LEGE nr. 352 din 11 noiembrie 2009pentru ratificarea Acordului internaţional privind esenţele de lemn tropical din 2006, adoptat la Geneva la 27 ianuarie 2006 şi deschis spre semnare la 3 aprilie 2006, semnat de Guvernul României la New York la 25 septembrie 2008
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 17 noiembrie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifică Acordul internaţional privind esenţele de lemn tropical din 2006, adoptat la Geneva la 27 ianuarie 2006 şi deschis spre semnare la 3 aprilie 2006, semnat de Guvernul României la New York la 25 septembrie 2008.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEp. PREŞEDINTELE SENATULUI,TEODOR VIOREL MELEŞCANUBucureşti, 11 noiembrie 2009.Nr. 352.ACORDUL INTERNAŢIONALprivind esenţele de lemn tropical din 2006*)----------- Notă *) Traducere.PREAMBULPărţile la prezentul acord, a) reamintind Declaraţia şi Programul de acţiune privind instaurarea unei noi ordini economice internaţionale, Programul integrat pentru produsele de bază, textul intitulat "Un nou parteneriat pentru dezvoltare", precum şi textele "Spiritul Sao Paulo" şi "Consensul de la Sao Paulo", adoptate la a XI-a sesiune a UNCTAD; b) reamintind Acordul internaţional privind esenţele de lemn tropical din 1983 şi acordul similar din 1994 şi recunoscând munca întreprinsă de Organizaţia Internaţională pentru Esenţele de Lemn Tropical şi rezultatele obţinute de aceasta de la înfiinţare, printre care se numără o strategie privind comerţul internaţional cu lemn tropical care provine din surse gestionate durabil; c) reamintind, de asemenea, Declaraţia de la Johannesburg şi Planul de punere în aplicare, adoptate la Reuniunea mondială la nivel înalt privind dezvoltarea durabilă din septembrie 2002, Forumul Organizaţiei Naţiunilor Unite privind pădurile înfiinţat în octombrie 2000 şi crearea conexă a Parteneriatului de colaborare privind pădurile, printre membrii căruia se numără şi Organizaţia Internaţională pentru Esenţele de Lemn Tropical, precum şi Declaraţia de la Rio privind mediul şi dezvoltarea, Declaraţia de principii pentru un consens global cu privire la gestionarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a tuturor tipurilor de păduri, care nu are caracter juridic obligatoriu, dar este învestită cu autoritate, capitolele relevante din Agenda 21 adoptată de Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru mediu şi dezvoltare din iunie 1992, Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind diversitatea biologică şi Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru combaterea deşertificării; d) recunoscând că, în conformitate cu Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cu principiile dreptului internaţional, statele se bucură de dreptul suveran de a-şi exploata propriile resurse în conformitate cu politicile naţionale de mediu şi le revine răspunderea de a garanta că activităţile desfăşurate sub jurisdicţia şi controlul lor nu provoacă daune mediului în raport cu alte state sau regiuni aflate în afara limitelor jurisdicţiei naţionale, astfel cum stabileşte principiul 1 lit. (a) din Declaraţia de principii pentru un consens global cu privire la gestionarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a tuturor tipurilor de păduri, care nu are caracter juridic obligatoriu, dar este învestită cu autoritate; e) recunoscând importanţa lemnului şi a comerţului cu acesta pentru economiile ţărilor producătoare de lemn; f) recunoscând importanţa numeroaselor avantaje economice, sociale şi de mediu pe care le prezintă pădurile, printre care se numără produsele forestiere din lemn şi din alte materii prime, precum şi serviciile în beneficiul mediului, în contextul gestionării durabile a pădurilor, la nivel local, naţional şi mondial, şi recunoscând contribuţia gestionării durabile a pădurilor la dezvoltarea durabilă, la combaterea sărăciei şi la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare convenite la nivel internaţional, inclusiv a celor incluse în Declaraţia mileniului; g) recunoscând, de asemenea, necesitatea de a promova şi de a aplica indicatori şi criterii comparabile pentru gestionarea durabilă a pădurilor, pe care membrii să le poată utiliza ca instrumente importante de evaluare, monitorizare şi promovare a progreselor realizate în gestionarea durabilă a pădurilor pe care le deţin; h) ţinând seama de legăturile dintre comerţul cu esenţe de lemn tropical, piaţa internaţională a lemnului şi economia mondială în ansamblu, precum şi de nevoia de a adopta o perspectivă globală în vederea unei mai bune transparenţe în comerţul internaţional cu lemn; i) reafirmând angajamentul lor ca, în cel mai scurt timp posibil, exporturile de esenţe de lemn tropical şi de produse derivate să fie efectuate din surse gestionate durabil (Obiectivul pentru anul 2000 al ITTO) şi reamintind înfiinţarea Fondului pentru parteneriatul de la Bali; j) reamintind angajamentul pe care membrii consumatori l-au luat în ianuarie 1994 de a menţine sau de a realiza o gestionare durabilă a pădurilor lor; k) subliniind rolul unei bune guvernări, al unui regim clar de proprietate funciară şi al coordonării intersectoriale pentru o gestionare durabilă a pădurilor şi realizarea de exporturi de lemn din surse legale; l) recunoscând importanţa colaborării dintre membri, organizaţiile internaţionale, sectorul privat şi societatea civilă, inclusiv comunităţile indigene şi locale, şi alţi factori interesaţi în sprijinirea unei gestionări durabile a pădurilor; m) recunoscând, de asemenea, importanţa unei astfel de colaborări în vederea unei aplicări mai bune a legislaţiei în domeniul forestier şi în vederea sprijinirii comerţului cu lemn provenit din surse legale; n) remarcând faptul că sporirea capacităţii comunităţilor indigene şi locale dependente de resurse forestiere, inclusiv a celor care deţin sau gestionează pădurile, poate contribui la realizarea obiectivelor prezentului acord; o) remarcând, de asemenea, necesitatea îmbunătăţirii nivelului de trai şi a condiţiilor de muncă în sectorul forestier, ţinând seama de principiile recunoscute la nivel internaţional în acest domeniu şi de convenţiile şi instrumentele relevante ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii; p) subliniind faptul că lemnul este o materie primă regenerabilă, eficientă din punct de vedere energetic şi fără consecinţe negative asupra mediului înconjurător, spre deosebire de alte produse concurente; q) recunoscând necesitatea creşterii investiţiilor în gestionarea durabilă a pădurilor, inclusiv prin reinvestirea veniturilor obţinute din valorificarea pădurilor şi din comerţul cu lemn; r) recunoscând avantajele unor preţuri ale pieţei care să reflecte costurile gestionării durabile a pădurilor; s) recunoscând, de asemenea, necesitatea unor resurse financiare mai importante şi mai previzibile, din partea unui număr mai mare de donatori, pentru a sprijini realizarea obiectivelor prezentului acord; t) subliniind nevoile speciale ale ţărilor cel mai puţin dezvoltate, producătoare de esenţe de lemn tropical,au convenit după cum urmează:  +  Capitolul I Obiective  +  Articolul 1ObiectiveAcordul internaţional privind esenţele de lemn tropical din 2006 (denumit în continuare prezentul acord) are drept obiective susţinerea extinderii şi a diversificării comerţului internaţional cu lemn tropical provenit din păduri gestionate durabil şi exploatate legal, precum şi sprijinirea gestionării durabile a pădurilor producătoare de esenţe de lemn tropical, prin: a) asigurarea unui cadru eficace pentru cooperare internaţională, dezvoltare a politicilor domeniului şi consultare între toţi membrii, cu privire la toate aspectele relevante ale economiei mondiale în sectorul lemnului; b) crearea unui forum de consultare, în vederea difuzării practicilor nediscriminatorii din comerţul cu lemn; c) contribuirea la dezvoltarea durabilă şi la combaterea sărăciei; d) sporirea capacităţii membrilor de a pune în aplicare strategii care au drept scop realizarea de exporturi de lemn tropical şi de produse derivate care provin din surse gestionate durabil; e) facilitarea unei mai bune înţelegeri a condiţiilor structurale de pe pieţele internaţionale, inclusiv a tendinţelor pe termen lung în materie de consum şi producţie, factorii care influenţează accesul pe piaţă, preţurile şi preferinţele consumatorilor, precum şi condiţiile care determină preţurile ce reflectă costurile gestionării durabile a pădurilor; f) promovarea şi sprijinirea cercetării şi a dezvoltării, în vederea îmbunătăţirii gestionării pădurilor, a utilizării eficiente a lemnului şi a competitivităţii produselor din lemn comparativ cu alte materiale, precum şi în vederea creşterii capacităţii de conservare şi de dezvoltare a altor valori din pădurile tropicale producătoare de lemn; g) sprijinirea şi dezvoltarea unor mecanisme care să asigure resurse financiare noi şi suplimentare, în vederea încurajării unei finanţări şi a unei expertize adecvate şi previzibile, necesare pentru sporirea capacităţii membrilor producători de a realiza obiectivele prezentului acord; h) asigurarea unei mai bune cunoaşteri a pieţei şi încurajarea schimbului de informaţii pe piaţa internaţională a lemnului, pentru o mai mare transparenţă şi o mai bună informare cu privire la pieţe şi la tendinţele acestora, inclusiv prin colectarea, centralizarea şi difuzarea datelor cu caracter comercial, în special a celor referitoare la speciile comercializate; i) susţinerea dezvoltării continue a sistemului de prelucrare a esenţelor de lemn tropical din surse durabile în ţările membre producătoare, cu scopul de a sprijini procesul de industrializare a acestor ţări şi, în consecinţă, de a spori posibilităţile de ocupare a forţei de muncă şi veniturile obţinute din export; j) încurajarea membrilor de a sprijini şi de a dezvolta activităţile de reîmpădurire cu specii tropicale şi de reabilitare şi refacere a terenurilor forestiere degradate, respectând interesele comunităţilor locale dependente de resursele forestiere; k) ameliorarea condiţiilor de comercializare şi de distribuţie a esenţelor de lemn tropical şi de export al produselor din lemn, comercializate în mod legal şi provenite din surse gestionate durabil şi exploatate legal, precum şi sprijinirea acţiunilor de informare a consumatorilor; l) sporirea capacităţii membrilor de a colecta, a prelucra şi a difuza statistici cu privire la comerţul cu lemn pe care îl desfăşoară şi informaţii despre gestionarea durabilă a pădurilor pe care le deţin; m) încurajarea membrilor de a elabora politici naţionale orientate spre utilizarea şi conservarea durabilă a pădurilor producătoare de lemn şi spre menţinerea echilibrului ecologic, în contextul comerţului cu lemn tropical; n) sporirea capacităţii membrilor de a ameliora guvernarea şi aplicarea legislaţiei în domeniul forestier şi de combatere a exploatării ilegale a lemnului tropical şi a comerţului cu acesta; o) încurajarea schimbului de informaţii pentru o mai bună înţelegere a mecanismelor voluntare, cum ar fi, printre altele, certificarea, pentru sprijinirea gestionării durabile a pădurilor tropicale şi pentru susţinerea eforturilor membrilor în acest domeniu; p) facilitarea accesului la tehnologie, a transferului de tehnologie şi a cooperării tehnice, în vederea punerii în practică a obiectivelor prezentului acord, inclusiv în condiţii privilegiate şi preferenţiale, astfel cum s-a convenit reciproc; q) facilitarea unei mai bune înţelegeri a contribuţiei produselor forestiere, altele decât cele din lemn, şi a serviciilor în beneficiul mediului la gestionarea durabilă a pădurilor tropicale, cu scopul de a spori capacitatea membrilor de a elabora strategii de dezvoltare a acestor contribuţii în contextul gestionării durabile a pădurilor şi de a coopera cu instituţiile şi procesele relevante în acest scop; r) încurajarea membrilor de a recunoaşte rolul comunităţilor indigene şi locale dependente de resurse forestiere în realizarea unei gestionări durabile a pădurilor şi de a elabora strategii în vederea sporirii capacităţii acestor comunităţi de a gestiona durabil pădurile producătoare de lemn tropical; şi s) identificarea şi soluţionarea problemelor relevante noi sau iminente.  +  Capitolul II Definiţii  +  Articolul 2DefiniţiiÎn sensul prezentului acord:1. esenţă de lemn tropical înseamnă lemn tropical pentru uz industrial, care creşte sau este produs în ţările situate între Tropicul Racului şi Tropicul Capricornului. Termenul se referă la buşteni, cherestea, furnir şi placaj;2. gestionare durabilă a pădurilor se interpretează în sensul dat de documentele referitoare la politica domeniului şi orientările tehnice relevante ale organizaţiei;3. membru înseamnă un guvern, Comunitatea Europeană sau oricare dintre organizaţiile interguvernamentale menţionate la art. 5 care a acceptat să se angajeze prin prezentul acord, indiferent dacă acesta este în vigoare cu titlu provizoriu sau definitiv;4. membru producător înseamnă orice membru situat între Tropicul Racului şi Tropicul Capricornului care are resurse de păduri tropicale şi/sau care este exportator net de lemn tropical în volum, este menţionat în anexa A şi devine parte la prezentul acord sau orice membru care are resurse de păduri tropicale şi/sau care este exportator net de esenţe de lemn tropical în volum, nu este menţionat în anexă, dar devine parte la prezentul acord, şi pe care consiliul, cu acordul său, îl declară membru producător;5. membru consumator înseamnă orice membru menţionat în anexa B care este importator de lemn tropical şi care devine parte la prezentul acord sau orice membru care nu este menţionat în anexă, dar care este importator de esenţe de lemn tropical, devine parte la prezentul acord şi pe care consiliul, cu acordul său, îl declară membru consumator;6. organizaţie înseamnă Organizaţia Internaţională pentru Esenţele de Lemn Tropical, înfiinţată în conformitate cu art. 3;7. consiliu înseamnă Consiliul internaţional pentru esenţele de lemn tropical, înfiinţat în conformitate cu art. 6;8. vot special înseamnă un vot care necesită cel puţin două treimi din voturile exprimate de membrii producători prezenţi şi votanţi şi cel puţin 60% din voturile exprimate de membrii consumatori prezenţi şi votanţi, număraţi separat, cu condiţia ca respectivele voturi să fie exprimate de cel puţin jumătate din membrii producători prezenţi şi votanţi şi de cel puţin jumătate din membrii consumatori prezenţi şi votanţi;9. vot cu majoritate simplă distribuită înseamnă un vot care necesită mai mult de jumătate din voturile exprimate de membrii producători prezenţi şi votanţi şi mai mult de jumătate din voturile exprimate de membrii consumatori prezenţi şi votanţi, număraţi separat;10. exerciţiu financiar bienal înseamnă perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie a unui an şi data de 31 decembrie a anului următor;11. monede liber convertibile înseamnă moneda euro, yenul japonez, lira sterlină, francul elveţian, dolarul american, precum şi orice altă monedă desemnată ocazional de către organizaţii monetare internaţionale competente ca fiind, în mod curent şi la scară largă, utilizată pentru efectuarea de plăţi în tranzacţiile internaţionale şi schimbată pe principalele pieţe de schimb;12. în vederea calculării distribuţiei voturilor conform art. 10 alin. (2) lit. (b), resurse de păduri tropicale înseamnă pădurile naturale închise şi plantaţiile forestiere situate între Tropicul Racului şi Tropicul Capricornului.  +  Capitolul III Organizare şi administrare  +  Articolul 3Sediul şi structura Organizaţiei Internaţionale pentru Esenţele de Lemn Tropical (1) Organizaţia Internaţională pentru Esenţele de Lemn Tropical, înfiinţată prin Acordul internaţional privind esenţele de lemn tropical din 1983, continuă să existe cu scopul de a asigura punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentului acord şi de a supraveghea funcţionarea acestuia. (2) Organizaţia îşi exercită funcţiile prin intermediul consiliului înfiinţat în temeiul art. 6, prin comitetele şi alte organisme subsidiare prevăzute la art. 26, precum şi prin intermediul directorului executiv şi al membrilor personalului. (3) Sediul organizaţiei se află întotdeauna pe teritoriul unui membru. (4) Sediul organizaţiei se află la Yokohama, cu excepţia cazului în care consiliul decide altfel prin vot special, în conformitate cu art. 12. (5) Consiliul poate decide prin vot special, în conformitate cu art. 12, asupra înfiinţării de birouri regionale ale organizaţiei.  +  Articolul 4Membrii organizaţieiSe instituie două categorii de membri ai organizaţiei, şi anume: a) membri producători; şi b) membri consumatori.  +  Articolul 5Participarea organizaţiilor interguvernamentale (1) În cuprinsul prezentului acord, orice trimitere la "guverne" se interpretează ca fiind valabilă şi pentru Comunitatea Europeană, precum şi pentru orice altă organizaţie interguvernamentală cu responsabilităţi similare în negocierea, încheierea şi aplicarea de acorduri internaţionale, în special de acorduri privind produsele de bază. În consecinţă, orice trimitere în cuprinsul prezentului acord la semnare, ratificare, acceptare, aprobare, notificare a aplicării cu titlu provizoriu sau la aderare este interpretată ca fiind valabilă, de asemenea, în situaţiile de semnare, ratificare, acceptare, aprobare, notificare a aplicării cu titlu provizoriu sau de aderare de către respectivele organizaţii interguvernamentale. (2) În cazul votului privind chestiuni care ţin de competenţa lor, Comunitatea Europeană şi alte organizaţii interguvernamentale menţionate la alin. (1) dispun de un număr de voturi egal cu numărul total de voturi care pot fi atribuite statelor lor membre care sunt părţi la acord în conformitate cu art. 10. În acest caz, statele membre ale respectivelor organizaţii interguvernamentale nu îşi exercită drepturile de vot individuale.  +  Capitolul IV Consiliul internaţional pentru esenţele de lemn tropical  +  Articolul 6Structura Consiliului internaţional pentru esenţele de lemn tropical (1) Autoritatea supremă a organizaţiei este Consiliul internaţional pentru esenţele de lemn tropical, care este alcătuit din toţi membrii organizaţiei. (2) Fiecare membru este reprezentat în consiliu de către o singură persoană şi poate desemna supleanţi şi consilieri care să participe la sesiunile consiliului. (3) Un supleant este abilitat să acţioneze şi să voteze în numele reprezentantului, în absenţa acestuia sau în circumstanţe speciale.  +  Articolul 7Atribuţiile şi funcţiile consiliuluiConsiliul îşi exercită toate atribuţiile şi îndeplineşte sau veghează la îndeplinirea tuturor funcţiilor care sunt necesare pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentului acord. În special, consiliul: a) prin vot special, în conformitate cu art. 12, adoptă reglementările care sunt necesare pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentului acord şi care sunt compatibile cu acestea, inclusiv propriul regulament de procedură, precum şi statutul personalului şi regulamentul financiar ale organizaţiei. Regulamentul financiar conţine, printre altele, dispoziţii referitoare la intrările şi ieşirile de fonduri din conturile instituite la art. 18. Consiliul poate să prevadă în regulamentul propriu o procedură care să îi permită să decidă cu privire la chestiuni specifice fără să fie nevoie să se întrunească; b) adoptă deciziile necesare pentru asigurarea funcţionării eficiente a organizaţiei; şi c) păstrează evidenţele necesare pentru exercitarea funcţiilor care i se conferă în temeiul prezentului acord.  +  Articolul 8Preşedintele şi vicepreşedintele consiliului (1) Consiliul alege, pentru fiecare an calendaristic, un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu sunt remuneraţi de organizaţie. (2) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt aleşi, unul dintre reprezentanţii membrilor producători şi celălalt dintre cei ai membrilor consumatori. (3) Preşedinţia şi vicepreşedinţia sunt atribuite în fiecare an, pe rând, fiecăreia dintre cele două categorii de membri, cu condiţia ca această alternanţă să nu împiedice realegerea, în circumstanţe excepţionale, a preşedintelui, a vicepreşedintelui sau a amândurora. (4) În absenţa temporară a preşedintelui, vicepreşedintele exercită funcţiile acestuia. În absenţa temporară atât a preşedintelui, cât şi a vicepreşedintelui sau în absenţa unuia ori a celuilalt sau a amândurora până la încheierea mandatului lor, consiliul poate alege noi titulari ai acestor funcţii dintre reprezentanţii membrilor producători şi/sau dintre reprezentanţii membrilor consumatori, după caz, fie cu titlu provizoriu, fie pentru perioada rămasă din mandatul predecesorului sau al predecesorilor.  +  Articolul 9Sesiunile consiliului (1) Ca regulă generală, consiliul se reuneşte în sesiune ordinară cel puţin o dată pe an. (2) Consiliul se reuneşte în sesiune extraordinară din proprie iniţiativă sau la cererea unui membru ori a directorului executiv, în acord cu preşedintele şi vicepreşedintele consiliului, şi: a) a majorităţii membrilor producători sau a majorităţii membrilor consumatori; sau b) a majorităţii membrilor. (3) Sesiunile consiliului au loc la sediul organizaţiei, în afara cazului în care consiliul decide altfel prin vot special, în conformitate cu art. 12. În această situaţie, consiliul încearcă să convoace sesiuni alternative în afara sediului organizaţiei, de preferinţă într-o ţară producătoare. (4) În funcţie de locul şi de frecvenţa sesiunilor, consiliul se asigură că există fonduri suficiente disponibile. (5) Directorul executiv comunică membrilor data şi ordinea de zi a unei sesiuni cu cel puţin 6 săptămâni înainte de data respectivă, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, în care înştiinţarea este făcută cu cel puţin 7 zile înainte de data sesiunii.  +  Articolul 10Repartizarea voturilor (1) Membrii producători deţin împreună 1.000 de voturi, iar membrii consumatori deţin împreună 1.000 de voturi. (2) Voturile membrilor producători sunt repartizate după cum urmează: a) 400 de voturi se repartizează egal între cele 3 regiuni producătoare: Africa, Asia-Pacific şi America Latină - regiunea Caraibelor. Voturile astfel alocate fiecăreia dintre aceste regiuni se repartizează în continuare în mod egal între membrii producători din regiunea respectivă; b) 300 de voturi se repartizează între membrii producători în funcţie de partea fiecăruia din totalul resurselor de păduri tropicale ale tuturor membrilor producători; şi c) 300 de voturi se repartizează între membrii producători proporţional cu valoarea medie a exporturilor lor nete de lemn tropical din ultimii 3 ani pentru care există situaţii finale disponibile. (3) Fără a se aduce atingere dispoziţiilor prevăzute la alin. (2), numărul total de voturi alocate membrilor producători din regiunea africană, calculat în conformitate cu alin. (2), se repartizează în mod egal între membrii producători din regiunea menţionată. În cazul în care rămân voturi nerepartizate, fiecare astfel de vot se alocă unui membru producător din regiunea africană după cum urmează: primul vot se alocă membrului producător cu cel mai mare număr de voturi repartizate în conformitate cu alin. (2), al doilea vot se alocă membrului producător cu al doilea număr de voturi repartizate şi aşa mai departe, până la repartizarea tuturor voturilor rămase. (4) Sub rezerva alin. (5), voturile membrilor consumatori se repartizează după cum urmează: fiecare membru consumator deţine iniţial un număr de 10 voturi; restul voturilor se repartizează între aceşti membri proporţional cu volumul mediu al importurilor lor nete de lemn tropical, înregistrat în cursul perioadei de 5 ani care începe cu 6 ani calendaristici înainte de momentul repartizării voturilor. (5) Numărul voturilor repartizate unui membru consumator pentru un exerciţiu bienal poate fi cu maximum 5% mai mare decât numărul voturilor repartizate membrului respectiv pentru exerciţiul bienal precedent. Voturile care rămân se repartizează între membrii consumatori proporţional cu volumul mediu al importurilor lor nete de lemn tropical, înregistrat în cursul perioadei de 5 ani care începe cu 6 ani calendaristici înainte de momentul repartizării voturilor. (6) Prin vot special, în conformitate cu art. 12, consiliul poate să modifice procentul minim prevăzut în cazul unui vot special al membrilor consumatori, în cazul în care consideră că această modificare este necesară. (7) Consiliul repartizează voturile pentru fiecare exerciţiu financiar bienal la începutul primei sale sesiuni din exerciţiul bienal respectiv, în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol. Această repartizare rămâne în vigoare până la sfârşitul exerciţiului bienal respectiv, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (8). (8) În cazul în care componenţa organizaţiei se schimbă sau dreptul de vot al unui membru este suspendat ori restabilit în temeiul oricărei dispoziţii din prezentul acord, consiliul procedează la o nouă repartizare a voturilor în interiorul categoriei sau al categoriilor de membri respectivi, în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol. În acest caz, consiliul fixează data de la care noua repartizare a voturilor produce efecte. (9) Voturile nu pot fi fracţionare.  +  Articolul 11Procedura de vot în consiliu (1) Fiecare membru are dreptul de a-şi exprima numărul de voturi pe care le deţine, dar nu are dreptul să le împartă. Totuşi, un membru poate exprima în mod diferit de propriile voturi orice voturi pe care este autorizat să le exprime în temeiul alin. (2). (2) Prin notificare scrisă adresată preşedintelui consiliului, orice membru producător poate să autorizeze orice alt membru producător şi orice membru consumator poate să autorizeze orice alt membru consumator, în ambele cazuri pe propria răspundere a celui care autorizează, să îi reprezinte interesele şi să îi exprime voturile la orice reuniune a consiliului. (3) În cazul în care un membru se abţine, se consideră că nu şi-a exprimat voturile.  +  Articolul 12Deciziile şi recomandările consiliului (1) Consiliul depune eforturi în vederea adoptării tuturor deciziilor şi a formulării tuturor recomandărilor sale prin consens. (2) În cazul în care nu se poate ajunge la un consens, consiliul adoptă toate deciziile şi toate recomandările sale printr-un vot cu majoritate simplă distribuită, cu excepţia cazurilor în care prezentul acord prevede un vot special. (3) În cazul în care un membru invocă dispoziţiile art. 11 alin. (2), iar voturile sale sunt exprimate într-o reuniune a consiliului, respectivul membru este considerat, în sensul alin. (1) din prezentul articol, ca fiind prezent şi votant.  +  Articolul 13Cvorumul în consiliu (1) Cvorumul necesar pentru orice reuniune a consiliului este întrunit prin prezenţa majorităţii membrilor din fiecare categorie prevăzută la art. 4, cu condiţia ca membrii astfel prezenţi să reunească cel puţin două treimi din totalul voturilor din categoria lor. (2) În cazul în care cvorumul prevăzut la alin. (1) nu este întrunit în prima zi a reuniunii şi nici în cea de-a doua zi, în zilele următoare ale reuniunii cvorumul se întruneşte prin prezenţa majorităţii membrilor din fiecare categorie prevăzută la art. 4, cu condiţia ca respectivii membri să reunească majoritatea din totalul de voturi din categoria lor. (3) Orice membru reprezentat în conformitate cu art. 11 alin. (2) este considerat prezent.  +  Articolul 14Directorul executiv şi membrii personalului (1) Consiliul numeşte directorul executiv prin vot special, în conformitate cu art. 12. (2) Consiliul stabileşte principiile şi condiţiile de numire a directorului executiv. (3) Directorul executiv este administratorul-şef al organizaţiei şi răspunde în faţa consiliului pentru modul de administrare şi punere în aplicare a prezentului acord în conformitate cu deciziile consiliului. (4) Directorul executiv numeşte membrii personalului în conformitate cu statutul pe care îl adoptă consiliul. Membrii personalului răspund în faţa directorului executiv. (5) Directorul executiv şi membrii personalului nu trebuie să aibă interese financiare în industria lemnului tropical sau în comerţul cu acesta şi nici în activităţi comerciale conexe. (6) În exercitarea funcţiilor lor, directorul executiv şi membrii personalului nu solicită şi nu acceptă instrucţiuni de la membri sau autorităţi din afara organizaţiei. Directorul executiv şi membrii personalului se abţin de la orice act incompatibil cu statutul lor de funcţionari internaţionali, responsabili în ultimă instanţă în faţa consiliului. Membrii organizaţiei respectă caracterul exclusiv internaţional al responsabilităţilor directorului executiv şi ale membrilor personalului şi nu încearcă să îi influenţeze în exercitarea responsabilităţilor lor.  +  Articolul 15Coordonarea şi cooperarea cu alte organizaţii (1) În vederea realizării obiectivelor acordului, consiliul adoptă măsurile necesare pentru consultare şi cooperare cu Organizaţia Naţiunilor Unite şi cu organele şi agenţiile sale specializate, inclusiv Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD) şi alte organizaţii şi instituţii internaţionale şi regionale relevante, precum şi cu sectorul privat, cu organizaţii neguvernamentale şi cu societatea civilă. (2) Organizaţia utilizează cât mai mult posibil facilităţile, serviciile şi cunoştinţele de specialitate ale organizaţiilor interguvernamentale, guvernamentale sau neguvernamentale, precum şi ale societăţii civile şi ale sectorului privat, cu scopul de a evita suprapunerea eforturilor depuse în vederea realizării obiectivelor prezentului acord şi de a consolida complementaritatea şi eficienţa activităţilor acestora. (3) Organizaţia utilizează toate facilităţile oferite de Fondul comun pentru produsele de bază.  +  Articolul 16Admiterea de observatoriConsiliul poate să invite orice ţară cu statut de membru sau de observator al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care nu este parte la prezentul acord, sau oricare dintre organizaţiile menţionate la art. 15, care este interesată de activităţile organizaţiei, să asiste la reuniunile consiliului în calitate de observator.  +  Capitolul V Privilegii şi imunităţi  +  Articolul 17Privilegii şi imunităţi (1) Organizaţia are personalitate juridică. În special, organizaţia are capacitatea de a contracta, de a dobândi şi de a înstrăina bunuri mobile şi imobile şi de a se constitui parte în justiţie. (2) Statutul, privilegiile şi imunităţile organizaţiei, ale directorului executiv, ale membrilor personalului şi ale experţilor săi, precum şi ale reprezentanţilor membrilor aflaţi pe teritoriul Japoniei continuă să fie guvernate de acordul de sediu încheiat între Guvernul Japoniei şi Organizaţia Internaţională pentru Esenţele de Lemn Tropical, semnat la Tokyo la 27 februarie 1988, şi de eventualele modificări aduse acestuia în scopul bunei funcţionări a prezentului acord. (3) Organizaţia poate încheia cu una sau mai multe ţări acorduri, care trebuie aprobate de consiliu, cu privire la capacitate, privilegii şi imunităţi, atunci când pentru buna funcţionare a prezentului acord se impune aceasta. (4) În cazul în care sediul organizaţiei este transferat într-o altă ţară, membrul în cauză încheie cu organizaţia, în cel mai scurt timp posibil, un acord de sediu, care trebuie aprobat de consiliu. În aşteptarea încheierii unui astfel de acord, organizaţia solicită noului guvern-gazdă să acorde, în limitele legislaţiei naţionale, exonerare de impozite pentru remuneraţiile plătite de organizaţie angajaţilor săi şi pentru activele, veniturile şi alte bunuri ale organizaţiei. (5) Acordul de sediu este independent de prezentul acord, dar încetează: a) prin acordul guvernului-gazdă şi al organizaţiei; b) în cazul în care sediul organizaţiei este transferat în afara ţării guvernului-gazdă; sau c) în cazul în care organizaţia încetează să existe.  +  Capitolul VI Dispoziţii financiare  +  Articolul 18Conturile financiare (1) Se instituie următoarele conturi: a) contul administrativ, care este un cont pentru contribuţii obligatorii; b) contul special şi Fondul pentru parteneriatul de la Bali, care sunt conturi pentru contribuţii voluntare; şi c) alte conturi pe care consiliul le consideră adecvate şi necesare. (2) Consiliul stabileşte, în conformitate cu art. 7, normele financiare care să asigure gestionarea şi administrarea conturilor în condiţii de transparenţă, inclusiv norme privind lichidarea conturilor la încetarea sau la expirarea prezentului acord. (3) Directorul executiv răspunde de administrarea conturilor financiare şi raportează consiliului cu privire la acestea.  +  Articolul 19Contul administrativ (1) Cheltuielile necesare pentru administrarea prezentului acord sunt înregistrate în contul administrativ, sunt acoperite prin contribuţiile anuale vărsate de membri, în conformitate cu procedurile lor constituţionale şi instituţionale respective, şi sunt calculate în conformitate cu alin. (4), (5) şi (6). (2) Din contul administrativ se acoperă: a) cheltuielile administrative curente, de exemplu, pentru salarii şi prestaţii, pentru instalare şi pentru deplasările oficiale;şi b) cheltuielile operaţionale principale, cum ar fi cele legate de comunicare şi sensibilizarea opiniei publice, de organizarea întâlnirilor experţilor convocate de consiliu şi de pregătirea şi publicarea de studii şi evaluări conform art. 24, 27 şi 28. (3) Cheltuielile delegaţiilor la consiliu, la comitete şi la alte organisme ale consiliului prevăzute la art. 26 sunt suportate de membrii în cauză. În cazul în care un membru utilizează servicii speciale oferite de organizaţie, consiliul solicită respectivului membru să acopere cheltuielile corespunzătoare acestor servicii. (4) Înainte de încheierea fiecărui exerciţiu financiar bienal, consiliul aprobă bugetul pentru contul administrativ al organizaţiei pentru exerciţiul bienal următor şi stabileşte contribuţia fiecărui membru la acest buget. (5) Contribuţiile la contul administrativ pentru fiecare exerciţiu financiar bienal se calculează după cum urmează: a) cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. a) se repartizează în mod egal între membrii producători şi membrii consumatori şi se calculează în funcţie de procentul pe care numărul de voturi ale fiecărui membru îl reprezintă din numărul total de voturi ale categoriei respectivului membru; b) cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. b) se repartizează în proporţie de 20% pentru membrii producători şi 80% pentru membrii consumatori şi se calculează în funcţie de procentul pe care numărul de voturi ale fiecărui membru îl reprezintă din numărul total de voturi ale categoriei respectivului membru; c) cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. b) nu depăşesc o treime din cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. a). Consiliul poate să decidă, prin consens, modificarea acestui plafon pentru anumite exerciţii financiare bienale; d) consiliul poate să analizeze contribuţia contului administrativ şi a conturilor pentru contribuţii voluntare la eficienţa activităţii organizaţiei în contextul evaluării prevăzute la art. 33; şi e) în vederea stabilirii contribuţiilor, voturile fiecărui membru se calculează fără a lua în considerare suspendarea drepturilor de vot ale unui membru sau redistribuirea voturilor ca urmare a acestei suspendări. (6) Consiliul stabileşte contribuţia iniţială a fiecărui membru care aderă la organizaţie după intrarea în vigoare a prezentului acord pe baza numărului de voturi pe care respectivul membru urmează să le deţină şi a perioadei rămase din exerciţiul financiar bienal în curs, fără să modifice însă contribuţiile solicitate celorlalţi membri pentru exerciţiul financiar bienal în curs. (7) Contribuţiile la contul administrativ sunt exigibile în prima zi a fiecărui exerciţiu financiar. Contribuţiile membrilor pentru exerciţiul financiar bienal pe parcursul căruia aderă la organizaţie sunt exigibile la data la care devin membri. (8) În cazul în care un membru nu şi-a achitat integral contribuţia la contul administrativ în termen de 4 luni de la data la care aceasta devine exigibilă în conformitate cu alin. (7), directorul executiv solicită respectivului membru să efectueze plata cât mai curând posibil. În cazul în care nu efectuează această plată în termen de două luni de la solicitarea consiliului, membrul în cauză este invitat să motiveze incapacitatea sa de plată. În cazul în care, în termen de 7 luni de la data la care contribuţia a devenit exigibilă, respectivul membru încă nu a efectuat plata, drepturile sale de vot sunt suspendate până la data la care efectuează plata integrală a contribuţiei, cu excepţia cazului în care consiliul decide altfel prin vot special, în conformitate cu art. 12. În cazul în care un membru nu şi-a plătit integral contribuţia timp de 2 ani consecutivi, având în vedere dispoziţiile art. 30, respectivul membru îşi pierde dreptul de a înainta propuneri de proiecte sau de anteproiecte în vederea unei finanţări în temeiul art. 25 alin. (1). (9) În cazul în care un membru şi-a plătit integral contribuţia la contul administrativ în termen de 4 luni de la data la care aceasta devine exigibilă în conformitate cu alin. (7), membrului în cauză i se acordă o reducere, pe care consiliul o poate prevedea în normele financiare ale organizaţiei. (10) Un membru ale cărui drepturi au fost suspendate în temeiul alin. (8) rămâne în continuare obligat la plata contribuţiei sale.  +  Articolul 20Contul special (1) Se instituie două subconturi ale contului special: a) subcontul pentru programe tematice; şi b) subcontul pentru proiecte. (2) Contul special poate fi finanţat din următoarele surse: a) Fondul comun pentru produsele de bază; b) instituţii financiare regionale şi internaţionale; c) contribuţii voluntare din partea membrilor; şi d) alte surse. (3) Consiliul stabileşte criterii şi proceduri de administrare a contului special în condiţii de transparenţă. Aceste proceduri au în vedere necesitatea unei reprezentări echilibrate a membrilor, inclusiv a membrilor donatori, în administrarea subcontului pentru programe tematice şi a celui pentru proiecte. (4) Scopul subcontului pentru programe tematice este de a facilita plata contribuţiilor fără destinaţie precisă, în vederea finanţării anteproiectelor, a proiectelor şi a activităţilor aprobate, conforme cu programele tematice adoptate de consiliu în funcţie de priorităţile în materie de politică a organizaţiei şi de proiecte, astfel cum sunt definite în conformitate cu art. 24 şi 25. (5) Membrii donatori pot să aloce contribuţiile lor unor programe tematice specifice sau pot să solicite directorului executiv să facă propuneri de alocare a acestor contribuţii. (6) Directorul executiv prezintă periodic consiliului rapoarte cu privire la alocarea şi cheltuirea fondurilor din subcontul pentru programe tematice, la punerea în practică, monitorizarea şi evaluarea anteproiectelor, a proiectelor şi a activităţilor, precum şi la necesarul de fonduri pentru punerea cu succes în practică a programelor tematice. (7) Scopul subcontului pentru proiecte este de a facilita plata contribuţiilor cu destinaţie precisă, în vederea finanţării anteproiectelor, a proiectelor şi a activităţilor aprobate în conformitate cu art. 24 şi 25. (8) Contribuţiile cu destinaţie precisă la subcontul pentru proiecte sunt utilizate doar pentru anteproiectele, proiectele şi activităţile pentru care au fost alocate, cu excepţia cazurilor în care donatorul, în urma consultării cu directorul executiv, decide altfel. La încheierea sau încetarea unui anteproiect, a unui proiect sau a unei activităţi, decizia privind utilizarea eventualelor fonduri rămase aparţine donatorului. (9) Pentru a asigura o finanţare previzibilă a contului special, având în vedere natura voluntară a contribuţiilor, membrii depun eforturi în vederea completării resurselor până la un nivel suficient care să permită executarea tuturor anteproiectelor, proiectelor şi activităţilor aprobate de consiliu. (10) Toate încasările aferente anteproiectelor, proiectelor şi activităţilor specifice finanţate din subcontul pentru proiecte sau din subcontul pentru programe tematice sunt înregistrate în subcontul corespunzător. Toate cheltuielile ocazionate de aceste anteproiecte, proiecte sau activităţi, inclusiv remuneraţia şi cheltuielile de deplasare ale consultanţilor şi experţilor, sunt suportate din acelaşi subcont. (11) Apartenenţa la organizaţie nu antrenează pentru niciun membru răspunderea pentru acţiunile legate de anteproiecte, proiecte sau activităţi întreprinse de un alt membru sau de o altă entitate. (12) Directorul executiv oferă asistenţă în elaborarea propunerilor de anteproiecte, proiecte şi activităţi în conformitate cu art. 24 şi 25 şi depune eforturi de căutare, în termenii şi condiţiile stabilite de consiliu, a unei finanţări adecvate şi sigure pentru anteproiectele, proiectele şi activităţile aprobate.  +  Articolul 21Fondul pentru parteneriatul de la Bali (1) Se instituie un fond pentru gestionarea durabilă a pădurilor producătoare de esenţe de lemn tropical, care să ajute membrii producători să întreprindă investiţiile necesare pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 1 lit. d). (2) Fondul se constituie din următoarele: a) contribuţii din partea membrilor donatori; b) 50% din venitul obţinut de pe urma activităţilor corespunzătoare contului special; c) resurse din alte surse publice şi private pe care organizaţia le poate accepta în conformitate cu normele sale financiare; şi d) alte surse aprobate de consiliu. (3) Consiliul alocă resurse din acest fond numai pentru anteproiectele şi proiectele care corespund scopului formulat la alin. (1) şi care au fost aprobate în conformitate cu art. 24 şi 25. (4) Pentru alocarea resurselor din fond, consiliul stabileşte criterii şi priorităţi de utilizare a fondului, ţinând seama de următoarele necesităţi ale membrilor: a) asistenţă în vederea realizării de exporturi de lemn tropical şi de produse derivate care provin din surse gestionate durabil; b) punerea în practică şi gestionarea unor programe complexe de conservare a pădurilor producătoare de lemn; şi c) punerea în practică a unor programe de gestionare durabilă a pădurilor. (5) Directorul executiv oferă asistenţă în elaborarea propunerilor de proiecte în conformitate cu art. 25 şi depune eforturi de căutare, în termenii şi condiţiile stabilite de consiliu, a unei finanţări adecvate şi sigure pentru proiectele aprobate de consiliu. (6) Membrii depun eforturi în vederea finanţării Fondului pentru parteneriatul de la Bali până la un nivel suficient care să favorizeze realizarea obiectivelor acestui fond. (7) Consiliul verifică periodic dacă resursele disponibile din fond sunt suficiente şi depune eforturi pentru a obţine resursele suplimentare necesare membrilor producători pentru a realiza obiectivele fondului.  +  Articolul 22Modalităţi de plată (1) Contribuţiile financiare la conturile instituite în temeiul art. 18 sunt plătibile în monede liber convertibile şi nu sunt supuse restricţiilor de schimb. (2) Consiliul poate decide, de asemenea, să accepte alte tipuri de contribuţii la conturile instituite în temeiul art. 18, exceptând contul administrativ, de exemplu, sub formă de echipamente ştiinţifice şi tehnice sau de personal, cu scopul de a îndeplini condiţiile prevăzute în proiectele aprobate.  +  Articolul 23Auditarea şi publicarea conturilor (1) Consiliul numeşte auditori independenţi în vederea auditării conturilor organizaţiei. (2) Situaţia conturilor instituite în temeiul art. 18, verificată de auditori independenţi, este pusă la dispoziţia membrilor în cel mai scurt timp posibil după încheierea fiecărui exerciţiu financiar, dar nu mai târziu de 6 luni după această dată, şi este supusă consiliului spre aprobare în sesiunea sa următoare, după caz. Un rezumat al bilanţului şi al conturilor auditate se publică ulterior.  +  Capitolul VII Activităţi operaţionale  +  Articolul 24Activităţi privind politica generală a organizaţiei (1) În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 1, organizaţia desfăşoară în manieră integrată activităţi legate de politica generală şi de proiecte. (2) Activităţile legate de politica generală trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivelor prezentului acord pentru toţi membrii organizaţiei. (3) Consiliul adoptă periodic un plan de acţiune pentru coordonarea activităţilor legate de politica organizaţiei şi pentru stabilirea priorităţilor şi programelor tematice prevăzute la art. 20 alin. (4). Priorităţile stabilite în planul de acţiune se reflectă în programele de lucru aprobate de consiliu. Activităţile legate de politica generală pot cuprinde crearea şi elaborarea de orientări generale, manuale, studii, rapoarte, instrumente de comunicare şi sensibilizare a opiniei publice, precum şi alte activităţi similare prevăzute în planul de acţiune al organizaţiei.  +  Articolul 25Activităţi privind proiectele organizaţiei (1) Membrii şi directorul executiv pot să înainteze propuneri de anteproiecte şi de proiecte care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor prezentului acord şi a unei (mai multor) priorităţi din programele tematice sau de lucru, stabilite în planul de acţiune aprobat de consiliu în temeiul art. 24. (2) Consiliul stabileşte criteriile de aprobare a proiectelor şi a anteproiectelor ţinând seama, printre altele, de relevanţa acestora pentru obiectivele prezentului acord şi pentru priorităţile programelor tematice sau de lucru, de efectele lor sociale şi de mediu, de relaţia lor cu programele şi strategiile naţionale în domeniul forestier, de rentabilitatea lor, de necesităţile tehnice şi regionale, precum şi de necesitatea de a evita suprapunerea eforturilor şi de a asimila experienţa dobândită. (3) Consiliul stabileşte programul şi procedura de prezentare, evaluare, aprobare şi clasificare a anteproiectelor şi a proiectelor pentru care se solicită finanţare din partea organizaţiei, precum şi de punere în aplicare, monitorizare şi evaluare a acestora. (4) Directorul executiv poate suspenda plăţile efectuate din fondurile organizaţiei pentru un anteproiect sau un proiect în cazul în care aceste fonduri sunt utilizate contrar specificaţiilor proiectului sau în caz de fraudă, risipă, neglijenţă sau gestionare defectuoasă. Directorul executiv prezintă, la următoarea sesiune a consiliului, un raport pe care acesta urmează să îl analizeze. Consiliul adoptă măsuri în consecinţă. (5) În temeiul unor criterii stabilite în prealabil, consiliul poate limita numărul de proiecte şi anteproiecte pe care un membru sau directorul executiv le poate prezenta în cadrul unui singur ciclu de propuneri. De asemenea, în urma raportului directorului executiv, consiliul poate să adopte măsuri în consecinţă, inclusiv de suspendare ori încetare a finanţării anteproiectului ori a proiectului în cauză.  +  Articolul 26Comitete şi organisme subsidiare (1) Se instituie următoarele comitete ale organizaţiei, care sunt deschise tuturor membrilor: a) Comitetul pentru industria forestieră; b) Comitetul pentru economie, statistici şi pieţe; c) Comitetul pentru reîmpădurire şi gestionarea pădurilor; şi d) Comitetul financiar şi administrativ. (2) Prin vot special, în conformitate cu art. 12, consiliul poate să instituie sau să dizolve un comitet ori un organism subsidiar, după caz. (3) Consiliul decide modul de funcţionare şi domeniul de activitate ale comitetelor şi ale altor organisme subsidiare. Comitetele şi alte organisme subsidiare îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea consiliului şi răspund în faţa acestuia.  +  Capitolul VIII Statistici, studii şi informaţii  +  Articolul 27Statistici, studii şi informaţii (1) Consiliul autorizează directorul executiv să stabilească şi să menţină relaţii strânse cu organizaţiile interguvernamentale, guvernamentale şi neguvernamentale relevante, pentru a asigura disponibilitatea datelor şi a informaţiilor recente şi fiabile, inclusiv cu privire la producerea esenţelor de lemn tropical, la comerţul cu acestea, la tendinţe şi la contradicţiile dintre date, precum şi a informaţiilor relevante cu privire la esenţele de lemn netropical şi la gestionarea pădurilor producătoare de lemn. Dacă se consideră necesar pentru buna funcţionare a prezentului acord, organizaţia, în cooperare cu organizaţiile menţionate anterior, colectează, clasifică, analizează şi publică respectivele informaţii. (2) Organizaţia contribuie la eforturile de a standardiza şi de a armoniza rapoartele internaţionale cu privire la probleme din domeniul forestier, evitând orice suprapunere şi dublare a eforturilor în activitatea de colectare a datelor de la diferite organizaţii. (3) Membrii furnizează statistici şi informaţii asupra lemnului, asupra comerţului cu lemn şi asupra activităţilor care au drept scop realizarea unei gestionări durabile a pădurilor producătoare de lemn, precum şi alte informaţii relevante solicitate de consiliu, în termenul stabilit de directorul executiv şi într-o manieră completă, dar fără încălcarea dispoziţiilor legislaţiei naţionale. Consiliul stabileşte tipul de informaţii care trebuie furnizate în temeiul prezentului alineat şi forma în care acestea trebuie prezentate. (4) La cerere sau oricând este necesar, consiliul depune eforturi în vederea dezvoltării capacităţii tehnice a ţărilor membre, în special a ţărilor membre în curs de dezvoltare, de a îndeplini cerinţele prezentului acord referitoare la statistici şi raportare. (5) În cazul în care un membru nu a furnizat, timp de 2 ani consecutivi, statisticile şi informaţiile prevăzute la alin. (3) şi nu a cerut asistenţă din partea directorului executiv, acesta solicită iniţial membrului respectiv să ofere o explicaţie într-un termen stabilit. În cazul în care nu se oferă nicio explicaţie acceptabilă, consiliul adoptă măsurile pe care le consideră oportune. (6) Consiliul dispune efectuarea de studii cu privire la tendinţele şi la problemele pe termen scurt şi pe termen lung de pe pieţele internaţionale ale lemnului, precum şi cu privire la progresele realizate în vederea unei gestionări durabile a pădurilor producătoare de lemn.  +  Articolul 28Raportul anual şi examinarea bienală (1) Consiliul publică un raport anual al activităţilor sale, precum şi alte informaţii pe care le consideră necesare. (2) Consiliul examinează şi evaluează la intervale de 2 ani: a) situaţia pe plan internaţional în sectorul lemnului; şi b) alte elemente, probleme şi evoluţii pe care le consideră relevante pentru realizarea obiectivelor prezentului acord. (3) Examinarea se efectuează în temeiul următoarelor elemente: a) informaţiile furnizate de membri asupra lemnului din punct de vedere al preţurilor lemnului, al producţiei naţionale, al comerţului, al ofertei, al stocurilor şi al consumului de lemn; b) alte date statistice şi indicatori specifici furnizaţi de membri la solicitarea consiliului; c) informaţiile furnizate de membri cu privire la progresele pe care le realizează în sensul gestionării durabile a pădurilor producătoare de lemn; d) alte informaţii relevante similare pe care consiliul poate să le obţină fie în mod direct, fie prin intermediul organizaţiilor Naţiunilor Unite şi al organizaţiilor interguvernamentale, guvernamentale sau neguvernamentale; şi e) informaţiile furnizate de membri cu privire la progresele pe care le realizează în sensul instituirii unor mecanisme de control şi informare privind exploatările ilegale şi comerţul ilegal cu produse forestiere din lemn tropical şi din alte materii prime. (4) Consiliul încurajează schimbul de opinii între ţările membre cu privire la: a) situaţia ţărilor membre în procesul de gestionare durabilă a pădurilor producătoare de esenţe de lemn şi în diferite chestiuni conexe; şi b) cantitatea şi necesarul de resurse, având în vedere obiectivele, criteriile şi orientările generale stabilite de organizaţie. (5) La cerere, consiliul depune eforturi în vederea dezvoltării capacităţii tehnice a ţărilor membre, în special a ţărilor membre în curs de dezvoltare, de a obţine datele necesare pentru efectuarea schimburilor de informaţii, inclusiv prin furnizarea către membri a resurselor pentru activităţi de formare şi pentru facilităţi. (6) Rezultatele examinării se includ în raportul sesiunii respective a consiliului.  +  Capitolul IX Dispoziţii diverse  +  Articolul 29Obligaţiile generale ale membrilor (1) Pe durata prezentului acord, membrii depun toate eforturile necesare şi cooperează în vederea realizării obiectivelor prevăzute şi a evitării oricărei acţiuni contrare acestora. (2) Membrii se angajează să accepte şi să execute deciziile adoptate de consiliu conform dispoziţiilor prezentului acord şi să evite aplicarea de măsuri care ar putea avea un efect restrictiv sau contrar acestor decizii.  +  Articolul 30Exonerarea de obligaţii (1) În cazul în care este necesar, în situaţii excepţionale, de urgenţă sau de forţă majoră, care nu sunt prevăzute de prezentul acord, consiliul poate, prin vot special, în conformitate cu art. 12, să acorde unui membru exonerare de o obligaţie prevăzută în prezentul acord, în cazul în care acceptă explicaţia respectivului membru referitoare la motivele care îl împiedică să respecte obligaţia. (2) În cazul în care acordă exonerare unui membru în temeiul alin. (1), consiliul menţionează explicit termenii, condiţiile, durata şi motivele acordării acestei exonerări.  +  Articolul 31Plângeri şi litigiiOrice membru poate aduce în faţa consiliului o plângere împotriva unui membru care nu şi-a îndeplinit obligaţiile impuse prin prezentul acord şi orice litigiu referitor la interpretarea sau punerea în aplicare a prezentului acord. Deciziile consiliului cu privire la aceste plângeri şi litigii sunt adoptate prin consens, fără a aduce atingere dispoziţiilor prezentului acord, şi sunt definitive şi obligatorii.  +  Articolul 32Măsuri de diferenţiere şi de corectare şi măsuri speciale (1) Membrii consumatori din categoria ţărilor în curs de dezvoltare ale căror interese sunt afectate de măsurile luate în temeiul prezentului acord pot solicita consiliului să adopte măsuri de diferenţiere şi de corectare. Consiliul are în vedere adoptarea de măsuri adecvate în conformitate cu secţiunea III pct. 3 şi 4 din Rezoluţia 93 (IV) a Conferinţei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru comerţ şi dezvoltare. (2) Membrii din categoria ţărilor cel mai puţin dezvoltate, astfel cum este definită de Organizaţia Naţiunilor Unite, pot solicita consiliului să adopte măsuri speciale în conformitate cu secţiunea III pct. 4 din Rezoluţia 93 (IV) şi cu pct. 56 şi 57 din documentul "Declaraţia de la Paris şi Programul de acţiune pentru ţările cel mai puţin dezvoltate pentru anii 1990".  +  Articolul 33Analiza retrospectivăConsiliul poate realiza o evaluare a punerii în aplicare a prezentului acord, inclusiv a obiectivelor şi a mecanismelor financiare, la 5 ani de la data intrării în vigoare a acestuia.  +  Articolul 34NediscriminareaNicio dispoziţie din prezentul acord nu autorizează folosirea de măsuri în vederea limitării sau a interzicerii comerţului internaţional cu lemn şi cu produse derivate şi în special a importurilor şi a utilizării acestora.  +  Capitolul X Dispoziţii finale  +  Articolul 35DepozitarulSecretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite este desemnat depozitar al prezentului acord.  +  Articolul 36Semnarea, ratificarea, acceptarea şi aprobarea (1) Prezentul acord este deschis spre semnare de către guvernele invitate la Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite privind negocierea unui acord care să succeadă Acordului internaţional privind esenţele de lemn tropical din 1994, la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite, de la data de 3 aprilie 2006 până la expirarea unui termen de o lună de la data intrării sale în vigoare. (2) Orice guvern menţionat la alin. (1): a) poate să declare, în momentul semnării prezentului acord, că prin această semnătură îşi exprimă consimţământul de a se obliga prin prezentul acord (semnătură definitivă); sau b) poate să ratifice, să accepte sau să aprobe prezentul acord, după semnarea acestuia, prin depunerea unui instrument în acest scop la depozitar. (3) La semnare şi ratificare, acceptare sau aprobare, aderare sau punere în aplicare cu titlu provizoriu, Comunitatea Europeană sau orice organizaţie interguvernamentală menţionată la art. 5 alin. (1) depune o declaraţie emisă de autoritatea competentă a acestei organizaţii în care se specifică natura şi sfera competenţelor sale în problemele reglementate de prezentul acord şi informează depozitarul cu privire la orice modificări ulterioare importante ale acestor competenţe. În cazul în care o organizaţie îşi declară competenţa exclusivă în toate problemele reglementate de prezentul acord, statele membre ale acestei organizaţii nu pun în aplicare acţiunile prevăzute la art. 36 alin. (2), art. 37 şi 38 sau pun în aplicare acţiunea prevăzută la art. 41 ori îşi retrag notificarea privind aplicarea cu titlu provizoriu prevăzută la art. 38.  +  Articolul 37Aderarea (1) Prezentul acord este deschis pentru aderare oricărui guvern, în condiţiile stabilite de consiliu, inclusiv privind respectarea unui termen-limită pentru depunerea instrumentelor de aderare. Consiliul transmite aceste condiţii depozitarului. Consiliul poate totuşi să acorde prelungiri guvernelor care nu sunt în măsură să adere în termenul-limită stabilit în condiţiile de aderare. (2) Procedura de aderare constă în depunerea unui instrument de aderare la depozitar.  +  Articolul 38Notificarea aplicării cu titlu provizoriuUn guvern semnatar care are intenţia de a ratifica, de a accepta sau de a aproba prezentul acord sau un guvern pentru care consiliul a stabilit condiţii de aderare, dar care nu a depus încă un instrument în acest scop, poate să notifice oricând depozitarului intenţia sa de a pune în aplicare prezentul acord cu titlu provizoriu, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale, fie de la data intrării lui în vigoare în conformitate cu art. 39, fie, în cazul în care este deja în vigoare, la o dată stabilită.  +  Articolul 39Intrarea în vigoare (1) Prezentul acord intră în vigoare cu titlu definitiv la 1 februarie 2008 sau la orice dată ulterioară, cu condiţia ca 12 guverne ale membrilor producători menţionaţi în anexa A la prezentul acord şi deţinând cel puţin 60% din totalul voturilor şi 10 guverne ale membrilor consumatori menţionaţi în anexa B şi însumând 60% din volumul total al importurilor de lemn tropical din anul de referinţă 2005 să semneze definitiv prezentul acord sau să îl ratifice, să îl accepte ori să îl aprobe în temeiul art. 36 alin. (2) sau al art. 37. (2) În cazul în care nu intră în vigoare cu titlu definitiv la 1 februarie 2008, prezentul acord intră în vigoare cu titlu provizoriu la aceeaşi dată sau la orice dată ulterioară dintr-un termen de 6 luni, cu condiţia ca 10 guverne ale membrilor producători menţionaţi în anexa A la prezentul acord şi deţinând cel puţin 50% din totalul voturilor şi 7 guverne ale membrilor consumatori menţionaţi în anexa B şi însumând 50% din volumul total al importurilor de lemn tropical din anul de referinţă 2005 să semneze definitiv prezentul acord sau să îl ratifice, să îl accepte ori să îl aprobe în temeiul art. 36 alin. (2) sau să notifice depozitarului, în temeiul art. 38, intenţia lor de a pune în aplicare prezentul acord cu titlu provizoriu. (3) În cazul în care condiţiile de intrare în vigoare prevăzute la alin. (1) sau la alin. (2) nu sunt îndeplinite la 1 septembrie 2008, secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite invită guvernele care au semnat definitiv prezentul acord sau care l-au ratificat, l-au acceptat ori l-au aprobat în temeiul art. 36 alin. (2) sau care au notificat depozitarului intenţia lor de a pune în aplicare prezentul acord cu titlu provizoriu să se reunească în cel mai scurt timp posibil pentru a decide punerea în aplicare a prezentului acord între ele cu titlu provizoriu sau cu titlu definitiv, în întregime ori parţial. Guvernele care decid punerea în aplicare a prezentului acord între ele cu titlu provizoriu se pot reuni periodic pentru a reexamina situaţia şi pentru a decide, eventual, intrarea în vigoare a prezentului acord între ele cu titlu definitiv. (4) În cazul unui guvern care nu a notificat depozitarului, în temeiul art. 38, intenţia sa de a aplica prezentul acord cu titlu provizoriu şi care depune instrumentul său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare după intrarea în vigoare a prezentului acord, prezentul acord intră în vigoare la data respectivei depuneri. (5) Directorul executiv al organizaţiei convoacă reuniunea consiliului în cel mai scurt timp posibil după data intrării în vigoare a prezentului acord.  +  Articolul 40Modificări (1) Prin vot special, în conformitate cu art. 12, consiliul poate să propună membrilor modificări ale prezentului acord. (2) Consiliul fixează data până la care membrii trebuie să notifice depozitarului faptul că acceptă modificarea. (3) O modificare intră în vigoare la 90 de zile de la data la care depozitarul a primit notificări de acceptare de la membri reprezentând cel puţin două treimi dintre membrii producători şi însumând cel puţin 75% din totalul voturilor membrilor producători, precum şi de la cel puţin două treimi dintre membrii consumatori, însumând cel puţin 75% din totalul voturilor membrilor consumatori. (4) După data la care depozitarul informează consiliul că au fost îndeplinite toate condiţiile de intrare în vigoare a modificării şi fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (2) referitoare la data stabilită de consiliu, un membru poate încă să transmită depozitarului notificarea acceptării respectivei modificări, dar numai până la data la care acesta intră în vigoare. (5) Orice membru care nu a notificat acceptarea unei modificări până la data intrării sale în vigoare încetează să mai fie parte la prezentul acord începând cu data respectivă, cu excepţia cazului în care a dovedit consiliului că nu a fost posibil să obţină acceptul în timp util, ca urmare a unor dificultăţi legate de îndeplinirea procedurilor sale constituţionale sau instituţionale, şi consiliul decide să prelungească termenul de notificare a acceptării modificării de către membrul respectiv. Modificarea în cauză nu este obligatorie pentru membrul respectiv înainte ca acesta să notifice acceptarea acesteia. (6) Dacă cerinţele pentru intrarea în vigoare a modificării nu au fost respectate până la data stabilită de consiliu în conformitate cu alin. (2), modificarea este considerată retrasă.  +  Articolul 41Retragerea (1) Orice membru se poate retrage din prezentul acord în orice moment după intrarea în vigoare a acestuia. Membrul în cauză notifică în scris retragerea sa depozitarului şi, în acelaşi timp, informează consiliul cu privire la aceasta. (2) Retragerea produce efecte la 90 de zile de la data primirii notificării de către depozitar. (3) Obligaţiile financiare ale unui membru faţă de organizaţie, rezultate în temeiul prezentului acord, nu încetează ca urmare a retragerii membrului în cauză.  +  Articolul 42ExcludereaÎn cazul în care decide că un membru nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul prezentului acord şi că această abatere afectează în mod serios funcţionarea acordului, consiliul poate să excludă membrul în cauză din prezentul acord, prin vot special, în conformitate cu art. 12. Consiliul notifică imediat această decizie depozitarului. Respectivul membru încetează să mai fie parte la prezentul acord la 6 luni de la data deciziei consiliului.  +  Articolul 43Lichidarea conturilor membrilor care se retrag, care sunt excluşi sau care nu sunt în măsură să accepte un amendament (1) Consiliul procedează la lichidarea conturilor unui membru care încetează să mai fie parte la prezentul acord în următoarele cazuri: a) neacceptarea unui amendament la prezentul acord în conformitate cu art. 40; b) retragerea din prezentul acord în conformitate cu art. 41; sau c) excluderea din prezentul acord în conformitate cu art. 42. (2) Consiliul păstrează toate contribuţiile obligatorii sau voluntare pe care un membru care încetează a mai fi parte la prezentul acord le-a vărsat în conturile financiare instituite în temeiul art. 18. (3) Un membru care a încetat să mai fie parte la prezentul acord nu are dreptul la nicio parte din veniturile încasate din lichidarea organizaţiei şi la nicio parte din celelalte active. De asemenea, membrul în cauză nu este obligat la plata niciunei părţi a unui eventual deficit al organizaţiei înregistrat la încetarea prezentului acord.  +  Articolul 44Durata, prelungirea şi rezilierea (1) Prezentul acord rămâne în vigoare pentru o perioadă de 10 ani de la data intrării sale în vigoare, cu excepţia cazului în care consiliul, prin vot special în conformitate cu art. 12, decide prelungirea, renegocierea sau rezilierea acordului conform dispoziţiilor prezentului articol. (2) Prin vot special în conformitate cu art. 12, consiliul poate să decidă prelungirea prezentului acord pentru două perioade, şi anume o perioadă iniţială de 5 ani şi o perioadă suplimentară de 3 ani. (3) În cazul în care, înainte de expirarea perioadei de 10 ani menţionate la alin. (1) sau, după caz, înainte de expirarea unei perioade de prelungire prevăzute la alin. (2), noul acord destinat să înlocuiască prezentul acord a fost negociat, dar nu a intrat încă în vigoare cu titlu definitiv sau provizoriu, consiliul poate, hotărând prin vot special, în conformitate cu art. 12, să prelungească prezentul acord până la intrarea în vigoare cu titlu provizoriu sau definitiv a noului acord. (4) În cazul în care noul acord este negociat şi intră în vigoare în timpul unei perioade de prelungire a prezentului acord în temeiul alin. (2) sau al alin. (3), prezentul acord, astfel cum a fost prelungit, este reziliat la data intrării în vigoare a noului acord. (5) Prin vot special, în conformitate cu art. 12, consiliul poate să decidă în orice moment rezilierea prezentului acord începând de la o dată pe care o stabileşte. (6) Fără să aducă atingere încetării prezentului acord, consiliul continuă să existe pentru o perioadă de cel mult 18 luni, având sarcina lichidării organizaţiei, inclusiv a conturilor acesteia, şi, sub rezerva deciziilor corespunzătoare adoptate prin vot special în conformitate cu art. 12, deţine în această perioadă toate atribuţiile şi funcţiile necesare în vederea îndeplinirii acestei sarcini. (7) Consiliul notifică depozitarului orice decizie adoptată în temeiul prezentului articol.  +  Articolul 45RezerveNiciuna dintre dispoziţiile prezentului acord nu poate face obiectul unor rezerve.  +  Articolul 46Dispoziţii suplimentare şi tranzitorii (1) Prezentul acord succede Acordului internaţional privind esenţele de lemn tropical din 1994. (2) Toate actele adoptate de organizaţie sau de organismele sale ori în numele lor în temeiul Acordului internaţional privind esenţele de lemn tropical din 1983 şi/sau al acordului similar din 1994, care produc efecte la data intrării în vigoare a prezentului acord şi care nu prevăd expirarea lor la această dată, continuă să producă efecte, cu excepţia cazului în care sunt modificate în temeiul dispoziţiilor prezentului acord.Adoptat la Geneva la 27 ianuarie 2006, textele prezentului acord în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă şi spaniolă fiind autentice în egală măsură.  +  Anexa A Lista guvernelor care au participat la ConferinţaOrganizaţiei Naţiunilor Unite pentru negocierea unuiacord care să succeadă Acordului internaţional privindesenţele de lemn tropical din 1994, care sunt potenţialimembri producători, în conformitate cu art. 2 ("Definiţii"),şi distribuţia indicativă a voturilor în conformitatecu art. 10 ("Repartizarea voturilor")
  Membri Total voturi
  AFRICA 249
  Angola 18
  Benin 17
  Camerun (*) 18
  Republica Centrafricană (*) 18
  Coasta de Fildeş (*) 18
  Republica Democratică Congo (*) 18
  Gabon (*) 18
  Ghana (*) 18
  Liberia (*) 18
  Madagascar 18
  Nigeria (*) 18
  Republica Congo (*) 18
  Ruanda 17
  Togo (*) 17
  ASIA-PACIFIC 389
  Cambodgia (*) 15
  Fiji (*) 14
  India (*) 22
  Indonezia (*) 131
  Malaysia (*) 105
  Myanmar (*) 33
  Papua Noua Guinee (*) 25
  Filipine (*) 14
  Thailanda (*) 16
  Vanuatu (*) 14
  AMERICA LATINĂ ŞI REGIUNEA CARAIBELOR 362
  Barbados 7
  Bolivia (*) 19
  Brazilia (*) 157
  Columbia (*) 19
  Costa Rica 7
  Republica Dominicană 7
  Ecuador (*) 11
  Guatemala (*) 8
  Guyana (*) 12
  Haiti 7
  Honduras (*) 8
  Mexic (*) 15
  Nicaragua 8
  Panama (*) 8
  Paraguay 10
  Peru (*) 24
  Surinam (*) 10
  Trinidad şi Tobago (*) 7
  Venezuela (*) 18
  Total: 1.000
  ---------
      (*) Membru al Acordului internaţional privind esenţele
  de lemn tropical din 1994.
   +  Anexa B Lista guvernelor care au participat la ConferinţaOrganizaţiei Naţiunilor Unite pentru negociereaunui acord care să succeadă Acordului internaţionalprivind esenţele de lemn tropical din 1994 şi caresunt potenţiali membri consumatori, în conformitatecu art. 2 ("Definiţii")AlbaniaAlgeriaAustralia (*)Canada (*)China (*)Egipt (*)Comunitatea Europeană (*)Austria (*)Belgia (*)Republica CehăEstoniaFinlanda (*)Franţa (*)Germania (*)Grecia (*)Irlanda (*)Italia (*)LituaniaLuxemburg (*)Ţările de Jos (*)PoloniaPortugalia (*)SlovaciaSpania (*)Suedia (*)Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (*)Republica Islamică IranIrakJaponia (*)LesothoJamahiria Arabă LibianăMarocNepal (*)Noua Zeelandă (*)Norvegia (*)Republica Coreea (*)Elveţia (*)Statele Unite ale Americii (*)----------(*) Membru al Acordului internaţional privind esenţele de lemn tropical din 1994.-------