HOTĂRÂRE nr. 1.346 din 11 noiembrie 2009privind aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a unui imobil situat în municipiul Piteşti şi pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru 3 imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, situate în localităţile Olteniţa, Sinaia şi Bacău
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 20 noiembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a imobilului situat în municipiul Piteşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru 3 imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,interimar,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 11 noiembrie 2009.Nr. 1.346.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se înscrie îninventarul bunurilor din domeniul public al statuluişi se dă în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
  *Font 9*
  Datele de identificare ale imobilului Codul fiscal al ordona- torului de credite care deţine imobilul Baza legală de preluare Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea imobilului M.F.P. va atribui nr. în inventarul domeniului public
  Piteşti, Aleea Negoiului nr. 2, judeţul Argeş 4192782 Contract vânzare- cumpărare nr. 4648/ 18.12.2003 Carte funciară nr. 81760 Suprafaţă teren = 1.638 mp Sc = 413,65 mp Sd = 1.233,81 mp Valoare imobil = 1.100.001,31 lei Valoare teren = 346.437 lei Valoare construcţii = 1.753.564,31 lei
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor ale căror unităţi de administrares-au schimbat
  *Font 7*
  Număr de identi- ficare atribuit de către M.F.P. Denumirea imobilului transferat Caracteristicile imobilului ce se predă Adresa imobilului Unitatea de administrare de la care s-a transmis folosinţa imobilului Unitatea de administrare la care s-a transmis folosinţa imobilului Valoarea contabilă - lei -
  101.065 Imobil 45-264 Sc = 653,71 mp Sd = 2.923,15 mp St = 3.581,00 mp Bacău, Str. Micronului nr. 5-12 judeţul Bacău Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/5 Bucureşti), cod fiscal 4192782 - Ordonator terţiar de credite, U.M. 0836 Bacău, cod fiscal 4278590 Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/5 Bucureşti), cod fiscal 4192782 - Ordonator terţiar de credite, U.M. 0903 Bacău, cod fiscal 18262519 1.219.818,73
  60.400 Imobil 45-39 Sc = 1.902,69 mp Sd = 3.227,69 mp St = 39.234,00 mp Sinaia, Str. Drumul Cotei nr. 6, judeţul Prahova Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/5 Bucureşti), cod fiscal 4192782 - Ordonator terţiar de credite, U.M. 0756 Ploieşti, cod fiscal 7977151 Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/5 Bucureşti), cod fiscal 4192782 - Ordonator terţiar de credite, U.M. 0849 Sinaia, cod fiscal 18168784 2.773.838,21
  36.220 (parţial) Imobil 49-26 Sc = 618,97 mp Sd = 618,97 mp St = 618,97 mp Olteniţa, Str. dr. Lucian Popescu nr. 2, judeţul Călăraşi Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Română, cod fiscal 4193222 - Ordonator terţiar de credite, Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Călăraşi, cod fiscal 4294022 Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/5 Bucureşti), cod fiscal 4192782 - Ordonator terţiar de credite, U.M. 0256 Călăraşi, cod fiscal 18168784 102.934,40
  -------