HOTĂRÂRE nr. 1.350 din 11 noiembrie 2009privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 26 noiembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministruladministraţiei şi internelor, interimar,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 11 noiembrie 2009.Nr. 1.350.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor - Administraţia Naţională aRezervelor de Stat, care trec din domeniul publical statului în domeniul privat al acestuia┌──────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────────┬──────────┐│ Adresa imobilului│Persoana juridică│ Caracteristicile tehnice │Numărul de││ │ce administrează │ ale imobilului │identi- ││ │ imobilul │ │ficare ││ │ │ │atribuit ││ │ │ │de M.F.P │├──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┤│Comuna Buciumeni, │Ministerul │ │ ││satul Dealu Mare, │Administraţiei │Punct control tehnic │ ││DN 71 FN, │şi Internelor - │Suprafaţa construită = 20 mp │ 97.647 ││judeţul Dâmboviţa │Administraţia │Valoarea contabilă = 12.263.00│ ││ │Naţională a ├──────────────────────────────┼──────────┤│ │Rezervelor │Chioşc pentru fumat │ ││ │de Stat │Suprafaţa construită = 28 mp │ 97.644 ││ │ │Valoarea contabilă = 0,00 │ │└──────────────────┴─────────────────┴──────────────────────────────┴──────────┘------------