PROCEDURĂ din 26 octombrie 2009privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • MINISTERUL ECONOMIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 23 noiembrie 2009   +  Articolul 1 (1) Producătorii de baterii şi acumulatori sunt obligaţi să raporteze anual Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului date privind: a) cantitatea şi tipurile de baterii şi acumulatori introduse pe piaţă, conform anexei nr. 1; b) cantitatea, numărul şi tipurile de deşeuri de baterii şi acumulatori colectate, tratate şi reciclate, conform anexei nr. 1, însoţite de acte doveditoare primite de la operatorii economici autorizaţi pentru colectare, tratare şi reciclare cu care au încheiat contracte; c) cantitatea, numărul şi categoriile de deşeuri de baterii şi acumulatori exportate, conform anexei nr. 1, însoţite de acte doveditoare primite de la operatorii economici cu care au încheiat contracte. (2) Datele de raportare prevăzute la alin. (1) se transmit până la data de 28 februarie a anului următor celui în care a avut loc introducerea pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor, prin adresă oficială semnată şi ştampilată de persoana autorizată. (3) Prima raportare se va face în anul următor înregistrării, până la data de 28 februarie.  +  Articolul 2Producătorii care deţin mai multe puncte de lucru vor raporta o singură dată situaţia centralizată, conform art. 1.  +  Articolul 3 (1) Organizaţiile colective autorizate transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului datele referitoare la baterii şi acumulatori pentru operatorii economici pentru care au preluat responsabilitatea, conform prevederilor art. 1. (2) Raportarea prevăzută la alin. (1) este însoţită de lista producătorilor de baterii şi acumulatori pentru care organizaţia colectivă a preluat responsabilitatea pentru anul de referinţă. (3) Prima raportare se va face în anul următor autorizării, până la data de 28 februarie.  +  Articolul 4 (1) Producătorii care transferă unei organizaţii colective responsabilitatea privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, valorificare şi reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori, conform art. 7 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii, au obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului copia contractului/contractelor de transfer de responsabilitate, în termen de 10 zile de la semnarea contractului. (2) Orice modificare survenită faţă de informaţiile transmise Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului conform alin. (1) va fi anunţată agenţiei în termen de 30 de zile de la apariţia acesteia.  +  Articolul 5 (1) Operatorii economici care colectează deşeuri de baterii şi acumulatori sunt obligaţi să raporteze autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului din judeţul în a cărui rază teritorială funcţionează fiecare punct de lucru, până la data de 28 februarie a fiecărui an, informaţii conform anexei nr. 2. (2) Operatorii economici care tratează deşeuri de baterii şi acumulatori sunt obligaţi să raporteze autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului din judeţul în a cărui rază teritorială funcţionează fiecare punct de lucru, până la data de 28 februarie a fiecărui an, informaţii conform anexei nr. 3. (3) Autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului sunt obligate să transmită datele centralizate la nivel judeţean, conform anexelor nr. 2 şi 3, către agenţiile regionale pentru protecţia mediului, până la data de 15 martie a fiecărui an. (4) Agenţiile regionale pentru protecţia mediului sunt obligate să transmită datele centralizate şi verificate la nivel regional către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, până cel târziu la data de 31 martie a fiecărui an.  +  Articolul 6 (1) Raportările prevăzute la art. 1 alin. (1) şi la art. 5 alin. (1) şi (2) se constituie într-o bază de date naţională, organizată la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. (2) Sinteza datelor privind bateriile şi acumulatorii puşi pe piaţă şi deşeurile de baterii şi acumulatori la nivel naţional se publică pe pagina de internet a autorităţii centrale pentru protecţia mediului, în vederea asigurării accesului publicului la aceste informaţii.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa 1 la procedurăRaportarea producătorilor  Denumirea societăţii:  Localitatea:  Adresa:  Tel./Fax/E-mail:  Cod CAEN pentru activitatea de bază:  C.U.I.:  Nr. de înregistrare emis de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Mediului:  Persoana de contact:  1. Baterii şi acumulatori produse/importate în anul...........
    Tipul de baterii şi acumulatori*Produse propriiProduse importate
    Cantitatea totalăDin care exportate
    ToneNumărToneNumărToneNumăr
                 
                 
    Total            
  _________  *) Se vor specifică separat tipurile şi cantităţile de baterii sau  acumulatori, aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Procedura de  înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori, aprobată prin  Ordinul ministrului mediului şi al ministrului economiei nr. 669/1.304/2009.  2. Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate în anul ..........
    Tipul de deşeuri de baterii şi acumulatori*Cantitatea colectatăCantitatea tratatăCantitatea reciclatăCantitatea exportată
    ToneNumărToneNumărToneNumărToneNumăr
                     
    Total                
    *) Se vor specifică separat tipurile şi cantităţile de baterii sau  acumulatori, aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Procedura de  înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori, aprobată prin  Ordinul ministrului mediului şi al ministrului economiei nr. 669/1.304/2009.    Data:    Numele şi prenumele: Semnătura şi ştampila    Funcţia:
   +  Anexa 2 la procedurăRaportarea operatorilor economici colectori de deşeuri   Adresa:  Tel./Fax/E-mail:  Cod CAEN pentru activitatea de bază:  C.U.I.:  Autorizaţie de mediu:  Persoana de contact:
    Tipul de deşeuri de baterii şi acumulatori*Stoc la început de anCantitatea colectatăCantitatea trimisă către alte puncte de colectareCantitatea trimisă către tratareCantitatea exportatăStoc la sfârşit de an
    ToneToneToneDestinatar**ToneDestinatar**ToneDestinatar***Tone
                       
    Total                  
    *) Se vor specifică separat tipurile şi cantităţile de baterii sau acumulatori, conform anexei nr. 1  la Procedura de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori, aprobată prin Ordinul  ministrului mediului şi al ministrului economiei nr. 669/1.304/2009.  **) Numele operatorului economic, CUI, CAEN, sediul social, adresa punctului de lucru către care se  face trimiterea deşeurilor.  ***) Ţara de destinaţie, numele operatorului economic, datele de identificare.    Data:    Numele şi prenumele: Semnătura şi ştampila    Funcţia:
   +  Anexa 3 la procedurăRaportarea operatorilor economici care tratează deşeuri  Denumirea societăţii:  Localitatea:  Adresa:  Tel./fax/E-mail:  Cod CAEN pentru activitatea de bază:  C.U.I.:  Autorizaţie de mediu:  Persoana de contact:  1. Cantităţi de deşeuri de baterii şi acumulatori preluate
    Tipul de deşeuri de baterii şi acumulatori*Stoc la început de anCantitatea preluatăCantitatea exportatăCantitatea tratatăStoc la sfârşit de an
    ToneToneToneDestinatar**ToneTone
                 
                 
    Total            
    *) Se vor specifică separat tipurile şi cantităţile de baterii sau  acumulatori, conform anexa nr. 1 la Procedura de înregistrare a  producătorilor de baterii şi acumulatori, aprobată prin Ordinul ministrului  mediului şi al ministrului economiei nr. 669/1.304/2009.  **) Ţara de destinaţie, numele operatorului economic, datele de  identificare.
  *Font 9*
    2. Cantităţi de deşeuri rezultate în urma tratării - se vor înscrie informaţiile
    corespunzătoare pentru fiecare tip de deşeuri de baterii şi acumulatori din tabelul 1.
   
  Tipul de deşeuri de baterii şi acumulatori tratat*) Tipul de deşeuri provenite din tratare **) Stoc la început de an (tone) Cantitatea generată (tone) Cantitatea valorificată/ eliminată (tone) Cod valorificare/ eliminare ***) Destinatar ****) Stoc la sfârşit de an (tone)
    *) Conform Ordinului ministrului mediului şi al ministrului economiei nr. 669/1.304/2009
    privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori.
    **) Conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi
    pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu
    modificările ulterioare.
    ***) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor,
    aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi
    completările ulterioare.
    ****) Numele operatorului economic, CUI, CAEN, sediul social, adresa punctului de lucru
    către care se face trimiterea deşeurilor; dacă destinatarul nu este din România, datele
    anterioare se vor completa şi cu numele ţării de destinaţie.
      Data:
      Numele şi prenumele: Semnătura şi ştampila
      Funcţia:
  ----