘ └──────────┘ │ Direcţia │ │ ┌───────────────┐ │ pentru │ │ ****) │                          │ juridică ├─┤ │ Centrul │ │ PNDR ****) │ └─────────────┘                          └────────────┘ ├─┤operativ pentru│ └─────────────┘                          ┌────────────┐ │ │ situaţii de │                          │ Serviciul │ │ │ urgenţă ***) │                          │ relaţia cu ├─┤ └───────────────┘                          │ Parlamentul│ │ ┌───────────────┐                          │ şi dialog │ │ │ Probleme │                          │ social │ └─┤ speciale ***) │                          └────────────┘ └───────────────┘    NOTĂ    *) se organizează la nivel de direcţie    **) se organizează la nivel de serviciu    ***) se organizează la nivel de compartiment    ****) se organizează pe direcţii, servicii, birouri prin ordin al ministruluiagriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale  +  Anexa 2 STRUCTURILEcare funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii,Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
  Nr. crt. Denumirea structurii
  I. Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat
  1. Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală - servicii publice deconcentrate
  2. Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", inclusiv oficiile judeţene pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie
  3. Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare
  4. Agenţia Naţională a Zonei Montane
  5. Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor
  6. Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară
  7. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
  8. Agenţia Domeniilor Statului
  9. Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
  10. Oficiul Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti
  11. Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale
  12. Administraţia sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor
  NOTĂ: Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat este de 11.577, inclusiv aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, precum şi demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.
  II. Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
  1. Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
  2. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor - servicii publice deconcentrate
  3. Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor
  4. Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole
  5. Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă
  6. Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului
  NOTĂ: Numărul maxim de posturi pentru instituţiile prevăzute la cap. II este de 2.355, mai puţin ASAS.
  III. Alte structuri finanţate din venituri proprii
  1. Institutul de Bioresurse Alimentare
  2. Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene din subordinea direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene
  3. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti
  4. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură, Ştefăneşti - Argeş
  IV. Structuri finanţate din cheltuieli aferente proiectelor cu finanţare rambursabilă
  Unităţi de management al proiectului (UMP)
   +  Anexa 3 STRUCTURILEcare funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii,Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
  Nr. crt. Denumirea structurii
  1. Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" -- S.A.
  2. Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare
  3. Societatea Naţională a Produselor Agricole - S.A.
  4. Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
   +  Anexa 4 NORMATIVEde autoturisme şi combustibil pentru structurile care funcţionează însubordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
  *Font 9*
  ┌────┬─────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────┐│Nr. │ │ │ din care: ││crt.│ Denumirea unităţii │ TOTAL ├───────────┬────────────┤│ │ │ │Autoturisme│ ││ │ │ │pentru │Autospeciale││ │ │ │activităţi │ ││ │ │ │specifice │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ 1.│Direcţiile pentru agricultură şi │ │ │ ││ │dezvoltare rurală - servicii publice │ │ │ ││ │deconcentrate │ 3/unitate │ │ 3/unitate │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ 2.│Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi │ │ │ ││ │Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. │ │ 16 + │ 17 + ││ │K. Constantinescu" │ 33 + 252 │ 3/unitate │ 3/unitate │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ 3.│Laboratorul Central pentru Carantină │ │ │ ││ │Fitosanitară │ 3 │ 2 │ 1 │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ 4.│Laboratorul Central pentru Controlul │ │ │ ││ │Reziduurilor de Pesticide în Plante şi │ │ │ ││ │Produse Vegetale │ 2 │ 1 │ 1 │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ 5.│Inspectoratele teritoriale de regim │ │ │ ││ │silvic şi de vânătoare │ 109 │ 91 │ 18 │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ 6.│Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru │ │ │ ││ │Agricultură*) │ 785 │ 698 │ 87 │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ 7.│Agenţia Naţională a Zonei Montane │ 5 │ 3 │ 2 │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ 8.│Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală│ │ │ ││ │şi Pescuit │ 157 │ 100 │ 57 │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ 9.│Laboratorul Central pentru Calitatea │ │ │ ││ │Seminţelor şi a Materialului Săditor │ 9 │ 6 │ 3 │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ 10.│Inspectoratele teritoriale pentru │ │ │ ││ │calitatea seminţelor şi a materialului │ │ │ ││ │săditor - servicii publice deconcentrate │ 4/unitate │ 3/unitate│ 1/unitate │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ 11.│Institutul de Stat pentru Testarea şi │ │ │ ││ │Înregistrarea Soiurilor │ 4 │ 4 │ - │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ 12.│Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă│ 3 │ 2 │ 1 │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ 13.│Agenţia Naţională pentru Pescuit şi │ │ │ ││ │Acvacultură**) │ 39 │ 30 │ 9 │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ 14.│Oficiul Naţional al Viei şi Produselor │ │ 4+1/ │ ││ │Vitivinicole │ 13 │inspectorat│ 1 ││ │ │ │teritorial │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ 15.│Laboratorul Central pentru Controlul │ │ │ ││ │Calităţii şi Igienei Vinului Valea │ │ │ ││ │Călugărească │ 3 │ 3 │ - │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ 16.│Agenţia Domeniilor Statului │37 (19 + 18│ 19 + 18 │ ││ │ │ pentru │ pentru │ ││ │ │ birourile │ birourile │ ││ │ │ de rentă │ de rentă │ ││ │ │ viageră) │ viageră │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ 17.│Oficiul Naţional al Produselor │ │ │ ││ │Tradiţionale şi Ecologice Româneşti │ 1 │ 1 │ │└────┴─────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴────────────┘--------- Notă *) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă şi un număr de 3 şalupe cu un consum lunar de 600 l/lună. Notă **) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă şi un număr de:- 12 bărci din fibră de sticlă cu motor de 15-20 CP, cu un consum de 5 l/oră pentru 100 de ore pe lună;- 5 şalupe fluviale de control, cu un consum de 30 l/oră pentru 80 de ore pe lună;- două şalupe maritime de control, cu un consum de 60 l/oră pentru 80 de ore pe lună.------