HOTĂRÂRE nr. 1.313 din 4 noiembrie 2009privind modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 11 noiembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IÎn anexa la Hotărârea Guvernului nr. 148/2007 privind înscrierea unor monumente de for public în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 20 februarie 2007, la nr. crt. 1 și 2, coloana "Valoarea de inventar - lei -" se modifică și va avea următorul cuprins:1. "400.000 lei";2. "2.250.000 lei".  +  Articolul IIÎn anexa la Hotărârea Guvernului nr. 29/2008 privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2008, la nr. crt. 1 și 2, coloana "Valoarea de inventar - lei -" se modifică și va avea următorul cuprins:1. "400.000 lei";2. "2.250.000 lei".  +  Articolul IIIPe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național,
  Theodor Paleologu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 4 noiembrie 2009.Nr. 1.313.------