HOTĂRÂRE nr. 1.404 din 18 noiembrie 2009privind reorganizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 27 noiembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se reorganizează Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească, care funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a comasării prin absorbţie şi preluării activităţii Laboratorului Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Odobeşti şi a Laboratorului Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj, care se desfiinţează. (2) Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească este finanţat din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat.  +  Articolul 2Sediul Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească este în localitatea Valea Călugărească, str. Valea Mantei nr. 1, judeţul Prahova.  +  Articolul 3 (1) Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească funcţionează cu 4 filiale, astfel: a) în municipiul Craiova, calea Bucureşti nr. 166, judeţul Dolj; b) în localitatea Odobeşti, str. Ştefan cel Mare nr. 61, judeţul Vrancea; c) în localitatea Basarabi, calea Bucureşti nr. 1, judeţul Constanţa; d) în localitatea Blaj, str. Gheorghe Bariţiu nr. 2, judeţul Alba. (2) Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească asigură şi răspunde de întreaga activitate tehnico-economică a filialelor din subordine, care vor funcţiona fără personalitate juridică.  +  Articolul 4Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească are ca scop efectuarea de analize fizico-chimice, microbiologice şi organoleptice asupra producţiei vitivinicole destinate pieţei interne şi externe.  +  Articolul 5Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească execută contra cost determinări de compoziţie fizico-chimică şi microbiologică, precum şi analize senzoriale asupra producţiei de struguri, must de struguri şi vinuri, la solicitarea operatorilor economici, persoane fizice sau juridice, având următoarele atribuţii principale: a) aplică prevederile comunitare ale Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieţei vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999 , a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 , a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 şi a Regulamentului (CE) nr. 3/2008şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.392/86 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999 , şi ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol şi prevederile legislaţiei naţionale din sectorul vitivinicol; b) creează şi actualizează, pe baza datelor analitice, cazierul viticol naţional pentru fiecare an de producţie viticolă, ca parte a cazierului viticol comunitar; c) reprezintă interesele Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în relaţiile cu alte organisme naţionale şi comunitare cu privire la respectarea normelor specifice organizării comune de piaţă în sectorul vitivinicol; d) propune spre elaborare Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale proiecte de acte normative şi reglementări specifice privind controlul şi circulaţia intercomunitară a produselor vitivinicole; e) elaborează studii şi analize privind evoluţia şi aplicarea în perspectivă a politicii şi strategiei privind dezvoltarea sectorului vitivinicol românesc.  +  Articolul 6 (1) Sumele rezultate din activităţile prevăzute la art. 5 constituie venituri proprii de finanţare a activităţii. (2) Costurile determinărilor de compoziţie fizico-chimică, microbiologică şi organoleptică efectuate probelor de produse vitivinicole prelevate de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol din structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se suportă din bugetul propriu al laboratorului.  +  Articolul 7Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească preia de la Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Odobeşti şi de la Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj structurile de personal, patrimoniul aferent, precum şi drepturile şi obligaţiile ce decurg din acestea, prin protocol de predare-primire, care se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 8 (1) Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească prevăzut la art. 3 alin. (1) funcţionează cu un număr total de 32 de posturi. (2) Personalul din laboratorul central şi filiale este constituit din funcţionari publici şi personal angajat pe bază de contract individual de muncă. (3) Salarizarea personalului din laboratorul central şi filiale se face potrivit legislaţiei în vigoare privind salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului angajat pe bază de contract individual de muncă.  +  Articolul 9Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Laboratorului pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească şi ale filialelor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar,Nicolae Giugea,secretar de statp. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.404----------