HOTĂRÎRE nr. 59 din 10 martie 1997pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 19 martie 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după punctul (3) al paragrafului 5, intitulat În domeniul legislaţiei muncii şi protecţiei sociale, se introduc următoarele puncte:"(4) urmăreşte aplicarea şi respectarea legislaţiei muncii în cadrul raporturilor de muncă încheiate de cetăţenii români care urmează sa desfăşoare activităţi lucrative pe teritoriul altor state; (5) eliberează permise de muncă cetăţenilor străini care fac dovada calităţii de salariat în unităţile din sectorul privat sau mixt de pe teritoriul României."2. Articolul 4 alineatul (3) se modifica şi va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale este de 400, exclusiv demnitarii."3. Anexele nr. 1 şi 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga: art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 565/1995 cu privire la aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social, precum şi modalităţile de plată a drepturilor reglementate de lege, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 9 august 1995; art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 738/1995 privind stabilirea comisionului datorat potrivit art. 9 din Legea nr. 83/1995, precum şi unele măsuri pentru aplicarea acestei legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 26 septembrie 1995, şi art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 852/1996 privind înfiinţarea Centrului-Pilot de Asistenţa şi Protecţie a Victimelor Violenţei în Familie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 3 octombrie 1996.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Mircea Ciumara  +  Anexa 1 Numărul maxim de posturi: 400(exclusiv demnitarii)MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALEMINISTRU- Consilieri- Direcţia relaţii internaţionale- Direcţia relaţii cu publicul şi mass-media- Unitatea pentru coordonarea şi administrarea implementarii proiectelorcu finanţare externa*)- Direcţia generală de informatica, strategie şi reforma în domeniul munciişi protecţiei sociale- Direcţia strategie şi reforma în domeniul muncii şi protecţiei sociale- Direcţia de informatizare- Direcţia generală de legislaţia muncii- Direcţia de legislaţia muncii şi contencios- Direcţia de integrare europeană- Direcţia generală de control- Direcţia control fond şomaj- Direcţia control financiar propriu- Direcţia control contribuţii asigurări sociale- SECRETAR DE STAT- Direcţia generală forta de muncă şi şomaj- Direcţia ocupare forta de muncă- Direcţia formare şi integrare profesională- Direcţia administrare fond şomaj- Direcţia camerelor de muncă- SECRETAR DE STAT- Direcţia generală asigurări sociale, pensii de stat, agricultori şitratament balnear- Direcţia asigurări sociale şi pensii de stat- Direcţia asigurări sociale, pensii şi tratament balnear pentruagricultori- Direcţia metodologie, îndrumare şi administrarea bugetului deasigurări sociale- Direcţia generală asistenţa socială şi prestaţii familiale- Direcţia prestaţii familiale, ocrotirea minorilor, asistenţa socială pentru virstnici- Direcţia coordonare a instituţiilor de asistenţa socială, organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale- SECRETAR DE STAT- Direcţia generală politica salariala- Direcţia salarizarii personalului din sectorul bugetar- Direcţia salarizarii personalului din regiile autonome, societăţicomerciale şi concertarea partenerilor sociali- Direcţia organizare şi gestiune de personal în sectorul bugetar- Direcţia generală economică financiară- Direcţia de investiţii- Direcţia buget finanţare- SECRETAR DE STAT- Direcţia generală pentru coordonarea strategiilor privind drepturilefemeii- Direcţia de elaborare a politicilor familiale- SECRETAR DE STAT- Inspecţia de stat pentru protecţia muncii**)- Inspecţia de stat pentru protecţia muncii în minerit, metalurgie,chimie*)- Inspecţia de stat pentru protecţia muncii în transporturi,agricultura, comerţ, bunuri de consum şi alte ramuri*)- Direcţia generală tehnica- Direcţia norme şi standarde- Direcţia autorizare, certificare şi grupe de muncă----------------- Notă *) Se organizează la nivel de direcţie. Notă **) Se organizează la nivel de direcţie generală.  +  Anexa 2 UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei SocialeI. Unităţi finanţate de la bugetul de stat(4.562 de posturi)1. Direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice descentralizate2. Inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii3. Unităţile de asistenţa socială4. Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă5. Oficiul Muncii6. Centrul-Pilot de Asistenţa şi Protecţie a Victimelor Violenţei în FamilieNOTĂ:Repartizarea numărului de posturi pe unităţile menţionate mai sus se face prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale. La numărul de posturi cu finanţare de la bugetul de stat, repartizat pentru direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, se adauga 2.150 de posturi, cu finanţare din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, şi 1.500 de posturi finanţate din sumele încasate din comisionul de 1% pentru activităţile prevăzute la art. 5, 6 şi 12 din Legea nr. 83/1995.II. Unităţi şi activităţi finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat1. Oficiul Central de Plata a Pensiilor (215 posturi)2. Corp Control Asigurări Sociale (160 de posturi, din care 10 posturi în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi 150 de posturi în cadrul direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti.III. Unităţi finanţate din venituri extrabugetare1. Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Protecţia Muncii2. Revista pentru protecţia muncii "Obiectiv"IV. Alte unităţi1. Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale.-------------------