HOTĂRÂRE nr. 1.408 din 18 noiembrie 2009privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, denumit în continuare O.N.V.P.V., se înfiinţează, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a comasării prin fuziune a Oficiului Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri, denumit în continuare O.N.D.O.V., şi a Oficiului Naţional al Viei şi Vinului, denumit în continuare O.N.V.V., care se desfiinţează. (2) O.N.V.P.V. este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şos. Iancului nr. 49, sectorul 2. (3) O.N.V.P.V. este organismul tehnico-ştiinţific care gestionează la nivel naţional, în principal, potenţialul de producţie, denumirile de origine, indicaţiile geografice şi menţiunile tradiţionale pentru produsele vitivinicole.  +  Articolul 2O.N.V.P.V. este format din: a) Consiliul regiunilor viticole, format dintre 9 membri, dintre care unul este directorul aparatului executiv al O.N.V.P.V., restul membrilor fiind numiţi la propunerea organizaţiei interprofesionale de profil recunoscute administrativ la nivel naţional, reprezentând cele 8 regiuni viticole; b) aparatul executiv.  +  Articolul 3Directorul general al O.N.V.P.V. este numit prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, pe bază de concurs sau examen, în condiţiile legii. Directorul general al O.N.V.P.V. îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al Consiliului regiunilor viticole.  +  Articolul 4Regulamentul de organizare şi funcţionare al O.N.V.P.V., structurile sale organizatorice, centrale şi teritoriale, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 5Veniturile proprii ale O.N.V.P.V. sunt constituite din taxe percepute pentru: a) autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată şi vinuri cu indicaţie geografică; b) atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată şi a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu denumire de origine controlată şi/sau a vinurilor cu indicaţie geografică; c) acordarea drepturilor de plantare din rezervele judeţene şi rezerva naţională, după certificarea defrişării de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, denumită în continuare I.S.C.T.V., în condiţiile legii.  +  Articolul 6Nivelul taxelor prevăzute la art. 5 se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 7O.N.V.P.V. poate organiza şi susţine financiar programe de pregătire şi instruire profesională a angajaţilor săi, în colaborare cu instituţiile de învăţământ şi de cercetare şi cu unităţile producătoare din domeniul vitivinicol.  +  Articolul 8O.N.V.P.V. îndeplineşte următoarele atribuţii: a) gestionează Registrul plantaţiilor viticole la nivel naţional, declaraţiile obligatorii, Registrul industriilor vitivinicole şi coordonează activitatea consilierilor Registrului plantaţiilor viticole din cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, în scopul actualizării datelor cuprinse în Sistemul informatic naţional al viei şi vinului; b) gestionează, controlează, înregistrează şi asigură protecţia denumirilor de origine, indicaţiilor geografice şi menţiunilor tradiţionale pentru produsele vitivinicole; c) efectuează comunicări către Comisia Europeană în ceea ce priveşte potenţialul de producţie şi sistemul de declaraţii obligatorii, în termenele prevăzute de regulamentele europene în vigoare; d) acordă dreptul de plantare a viţei-de-vie din rezerva naţională şi rezerva regională de drepturi, pe suprafeţe mai mari de 0,1 ha, pentru persoane fizice sau operatori economici; e) coordonează tehnic şi metodologic derularea acţiunilor referitoare la crearea cazierului vinicol şi constituirea băncii de date analitice şi stochează rezultatele obţinute; f) verifică şi avizează caietele de sarcini pentru producerea vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică întocmite de organizaţiile/asociaţiile de producători din arealele cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică; g) autorizează producătorii de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată şi/sau producătorii de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu indicaţie geografică, la solicitarea acestora; h) autorizează producătorii de vinuri cu denumire de origine controlată şi/sau vinuri cu indicaţie geografică, la solicitarea acestora; i) eliberează certificatele de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile cu denumire de origine controlată şi vinurile cu indicaţie geografică, care atestă dreptul de utilizare a denumirii de origine, respectiv a indicaţiei geografice, la solicitarea producătorilor; j) elaborează şi gestionează procedura preliminară de înregistrare a cererilor de protecţie a noilor denumiri de origine, respectiv indicaţii geografice şi/sau de modificare a condiţiilor specifice ale produsului obţinut într-o denumire de origine controlată sau o indicaţie geografică, la nivel naţional; k) transmite Comisiei Europene:1. informaţiile şi documentele privind suprafeţele plantate cu viţă-de-vie, fără drept de plantare după 1 ianuarie 2007;2. informaţiile şi documentele privind suprafeţele regularizate în conformitate cu lit. a), taxele prevăzute şi valoarea medie a drepturilor de plantare judeţene;3. documentul unic şi specificaţiile produsului pentru care se solicită protecţia în vederea examinării şi publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;4. cererea pentru aprobarea ridicării gradului alcoolic al vinurilor prin utilizarea zaharozei în anii cu condiţii climatice extrem de nefavorabile; l) controlează calitatea vinurilor apte de a deveni vinuri cu denumire de origine controlată şi cu indicaţie geografică, din punct de vedere organoleptic şi fizico-chimic, pentru atestarea dreptului de comercializare în cadrul comisiilor constituite din reprezentanţi ai O.N.V.P.V., ai Asociaţiei Degustătorilor Autorizaţi din România şi ai asociaţiei/organizaţiei de producători din arealul vizat; m) suspendă sau anulează certificatul de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică, în cazul în care se constată nerespectarea de către producători a prevederilor din caietele de sarcini privind producerea şi comercializarea acestora, şi sesizează I.S.C.T.V., în vederea aplicării sancţiunilor prevăzute de lege; n) verifică modul în care operatorii economici înregistrează în evidenţă mişcarea stocurilor de vinuri cu denumire de origine controlată şi/sau cu indicaţie geografică pentru care s-au acordat certificate de atestare a dreptului de comercializare; o) înaintează spre aprobare, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, caietele de sarcini întocmite de către organizaţiile/asociaţiile de producători reprezentative pentru fiecare denumire de origine şi indicaţie geografică, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008, înglobat în Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 154 din 17 iunie 2009, art. 118 lit. b şi c; în situaţia în care nu sunt constituite organizaţiile/asociaţiile respective, caietele de sarcini sunt întocmite şi înaintate spre aprobare de către organizaţia interprofesională de profil recunoscută administrativ; p) controlează modul de aplicare şi respectare a prevederilor din caietele de sarcini pentru producerea vinurilor cu denumire de origine controlată şi a vinurilor cu indicaţie geografică din punctul de vedere al plantaţiilor, producţiei, depozitării şi comercializării; q) verifică prin sondaj respectarea prevederilor legale privind denumirile de origine controlată şi indicaţiile geografice de către producători şi sesizează I.S.C.T.V. situaţiile neconforme, în vederea aplicării sancţiunilor prevăzute de lege; r) stabileşte anual randamentul la hectar pe regiuni viticole, necesar pentru decontarea primei de defrişare aferente suprafeţelor care nu fac obiectul depunerii declaraţiilor obligatorii de recoltă şi producţie; s) elaborează şi propune spre aprobare proiecte de acte normative sau administrative cu caracter normativ pentru sectorul vitivinicol, ţinând seama de cerinţele dezvoltării viticulturii şi vinificaţiei, de reglementările Uniunii Europene şi recomandările Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului; t) întocmeşte studii şi analize în domeniul viticulturii şi vinificaţiei privind practicile şi tratamentele în producerea strugurilor şi vinurilor; u) întocmeşte studii de cercetare în vederea stabilirii strategiei de dezvoltare a sectorului vitivinicol; v) colaborează cu instituţiile centrale şi teritoriale din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.P.D.R., în vederea stabilirii şi realizării obiectivelor de dezvoltare a sectorului vitivinicol românesc; w) participă la fundamentarea şi implementarea proiectelor de asistenţă tehnică şi de investiţii în domeniul vitivinicol; x) colaborează cu unităţile de cercetare în realizarea programelor sectoriale de cercetare ştiinţifică şi aplicativă în domeniul vitivinicol; y) colaborează cu alte direcţii de specialitate din cadrul M.A.P.D.R., instituţiile descentralizate din teritoriu, organizaţiile/asociaţiile de producători, precum şi cu organizaţia naţională interprofesională recunoscută administrativ; z) colaborează cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea implementării şi derulării măsurilor de sprijin financiar specific sectorului vitivinicol din fonduri naţionale şi comunitare; aa) asigură legătura României cu Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului, denumită în continuare O.I.V., cu Biroul Vie-Vin al Direcţiei generale de agricultură şi dezvoltare rurală a Comisiei Europene, precum şi cu alte organisme internaţionale similare; bb) desemnează reprezentanţii României ce vor participa la manifestările internaţionale cu caracter tehnico-ştiinţific desfăşurate sub egida O.I.V.; cc) avizează, iniţiază şi sprijină organizarea de manifestări naţionale şi internaţionale cu caracter vitivinicol: congrese, simpozioane, consfătuiri, concursuri etc.; dd) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative.  +  Articolul 9O.N.V.P.V. preia de la O.N.V.V. şi O.N.D.O.V. structurile de personal, patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea, creditele bugetare rămase neutilizate la data intrării în vigoare a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, prin protocol de predare-preluare care se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 10 (1) La înfiinţarea O.N.V.P.V., personalul acestuia se constituie din personal preluat de la O.N.V.V. şi O.N.D.O.V., în condiţiile legii. (2) Numărul maxim de posturi al O.N.V.P.V. este de 88. (3) Statul de funcţii, organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale O.N.V.P.V se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (4) În cadrul numărului maxim de posturi aprobat se pot organiza birouri teritoriale, fără personalitate juridică, a căror înfiinţare şi ale căror atribuţii sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. Activitatea inspectoratelor teritoriale se poate desfăşura în spaţii închiriate în condiţiile legii, cu suportarea cheltuielilor de către O.N.V.P.V. (5) Personalul O.N.V.P.V. este personal contractual şi va fi salarizat potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 11 (1) O.N.V.P.V. încheie contracte sau convenţii cu alte organisme şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan naţional sau internaţional în domeniul său de activitate, în condiţiile legii. (2) O.N.V.P.V. beneficiază şi de programe cu finanţare comunitară şi/sau internaţională.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────p. Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar,Nicolae Giugea,secretar de statp. Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale, interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.408.___________