ORDONANTA nr. 62 din 28 august 1997pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 30 august 1997    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3), din Constituţia României şi al art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 12 august 1996, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Se considera salarii realizate pe teritoriul României salariile plătite în bani şi în natura, primite de către salariaţi de la persoane fizice sau juridice care au domiciliul sau sediul pe teritoriul României, precum şi salariile primite din sau în străinătate de către persoanele care îşi desfăşoară activitatea în România."2. Articolul 2 alineatul 1, litera i) va avea următorul cuprins:"i) veniturile realizate de manageri în baza contractelor de management;"3. Articolul 3 alineatul 1 litera f) se abroga.4. Articolul 3 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Sumele reprezentând premiul anual acordat, potrivit legii, personalului din instituţiile publice, cele reprezentând stimulentele din fondul de participare la profit, acordate, potrivit legii, salariaţilor agenţilor economici şi managerilor, după aprobarea bilanţului contabil, sumele plătite membrilor fondatori ai unei societăţi comerciale, constituite prin subscripţie publică, din cota de participare la profitul net, conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările ulterioare, precum şi sumele acordate, potrivit legii, pentru neefectuarea concediului de odihnă se impozitează, potrivit prevederilor prezentei legi, separat de celelalte drepturi acordate în luna în care are loc plata acestora. În aceeaşi maniera se impozitează şi sumele acordate în baza prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 40/1991, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 17 din Legea nr. 50/1995, cu modificările ulterioare, precum şi sumele acordate cu aceeaşi destinaţie în baza altor dispoziţii legale."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Veniturile realizate de persoanele fizice române, sub forma de salarii şi alte drepturi salariale, pentru activităţi desfăşurate în străinătate, în baza unor contracte încheiate în acest sens de o entitate cu sediul în România, se impun cu cotele şi în condiţiile prevăzute de art. 8."6. Articolul 6 litera a) va avea următorul cuprins:"a) sumele plătite în baza contractelor de muncă, a statutelor sau a dispoziţiilor legale, cu ocazia mutării sau transferării în interesul serviciului a unui salariat într-o alta localitate, sumele plătite pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în interesul serviciului, acordate până la nivelul prevăzut de prevederile legale în vigoare pentru personalul angajat în instituţiile publice şi regiile autonome cu specific deosebit, precum şi indemnizaţiile de instalare ce se acordă, o singură dată, în limitele stabilite de dispoziţiile legale pentru personalul de specialitate din instituţiile publice, la încadrarea într-o unitate dintr-o alta localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, precum şi indemnizaţiile de instalare acordate, potrivit prevederilor legale, personalului care îşi stabileşte domiciliul în unele din localităţile din Muntii Apuseni şi în Rezervatia Biosferei "Delta Dunării" în care îşi au locul de muncă;"7. Articolul 6 se completează cu litera i), cu următorul cuprins:"i) suma de 55.000 lei cu titlu de cheltuieli individuale numai pentru salariaţi, la unitatea unde au funcţia de baza."8. Articolul 7 alineatul 1 litera c) va avea următorul cuprins:"c) persoanele care, în decursul aceleiaşi luni, obţin venituri sub forma de salarii de baza şi alte drepturi salariale, impozabile, de până la 180.000 lei, de la unitatea unde au funcţia de baza. În cazul majorării, prin acte normative, a nivelului salariului de baza minim brut pe ţara, suma de mai sus se modifica în mod corespunzător."9. Articolul 7 alineatul 1 litera h) va avea următorul cuprins:"h) persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi alin. 2 lit. a) şi b) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat cu modificările ulterioare; prevederea se aplică şi pentru veniturile prevăzute la art. 4 din prezenta lege;"10. Articolul 7 alineatul 1 se completează cu litera l), cu următorul cuprins:"l) premiile naţionale anuale acordate de Alianta Naţionala a Uniunilor de Creatori, Uniunea Arhitectilor, Uniunea Artiştilor Plastici, Uniunea Cineaştilor, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor, Uniunea Scriitorilor şi Uniunea Teatrala - UNITER, potrivit regulamentelor şi statutelor proprii, artiştilor membri ai acestor uniuni."11. Articolul 8 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Partea din totalul venitului lunar impozabil care depăşeşte nivelul de 3.150.000 lei se impune cu cota de 60% ."12. Articolul 8 alineatele 4 şi 5 vor avea următorul cuprins:"În cazul salariilor şi al altor drepturi salariale, precum şi al unor drepturi băneşti de natura celor menţionate la art. 2 şi art. 4 din prezenta lege, în valută, impozitul datorat se calculează prin aplicarea cotelor de impozit prevăzute la art. 8 asupra venitului impozabil transformat în lei, la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţionala a României, în vigoare în ultima zi a lunii pentru care se face plata venitului. Impozitul astfel calculat se vărsa în lei. Pentru drepturile băneşti de natura celor prevăzute la art. 4 din lege, plătite în valută în cursul lunii, precum şi în cazul sumelor în valută plătite în cursul lunii în cazul încetării raporturilor de muncă se aplică cursul de schimb al pieţei valutare în vigoare în ziua precedenta celei în care se face plata drepturilor băneşti.O dată cu indexarea, precum şi în cazul acordării de compensări la salarii, Guvernul va modifica în mod corespunzător tranşele de venit lunar impozabil prevăzute la alin. 1, nivelul sumei stabilite la alin. 2, precum şi al sumei menţionate la art. 7, alin. 1 lit. c) din prezenta lege, pentru a nu anula efectul indexării sau al compensării acordate."13. Articolul 9, după alineatul 2 se completează cu un nou alineat, cu următorul cuprins:"Pentru salariile primite din străinătate, de către persoanele care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, impozitul pe salarii se calculează de către organul fiscal în raza căruia îşi are sediul sau domiciliul persoana juridică sau fizica la care se desfăşoară activitatea, pe baza declaraţiilor depuse, în termen de 15 zile de la expirarea lunii pentru care s-a prestat activitatea, de persoanele beneficiare de venituri, precum şi a informaţiilor pe care persoana juridică sau fizica la care se desfăşoară activitatea este obligată să le aducă la cunoştinţa acesteia în acelaşi termen. Termenul de depunere a declaraţiei constituie şi termen de plată a impozitului."14. Articolul 9, după alineatul 3 se completează cu un nou alineat, cu următorul cuprins:"În situaţia în care plătitorul de salarii sau de alte drepturi salariale nu are sau nu foloseşte cont bancar pentru plata acestor drepturi, vărsarea la bugetul de stat a impozitului aferent se face lunar, în ziua lucrătoare imediat următoare datei plăţii acestor drepturi."15. Articolul 11 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Dreptul de a cere executarea silită a creanţelor bugetare din impozit pe salariu, precum şi dreptul de a cere compensarea sau restituirea impozitului achitat în plus se face potrivit legislaţiei privind executarea creanţelor bugetare."16. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - În cazul în care impozitul datorat nu s-a plătit la termen se calculează majorări de întârziere, potrivit dispoziţiilor legale în materie."17. După articolul 13 se introduce articolul 13^1, cu următorul cuprins:"Art. 13^1. - Constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitului, precum şi a majorărilor de întârziere aferente, reglementate de prezenta lege, se efectuează de organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor."18. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Obiectiunile, contestaţiile şi plângerile formulate la actele de control sau de impunere ale organelor fiscale cu privire la revizuirea şi încasarea impozitului, a majorărilor de întârziere şi a amenzilor se soluţionează conform dispoziţiilor legale în materie."  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă se aplică începând cu veniturile salariale aferente lunii septembrie 1997.  +  Articolul 3Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, cu modificările ulterioare, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se o noua numerotare textelor.Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga art. 2 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 543/1995, privind drepturile băneşti ale salariaţilor instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării şi detaşării în alta localitate, precum şi în cazul deplasarii, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, republicată în 1996.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu--------------