ORDIN nr. 1.172 din 12 noiembrie 2009pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 24 noiembrie 2009    În temeiul prevederilor art. I pct. 29 din Legea nr. 218/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, ale art. 62 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul INormele privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 şi 919 bis din 13 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) actele persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier în cazul cetăţenilor străini din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv:(i) decizia de numire, din care să rezulte că este managerul activităţii de transport rutier şi că este învestită să exercite atribuţiile corespunzătoare funcţiei de conducere a acestei activităţi;(îi) certificatul de competenţă profesională, valabil, eliberat de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene;(iii) cazierul judiciar eliberat de către o autoritate judiciară competentă din ţara de origine sau din ţara din care aceasta vine, din care să rezulte că nu a fost condamnată pentru infracţiuni grave, inclusiv infracţiuni săvârşite în domeniul comercial;(iv) certificat eliberat de autoritatea competentă din ţara de origine sau din ţara din care aceasta vine, din care să rezulte că nu a îndeplinit funcţia de persoană desemnată pentru un operator de transport sau o întreprindere care a fost sancţionat/sancţionată pentru încălcări grave ale legislaţiei cu privire la:- condiţiile de plată şi de angajare;- condiţiile de desfăşurare a operaţiunilor de transport rutier, în special în ceea ce priveşte regulile referitoare la perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto, încărcarea vehiculelor, utilizarea în condiţii de siguranţă a vehiculelor rutiere, siguranţa rutieră şi protecţia mediului;(v) în cazul în care în ţara de origine sau în ţara din care vine resortisantul străin nu se eliberează documentele menţionate la pct. (iii) şi (iv), acestea pot fi înlocuite cu o declaraţie sub jurământ sau o declaraţie solemnă făcută de persoana în cauză în faţa unei autorităţi judiciare ori administrative competente sau, după caz, a unui notar din ţara de origine ori din ţara din care aceasta vine;(vi) documentele prevăzute la pct. (iii), (iv) şi (v) nu sunt acceptate în cazul în care sunt depuse după mai mult de 90 de zile de la data emiterii;".2. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.3. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă.4. La articolul 11 alineatul (2), după litera f) se introduc trei noi litere, literele g)-i), cu următorul cuprins:"g) utilizarea autovehiculului având verificarea periodică a aparatului de înregistrare (tahograf) şi a limitatorului de viteză expirată; h) efectuarea transportului rutier public cu un vehicul rutier care depăşeşte masa totală maximă autorizată/admisă, masa maximă autorizată/admisă pe axă sau dimensiunile maxime de gabarit prevăzute în certificatul de înmatriculare a acestuia; i) abaterile pentru care se suspendă dreptul de utilizare a autovehiculului, în cazul în care s-a dispus suspendarea acestui drept şi dacă pentru autovehiculul respectiv s-a eliberat copie conformă a licenţei de transport."5. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Pentru abaterile prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a)-h), suspendarea copiei conforme a licenţei de transport se face pentru o perioadă de 30 de zile."6. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Pentru abaterile prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. i), suspendarea copiei conforme a licenţei de transport se face pentru o perioadă de 6 luni de la data procesului-verbal prevăzut la art. 188^1."7. La articolul 22 alineatul (1) litera b), punctul (iv) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(iv) actul de înfiinţare, certificatul de înregistrare fiscală şi statutul/actul constitutiv/regulamentul de organizare şi funcţionare, pentru instituţiile/autorităţile, altele decât cele menţionate mai sus, precum şi pentru societăţile comerciale, companiile naţionale, regiile autonome din subordinea/coordonarea/autoritatea autorităţilor centrale şi locale;".8. La articolul 24, alineatul (2) se abrogă.9. La articolul 25, alineatul (2) se abrogă.10. La articolul 27 alineatul (2), după litera e) se introduc trei noi litere, literele f)-h), cu următorul cuprins:"f) utilizarea autovehiculului având verificarea periodică a aparatului de înregistrare (tahograf) şi a limitatorului de viteză expirată; g) efectuarea transportului rutier în cont propriu cu un vehicul rutier care depăşeşte masa totală maximă autorizată/admisă, masa maximă autorizată/admisă pe axă sau dimensiunile maxime de gabarit prevăzute în certificatul de înmatriculare a acestuia; h) abaterile pentru care se suspendă dreptul de utilizare a autovehiculului, în cazul în care s-a dispus suspendarea acestui drept şi dacă pentru autovehiculul respectiv s-a eliberat copie conformă a certificatului de transport în cont propriu."11. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Pentru abaterile prevăzute la art. 27 alin. (2) lit. a)-g), suspendarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se face pentru o perioadă de 30 de zile."12. La articolul 28, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Pentru abaterile prevăzute la art. 27 alin. (2) lit. h), suspendarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se face pentru o perioadă de 6 luni de la data procesului-verbal prevăzut la art. 188^1."13. La articolul 38, după litera ş) se introduc trei noi litere, literele t)-u), cu următorul cuprins:"t) să asigure parcarea vehiculelor deţinute numai la sediul social, la sediul punctelor de lucru, sucursalelor sau filialelor sau în locuri special amenajate autorizate în acest sens de către administraţia publică locală;ţ) să utilizeze în partea frontală a autovehiculului, pe timpul efectuării transporturilor de produse de panificaţie sau de băuturi alcoolice, placa de identificare a transportului. Modelul plăcii de identificare a transportului este prevăzut în anexele nr. 31a) şi 31b) la prezentele norme; u) să asigure existenţa la bordul vehiculelor cu care efectuează operaţiuni de transport rutier a legitimaţiei de serviciu valabile a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport rutier/întreprinderii. Modelul legitimaţiei de serviciu este prevăzut în anexa nr. 32 la prezentele norme."14. La articolul 50, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) În perioada de valabilitate, programul de transport interjudeţean poate fi modificat cel mult o dată pe an, astfel: a) prin introducerea de noi trasee de către Autoritatea Rutieră Română - ARR. În cazul în care cea mai lungă porţiune comună cu un traseu existent în programul de transport interjudeţean se suprapune pe mai mult de 50% din lungimea traseului nou-propus, acesta nu va fi introdus în programul de transport; b) prin modificarea capacităţii de transport, în cazurile în care se constată modificarea semnificativă a fluxului de călători de către Autoritatea Rutieră Română - ARR; c) prin modificarea graficelor de circulaţie, astfel:(i) introducere de opriri în tranzit, care pot fi staţii sau autogări. Dacă prin oprirea în tranzit solicitată se generează segmente comune de traseu care se regăsesc în graficele de circulaţie aferente altor curse interjudeţene pe care deţin licenţe de traseu alţi operatori de transport rutier, trebuie să se poată asigura un decalaj de 30 de minute între plecările din staţiile/autogările comune;(îi) modificarea orelor, în situaţia în care după monitorizarea cursei de către personalul desemnat al Autorităţii Rutiere Române - ARR se constată modificarea semnificativă a fluxului de călători sau îmbunătăţirea/deteriorarea infrastructurii rutiere. În situaţia în care modificarea orei presupune micşorarea intervalului dintre plecările din staţiile/ autogările comune care se regăsesc pe acelaşi segment de traseu, se va asigura un decalaj de 30 de minute între respectivele plecări;(iii) modificarea zilelor de circulaţie, la solicitarea operatorului de transport rutier deţinător de licenţă de traseu;(iv) înlocuirea autogărilor capete de traseu menţionate în graficele de circulaţie, cu asigurarea unui decalaj de 30 de minute între plecările din autogările/staţiile comune care se regăsesc pe acelaşi segment de traseu. În cazul în care plecările se efectuează din autogări diferite, nu este necesară asigurarea decalajului decât în staţiile comune care se regăsesc pe acelaşi segment de traseu. (4) Pe perioada de valabilitate a programelor de transport, operatorii de transport rutier pot efectua oricare cursă şi traseu câştigat cu oricare dintre autovehiculele înscrise la atribuire şi declarate câştigătoare, indiferent de capacitatea acestora sau de punctajul obţinut la atribuire, ori cu autovehiculele cu care acestea au fost înlocuite în condiţiile prevăzute la alin. (5)."15. La articolul 50, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) În perioada de valabilitate a programului de transport interjudeţean, în cazul în care se înfiinţează o autogară într-o localitate în care nu a existat autogară la data eliberării licenţei de traseu, se vor respecta prevederile art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi se vor modifica în mod corespunzător graficele de circulaţie anexă la licenţa de traseu."16. La articolul 55, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Licenţele de traseu se eliberează operatorilor de transport rutier în numărul solicitat de aceştia numai în cazul în care autovehiculele deţin copie conformă a licenţei de transport."17. La articolul 55, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) În cazul în care până la eliberarea licenţei de traseu se constată că au fost furnizate informaţii eronate, aceasta nu se va elibera."18. La articolul 59 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:"h) să încheie contracte de acces în autogară, în conformitate cu graficele de circulaţie anexă la licenţa de traseu."19. Articolul 122 se abrogă.20. La articolul 125, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) să repartizeze cursele pe peroane astfel încât să se asigure un interval de cel puţin 15 minute între două plecări consecutive de la acelaşi peron;".21. La articolul 136, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) în funcţie de forma juridică de organizare:(i) copie legalizată a ultimului bilanţ contabil înregistrat la administraţia financiară, din care să reiasă că societatea comercială are un capital propriu în valoare de minimum 50.000 euro pentru acoperirea eventualelor daune provocate clienţilor, rezultate din efectuarea activităţii; în situaţia în care societăţile comerciale sunt nou-înfiinţate, capitalul propriu va fi înlocuit cu capitalul subscris şi vărsat; în situaţia în care capitalul propriu, respectiv capitalul subscris şi vărsat nu acoperă această valoare, se va completa cu scrisoare de garanţie bancară;(îi) scrisoare de garanţie bancară în valoare de minimum 50.000 euro pentru persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale/familiale;(iii) copie legalizată a ultimului bilanţ contabil înregistrat la administraţia financiară, din care să reiasă că asociaţia sau fundaţia nonprofit are un patrimoniu în valoare de minimum 50.000 euro pentru acoperirea eventualelor daune provocate clienţilor, rezultate din efectuarea activităţii; în situaţia în care patrimoniul nu acoperă această valoare, se va completa cu scrisoare de garanţie bancară;(iv) copie a bilanţului contabil din care să reiasă că instituţiile/autorităţile publice au o valoare netă a imobilizărilor corporale de minimum 50.000 euro pentru acoperirea eventualelor daune provocate clienţilor, rezultate din efectuarea activităţii; în situaţia în care valoarea netă a imobilizărilor corporale nu acoperă această valoare, se va completa cu scrisoare de garanţie bancară."22. La articolul 154, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Vehiculele rutiere staţionate pe drumurile publice fără conducător auto la bord şi care prezintă suspiciunea că au fost staţionate în vederea sustragerii de la controlul desfăşurat în zona respectivă de către inspectorii Autorităţii Rutiere Române - ARR vor fi verificate în evidenţele Autorităţii Rutiere Române - ARR, urmând să fie verificată activitatea deţinătorilor acestora."23. După articolul 157 se introduce un nou articol, articolul 157^1, cu următorul cuprins:"Art. 157^1. - (1) Verificarea activităţii de transport rutier a operatorilor de transport/întreprinderilor, precum şi verificarea condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei de transport/certificatului de transport în cont propriu se face la sediul acestora cel puţin o dată la 3 ani, precum şi la eliberarea unei noi licenţe de transport/certificat de transport în cont propriu. (2) Verificarea activităţii de transport rutier a operatorilor de transport/întreprinderilor la sediul acestora se face şi în cazul în care se constată de către organele de control abilitate abateri grave sau repetate în activitatea operatorilor de transport/ întreprinderilor."24. Articolul 161 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 161. - Inspectorul de trafic are dreptul să oprească vehiculele care circulă pe drumurile publice şi execută activităţi de transport rutier, asupra cărora are competenţe de control, precum şi vehiculele cu care se face instruirea practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto."25. La capitolul V, după articolul 188 se introduce un nou subcapitol, subcapitolul V. 7^1, cu următorul cuprins:"V.7^1. Procedura de suspendare a dreptului de utilizare a unui vehicul, precum şi de reţinere a certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculareArt. 188^1. - (1) Măsura suspendării dreptului de utilizare a unui vehicul prin reţinerea certificatului şi a plăcuţelor de înmatriculare se va efectua în condiţii de siguranţă şi securitate a transportului, într-un spaţiu special destinat parcării şi se aplică de către inspectorii de trafic ai Autorităţii Rutiere Române - ARR în cazul utilizării la transport a unui vehicul fără a se putea face dovada că se deţin următoarele documente valabile, după caz: licenţă de transport, copia conformă a acesteia, certificat de transport în cont propriu, copia conformă a acestuia, licenţă de traseu, autorizaţia specială de transport, autorizaţia de transport internaţional sau documentul de transport persoane prin servicii ocazionale. (2) Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului se face de către inspectorii de trafic ai Autorităţii Rutiere Române - ARR prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare şi se consemnează într-un proces-verbal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 33 la prezentele norme, aplicându-se totodată şi sancţiunea contravenţională corespunzătoare conform art. 57^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Dacă fapta pentru care se aplică măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculului s-a constatat într-un loc care nu respectă prevederile alin. (1), în vederea aplicării acestei măsuri contravenientul are obligaţia de a deplasa vehiculul în cel mai apropiat loc care să îndeplinească condiţiile prevăzute la alin. (1) indicat de inspectorii de trafic ai Autorităţii Rutiere Române - ARR. (4) Locurile prevăzute la alin. (3) pot fi private sau publice, iar costurile legate de utilizarea acestora se suportă integral de către contravenient. (5) Ca urmare a aplicării măsurilor menţionate la alin. (2), atât vehiculul, cât şi marfa sau persoanele transportate se află sub răspunderea juridică a utilizatorului vehiculului, conform legii. (6) În cazul aplicării măsurii suspendării dreptului de utilizare a vehiculului, utilizatorul acestuia este responsabil pentru eventualele pierderi cauzate terţilor, inclusiv persoanelor transportate. (7) Vehiculelor care sunt exceptate în condiţiile legii de la măsura imobilizării nu li se poate aplica măsura suspendării dreptului de utilizare în momentul constatării faptei. (8) În cazul vehiculelor prevăzute la alin. (7) măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculului prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare se aplică ulterior constatării faptei, la locul de descărcare al mărfii sau la sediul contravenientului, după caz, de către agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - ARR în raza căreia se află locul de descărcare sau sediul/domiciliul. (9) După aplicarea măsurii suspendării dreptului de utilizare a vehiculului, plăcuţele de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare, o copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi o copie a procesului-verbal de reţinere a plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare se predau la inspectoratul judeţean de poliţie unde îşi are sediul/domiciliul contravenientul."26. Articolul 215 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 215. - Anexele nr. 1-33 fac parte integrantă din prezentele norme."27. După anexa nr. 30 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 31-33, care vor avea cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-3.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIDirecţia transport rutier şi Autoritatea Rutieră Română - ARR vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul VPână la data de 31 martie 2010, deţinătorii de licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public, care au obţinut licenţa în baza asigurării pentru răspundere civilă pentru activităţi conexe, vor depune la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - ARR emitentă documentele prevăzute la art. 136 lit. e) din Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006, în caz contrar licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public deţinută va fi retrasă.Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuBucureşti, 12 noiembrie 2009.Nr. 1.172.  +  Anexa 1 ───────[Anexa nr. 31a) la norme]─────────────────────────Placa de identificare a transporturilor de produse de panificaţie:- placă de culoare verde;- dimensiuni: 300 mm x 300 mm.
    [Anexa nr. 31b) la norme]─────────────────────────Placa de identificare a transporturilor de băuturi alcoolice:- placă de culoare albastră;- dimensiuni: 300 mm x 300 mm.
     +  Anexa 2 ───────(Anexa nr. 32 la norme)────────────────────────┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ OPERATOR DE TRANSPORT/ÎNTREPRINDERE ││ ││ ┌───────────────────┐ ..................................................................... ││ │ │ ..................................................................... ││ │ FOTO │ LEGITIMAŢIE DE SERVICIU ││ │ │ - CONDUCĂTOR AUTO - ││ └───────────────────┘ Numele: ............................................................. ││ Prenumele: .......................................................... ││ Nr. contract de muncă: .............................................*)││ L.S. ││ *) Se va înscrie numărul de înregistrare al contractului de muncă la ITM. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ (VERSO) ││ ┌───────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐ ││ │ Sem. I │ Sem. I │ Sem. I │ Sem. I │ ││ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ L.S. │ L.S. │ L.S. │ L.S. │ ││ ├───────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ ││ │ Sem. II │ Sem. II │ Sem. II │ Sem. II │ ││ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ L.S. │ L.S. │ L.S. │ L.S. │ ││ └───────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3 ────────(Anexa nr. 33 la norme)───────────────────────ROMÂNIAMINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIIAUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARRAgenţia ARR ..........................PROCES - VERBAL DE REŢINEREa plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculareSeria ....... nr. ..............În ziua ....... luna ....... anul ......, locul ...., localitatea ......., judeţul (sectorul) ........Subsemnatul, ......., în calitate de ....... la Autoritatea Rutieră Română - ARR Agenţia ......., în temeiul art. 62 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în baza legitimaţiei de control nr. ......, eliberate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Autoritatea Rutieră Română - ARR, am procedat la ridicarea următoarelor:Certificatul de înmatriculare nr. ....... al vehiculului (marca) ........ nr. .......; sauDovada seria ...... nr. ..... din data de: ziua .... luna .... anul ...., aparţinând .............;Plăcuţele cu numărul de înmatriculare ......., deoarece nu s-a făcut dovada deţinerii ..........,fapt constatat şi sancţionat prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională seria ..... nr. ...... din data de: ziua ....... luna ..... anul ..... .Plăcuţele de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare/dovada, o copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi o copie a procesului-verbal de reţinere a plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare se transmit la inspectoratul judeţean de poliţie pe a cărui rază teritorială îşi are sediul/domiciliul contravenientul.Suspendarea certificatului de înmatriculare şi a plăcutelor de înmatriculare încetează la 6 luni de la data prezentului proces-verbal de reţinere.Permisiunea privind deplasarea autovehiculului se poate face numai în condiţiile legale în vigoare.Data ........... Semnătura inspectorului ................____________