LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează:a) reorganizarea unor autorități și instituții publice;b) măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar;c) condițiile exercitării cumulului pensiei din sistemul public de pensii și sistemele neintegrate sistemului public cu veniturile salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activități profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau pe baza actului de numire în funcție, în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și în cadrul regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar;d) măsuri privind disciplina financiar-bugetară la nivelul regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, al societăților comerciale la care statul sau unitățile administrativteritoriale au calitatea de acționar unic ori majoritar, precum și al filialelor acestora;e) măsuri pentru susținerea mediului de afaceri în scopul depășirii dificultăților financiare și relansării circuitului comercial.  +  Articolul 2Măsurile instituite de prezenta lege au caracter excepțional și urmăresc reducerea efectelor crizei economice și îndeplinirea obligațiilor ce rezultă din Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, încheiat la București și Bruxelles la data de 23 iunie 2009, și din Acordul stand-by încheiat între România și Fondul Monetar Internațional.  +  Capitolul II Măsuri de reorganizare a unor autorități și instituții publice  +  Articolul 3Reorganizarea se realizează prin una dintre următoarele modalități:a) desființarea autorității sau instituției publice, ca urmare a comasării prin absorbție, și preluarea activității acesteia de către o altă autoritate sau instituție publică existentă;b) desființarea autorității sau instituției publice, ca urmare a comasării prin absorbție, și preluarea activității acesteia de către un compartiment nou-înființat în cadrul altor autorități sau instituții publice;c) desființarea autorităților sau instituțiilor publice, ca urmare a comasării prin fuziune, și constituirea unei noi persoane juridice;d) desființarea unei autorități sau instituții publice, ca urmare a divizării, și preluarea activității acesteia de către două sau mai multe entități existente ori care iau astfel ființă;e) reducerea de posturi din cadrul autorităților sau instituțiilor publice;f) schimbarea regimului de finanțare a unor autorități sau instituții publice, prin virarea veniturilor încasate la bugetul de stat și finanțarea cheltuielilor de la bugetul de stat.  +  Articolul 4(1) Autoritățile și instituțiile publice înființate prin lege, ordonanță de urgență a Guvernului sau ordonanță a Guvernului, supuse reorganizării potrivit prezentei legi, precum și modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Autoritățile și instituțiile publice înființate prin hotărâre a Guvernului, supuse reorganizării potrivit prezentei legi, precum și modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5(1) Înființarea, organizarea și funcționarea, atribuțiile structurilor sau, după caz, ale entităților rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, precum și alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare se reglementează prin hotărâre a Guvernului.(2) Desființarea, realizată prin prezenta lege, a autorităților sau instituțiilor publice prevăzute în anexa nr. 1 va produce efecte la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind înființarea noii entități rezultate din reorganizare.(3) Desființarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexa nr. 2 se va realiza prin hotărârea Guvernului de înființare a noii entități rezultate din reorganizare.(4) În situația în care, prin reorganizare, autoritatea sau instituția publică se desființează și activitățile sunt preluate de o autoritate ori instituție publică existentă, actul normativ privind organizarea și funcționarea acesteia din urmă se modifică în mod corespunzător.(5) Actele normative prevăzute la alin. (1)-(4) se supun spre aprobare Guvernului în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Acestea vor reglementa și situația patrimoniului autorităților și instituțiilor publice reorganizate, precum și, după caz, a entităților aflate în subordinea acestora.  +  Articolul 6(1) Personalul autorităților și instituțiilor publice care se desființează în urma reorganizării se preia de autoritățile și instituțiile publice la care trece activitatea acestora.(2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptați polițiștii din cadrul structurii înființate în Inspectoratul General al Poliției Române, ca urmare a reorganizării Agenției Naționale Antidrog, potrivit dispozițiilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor.(3) Personalul instituțiilor desființate va fi încadrat în limita posturilor aprobate pentru instituția care preia activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcții din cadrul autorității sau instituției publice.(4) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat și pe noile funcții din instituția care îl preia, precum și stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcții.(5) Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, ca urmare a reorganizării potrivit prezentei legi, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte și a prevederilor legale privind protecția socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea autorității ori instituției publice și reprezentanții salariaților sau, după caz, ai sindicatelor, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4).(6) În absența criteriilor stabilite potrivit alin. (5), la aplicarea măsurii de încetare a raporturilor de muncă sau, după caz, de serviciu, se vor avea în vedere următoarele criterii minimale:a) dacă sunt îndeplinite condițiile de pensionare, prevăzute de lege;b) calificativul obținut la ultima evaluare a performanțelor profesionale individuale, realizată în condițiile legii;c) existența unor sancțiuni disciplinare, aplicate în condițiile legii;d) măsura să afecteze mai întâi persoanele care nu au copii în întreținere;e) dacă măsura ar afecta 2 soți care lucrează în aceeași unitate, desfacerea contractului de muncă sau, după caz, a raportului de serviciu al soțului care are venitul cel mai mic;f) măsura să afecteze în ultimul rând familiile monoparentale care au în îngrijire copii, întreținătorii de familie, precum și salariații bărbați sau femei care au cel mult 5 ani până la îndeplinirea condițiilor de pensionare;g) alte criterii stabilite de legi speciale, dacă este cazul.  +  Articolul 7(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, veniturile obținute de autoritățile și instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, care sunt reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 și 2, se fac venit la bugetul de stat.(2) Disponibilitățile în lei și în valută ale autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, se virează integral la bugetul de stat, potrivit mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Restituirile de sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice prevăzute la alin. (1) se efectuează de la bugetul de stat conform procedurii de restituire prevăzute de normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.(4) În situația autorităților prevăzute la alin. (1), reorganizate în cadrul aceluiași ordonator principal de credite, se abilitează Ministerul Finanțelor Publice să îi suplimenteze în mod corespunzător bugetul la propunerea acestuia.  +  Articolul 8(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, sumele aferente subvențiilor primite și neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei legi se virează integral la bugetul de stat de către autoritățile și instituțiile publice reorganizate, fără a se mai regulariza cu bugetul de stat la sfârșitul anului.(2) Cu creditele bugetare neutilizate, aferente instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul de stat, care se reorganizează în subordinea sau în structura altor ordonatori de credite, se suplimentează bugetul ordonatorului principal de credite care preia finanțarea acestora.(3) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificări în volumul și în structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor provenite din credite externe, după caz, precum și modificări în bugetele ordonatorilor principali de credite, la propunerea acestora, în baza protocoalelor de predare-preluare, modificări ce decurg din aplicarea măsurilor de reorganizare a autorităților și instituțiilor publice prevăzute de prezenta lege.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările prevăzute la alin. (3) și să le introducă în bugetele lor și în anexele la acestea.(5) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 5 și cuprind creditele bugetare rămase neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei legi, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea.(6) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (3), finanțarea autorităților și instituțiilor publice reorganizate se va asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite care preiau activitatea și personalul acestora, în limita creditelor bugetare deschise și repartizate.  +  Articolul 9Până la data de 31 decembrie 2009, Trezoreria Statului transferă într-un cont distinct de venituri bugetare sumele achitate în conturile de disponibilități deschise pe numele instituțiilor și autorităților care se reorganizează în condițiile prevăzute de prezenta lege.  +  Capitolul III Măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar  +  Articolul 10(1) În vederea încadrării în constrângerile bugetare determinate de situația de criză economică, în perioada octombrie-decembrie 2009, conducătorii autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare, au obligația de a diminua cheltuielile de personal, în medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia dintre următoarele măsuri:a) să acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestuia, zile libere fără plată pentru o perioadă de până la 10 zile lucrătoare;b) să reducă programul de lucru;c) să dispună o măsură ce combină alternativele prevăzute la lit. a) și b);d) altă măsură cu efect echivalent.(2) Cu respectarea prevederilor alin. (1), autoritățile și instituțiile publice au obligația de a-și organiza activitatea astfel încât să asigure continuitatea serviciilor de interes public.(3) Modalitatea de aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se stabilește cu acordul salariatului, după consultarea organizațiilor sindicale sau, după caz, a reprezentanților salariaților.(4) În lipsa acordului sau în cazul în care, ca urmare a opțiunii exprimate de salariat, nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul și numărul de zile libere, precum și reducerea programului se stabilesc de conducătorul instituției publice, astfel încât să nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere într-o lună, iar diminuarea salariului să nu depășească nivelul prevăzut la alin. (1).(5) Angajatorul nu poate acorda zilele libere prevăzute la alin. (1) în zilele de sărbătoare legală.(6) Zilele libere sau, după caz, reducerea programului de lucru prevăzute la alin. (1) și la alin. (3)-(5) nu afectează durata concediului de odihnă anual și sunt asimilate unei perioade de activitate, inclusiv în specialitate, efectivă. Salariatul beneficiază în această perioadă de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decât cele salariale.(7) Pentru personalul militar din instituțiile din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, măsura prevăzută la alin. (1) lit. a) se aplică pentru un număr de până la 14 zile calendaristice.  +  Articolul 11Prin derogare de la prevederile art. 119 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, de la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite acordate până la data de 31 decembrie 2010, pentru activitatea prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal în cursul anului 2009, și până la data de 31 martie 2011, pentru activitatea suplimentară prestată în anul 2010.  +  Articolul 12De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizația prevăzută la art. 8 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2007, cu modificările și completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizația lunară a președintelui Comisiei Naționale de Prognoză.  +  Articolul 13De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizația prevăzută la art. 61 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizația secretarului de stat, în lunile în care au loc ședințe ale comisiei. Indemnizația se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 14De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizația prevăzută la art. 5 alin. (7) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizația secretarului de stat.  +  Articolul 15De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizația prevăzută la art. 13 alin. (9) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările și completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizația președintelui consiliului județean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului București.  +  Articolul 16Prima de care beneficiază angajații la plecarea în concediu, aferentă anului 2009, poate fi plătită de ordonatorii de credite ai autorităților și instituțiilor publice până la data de 31 ianuarie 2010, indiferent de data la care aceasta a fost solicitată.  +  Capitolul IV Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare  +  Articolul 17(1) Beneficiarii dreptului la pensie aparținând atât sistemului public de pensii, cât și sistemelor neintegrate sistemului public care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activități pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire, potrivit legii, în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și în cadrul regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, pot cumula pensia netă cu veniturile astfel realizate, dacă nivelul acesteia nu depășește nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile persoanelor care:a) la data intrării în vigoare a prezentului capitol sunt pensionari cumularzi;b) după data intrării în vigoare a prezentului capitol devin pensionari cumularzi.  +  Articolul 18(1) Pensionarii prevăzuți la art. 17 alin. (2) lit. a) care desfășoară activități profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în funcție au obligația ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, să își exprime în scris opțiunea între suspendarea plății pensiei pe durata exercitării activității și încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcție, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depășește nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.(2) Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b) au obligația ca, în termen de 15 zile de la data survenirii situației de cumul, să își exprime în scris opțiunea între suspendarea plății pensiei pe durata exercitării activității și încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcție, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depășește nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 19(1) În situația persoanelor care beneficiază, prin cumul, de pensie/pensii stabilită/stabilite atât în sistemul public cât și/sau în sisteme neintegrate sistemului public de pensii, la determinarea plafonului stabilit la art. 17 alin. (1) se are în vedere venitul cumulat din acestea.(2) Dacă nivelul pensiilor nete cumulate se situează sub nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat acesta va putea fi cumulat cu veniturile realizate din exercitarea unei activități pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în funcție, potrivit legii, în cadrul entităților prevăzute la art. 17 alin. (1).(3) În cazul în care nivelul venitului realizat din pensiile nete cumulate este mai mare decât nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, persoana are obligația de a-și exprima opțiunea, în scris, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, cu privire la menținerea în plată a pensiei față de cuantumul căreia, potrivit art. 17, este permis cumulul.(4) Prevederile alin. (3) se aplică și persoanelor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b), acestea având obligația de a-și exprima opțiunea în termen de 15 zile de la data survenirii situației de imposibilitate a exercitării cumulului.  +  Articolul 20Neîndeplinirea obligației privind exprimarea opțiunii în termenul prevăzut la art. 18 și la art. 19 alin. (3) și (4) constituie cauză de încetare de drept a raporturilor de muncă stabilite în baza contractului individual de muncă sau a actului de numire în funcție, precum și a raporturilor de serviciu.  +  Articolul 21În cazul în care opțiunea este exprimată în termenul prevăzut la art. 18 și la art. 19 alin. (3) și (4), plata pensiei/pensiilor se suspendă începând cu luna următoare celei în care a fost exprimată opțiunea pentru continuarea activității.  +  Articolul 22Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie se recuperează de la pensionari, cu respectarea termenului general de prescripție.  +  Articolul 23(1) Angajatorul are obligația de a lua măsurile necesare constatării cazurilor prevăzute la art. 18 și la art. 19 alin. (3) și (4).(2) Încălcarea de către angajator a prevederilor alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.(3) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoanele împuternicite din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă.  +  Articolul 24Contravențiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 25Prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător și beneficiarilor de pensie de serviciu stabilită prin legi speciale.  +  Articolul 26În aplicarea prevederilor cap. IV, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale elaborează instrucțiuni până la data intrării în vigoare a acestuia, respectiv în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul V Măsuri privind disciplina financiar-bugetară la nivelul unor operatori economici  +  Articolul 27(1) Anual, prin legea bugetului de stat, se stabilesc și obiectivele de politică salarială ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, ale societăților comerciale la care statul ori unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de acționar unic sau majoritar, precum și ale filialelor acestora, denumite în continuare operatori economici.(2) Reprezentanții statului, respectiv ai autorităților administrativ-teritoriale sunt mandatați să pună în aplicare politica salarială stabilită potrivit alin. (1) în cadrul organelor de administrare și de conducere ale operatorilor economici.  +  Articolul 28(1) Operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, bugetul de venituri și cheltuieli organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, coordonarea, sub autoritatea cărora funcționează sau în al căror portofoliu se află, în termen de 10 zile de la aprobarea bugetului de stat, potrivit legii.(2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) constituie cauză de diminuare a remunerației directorului operatorului economic, în condițiile art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, sau, după caz, constituie cauză de reziliere a contractului de mandat, potrivit clauzelor stipulate în acesta.(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică operatorilor economici cu capital majoritar de stat sau aparținând unităților administrativteritoriale ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată.  +  Articolul 29(1) Organele administrației publice centrale sau, după caz, locale care au în subordine, coordonare, sub autoritate sau în portofoliu operatori economici au obligația ca, în termen de 5 zile de la primirea bugetelor de venituri și cheltuieli, să elaboreze documentația necesară aprobării, în condițiile legii, a acestora.(2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) de către funcționarul desemnat să elaboreze documentația necesară aprobării constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit legii.  +  Articolul 30Contractele colective de muncă se negociază, în condițiile legii, după aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici, în limitele și în condițiile stabilite prin bugete.  +  Articolul 31Dispozițiile prezentului capitol nu se aplică societăților financiar-bancare și de asigurări și Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A.  +  Capitolul VI Măsuri pentru susținerea mediului de afaceri în scopul depășirii dificultăților financiare și relansării circuitului comercial  +  Articolul 32După articolul 19^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 19^2, cu următorul cuprins:Scutirea de impozit a profitului reinvestitArt. 19^2. (1) Profitul investit în producția și/sau achiziția de echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru), astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, folosite în scopul obținerii de venituri impozabile, este scutit de impozit.(2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezintă soldul contului de profit și pierdere, respectiv profitul contabil cumulat de la începutul anului, utilizat în acest scop în anul efectuării investiției. Scutirea de impozit pe profit aferentă investițiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.(3) Pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2009, în aplicarea facilității se ia în considerare profitul contabil înregistrat începând cu data de 1 octombrie 2009 și investit în activele menționate la alin. (1) produse și/sau achiziționate după aceeași dată.(4) Pentru contribuabilii care au obligația de a plăti impozit pe profit trimestrial, în situația în care se efectuează investiții în trimestrele anterioare, din profitul contabil cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.(5) În cazul contribuabililor prevăzuți la art. 103 care devin plătitori de impozit pe profit în conformitate cu prevederile art. 107^1, pentru aplicarea facilității se ia în considerare profitul contabil cumulat de la începutul anului investit în activele menționate la alin. (1), produse și/sau achiziționate începând cu trimestrul în care aceștia au devenit plătitori de impozit pe profit. Pentru anul 2009 profitul contabil luat în considerare la aplicarea facilității este cel înregistrat după data de 1 octombrie 2009.(6) Scutirea se calculează trimestrial sau anual, după caz, iar suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit va fi repartizată cu prioritate pentru constituirea rezervelor până la concurența profitului contabil înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar. În cazul în care la sfârșitul exercițiului financiar se realizează pierdere contabilă nu se efectuează regularizarea profitului investit, iar contribuabilul nu este obligat să repartizeze suma profitului investit pentru constituirea rezervelor.(7) Pentru activele prevăzute la alin. (1) care se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acordă pentru lucrările realizate efectiv, în baza unor situații parțiale de lucrări, pentru investițiile puse în funcțiune parțial în anul respectiv.(8) Prevederile alin. (1) se aplică pentru activele considerate noi, în sensul că nu au fost anterior utilizate.(9) Contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (1) au obligația de a păstra în patrimoniu activele respective cel puțin o perioadă egală cu jumătate din durata lor normală de funcționare, stabilită potrivit Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. În cazul nerespectării acestei condiții, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit și se stabilesc majorări de întârziere, de la data aplicării facilității, potrivit legii. Nu intră sub incidența acestor prevederi activele transferate în cadrul operațiunilor de reorganizare în cazul în care societatea beneficiară preia rezerva aferentă profitului scutit, asumându-și astfel drepturile și obligațiile societății cedente, precum și activele înstrăinate în cadrul procedurii de lichidare/faliment, potrivit legii.(10) În cazul în care, ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1), impozitul pe profit este sub nivelul impozitului minim, contribuabilii sunt obligați la plata impozitului minim în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2).(11) Contribuabilii care aplică prevederile prezentului articol nu pot beneficia de prevederile art. 26^1 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.(12) Prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 și ale art. 24 alin. (5), valoarea fiscală, respectiv valoarea de intrare a activelor prevăzute la alin. (1) se determină prin scăderea din valoarea de producție și/sau de achiziție a sumei pentru care s-a aplicat facilitatea prevăzută la alin. (1).(13) Prevederile prezentului articol se aplică până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.  +  Capitolul VII Măsuri pentru stimularea înnoirii Parcului auto național, inclusiv a celui destinat lucrărilor agricole  +  Articolul 33(1) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2009, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Obiectivul prezentei ordonanțe de urgență îl constituie diminuarea poluării prin scoaterea din uz a autoturismelor și autoutilitarelor ușoare vechi, cu nivel de poluare ridicat, proprietate a persoanelor fizice și juridice române.2. La articolul 3, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) proprietar:1. orice persoană fizică având domiciliul sau reședința în România, care deține în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său, precum și moștenitorii săi;2. orice persoană juridică română, care deține în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său;3. La articolul 3, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) și j), cu următorul cuprins:i) primă de casare - parte din prețul de achiziție a unui autovehicul nou, suportată prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat;j) tichet valoric - document a cărui valoare nominală reprezintă echivalentul primei de casare.4. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Poate beneficia de tichete valorice în cuantum de 3.800 lei fiecare proprietarul definit la art. 3 lit. g), care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) a predat autovehiculul uzat spre casare unui operator economic autorizat, conform prevederilor legale, să desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din uz, obținând un certificat de distrugere și tichetul valoric;b) a radiat autovehiculul uzat.(2) În situația în care proprietarul prevăzut la art. 3 lit. g) dorește să achiziționeze un autovehicul nou, acesta se înscrie la un producător validat.(3) În varianta prevăzută la alin. (2) valoarea nominală a tichetelor se scade din prețul de achiziție al autovehiculului nou.5. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (2) și aplicarea sancțiunii se realizează de personal împuternicit din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.6. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Pentru ducerea la îndeplinire în anul 2009 a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se alocă de la Fondul pentru mediu suma de 228.000 mii lei.7. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:  +  Articolul 13Modelul, procedura de confecționare, eliberare și valabilitatea tichetelor valorice se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului și al ministrului finanțelor publice.(2) Persoanele înscrise în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național la data intrării în vigoare a prezentei legi și care nu au obținut certificatele de distrugere beneficiază de tichete valorice în condițiile prevăzute de aceasta.(3) Instrucțiunile privind modalitățile de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 16 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 34La articolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Metodologia de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național destinat persoanelor juridice se stabilește prin ghidul de finanțare aferent programului, care se elaborează de Administrația Fondului pentru Mediu și se aprobă prin ordin al ministrului mediului, cu respectarea legislației privind ajutorul de stat, Administrația Fondului pentru Mediu parcurgând toate procedurile în domeniul ajutorului de stat.  +  Articolul 35Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, denumită în continuare taxă, care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu și se gestionează de Administrația Fondului pentru Mediu.(2) Din sumele colectate potrivit prezentei ordonanțe de urgență se finanțează programe și proiecte pentru protecția mediului.2. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:"b) autovehiculele special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum și autovehiculele special modificate în scopul preluării și transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;".3. La articolul 3 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) autovehicule speciale a căror deplasare pe drumurile publice este în general limitată numai la și de la locul de muncă, ale căror motoare respectă normele privind poluarea chimică aplicabile mașinilor mobile nerutiere.4. La articolul 3, alineatele (3)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Excepția prevăzută la alin. (2) lit. b) se aplică numai pentru achiziționarea unui singur autovehicul în decurs de 5 ani și atunci când autovehiculul este în proprietatea persoanei cu handicap.(4) Modificările speciale aduse autovehiculelor se înscriu de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român» în cartea de identitate a vehiculului. Lista modificărilor speciale aduse autovehiculelor va fi aprobată prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate funcționa în regim automat nu intră în categoria celor exceptate de la plata taxei.  +  Articolul 36(1) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (3), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) întocmește bugetul de venituri și cheltuieli;c) analizează, selectează și finanțează programe și proiecte pentru protecția mediului, aprobate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență;2. La articolul 5, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Comitetul de avizare are următoarea componență:a) 2 reprezentanți din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului, împuterniciți prin ordin al ministrului;b) un reprezentant al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, împuternicit prin decizie a președintelui;c) 3 reprezentanți ai structurilor asociative ale administrației publice locale;d) câte un reprezentant din cadrul autorității publice centrale pentru finanțe, autorității publice centrale pentru economie, autorității publice centrale pentru transporturi, autorității publice centrale pentru dezvoltare regională, lucrări publice și locuințe, autorității publice centrale pentru sănătate publică, autorității publice centrale pentru agricultură, păduri și dezvoltare rurală, autorității publice centrale pentru întreprinderi mici și mijlocii, autorității publice centrale pentru administrație și interne, împuterniciți prin ordin al ministrului de resort;e) un reprezentant al confederației patronale din domeniul proiectului supus avizării, desemnat de aceasta;f) un reprezentant al organizațiilor neguvernamentale din domeniul protecției mediului, desemnat de acestea;g) președintele Administrației Fondului.................................................................................................(3) Comitetul de avizare analizează și aprobă prin vot proiectele ce urmează să fie finanțate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director.3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Comitetul director are următoarele atribuții:a) avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului;b) avizează și propune spre aprobare Comitetului de avizare proiectele selecționate pentru a fi finanțate din Fondul pentru mediu;c) aprobă situațiile financiare și conturile de execuție trimestriale și anuale, pe care le înaintează autorității publice centrale pentru protecția mediului;d) urmărește constituirea și gestionarea Fondului pentru mediu;e) urmărește implementarea proiectelor finanțate;f) aprobă raportul anual privind gestionarea Fondului pentru mediu, pe care îl face public, conform prevederilor legale;g) avizează ghidurile de finanțare aferente fiecărui program și proiect pentru protecția mediului.4. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru susținerea și realizarea proiectelor prioritare pentru protecția mediului.(2) Categoriile de proiecte eligibile pentru finanțare vizează îmbunătățirea performanței de mediu privind:a) prevenirea poluării;b) reducerea impactului asupra atmosferei, apei și solului;c) reducerea nivelurilor de zgomot;d) utilizarea de tehnologii curate;e) gestionarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, și închiderea depozitelor de deșeuri;f) protecția resurselor de apă, stațiilor de tratare, stațiilor de epurare pentru comunități locale;g) gospodărirea integrată a zonei costiere;h) conservarea biodiversității;i) administrarea ariilor naturale protejate;j) educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului;k) creșterea producției de energie din surse regenerabile;l) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;m) reconstrucția ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor;n) împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în condițiile legii, a terenurilor din fondul forestier național afectate de calamități naturale;o) închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;p) lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului;q) Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național;r) Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități;s) proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală și energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului;ș) proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, solară, biomasă, hidro;t) proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul natural;ț) proiecte de realizare a pistelor pentru bicicliști;u) Programul de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole autopropulsate;v) refacerea siturilor contaminate istoric, cu excepția celor reglementate prin legi speciale;x) reducerea riscului la fenomene hidrometeorologice periculoase, lucrări pentru elaborarea hărților de risc pentru bazine sau subbazine hidrografice;y) înlocuirea acoperișurilor din azbest.(3) Proiectele din categoriile prevăzute la alin. (2) aprobate în Comitetul de avizare sunt finanțate din Fondul pentru mediu prin una dintre următoarele modalități:a) susținerea financiară a proiectelor prin finanțare sau cofinanțare nerambursabilă;b) cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri comunitare și/sau alte fonduri internaționale.(4) Se acordă susținere financiară din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de unități administrativ-teritoriale, instituții publice, unități și instituții de învățământ, organizații neguvernamentale, composesorate, operatori economici, inclusiv ocoale silvice.(5) Analiza, selectarea, finanțarea, urmărirea și controlul implementării proiectelor se fac în conformitate cu prevederile ghidurilor de finanțare și ale actelor normative date în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția lucrărilor prevăzute la alin. (2) lit. o) și p).(6) Categoriile de lucrări care se pot finanța conform prevederilor alin. (2) lit. o) și p), precum și sumele destinate finanțării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.(7) Pentru achiziționarea lucrărilor prevăzute la alin. (2) lit. p) și a serviciilor aferente acestora se vor aplica prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice referitoare la situațiile de forță majoră.(8) Finanțarea proiectelor aprobate se realizează în baza contractelor de finanțare anuale sau multianuale.(9) Contractele de finanțare, împreună cu actele prin care se constituie garanții ale rambursării finanțării, constituie titluri executorii, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie.(10) Finanțarea din Fondul pentru mediu se face cu respectarea legislației privind ajutorul de stat, Administrația Fondului parcurgând toate procedurile în domeniul ajutorului de stat, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007, și legislației comunitare în domeniu.(11) Ajutoarele de stat individuale și schemele de ajutor de stat, atât cele exceptate de la obligația notificării, cât și cele supuse obligației de notificare, se instituie prin hotărâri ale Comitetului de avizare al Administrației Fondului.(12) Schemele de ajutor de minimis se aprobă prin dispoziție a președintelui Administrației Fondului.(13) Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeași destinație.5. Articolul 13^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13^1(1) Din sumele provenind din Fondul pentru mediu se finanțează programe și proiecte pentru protecția mediului, prevăzute la art. 13 alin. (2).(2) Beneficiari ai programelor și proiectelor prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. n) și q)-x) pot fi persoanele juridice prevăzute la art. 13 alin. (4), pentru proiectele prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. n), s), v) și y) beneficiari pot fi și persoanele fizice și asociațiile de proprietari, iar pentru proiectele prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. q), u) și v) beneficiari pot fi și persoanele fizice.(3) Metodologia de finanțare și categoriile de beneficiari pentru programele și proiectele pentru protecția mediului, prevăzute la art. 13 alin. (2), se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administrația Fondului și se aprobă prin ordin al ministrului mediului.(4) Prevederile art. 13 alin. (8)-(13) și ale art. 14 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.(2) Metodologia de calcul al contribuțiilor și taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j), p) și q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 14 iunie 2006, se modifică în mod corespunzător, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol.  +  Articolul 37Se instituie Programul de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole autopropulsate, denumit în continuare Program, în condițiile stabilite prin prezentul capitol.  +  Articolul 38Obiectivul prezentului capitol îl reprezintă diminuarea poluării prin scoaterea din uz a tractoarelor și mașinilor agricole autopropulsate vechi, cu perioadă de exploatare depășită, precum și creșterea productivității activității din agricultură.  +  Articolul 39În sensul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:1. Autoritate - Administrația Fondului pentru Mediu;2. tractor - vehicul cu motor, cu roți sau șenile, având cel puțin două axe, a cărui funcție principală rezultă din puterea sa de tracțiune și care este conceput pentru a tracta, împinge, purta sau acționa diverse utilaje și mașini interschimbabile utilizate în exploatările agricole ori forestiere sau pentru alte lucrări ori tractării remorcilor;3. tractor uzat - orice tractor, cu o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricației, care conține cumulativ următoarele componente esențiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, șasiul, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor vehiculului și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație;4. tractor nou - tractorul care nu a fost niciodată înmatriculat/înregistrat și care nu a fost utilizat potrivit destinației acestuia;5. mașină agricolă autopropulsată - vehicul cu motor, având cel puțin două axe, destinat din fabricație utilizării în agricultură;6. mașină agricolă autopropulsată uzată - orice mașină agricolă autopropulsată, cu o vechime de cel puțin 10 ani de la anul fabricației, care conține cumulativ următoarele componente esențiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, șasiul, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor vehiculului și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație;7. mașină agricolă autopropulsată nouă - mașină agricolă autopropulsată care nu a fost niciodată înregistrată și care nu a fost utilizată potrivit destinației acesteia;8. proprietar:a) orice persoană fizică cu domiciliul sau reședința în România, care deține în proprietate un tractor uzat sau o mașină agricolă autopropulsată uzată, înmatriculată/înregistrată pe numele său, precum și moștenitorii acestuia;b) orice persoană juridică română care deține în proprietate un tractor uzat sau o mașină agricolă autopropulsată uzată înregistrată pe numele său;9. primă de casare - parte din prețul de achiziție al unui tractor nou sau al unei mașini agricole autopropulsate noi, suportată prin modalitate nerambursabilă de către Autoritate, din Fondul pentru mediu, în schimbul predării spre casare a unui tractor uzat sau a unei mașini agricole autopropulsate uzate;10. producător - orice persoană juridică, producător, importator autorizat de tractoare și/sau mașini agricole autopropulsate noi sau distribuitor autorizat al acestora;11. producător validat - orice persoană juridică, producător, importator autorizat de tractoare sau distribuitor autorizat al acestora, căreia i-a fost aprobată cererea de înscriere în Program.  +  Articolul 40Orice persoană juridică, producător, importator sau distribuitor autorizat de tractoare, care dorește înscrierea în Programul prevăzut la art. 37, depune la Autoritate o documentație care va fi asimilată proiectelor de mediu, în sensul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 41(1) Autoritatea analizează documentația depusă și, prin structurile sale de decizie, aprobă cererile care îndeplinesc criteriile impuse pentru validare.(2) Autoritatea face publică lista producătorilor validați prin publicarea acesteia pe pagina de internet proprie.  +  Articolul 42(1) Cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fără ca acesta să depășească:a) pentru persoana fizică 50% din prețul de achiziție al tractorului nou sau al mașinii agricole autopropulsate noi;b) pentru persoana juridică 40% din prețul de achiziție fără TVA al tractorului nou sau al mașinii agricole autopropulsate noi.(2) Poate beneficia de prima de casare orice proprietar al unui tractor uzat sau al unei mașini agricole autopropulsate uzate, care întrunește cumulativ următoarele condiții:a) s-a înscris la un producător validat pentru achiziționarea unui tractor nou sau a unei mașini agricole autopropulsate noi;b) a predat tractorul uzat sau mașina agricolă autopropulsată uzată spre casare unui operator economic autorizat conform prevederilor legale să desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din uz, obținând un certificat de distrugere;c) a radiat tractorul uzat sau mașina agricolă autopropulsată uzată;d) achiziționează un tractor nou sau o mașină agricolă autopropulsată nouă de la producătorul validat la care s-a înscris.  +  Articolul 43Suma prevăzută la art. 42 se va scădea din prețul de achiziție al unui tractor nou sau al unei mașini agricole autopropulsate noi.  +  Articolul 44(1) Se interzic omologarea pentru circulație și reînmatricularea sau, după caz, reînregistrarea ori folosirea ulterioară a tractoarelor și mașinilor agricole autopropulsate uzate, predate spre casare conform prevederilor art. 42, sau reutilizarea caroseriei, a șasiului ori a motorului acestora.(2) Comercializarea ulterioară a tractoarelor și mașinilor agricole autopropulsate uzate sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, a șasiului ori a motorului acestora de către operatorii economici autorizați, prevăzuți la art. 42 alin. (2) lit. b), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.(3) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (2) și aplicarea sancțiunilor se realizează de personalul împuternicit din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 45Contravențiilor prevăzute la art. 44 alin. (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 46Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului capitol se alocă anual din Fondul pentru mediu fonduri în limita sumei aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului.  +  Articolul 47Metodologia de finanțare și categoriile de beneficiari pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole autopropulsate se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent programului, care se elaborează de Administrația Fondului și se aprobă prin ordin al ministrului mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Capitolul VIII Măsuri pentru facilitarea accesului la finanțarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol și alimentar  +  Articolul 48(1) Anual, din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale se alocă fondurile necesare garantării finanțărilor, acordate potrivit legii, de către instituțiile finanțatoare fermierilor și procesatorilor de produse agricole pentru finanțarea capitalului de lucru.(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, conform prevederilor alin. (1), alocă fondurile necesare fondurilor de garantare. Alocarea fondurilor se face în raport cu gradul de utilizare a celor acordate anterior.(3) Acordarea fondurilor se efectuează în baza convențiilor încheiate între Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și fondurile de garantare.(4) În înțelesul prezentului capitol, prin fond de garantare se înțelege instituția financiară nebancară care are în obiectul de activitate emiterea de garanții și asumarea de angajamente de garantare, înscrisă în registrele Băncii Naționale a României, conform legii.  +  Articolul 49Fondurile alocate și dobânzile aferente acestora se evidențiază distinct în înregistrările contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate împrumuturi subordonate, așa cum sunt definite de reglementările contabile ale Băncii Naționale a României.  +  Articolul 50Dobânda încasată de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea în depozite bancare și/sau titluri de trezorerie a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, conform art. 48, reîntregește suma alocată fondurilor de garantare în vederea garantării finanțărilor pentru fermieri și procesatori de produse agricole.  +  Articolul 51Fondurile alocate și dobânzile aferente acestora sunt utilizate de fondurile de garantare pentru:a) constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de până la 5 ori;b) acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanțiile acordate pe seama acestor sume, prin plata valorii garanției, în cazul contractelor de garantare executate de instituțiile finanțatoare pentru împrumutații care nu își îndeplinesc obligațiile asumate prin contractele de credit.  +  Articolul 52(1) Beneficiarii garanțiilor acordate de fondurile de garantare, în calitate de fermieri sau procesatori de produse agricole, sunt:a) societăți comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) asociații agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, și Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare;c) persoane fizice autorizate și asociații de fermieri, constituite conform legii.(2) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) trebuie să se încadreze în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv să aibă mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă care să nu depășească echivalentul în lei a 50 milioane euro sau un rezultat anual al bilanțului contabil care să nu depășească echivalentul în lei a 43 milioane euro. Calculul cifrei de afaceri și al numărului de salariați se face ținându-se cont de statutul întreprinderii, respectiv întreprindere autonomă, legată sau parteneră, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care a preluat prevederile anexei la Recomandarea (CE) din 6 mai 2003 privind definiția microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L124 din 20 mai 2003.  +  Articolul 53Fondurile de garantare acordă garanții beneficiarilor prevăzuți la art. 52, care îndeplinesc condițiile prevăzute în Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C155/02, denumită în continuare Comunicarea Comisiei, respectiv:a) beneficiarii nu se află în dificultate financiară conform definiției "firmei în dificultate" menționată în secțiunea 2.1 din Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 244, 01/10/2004;b) garanția este legată de o tranzacție financiară specifică, respectiv finanțarea acordată de o instituție finanțatoare, de o sumă maximă fixată și o durată limitată;c) garanția acoperă maximum 80% din valoarea finanțării acordate de către instituțiile finanțatoare. În acest sens, fondurile de garantare au în vedere următoarele aspecte:– atunci când valoarea finanțării scade în timp, suma garantată trebuie să descrească în mod proporțional, astfel încât, în orice moment, garanția să nu acopere mai mult de 80% din valoarea finanțării;– pierderile trebuie suportate proporțional și în același mod de către instituțiile finanțatoare și de către fondurile de garantare;d) beneficiarul plătește anual un comision de garantare calculat pe baza ratingului atribuit de instituția finanțatoare în funcție de suma efectiv garantată.  +  Articolul 54Comisioanele de garantare practicate de fondurile de garantare sunt cele stabilite conform pct. 3.3 din Comunicarea Comisiei și datorate de instituțiile finanțatoare pentru garanțiile emise în favoarea beneficiarilor prevăzuți la art. 52 sunt venituri ale fondurilor de garantare.  +  Articolul 55În situația în care plățile efectuate de fondurile de garantare, ca urmare a executării de către instituțiile finanțatoare a contractelor de garantare, depășesc nivelul sumelor alocate fondurilor de garantare și al dobânzilor acumulate, diferența se acoperă din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 56În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Guvernul adoptă, prin hotărâre, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentului capitol.  +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 57De la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii și denumiri se înlocuiesc după cum urmează:a) sintagmele "Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor" și "Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor" se înlocuiesc cu sintagma "Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date";b) sintagma "Institutul Național de Administrație" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Națională a Funcționarilor Publici";c) sintagmele "Administrația Națională a Rezervelor de Stat" și "Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale" se înlocuiesc cu sintagma "Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale";d) sintagma "directorul general al Arhivelor Naționale" se înlocuiește cu sintagma "directorul Arhivelor Naționale";e) sintagma "directorii direcțiilor județene ale Arhivelor Naționale" se înlocuiește cu sintagma "șefii serviciilor județene ale Arhivelor Naționale";f) sintagma "direcțiile județene ale Arhivelor Naționale" se înlocuiește cu sintagma "serviciile județene ale Arhivelor Naționale", respectiv sintagma "Direcția Municipiului București a Arhivelor Naționale" se înlocuiește cu sintagma "Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale";g) în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare, termenul "Inspectorat" se înlocuiește cu termenul "Direcția";h) în cuprinsul Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003, termenul "Oficiu" se înlocuiește cu sintagma "Administrația Națională";i) sintagma "Oficiul Național al Monumentelor Istorice" și sintagma "Institutul Național al Monumentelor Istorice" se înlocuiesc cu sintagma "Institutul Național al Patrimoniului";j) la art. 17 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006, cu completările ulterioare, sintagma "Institutul de Memorie Culturală" se înlocuiește cu sintagma "Centrul de Pregătire Profesională în Cultură";k) sintagma "Centrul European de Cultură Sinaia" se înlocuiește cu sintagma "Centrul de Pregătire Profesională în Cultură";l) sintagma "Centrul de Consultanță pentru Programe Culturale Europene" și sintagma "Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii" se înlocuiesc cu sintagma "Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii";m) în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea și monitorizarea activităților nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 9 mai 2005, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Agenția Nucleară" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive";n) în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 2 mai 2007, sintagma "Agenția Națională pentru Deșeuri Radioactive" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive";o) sintagma "Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar" se înlocuiește cu sintagma "Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București";p) în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Mediului";q) în cuprinsul Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 244/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007, sintagmele "Oficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri" și "Oficiul Național al Viei și Vinului" se înlocuiesc cu sintagma "Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole";r) în cuprinsul Legii calului nr. 389/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Autoritatea Hipică Națională" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie";s) sintagma "Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială" se înlocuiește cu sintagma "Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială";ș) sintagma "Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului" se înlocuiește cu sintagma "Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc";t) sintagma "Agenția Română pentru Investiții Străine" se înlocuiește cu sintagma "Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine".  +  Articolul 58Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor care revin Guvernului privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, se înființează prin hotărâre a Guvernului, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, denumită în continuare Administrația Națională.2. La articolul 46, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) La nivelul județului și al municipiului București, atribuțiile în acest domeniu sunt îndeplinite prin intermediul structurilor teritoriale pentru probleme speciale, fără personalitate juridică, care sprijină autoritățile administrației publice locale, potrivit legii, în vederea mobilizării operatorilor economici și a instituțiilor publice.  +  Articolul 59Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele 2 și 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:Rezervele de stat fac parte din domeniul privat al statului și se administrează de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, care se înființează prin hotărâre a Guvernului în subordinea Ministerului Administrației și Internelor.Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, care are calitatea de ordonator de credite.2. La articolul 1^1, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:"f) stoc intangibil - cantitatea de produs din cadrul stocului rezervă de stat asimilată rezervelor de mobilizare pe timp de pace;".3. La articolul 3, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:Produsele la care se stabilesc stocuri intangibile, precum și nivelurile acestora se stabilesc de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.4. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Numărul unităților teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, înființarea, desființarea, reorganizarea, precum și amplasarea acestora se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.5. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Organizarea, funcționarea și administrarea rezervelor de stat în condițiile prezentei legi se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 60Alineatul 1 al articolului 3 din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:Administrarea, supravegherea și protecția specială a Fondului Arhivistic Național al României se realizează de către Arhivele Naționale, care se înființează prin hotărâre a Guvernului, la nivel de direcție, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor.  +  Articolul 61Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Directorul general este ordonator de credite și reprezintă Agenția Națională pe plan intern și internațional. În îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților, directorul general emite ordine cu caracter individual și normativ. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.2. La articolul 8, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Activitatea Agenției Naționale și a unităților subordonate este finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor. Agenția Națională poate beneficia de programe cu finanțare internațională.(2) Toate încasările Agenției Naționale și ale unităților subordonate se fac venit la bugetul de stat. Agenția Națională și unitățile subordonate încasează sume din:a) servicii prestate;b) tarife stabilite conform actelor normative;c) închirieri de spații și aparatură;d) alte sume încasate în condițiile legii.3. La articolul 8, alineatele (10)-(12) se abrogă.  +  Articolul 62Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Activitatea A.N.R.S.C. este finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor. A.N.R.S.C. poate beneficia de programe cu finanțare internațională. Tarifele percepute pentru acordarea licențelor, tarifele percepute pentru eliberarea autorizațiilor, tarifele pentru consultanță și prestări de servicii acordate la cerere, contribuții ale operatorilor de servicii de utilități publice aflați în sfera sa de reglementare și orice alte sume încasate în condițiile legii se fac venit la bugetul de stat.2. La articolul 15, alineatele (3) și (4) se abrogă.3. La articolul 16, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) În exercitarea prerogativelor sale, președintele A.N.R.S.C. emite avize, ordine și decizii.  +  Articolul 63Alineatele (1)-(3) ale articolului 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:  +  Articolul 13(1) În domeniul administrației publice, instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Ministerului Administrației și Internelor sunt: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Direcția Generală de Pașapoarte, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și Arhivele Naționale.(2) Structurile de ordine și siguranță publică din subordinea Ministerului Administrației și Internelor sunt: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Oficiul Român pentru Imigrări, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor. Aceste structuri au în compunere unități centrale de specialitate, care, după caz, în funcție de nivelul de organizare, pot avea în subordine, la nivel teritorial, inspectorate, direcții generale, direcții, servicii, mari unități, unități și/sau subunități operative, de instrucție, medicale și de învățământ, precum și de asigurare a acțiunilor și suport logistic.(3) Managementul integrat în domeniul ordinii și siguranței publice se realizează de Departamentul ordine și siguranță publică. Departamentul ordine și siguranță publică este structură operațională fără personalitate juridică și este format din următoarele componente de ordine și siguranță publică subordonate ministerului: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Oficiul Român pentru Imigrări, Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. Departamentul ordine și siguranță publică este condus de un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct.  +  Articolul 64(1) Legea nr. 181/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 20 iunie 2007, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se înființează Agenția Națională a Zonei Montane, denumită în continuare Agenția, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, finanțată integral de la bugetul de stat.(2) Agenția preia în structura sa Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați, denumit în continuare CEFIDEC.(3) Personalul aferent preluat conform alin. (2) se consideră preluat/transferat în interesul serviciului.(4) Agenția are sediul central în municipiul Alba Iulia, județul Alba.2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Județele cu zonă montană sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Structura organizatorică, statul de funcții, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale Agenției se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.(2) Numărul de posturi pentru Agenție se stabilește din numărul total de posturi aprobat pentru Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.4. Articolul 6 se abrogă.5. La articolul 7, alineatele (2) și (3) se abrogă.6. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Personalul din cadrul Agenției va urma cursuri de perfecționare în specialitate.7. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Conducerea Agenției se asigură de către un director general, numit de ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, în condițiile legii.(2) În exercitarea funcției, directorul general al Agenției emite decizii și instrucțiuni.(3) Directorul general al Agenției are calitatea de ordonator secundar de credite.8. Articolul 10 se abrogă.9. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.10. Articolul 12 se abrogă.11. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.12. Articolul 14 se abrogă.(2) Agenția preia patrimoniul, posturile, drepturile și îndatoririle Centrului de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați, potrivit prevederilor Legii nr. 181/2007, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 65(1) Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Se înființează Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Apărării Naționale.(2) Organizarea și funcționarea, precum și stabilirea numărului maxim de posturi ale Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se fac prin regulament de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.(3) Oficiul Național pentru Cultul Eroilor este condus de un director, numit prin ordin al ministrului apărării naționale, în conformitate cu dispozițiile legale.(4) Structura posturilor pe compartimente, statul de funcții și structura de personal se aprobă prin ordin al ministrului apărării naționale.(5) Oficiul Național pentru Cultul Eroilor întocmește proiectul bugetului propriu care se prevede distinct în bugetul Ministerului Apărării Naționale.(6) Finanțarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale.2. La articolul 26, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:"e) propune Ministerului Apărării Naționale inițierea proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru înființarea, modificarea, precum și pentru construirea mormintelor și operelor comemorative de război străine pe teritoriul României;".(2) Pentru anul 2009, bugetul aferent Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se preia de către Ministerul Apărării Naționale de la Secretariatul General al Guvernului, prin protocol de predare-preluare.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în structura bugetului de stat și în volumul, structura și anexele bugetelor Ministerului Apărării Naționale și Secretariatului General al Guvernului, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare.(4) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi și cuprinde prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea.(5) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (3), finanțarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 66Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2003, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:"g) Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, denumit în continuare Oficiu - entitate aflată în subordinea Ministerului Economiei, având ca obiect de activitate punerea în aplicare a procedurilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență pentru executarea operațiunilor compensatorii;".2. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Oficiul este finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei.3. La articolul 8, alineatele (1^1), (1^4) și (1^5) se abrogă.  +  Articolul 67Alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat. Subvențiile de la bugetul de stat vor fi acordate începând cu data de 1 ianuarie 2013.  +  Articolul 68La data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se abrogă:a) art. 11, 12, 14, 15, 17 și 18 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare;b) art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 520/2004, cu completările ulterioare;c) Ordonanța Guvernului nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările și completările ulterioare;d) art. 1^2 alin. 1, art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare;e) art. 4 alin. (2) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003;f) art. 4 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 29 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 136/2007;g) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2008, cu modificările ulterioare;h) art. 27 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare;i) art. 59-61 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008;j) Hotărârea Guvernului nr. 486/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Laboratorului Național de Cercetare în Domeniul Conservării și Restaurării Patrimoniului Cultural Național Mobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 31 mai 2002;k) art. 682, art. 683 alin. (1), (6)-(8), art. 684-687, art. 688 alin. (1) teza a 2-a și alin. (3), art. 689, 690 și art. 692 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare;l) teza întâi a alin. (2) al art. 6 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 24 ianuarie 2005;m) art. 14 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările și completările ulterioare;n) art. 8-11, art. 11^1 și art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003, cu modificările și completările ulterioare;o) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 6 februarie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare;p) art. 4 alin. (2) și (3) din Legea muntelui nr. 347/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 30 iunie 2009;q) art. 5 și anexele nr. 2 și 3 din Legea calului nr. 389/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare;r) Ordonanța Guvernului nr. 5/2009 privind înființarea Agenției de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 30 ianuarie 2009, aprobată prin Legea nr. 265/2009;s) Legea nr. 390/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare;ș) art. 2 alin. (1) lit. c), e) și j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare;t) art. 27 și 53 din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificările ulterioare;ț) art. 21 lit. c), liniuța a patra din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare;u) orice dispoziție contrară prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 69Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 70(1) Dispozițiile cap. IV și V intră în vigoare la 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Prevederile art. 37-47 din cap. VII intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010, dată la care se abrogă Legea nr. 10/2008 pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2008.Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituția României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședința comună din data de 15 septembrie 2009.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 5 noiembrie 2009.Nr. 329.  +  Anexa 1LISTAinstituțiilor și autorităților publice înființate prin lege,ordonanță de urgență a Guvernului și ordonanță a Guvernului,supuse reorganizării*Font 7*┌────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬───────┐│Nr. │                  │   Instituția supusă   │    Actul normativ        │     Modalitatea de       │   Structura/entitatea    │Obser- ││crt.│   Autoritatea    │ reorganizării/sursa   │     de înființare        │      reorganizare        │    rezultată/sursa de    │vații/ ││    │  coordonatoare   │    de finanțare       │      în vigoare          │                          │   finanțare/ministerul   │Redu-  ││    │                  │                       │                          │                          │     sau autoritatea      │cere de││    │                  │                       │                          │                          │       coordonatoare      │posturi│├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│  1 │          2       │          3            │            4             │             5            │              6           │    7  │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│  1.│În subordinea     │Agenția Română pentru  │Legea nr. 390/2002 privind│Desființare, ca urmare a  │Centrul Român pentru      │   10  ││    │Guvernului și în  │Investiții Străine     │înființarea, organizarea  │comasării prin fuziune,   │Promovarea Comerțului și  │       ││    │coordonarea       │Finanțată integral de  │și funcționarea Agenției  │cu Centrul Român pentru   │Investițiilor Străine, în │       ││    │primului-ministru,│la bugetul de stat,    │Române pentru Investiții  │Promovarea Comerțului și  │subordinea Ministerului   │       ││    │printr-un         │prin bugetul           │Străine, cu modificările  │constituirea unei noi     │Întreprinderilor Mici și  │       ││    │consilier de stat │Secretariatului        │și completările ulterioare│persoane juridice         │Mijlocii, Comerțului și   │       ││    │                  │General al Guvernului  │                          │(poziția 6, anexa nr. 2)  │Mediului de Afaceri       │       ││    │                  │                       │                          │                          │Finanțat integral de la   │       ││    │                  │                       │                          │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │                       │                          │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │                       │                          │                          │Întreprinderilor Mici și  │       ││    │                  │                       │                          │                          │Mijlocii, Comerțului și   │       ││    │                  │                       │                          │                          │Mediului de Afaceri       │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│  2.│În coordonarea    │Agenția de Compensare  │Ordonanța de urgență a    │Desființarea și preluarea │Oficiul de Compensare     │   10  ││    │primului-ministru,│pentru Achiziții de    │Guvernului nr. 189/2002   │activității de către      │pentru Achiziții de       │       ││    │printr-un         │Tehnică Specială       │privind operațiunile      │oficiul nou-înființat, cu │Tehnică Specială, în      │       ││    │consilier de stat │Finanțată integral din │compensatorii referitoare │personalitate juridică, în│subordinea Ministerului   │       ││    │Instituție        │venituri proprii       │la contractele de         │subordinea Ministerului   │Economiei                 │       ││    │autonomă          │                       │achiziții pentru nevoi    │Economiei                 │Finanțat integral de la   │       ││    │                  │                       │de apărare, ordine publică│Schimbarea regimului de   │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │                       │și siguranță națională,   │finanțare                 │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │                       │aprobată cu modificări    │                          │Economiei                 │       ││    │                  │                       │prin Legea nr. 354/2004,  │                          │                          │       ││    │                  │                       │cu modificările și        │                          │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│  3.│În subordinea     │Autoritatea pentru     │Ordonanța de urgență a    │Reducere de posturi       │Autoritatea pentru        │   88  ││    │Guvernului și     │Valorificarea Activelor│Guvernului nr. 23/2004    │Schimbarea regimului      │Valorificarea Activelor   │       ││    │coordonarea       │Statului Finanțată     │privind stabilirea unor   │de finanțare              │Statului                  │       ││    │primului-ministru,│Finanțată integral din │măsuri de reorganizare    │                          │Finanțată integral de la  │       ││    │printr-un         │venituri proprii       │a Autorității pentru      │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │consilier de stat │                       │Valorificarea Activelor   │                          │bugetul Secretariatului   │       ││    │                  │                       │Bancare prin comasarea    │                          │General al Guvernului     │       ││    │                  │                       │prin absorbție cu         │                          │                          │       ││    │                  │                       │Autoritatea pentru        │                          │                          │       ││    │                  │                       │Privatizare și            │                          │                          │       ││    │                  │                       │Administrarea Participa-  │                          │                          │       ││    │                  │                       │țiilor Statului, aprobată │                          │                          │       ││    │                  │                       │cu completări prin Legea  │                          │                          │       ││    │                  │                       │nr. 360/2004, cu modifi-  │                          │                          │       ││    │                  │                       │cările și completările    │                          │                          │       ││    │                  │                       │ulterioare                │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│  4.│În subordinea     │Agenția Națională      │Legea petrolului nr.      │Reducere de posturi       │Agenția Națională pentru  │    8  ││    │Guvernului și     │pentru Resurse Minerale│238/2004, cu modificările │                          │Resurse Minerale, în      │       ││    │coordonarea       │Finanțată integral de  │și completările ulterioare│                          │coordonarea primului-     │       ││    │primului-ministru,│la bugetul de stat     │                          │                          │ministru, printr-un       │       ││    │printr-un         │                       │                          │                          │consilier de stat         │       ││    │consilier de stat │                       │                          │                          │Finanțată integral de la  │       ││    │                  │                       │                          │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │                       │                          │                          │bugetul Secretariatului   │       ││    │                  │                       │                          │                          │General al Guvernului     │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│  5.│În subordinea     │Inspectoratul de Stat  │Ordonanța Guvernului      │Reducere de posturi       │Inspectoratul de Stat în  │   50  ││    │Guvernului și     │în Construcții         │nr. 63/2001 privind       │Schimbarea regimului      │Construcții               │       ││    │coordonarea       │Finanțat integral din  │înființarea Inspectora-   │de finanțare              │Finanțat integral de la   │       ││    │primului-ministru,│venituri proprii       │tului de Stat în          │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │printr-un         │                       │Construcții - I.S.C.,     │                          │bugetul Secretariatului   │       ││    │consilier de stat │                       │aprobată cu modificări    │                          │General al Guvernului     │       ││    │                  │                       │prin Legea nr. 707/2001,  │                          │                          │       ││    │                  │                       │cu modificările ulterioare│                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│  6.│În subordinea     │Agenția pentru Stra-   │Ordonanța de urgență a    │Desființarea instituției  │Departament în cadrul     │  21   ││    │Guvernului și     │tegii Guvernamentale   │Guvernului nr. 64/2003    │publice și preluarea      │Secretariatului General   │       ││    │coordonarea       │Finanțată integral de  │pentru stabilirea unor    │activității de un         │al Guvernului             │       ││    │primului-ministru,│la bugetul de stat,    │măsuri privind înființarea│departament din cadrul    │Finanțat integral de la   │       ││    │printr-un         │prin bugetul Secretari-│organizarea, reorganizarea│Secretariatului General   │bugetul de stat, prin     │       ││    │consilier de stat │atului General al      │sau funcționarea unor     │al Guvernului             │bugetul Secretariatului   │       ││    │                  │Guvernului             │structuri din cadrul      │                          │General al Guvernului     │       ││    │                  │                       │aparatului de lucru al    │                          │                          │       ││    │                  │                       │Guvernului,a ministerelor,│                          │                          │       ││    │                  │                       │a altor organe de         │                          │                          │       ││    │                  │                       │specialitate ale          │                          │                          │       ││    │                  │                       │administrației publice    │                          │                          │       ││    │                  │                       │centrale și a unor        │                          │                          │       ││    │                  │                       │instituții publice,       │                          │                          │       ││    │                  │                       │aprobată cu modificări    │                          │                          │       ││    │                  │                       │prin Legea nr. 194/2004,  │                          │                          │       ││    │                  │                       │cu modificările și        │                          │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│  7.│În subordinea     │Agenția Națională      │Legea nr. 227/2006 privind│Reducere de posturi       │Agenția Națională         │   17  ││    │Guvernului și     │Anti-Doping            │prevenirea și combaterea  │                          │Anti-Doping               │       ││    │coordonarea       │Finanțată din venituri │dopajului în sport,       │                          │Finanțată din venituri    │       ││    │primului-ministru,│proprii și subvenții   │republicată în Monitorul  │                          │proprii și subvenții      │       ││    │printr-un         │acordate de la bugetul │Oficial al României,      │                          │acordate de la bugetul    │       ││    │consilier de stat │de stat                │Partea I, nr. 485 din     │                          │de stat, prin bugetul     │       ││    │                  │                       │14 iulie 2009             │                          │Secretariatului General   │       ││    │                  │                       │                          │                          │al Guvernului             │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│  8.│În subordinea     │Autoritatea Națională  │Ordonanța Guvernului      │Reducere de posturi       │Autoritatea Națională     │  920  ││    │Guvernului și     │Sanitară Veterinară și │nr. 42/2004 privind       │                          │Sanitară Veterinară și    │       ││    │coordonarea       │pentru Siguranța       │organizarea activității   │                          │pentru Siguranța          │       ││    │primului-ministru │Alimentelor            │sanitar-veterinare și     │                          │Alimentelor               │       ││    │                  │Finanțată din venituri │pentru siguranța alimen-  │                          │Finanțată din venituri    │       ││    │                  │proprii și subvenții   │telor, aprobată prin Legea│                          │proprii și subvenții      │       ││    │                  │acordate de la bugetul │nr. 215/2004, cu          │                          │acordate de la bugetul    │       ││    │                  │de stat                │modificările și comple-   │                          │de stat                   │       ││    │                  │                       │tările ulterioare         │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│  9.│Aparatul de lucru │Agenția Națională      │Ordonanța de urgență a    │Reducere de posturi       │Agenția Națională         │    8  ││    │al primului-      │pentru Romi            │Guvernului nr. 78/2004    │                          │pentru Romi               │       ││    │ministru          │Finanțată integral de  │pentru înființarea        │                          │Finanțată integral de la  │       ││    │                  │la bugetul de stat,    │Agenției Naționale        │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │prin bugetul           │pentru Romi, aprobată     │                          │bugetul Secretariatului   │       ││    │                  │Secretariatului        │cu modificări prin Legea  │                          │General al Guvernului     │       ││    │                  │General al Guvernului  │nr. 7/2005                │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 10.│Instituție publică│Autoritatea Națională  │Legea energiei electrice  │Preia Agenția Română      │Autoritatea Națională de  │   97  ││    │autonomă de       │de Reglementare în     │nr. 13/2007, cu           │pentru Conservarea        │Reglementare în Domeniul  │       ││    │interes național, │Domeniul Energiei- ANRE│modificările și           │Energiei din cadrul       │Energiei - ANRE           │       ││    │în coordonarea    │Finanțată integral din │completările ulterioare,  │Ministerului Economiei    │Finanțată integral de la  │       ││    │directă a viceprim│venituri proprii       │Legea gazelor             │Schimbarea regimului      │bugetul de stat, prin     │       ││    │-ministrului      │                       │nr. 351/2004, cu          │de finanțare              │bugetul Secretariatului   │       ││    │                  │                       │modificările ulterioare   │Reducere de posturi       │General al Guvernului     │       ││    │                  │                       │Ordonanța de urgență a    │                          │                          │       ││    │                  │                       │Guvernului nr. 221/2008   │                          │                          │       ││    │                  │                       │pentru stabilirea unor    │                          │                          │       ││    │                  │                       │măsuri de reorganizare    │                          │                          │       ││    │                  │                       │în cadrul administrației  │                          │                          │       ││    │                  │                       │publice centrale,         │                          │                          │       ││    │                  │                       │aprobată prin Legea       │                          │                          │       ││    │                  │                       │nr. 186/2009              │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 11.│În subordinea     │Comisia Națională      │Legea nr. 111/1996 privind│Reducere de posturi       │Comisia Națională pentru  │   34  ││    │Guvernului și     │pentru Controlul       │desfășurarea în siguranță,│Schimbarea regimului      │Controlul Activităților   │       ││    │coordonarea       │Activităților Nucleare │reglementarea, autorizarea│de finanțare              │Nucleare                  │       ││    │primului-ministru,│Finanțată integral din │și controlul activităților│                          │Finanțată integral de la  │       ││    │printr-un         │venituri proprii       │nucleare, republicată în  │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │consilier de stat │                       │Monitorul Oficial al      │                          │bugetul Secretariatului   │       ││    │                  │                       │României, Partea I, nr.   │                          │General al Guvernului     │       ││    │                  │                       │552 din 27 iunie 2006     │                          │                          │       ││    │                  │                       │Ordonanța de urgență a    │                          │                          │       ││    │                  │                       │Guvernului nr. 17/2009    │                          │                          │       ││    │                  │                       │privind desființarea      │                          │                          │       ││    │                  │                       │Cancelariei Primului-     │                          │                          │       ││    │                  │                       │Ministru și stabilirea    │                          │                          │       ││    │                  │                       │unor măsuri pentru        │                          │                          │       ││    │                  │                       │reorganizarea aparatului  │                          │                          │       ││    │                  │                       │de lucru al Guvernului    │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 12.│Ministerul        │Comisia Națională de   │Ordonanța Guvernului nr.  │Reducere de posturi       │Comisia Națională de      │   15  ││    │Finanțelor Publice│Prognoză               │22/2007 privind           │                          │Prognoză                  │       ││    │                  │Finanțată integral de  │organizarea și            │                          │Finanțată integral de la  │       ││    │                  │la bugetul de stat,    │funcționarea Comisiei     │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │prin bugetul           │Naționale de Prognoză,    │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Ministerului           │aprobată cu modificări    │                          │Finanțelor Publice        │       ││    │                  │Finanțelor Publice     │prin Legea nr. 212/2007,  │                          │                          │       ││    │                  │                       │cu modificările și        │                          │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       ││    │                  │                       │Ordonanța de urgență a    │                          │                          │       ││    │                  │                       │Guvernului nr. 29/2007    │                          │                          │       ││    │                  │                       │privind unele măsuri de   │                          │                          │       ││    │                  │                       │reorganizare a            │                          │                          │       ││    │                  │                       │Ministerului Economiei și │                          │                          │       ││    │                  │                       │Finanțelor, aprobată prin │                          │                          │       ││    │                  │                       │Legea nr. 59/2008         │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 13.│În subordinea     │Oficiul Român pentru   │Legea nr. 274/2004        │Reducere de posturi       │Oficiul Român pentru      │    6  ││    │Guvernului și     │Adopții                │privind înființarea,      │                          │Adopții                   │       ││    │coordonarea       │Finanțat integral de la│organizarea și            │                          │Finanțat integral de la   │       ││    │Secretariatului   │bugetul de stat, prin  │funcționarea Oficiului    │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │General al        │bugetul Secretariatului│Român pentru Adopții,     │                          │bugetul Secretariatului   │       ││    │Guvernului        │General al Guvernului  │cu modificările și        │                          │General al Guvernului     │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 14.│În subordinea     │Oficiul Național pentru│Legea nr. 379/2003 privind│Desființarea instituției  │Oficiul Național pentru   │   12  ││    │Guvernului și     │Cultul Eroilor         │regimul mormintelor și    │publice și preluarea      │Cultul Eroilor, în        │       ││    │coordonarea       │Finanțat integral de la│operelor comemorative de  │activității în cadrul unui│subordinea Ministerului   │       ││    │Secretariatului   │bugetul de stat, prin  │război, cu modificările   │oficiu cu personalitate   │Apărării Naționale        │       ││    │General al        │bugetul Secretariatului│ulterioare                │juridică, în subordinea   │Finanțat integral de la   │       ││    │Guvernului        │General al Guvernului  │                          │Ministerului Apărării     │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │                       │                          │Naționale                 │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │                       │                          │                          │Apărării Naționale        │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 15.│Ministerul        │Centrul Național de    │Ordonanța Guvernului      │Reducere de posturi       │Centrul Național de       │   22  ││    │Transporturilor   │Calificare și Instruire│nr. 58/2004 privind       │Schimbarea regimului      │Calificare și Instruire   │       ││    │și Infrastructurii│Feroviară - CENAFER    │înființarea Centrului     │de finanțare              │Feroviară - CENAFER       │       ││    │                  │Finanțat integral din  │Național de Calificare și │                          │Finanțat integral de la   │       ││    │                  │venituri proprii       │Instruire Feroviară -     │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │                       │CENAFER, aprobată cu      │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │                       │modificări și completări  │                          │Transporturilor și        │       ││    │                  │                       │prin Legea nr. 408/2004   │                          │Infrastructurii           │       ││    │                  │                       │Hotărârea Guvernului      │                          │                          │       ││    │                  │                       │nr. 1.663/2004 privind    │                          │                          │       ││    │                  │                       │organizarea și            │                          │                          │       ││    │                  │                       │funcționarea Centrului    │                          │                          │       ││    │                  │                       │Național de Calificare și │                          │                          │       ││    │                  │                       │Instruire Feroviară -     │                          │                          │       ││    │                  │                       │CENAFER (în aplicarea     │                          │                          │       ││    │                  │                       │art. 11 din Ordonanța     │                          │                          │       ││    │                  │                       │Guvernului nr. 58/2004    │                          │                          │       ││    │                  │                       │privind înființarea       │                          │                          │       ││    │                  │                       │Centrului Național de     │                          │                          │       ││    │                  │                       │Calificare și Instruire   │                          │                          │       ││    │                  │                       │Feroviară - CENAFER)      │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 16.│Ministerul        │Agenția de Sănătate    │Ordonanța de urgență a    │Se propune:               │Nu rezultă entitate nouă  │  212  ││    │Transporturilor și│Publică a Ministerului │Guvernului nr. 64/2003    │- desființarea prin       │Entitățile absorbante     │       ││    │Infrastructurii   │Transporturilor și     │pentru stabilirea unor    │divizare;                 │sunt Autoritatea          │       ││    │                  │Infrastructurii        │măsuri privind            │- preluarea activității   │Națională Sanitară        │       ││    │                  │Finanțată din venituri │înființarea, organizarea, │sanitar-veterinare de     │Veterinară și pentru      │       ││    │                  │proprii și subvenții   │reorganizarea sau         │către Autoritatea         │Siguranța Alimentelor și  │       ││    │                  │de la bugetul de stat  │funcționarea unor         │Națională Sanitară        │Ministerul Transporturilor│       ││    │                  │                       │structuri din cadrul      │Veterinară și pentru      │și Infrastructurii        │       ││    │                  │                       │aparatului de lucru al    │Siguranța Animalelor;     │Autoritatea Națională     │       ││    │                  │                       │Guvernului, a ministerelor│- preluarea activității   │Sanitară Veterinară și    │       ││    │                  │                       │a altor organe de         │de medicină preventivă,   │pentru Siguranța          │       ││    │                  │                       │specialitate ale          │avizare și autorizare     │Animalelor - finanțată    │       ││    │                  │                       │administrației publice    │sanitară și inspecția     │din venituri proprii și   │       ││    │                  │                       │centrale și a unor        │sanitară de stat, de      │subvenții acordate de la  │       ││    │                  │                       │instituții publice,       │către Ministerul          │bugetul de stat           │       ││    │                  │                       │aprobată cu modificări    │Transporturilor și        │Ministerul Transporturilor│       ││    │                  │                       │prin Legea nr. 194/2004,  │Infrastructurii           │și Infrastructurii -      │       ││    │                  │                       │cu modificările ulterioare│                          │finanțat integral de la   │       ││    │                  │                       │[art. 14 alin. (2)]       │                          │bugetul de stat           │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 17.│Ministerul        │Agenția Națională de   │Ordonanța de urgență a    │Desființarea instituției  │Direcție generală în      │   25  ││    │Afacerilor Externe│Control al Exporturilor│Guvernului nr. 129/2006   │publice și preluarea      │cadrul Ministerului       │       ││    │                  │Finanțată integral de  │privind regimul de control│activității de către o    │Afacerilor Externe        │       ││    │                  │la bugetul de stat,    │al exporturilor de        │direcție generală, în     │Finanțată integral de la  │       ││    │                  │prin bugetul           │produse și tehnologii cu  │cadrul Ministerului       │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │Ministerului           │dublă utilizare, aprobată │Afacerilor Externe        │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Afacerilor Externe     │cu modificări și          │                          │Afacerilor Externe        │       ││    │                  │                       │completări prin Legea     │                          │                          │       ││    │                  │                       │nr. 136/2007              │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 18.│Ministerul        │Institutul "Eudoxiu    │Legea nr. 299/2007        │Reducere de posturi       │Institutul "Eudoxiu       │   19  ││    │Afacerilor Externe│Hurmuzachi" pentru     │privind sprijinul acordat │                          │Hurmuzachi" pentru        │       ││    │                  │Românii de Pretutindeni│românilor de              │                          │Românii de Pretutindeni   │       ││    │                  │Finanțat din venituri  │pretutindeni, republicată │                          │Finanțat din venituri     │       ││    │                  │proprii și subvenții   │în Monitorul Oficial al   │                          │proprii și subvenții      │       ││    │                  │acordate de la bugetul │României, Partea I, nr.   │                          │acordate de la bugetul    │       ││    │                  │de stat, prin bugetul  │261 din 22 aprilie 2009   │                          │de stat, prin bugetul     │       ││    │                  │Ministerului Afacerilor│                          │                          │Ministerului Afacerilor   │       ││    │                  │Externe                │                          │                          │Externe                   │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 19.│Ministerul        │Oficiul Național al    │Legea nr. 26/1990         │Reducere de posturi       │Oficiul Național al       │  513  ││    │Justiției și      │Registrului Comerțului │privind registrul         │Schimbarea regimului      │Registrului Comerțului    │       ││    │Libertăților      │Finanțat din venituri  │comerțului, republicată   │de finanțare              │Finanțat integral de la   │       ││    │Cetățenești       │proprii                │în Monitorul Oficial al   │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │                       │României, Partea I,       │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │                       │nr. 49 din 4 februarie    │                          │Justiției și Libertăților │       ││    │                  │                       │1998, cu modificările și  │                          │Cetățenești               │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 20.│Ministerul        │Ministerul             │Ordonanța de urgență a    │Reducere de posturi       │Ministerul Comunicațiilor │   58  ││    │Comunicațiilor    │Comunicațiilor și      │Guvernului nr. 221/2008   │                          │și Societății             │       ││    │și Societății     │Societății             │pentru stabilirea unor    │                          │Informaționale            │       ││    │Informaționale    │Informaționale         │măsuri de reorganizare    │                          │Finanțat integral de la   │       ││    │                  │Finanțat integral de la│în cadrul administrației  │                          │bugetul de stat           │       ││    │                  │bugetul de stat        │publice centrale,         │                          │                          │       ││    │                  │                       │aprobată prin Legea       │                          │                          │       ││    │                  │                       │nr. 186/2009, cu          │                          │                          │       ││    │                  │                       │modificările ulterioare   │                          │                          │       ││    │                  │                       │(numărul de posturi este  │                          │                          │       ││    │                  │                       │stabilit prin Hotărârea   │                          │                          │       ││    │                  │                       │Guvernului nr. 12/2009    │                          │                          │       ││    │                  │                       │privind organizarea și    │                          │                          │       ││    │                  │                       │funcționarea Ministerului │                          │                          │       ││    │                  │                       │Comunicațiilor și         │                          │                          │       ││    │                  │                       │Societății Informaționale,│                          │                          │       ││    │                  │                       │cu modificările și        │                          │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare)  │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 21.│Ministerul        │Agenția pentru         │Ordonanța de urgență a    │Desființare, ca urmare a  │Centrul Național de       │  200  ││    │Comunicațiilor    │Serviciile Societății  │Guvernului nr. 73/2007    │divizării: o parte din    │Management pentru         │       ││    │și Societății     │Informaționale         │privind organizarea și    │activitate va fi preluată │Societatea Informațională │       ││    │Informaționale    │Finanțată din venituri │funcționarea Agenției     │de către Centrul Național │și Centrul Național       │       ││    │                  │proprii                │pentru Serviciile         │de Management pentru      │"România Digitală",       │       ││    │                  │                       │Societății Informaționale,│Societatea Informațională,│instituții cu             │       ││    │                  │                       │aprobată cu modificări și │iar o altă parte de       │personalitate juridică a  │       ││    │                  │                       │completări prin Legea     │Centrul Național "România │căror înființare se       │       ││    │                  │                       │nr. 125/2008, cu          │Digitală" (două persoane  │dorește în subordinea     │       ││    │                  │                       │modificările ulterioare   │juridice nou-înființate)  │Ministerului              │       ││    │                  │                       │                          │Schimbarea regimului      │Comunicațiilor și         │       ││    │                  │                       │                          │de finanțare              │Societății Informaționale │       ││    │                  │                       │                          │                          │Finanțate integral de la  │       ││    │                  │                       │                          │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │                       │                          │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │                       │                          │                          │Comunicațiilor și         │       ││    │                  │                       │                          │                          │Societății Informaționale │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 22.│Ministerul        │Ministerul             │Ordonanța de urgență a    │Reducere de posturi       │Ministerul Întreprinde-   │   10  ││    │Întreprinderilor  │Întreprinderilor       │Guvernului nr. 221/2008   │                          │rilor Mici și Mijlocii,   │       ││    │Mici și Mijlocii, │Mici și Mijlocii,      │pentru stabilirea unor    │                          │Comerțului și Mediului    │       ││    │Comerțului și     │Comerțului și Mediului │măsuri de reorganizare    │                          │de Afaceri                │       ││    │Mediului de       │de Afaceri             │în cadrul administrației  │                          │Finanțat integral de la   │       ││    │Afaceri           │Finanțat integral de   │publice centrale,         │                          │bugetul de stat           │       ││    │                  │la bugetul de stat     │aprobată prin Legea       │                          │                          │       ││    │                  │                       │nr. 186/2009, cu          │                          │                          │       ││    │                  │                       │modificările ulterioare,  │                          │                          │       ││    │                  │                       │(numărul de posturi este  │                          │                          │       ││    │                  │                       │stabilit prin Hotărârea   │                          │                          │       ││    │                  │                       │Guvernului nr. 4/2009     │                          │                          │       ││    │                  │                       │privind organizarea și    │                          │                          │       ││    │                  │                       │funcționarea Ministerului │                          │                          │       ││    │                  │                       │Întreprinderilor Mici și  │                          │                          │       ││    │                  │                       │Mijlocii, Comerțului și   │                          │                          │       ││    │                  │                       │Mediului de Afaceri)      │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 23.│Ministerul        │Autoritatea Națională  │Ordonanța Guvernului      │Reducere de posturi       │Autoritatea Națională     │   40  ││    │Întreprinderilor  │pentru Protecția       │nr. 21/1992 privind       │Schimbarea regimului de   │pentru Protecția          │       ││    │Mici și Mijlocii, │Consumatorilor         │protecția consumatorilor, │finanțare                 │Consumatorilor            │       ││    │Comerțului și     │Finanțată din venituri │republicată, cu           │                          │Finanțată integral de la  │       ││    │Mediului de       │proprii și subvenții de│modificările și           │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │Afaceri           │la bugetul de stat,    │completările ulterioare   │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │prin bugetul Ministeru-│                          │                          │Întreprinderilor Mici și  │       ││    │                  │lui Întreprinderilor   │                          │                          │Mijlocii, Comerțului și   │       ││    │                  │Mici și Mijlocii,      │                          │                          │Mediului de Afaceri       │       ││    │                  │Comerțului și Mediului │                          │                          │                          │       ││    │                  │de Afaceri             │                          │                          │                          │       ││    │                  │                       │                          │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 24.│Ministerul        │Oficiul de Stat pentru │Legea nr. 64/1991         │Reducere de posturi       │Oficiul de Stat pentru    │   63  ││    │Întreprinderilor  │Invenții și Mărci      │privind brevetele de      │                          │Invenții și Mărci         │       ││    │Mici și Mijlocii, │Finanțat integral din  │invenție, republicată în  │                          │Finanțat integral din     │       ││    │Comerțului și     │venituri proprii       │Monitorul Oficial al      │                          │venituri proprii          │       ││    │Mediului de       │                       │României, Partea I, nr.   │                          │                          │       ││    │Afaceri           │                       │541 din 8 august 2007     │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 25.│Ministerul        │Ministerul Educației,  │Ordonanța de urgență a    │Reducere de posturi       │Ministerul Educației,     │   40  ││    │Educației,        │Cercetării și Inovării │Guvernului nr. 221/2008   │                          │Cercetării și Inovării    │       ││    │Cercetării și     │Finanțat integral de la│pentru stabilirea unor    │                          │Finanțat integral de la   │       ││    │Inovării          │bugetul de stat        │măsuri de reorganizare    │                          │bugetul de stat           │       ││    │                  │                       │în cadrul administrației  │                          │                          │       ││    │                  │                       │publice centrale,         │                          │                          │       ││    │                  │                       │aprobată prin Legea       │                          │                          │       ││    │                  │                       │nr. 186/2009, cu          │                          │                          │       ││    │                  │                       │modificările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 26.│Ministerul        │Agenția de Credite     │Ordonanța Guvernului      │Desființare, ca urmare a  │Agenția de Credite și     │   10  ││    │Educației,        │pentru Studenții din   │nr. 5/2009 privind        │comasării prin fuziune    │Burse de Studii           │       ││    │Cercetării și     │Instituțiile de        │înființarea Agenției de   │cu Centrul Național       │Finanțată din venituri    │       ││    │Inovării          │Învățământ Superior de │Credite pentru Studenții  │pentru Burse de Studii    │proprii și subvenții de la│       ││    │                  │Stat și Particular     │din Instituțiile de       │în Străinătate și         │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │Acreditate             │Învățământ Superior de    │înființarea Agenției de   │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Finanțată din venituri │Stat și Particular        │Credite și Burse de       │Educației, Cercetării și  │       ││    │                  │proprii și subvenții de│Acreditate, aprobată prin │Studii                    │Inovării                  │       ││    │                  │la bugetul de stat,    │Legea nr. 265/2009        │                          │                          │       ││    │                  │prin bugetul           │                          │                          │                          │       ││    │                  │Ministerului           │                          │                          │                          │       ││    │                  │Educației, Cercetării  │                          │                          │                          │       ││    │                  │și Inovării            │                          │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 27.│Ministerul        │Agenția Română de      │Ordonanța de urgență a    │Reducere de posturi       │Agenția Română de         │   10  ││    │Educației,        │Asigurare a Calității  │Guvernului nr. 75/2005    │Schimbarea regimului      │Asigurare a Calității în  │       ││    │Cercetării și     │în Învățământul        │privind asigurarea        │de finanțare              │Învățământul              │       ││    │Inovării          │Preuniversitar         │calității educației,      │                          │Preuniversitar            │       ││    │                  │Finanțată integral din │aprobată cu modificări și │                          │Finanțată din venituri    │       ││    │                  │venituri proprii       │completări prin Legea     │                          │proprii și subvenții de la│       ││    │                  │                       │nr. 87/2006, cu           │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │                       │modificările ulterioare   │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │                       │                          │                          │Educației, Cercetării și  │       ││    │                  │                       │                          │                          │Inovării                  │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 28.│Ministerul        │Autoritatea Națională  │Ordonanța de urgență a    │Reducere de posturi       │Autoritatea Națională     │   15  ││    │Educației,        │pentru Cercetare       │Guvernului nr. 11/2004    │                          │pentru Cercetare          │       ││    │Cercetării și     │Științifică            │privind stabilirea unor   │                          │Științifică               │       ││    │Inovării          │Finanțată integral de  │măsuri de reorganizare    │                          │Finanțată integral de la  │       ││    │                  │la bugetul de stat,    │în cadrul administrației  │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │prin bugetul           │publice centrale,         │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Ministerului Educației,│aprobată cu modificări și │                          │Educației, Cercetării și  │       ││    │                  │Cercetării și Inovării │completări prin Legea     │                          │Inovării                  │       ││    │                  │                       │nr. 228/2004, cu          │                          │                          │       ││    │                  │                       │modificările și           │                          │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 29.│Ministerul        │Ministerul Tineretului │Ordonanța de urgență a    │Reducere de posturi       │Ministerul Tineretului și │  139  ││    │Tineretului și    │și Sportului           │Guvernului nr. 221/2008   │                          │Sportului                 │       ││    │Sportului         │Finanțat integral de la│pentru stabilirea unor    │                          │Finanțat integral de la   │       ││    │                  │bugetul de stat        │măsuri de reorganizare    │                          │bugetul de stat           │       ││    │                  │                       │în cadrul administrației  │                          │                          │       ││    │                  │                       │publice centrale,         │                          │                          │       ││    │                  │                       │aprobată prin Legea       │                          │                          │       ││    │                  │                       │nr. 186/2009, cu          │                          │                          │       ││    │                  │                       │modificările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 30.│Ministerul        │Institutul Național de │Legea educației fizice și │Reducere de posturi       │Institutul Național de    │   27  ││    │Tineretului și    │Cercetare pentru Sport │sportului nr. 69/2000, cu │                          │Cercetare pentru Sport    │       ││    │Sportului         │Finanțat din venituri  │modificările și           │                          │Finanțat din venituri     │       ││    │                  │proprii și subvenții de│completările ulterioare   │                          │proprii și subvenții de la│       ││    │                  │la bugetul de stat,    │                          │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │prin bugetul           │                          │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Ministerului           │                          │                          │Tineretului și Sportului  │       ││    │                  │Tineretului și         │                          │                          │                          │       ││    │                  │Sportului              │                          │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 31.│Ministerul        │Agenția Națională      │Ordonanța de urgență a    │Desființarea și preluarea │Direcție în cadrul        │   85  ││    │Mediului          │pentru Arii Naturale   │Guvernului nr. 57/2007    │activității de către un   │Ministerului Mediului     │       ││    │                  │Protejate              │privind regimul ariilor   │compartiment nou-înființat│Finanțată integral de la  │       ││    │                  │Finanțată din venituri │naturale protejate,       │în cadrul Ministerului    │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │proprii și subvenții de│conservarea habitatelor   │Mediului                  │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │la bugetul de stat,    │naturale, a florei și     │                          │Mediului                  │       ││    │                  │prin bugetul           │faunei sălbatice, cu      │                          │                          │       ││    │                  │Ministerului           │modificările și           │                          │                          │       ││    │                  │Mediului               │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 32.│Ministerul        │Agenția Română pentru  │Ordonanța Guvernului      │Desființare prin          │Autoritatea Națională de  │   18  ││    │Economiei         │Conservarea Energiei   │nr. 22/2008 privind       │comasare - absorbție      │Reglementare în           │       ││    │                  │Finanțată din venituri │eficiența energetică și   │și preluarea activității  │Domeniul Energiei - ANRE  │       ││    │                  │proprii și subvenții de│promovarea utilizării la  │de către Autoritatea      │Finanțată integral de la  │       ││    │                  │la bugetul de stat     │consumatorii finali a     │Națională de Reglementare │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │                       │surselor regenerabile de  │în Domeniul Energiei -    │bugetul Secretariatului   │       ││    │                  │                       │energie                   │ANRE                      │General al Guvernului     │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 33.│Ministerul        │Agenția Nucleară       │Ordonanța Guvernului      │Desființare, ca urmare a  │Agenția Nucleară și       │   12  ││    │Economiei         │Finanțată integral de  │nr. 7/2003 privind        │comasării prin fuziune    │pentru Deșeuri Radioactive│       ││    │                  │la bugetul de stat,    │promovarea, dezvoltarea   │cu Agenția Națională      │Finanțată din venituri    │       ││    │                  │prin bugetul           │și monitorizarea          │pentru Deșeuri Radioactive│proprii și subvenții de la│       ││    │                  │Ministerului Economiei │activităților nucleare,   │Schimbarea regimului      │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │                       │republicată, cu           │de finanțare              │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │                       │modificările și           │                          │Economiei                 │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 34.│Ministerul        │Agenția Națională      │Ordonanța Guvernului      │Desființare, ca urmare a  │Agenția Nucleară și       │    2  ││    │Economiei         │pentru Deșeuri         │nr. 11/2003 privind       │comasării prin fuziune    │pentru Deșeuri Radioactive│       ││    │                  │Radioactive            │gospodărirea în           │cu Agenția Nucleară       │Finanțată din venituri    │       ││    │                  │Finanțată integral din │siguranță a deșeurilor    │Schimbarea regimului      │proprii și subvenții de la│       ││    │                  │venituri proprii       │radioactive, republicată  │de finanțare              │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │                       │                          │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │                       │                          │                          │Economiei                 │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 35.│Ministerul        │Agenția Română pentru  │Ordonanța de urgență a    │Reducerea numărului de    │Agenția Română pentru     │   20  ││    │Economiei         │Dezvoltarea Durabilă a │Guvernului nr. 14/2009    │posturi                   │Dezvoltarea Durabilă a    │       ││    │                  │Zonelor Industriale    │privind înființarea       │                          │Zonelor Industriale       │       ││    │                  │Finanțată integral de  │Agenției Române pentru    │                          │Finanțată integral de la  │       ││    │                  │la bugetul de stat,    │Dezvoltarea Durabilă a    │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │prin bugetul           │Zonelor Industriale -     │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Ministerului           │ARDDZI, aprobată cu       │                          │Economiei                 │       ││    │                  │Economiei              │modificări prin Legea     │                          │                          │       ││    │                  │                       │nr. 214/2009              │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 36.│Ministerul        │Oficiul Participațiilor│Ordonanța de urgență a    │Reducerea numărului de    │Oficiul Participațiilor   │   25  ││    │Economiei         │Statului și Privati-   │Guvernului nr. 88/2001    │posturi                   │Statului și Privatizării  │       ││    │                  │zării în Industrie     │privind înființarea       │Schimbarea regimului      │în Industrie              │       ││    │                  │Finanțat integral din  │Oficiului Participațiilor │de finanțare              │Finanțat integral de la   │       ││    │                  │venituri proprii       │Statului și Privatizării  │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │                       │în Industrie, aprobată cu │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │                       │modificări prin Legea     │                          │Economiei                 │       ││    │                  │                       │nr. 552/2001              │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 37.│Ministerul        │Administrația Națională│Legea nr. 82/1992         │Desființare, prin         │Administrația Națională   │   40  ││    │Administrației    │a Rezervelor de Stat   │privind rezervele de stat,│comasare cu Oficiul       │a Rezervelor de Stat și   │       ││    │și Internelor     │Finanțată integral de  │republicată, cu           │Central de Stat pentru    │Probleme Speciale         │       ││    │                  │la bugetul de stat,    │modificările și           │Probleme Speciale, și     │Finanțată integral de la  │       ││    │                  │prin bugetul           │completările ulterioare   │înființarea unei entități │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │Ministerului           │                          │noi, Administrația        │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Administrației și      │                          │Națională a Rezervelor    │Administrației și         │       ││    │                  │Internelor             │                          │de Stat și Probleme       │Internelor                │       ││    │                  │                       │                          │Speciale, care va prelua  │                          │       ││    │                  │                       │                          │activitatea celor două    │                          │       ││    │                  │                       │                          │instituții supuse         │                          │       ││    │                  │                       │                          │reorganizării             │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 38.│Ministerul        │Oficiul Central de     │Legea nr. 477/2003        │Desființare, prin         │Administrația Națională   │   65  ││    │Administrației    │Stat pentru Probleme   │privind pregătirea        │comasare cu Administrația │a Rezervelor de Stat și   │       ││    │și Internelor     │Speciale               │economiei naționale       │Națională a Rezervelor de │Probleme Speciale         │       ││    │                  │Finanțat integral de la│și a teritoriului pentru  │Stat, și preluarea        │Finanțată integral de la  │       ││    │                  │bugetul de stat, prin  │apărare                   │activității de către      │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │bugetul Ministerului   │                          │Administrația Națională   │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Administrației și      │                          │a Rezervelor de Stat și   │Administrației și         │       ││    │                  │Internelor             │                          │Probleme Speciale         │Internelor                │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 39.│Ministerul        │Inspectoratul Național │Ordonanța Guvernului      │Desființare, ca urmare a  │Direcția pentru Evidența  │   21  ││    │Administrației    │pentru Evidența        │nr. 84/2001 privind       │comasării prin fuziune    │Persoanelor și            │       ││    │și Internelor     │Persoanelor            │înființarea, organizarea  │cu Centrul Național de    │Administrarea Bazelor     │       ││    │                  │Finanțat integral de la│și funcționarea servici-  │Administrare a Bazelor    │de Date                   │       ││    │                  │bugetul de stat, prin  │ilor publice comunitare   │de Date privind Evidența  │Finanțată integral de la  │       ││    │                  │bugetul Ministerului   │de evidență a persoanelor,│Persoanelor, și           │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │Administrației și      │aprobată cu modificări    │constituirea unei noi     │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Internelor             │și completări prin Legea  │persoane juridice, în     │Administrației și         │       ││    │                  │                       │nr. 372/2002, cu          │subordinea Ministerului   │Internelor                │       ││    │                  │                       │modificările și           │Administrației și         │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │Internelor - Direcția     │                          │       ││    │                  │                       │                          │pentru Evidența           │                          │       ││    │                  │                       │                          │Persoanelor și            │                          │       ││    │                  │                       │                          │Administrarea Bazelor     │                          │       ││    │                  │                       │                          │de Date                   │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 40.│Ministerul        │Centrul Național de    │Ordonanța de urgență a    │Desființare, ca urmare a  │Direcția pentru Evidența  │   60  ││    │Administrației    │Administrare a Bazelor │Guvernului nr. 50/2004    │comasării prin fuziune    │Persoanelor și            │       ││    │și Internelor     │de Date privind        │pentru modificarea și     │cu Inspectoratul          │Administrarea Bazelor     │       ││    │                  │Evidența Persoanelor   │completarea unor acte     │Național pentru Evidența  │de Date                   │       ││    │                  │Finanțat integral de la│normative în vederea      │Persoanelor, și           │Finanțată integral de la  │       ││    │                  │bugetul de stat, prin  │stabilirii cadrului       │constituirea unei noi     │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │bugetul Ministerului   │organizatoric și          │persoane juridice, în     │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Administrației și      │funcțional corespunzător  │subordinea Ministerului   │Administrației și         │       ││    │                  │Internelor             │desfășurării activităților│Administrației și         │Internelor                │       ││    │                  │                       │de eliberare și evidență  │Internelor - Direcția     │                          │       ││    │                  │                       │a cărților de identitate, │pentru Evidența           │                          │       ││    │                  │                       │actelor de stare civilă,  │Persoanelor și            │                          │       ││    │                  │                       │pașapoartelor simple,     │Administrarea Bazelor     │                          │       ││    │                  │                       │permiselor de conducere și│de Date                   │                          │       ││    │                  │                       │certificatelor de         │                          │                          │       ││    │                  │                       │înmatriculare a           │                          │                          │       ││    │                  │                       │vehiculelor, aprobată cu  │                          │                          │       ││    │                  │                       │modificări și completări  │                          │                          │       ││    │                  │                       │prin Legea nr. 520/2004,  │                          │                          │       ││    │                  │                       │cu completările           │                          │                          │       ││    │                  │                       │ulterioare,               │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 41.│Ministerul        │Institutul Național de │Ordonanța Guvernului      │Desființare prin          │Direcție nou-înființată în│   18  ││    │Administrației    │Administrație (INA)    │nr. 81/2001 privind       │comasare prin absorbție   │cadrul Agenției Naționale │(apa-  ││    │și Internelor     │Finanțat din venituri  │înființarea și organizarea│și preluarea activității  │a Funcționarilor Publici  │ratul  ││    │                  │proprii și subvenții de│Institutului Național de  │de către o direcție nouă  │Finanțată integral de la  │cen-   ││    │                  │la bugetul de stat,    │Administrație, aprobată   │în cadrul Agenției        │bugetul de stat, prin     │tral)  ││    │                  │prin bugetul           │cu modificări prin Legea  │Naționale a Funcționarilor│bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Ministerului           │nr. 106/2002, cu          │Publici (ANFP)            │Administrației și         │       ││    │                  │Administrației și      │modificările și           │                          │Internelor                │       ││    │                  │Internelor             │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 42.│Ministerul        │Agenția Națională de   │Legea cadastrului și a    │Reducere de posturi       │Agenția Națională de      │  252  ││    │Administrației    │Cadastru și Publicitate│publicității imobiliare   │                          │Cadastru și Publicitate   │Insti- ││    │și Internelor     │Imobiliară (ANCPI)     │nr. 7/1996, republicată,  │                          │Imobiliară (ANCPI)        │tuția  ││    │                  │Finanțată integral din │cu modificările ulterioare│                          │Finanțată integral de la  │își    ││    │                  │venituri proprii       │                          │                          │bugetul de stat, prin     │păs-   ││    │                  │                       │                          │                          │bugetul Ministerului      │trează ││    │                  │                       │                          │                          │Administrației și         │denu-  ││    │                  │                       │                          │                          │Internelor                │mirea  │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 43.│Ministerul        │Autoritatea Națională  │Legea serviciilor         │Reducere de posturi       │Autoritatea Națională de  │   63  ││    │Administrației    │de Reglementare pentru │comunitare de utilități   │                          │Reglementare pentru       │Insti- ││    │și Internelor     │Serviciile Comunitare  │publice nr. 51/2006,      │                          │Serviciile Comunitare de  │tuția  ││    │                  │de Utilități Publice   │publicată în Monitorul    │                          │Utilități Publice         │își    ││    │                  │Finanțată integral din │Oficial al României,      │                          │Finanțată integral de la  │păs-   ││    │                  │venituri proprii       │Partea I, nr. 254 din     │                          │bugetul de stat, prin     │trează ││    │                  │                       │21 martie 2006, cu        │                          │bugetul Ministerului      │denu-  ││    │                  │                       │modificările și           │                          │Administrației și         │mirea  ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │Internelor                │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 44.│Ministerul        │Arhivele Naționale     │Legea Arhivelor Naționale │Reducere de posturi       │Arhivele Naționale        │  548  ││    │Administrației    │Finanțată integral     │nr. 16/1996, publicată    │Reorganizarea             │Finanțată integral        │Insti- ││    │și Internelor     │de la bugetul de stat, │în Monitorul Oficial al   │aparatului central al     │de la bugetul de stat,    │tuția  ││    │                  │prin bugetul           │României, Partea I, nr.   │Arhivelor Naționale la    │prin bugetul Ministerului │își    ││    │                  │Ministerului           │71 din 9 aprilie 1996, cu │nivel de direcție cu      │Administrației și         │păs-   ││    │                  │Administrației și      │modificările și           │personalitate juridică în │Internelor                │trează ││    │                  │Internelor             │completările ulterioare   │subordinea Ministerului   │                          │denu-  ││    │                  │                       │                          │Administrației și         │                          │mirea  ││    │                  │                       │                          │Internelor                │                          │       ││    │                  │                       │                          │Reorganizarea direcțiilor │                          │       ││    │                  │                       │                          │județene ale Arhivelor    │                          │       ││    │                  │                       │                          │Naționale și a Direcției  │                          │       ││    │                  │                       │                          │Municipiului București a  │                          │       ││    │                  │                       │                          │Arhivelor Naționale la    │                          │       ││    │                  │                       │                          │nivel de servicii         │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 45.│Ministerul        │Agenția Națională a    │Legea nr. 188/1999        │Reducere de posturi       │Agenția Națională a       │   20  ││    │Administrației    │Funcționarilor Publici │privind statutul          │                          │Funcționarilor Publici    │       ││    │și Internelor     │(ANFP)                 │funcționarilor publici,   │                          │Finanțată integral de la  │       ││    │                  │Finanțată integral de  │republicată în Monitorul  │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │la bugetul de stat,    │Oficial al României,      │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │prin bugetul           │Partea I, nr. 365 din     │                          │Administrației și         │       ││    │                  │Ministerului           │29 mai 2007, cu           │                          │Internelor                │       ││    │                  │Administrației și      │modificările și           │                          │                          │       ││    │                  │Internelor             │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 46.│Ministerul        │Centrele regionale de  │Ordonanța Guvernului      │Desființare și preluarea  │Centrele regionale de     │   38  ││    │Administrației    │formare continuă       │nr. 81/2001 privind       │activității de către      │formare continuă pentru   │       ││    │și Internelor     │pentru administrația   │înființarea și organizarea│instituții nou-înființate │administrația publică     │       ││    │Coordonarea       │publică locală         │Institutului Național de  │în subordinea Agenției    │locală se înființează în  │       ││    │metodologică a    │Finanțate din venituri │Administrație, publicată  │Naționale a               │subordinea Agenției       │       ││    │Institutului      │proprii                │în Monitorul Oficial al   │Funcționarilor Publici    │Naționale a               │       ││    │Național de       │                       │României, Partea I,       │Reducere de posturi       │Funcționarilor Publici    │       ││    │Administrație     │                       │nr. 542 din 1 septembrie  │                          │Finanțate integral de la  │       ││    │                  │                       │2001, aprobată cu         │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │                       │modificări prin Legea     │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │                       │nr. 106/2002, cu          │                          │Administrației și         │       ││    │                  │                       │modificările și           │                          │Internelor                │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 47.│Ministerul Muncii,│Agenția Națională      │Legea nr. 202/2002        │Reducere de posturi       │Agenția Națională         │   26  ││    │Familiei și       │pentru Egalitatea de   │privind egalitatea de     │                          │pentru Egalitatea de      │       ││    │Protecției Sociale│Șanse între Femei și   │șanse și de tratament     │                          │Șanse între Femei și      │       ││    │                  │Bărbați (ANES)         │între femei și bărbați,   │                          │Bărbați (ANES)            │       ││    │                  │Finanțată integral din │republicată în Monitorul  │                          │Finanțată integral de la  │       ││    │                  │bugetul de stat, prin  │Oficial al României,      │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │bugetul Ministerului   │Partea I, nr. 150 din     │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Muncii, Familiei și    │1 martie 2007             │                          │Muncii, Familiei și       │       ││    │                  │Protecției Sociale     │                          │                          │Protecției Sociale        │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 48.│Ministerul Muncii,│Agenția Națională      │Art. 30 din Legea         │Reducere de posturi       │Agenția Națională         │  201  ││    │Familiei și       │pentru Prestații       │nr. 47/2006 privind       │Preia activitatea         │pentru Prestații Sociale  │       ││    │Protecției Sociale│Sociale                │sistemul național de      │Direcției de muncă și     │Finanțată integral de la  │       ││    │                  │Finanțată integral din │asistență socială,        │protecție socială         │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │bugetul de stat, prin  │publicată în Monitorul    │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │bugetul Ministerului   │Oficial al României,      │                          │Muncii, Familiei și       │       ││    │                  │Muncii, Familiei și    │Partea I, nr. 239 din     │                          │Protecției Sociale        │       ││    │                  │Protecției Sociale     │16 martie 2006            │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 49.│Ministerul Muncii,│Agenția Națională pen- │Legea nr. 217/2003        │Desființare, ca urmare a  │Autoritatea Națională     │    7  ││    │Familiei și       │tru Protecția Familiei │pentru prevenirea și      │comasării cu Autoritatea  │pentru Protecția Familiei │       ││    │Protecției Sociale│Finanțată integral de  │combaterea violenței în   │Națională pentru          │și a Drepturilor Copilului│       ││    │                  │la bugetul de stat,prin│familie, publicată în     │Protecția Drepturilor     │Finanțată integral de la  │       ││    │                  │bugetul Ministerului   │Monitorul Oficial al      │Copilului, cu constituirea│bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │Muncii, Familiei și    │României, Partea I,       │unei noi persoane         │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Protecției Sociale     │nr. 367 din 29 mai 2003,  │juridice                  │Muncii, Familiei și       │       ││    │                  │                       │cu modificările și        │                          │Protecției Sociale        │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 50.│Ministerul Muncii,│Autoritatea Națională  │Ordonanța de urgență a    │Desființare ca urmare a   │Autoritatea Națională     │   13  ││    │Familiei și       │pentru Protecția       │Guvernului nr. 12/2001    │comasării cu Agenția      │pentru Protecția Familiei │       ││    │Protecției Sociale│Drepturilor Copilului  │privind înființarea       │Națională pentru          │și a Drepturilor          │       ││    │                  │Finanțată integral de  │Autorității Naționale     │Protecția Familiei        │Copilului                 │       ││    │                  │la bugetul de stat,    │pentru Protecția          │Activitatea Centrului-    │Finanțată integral de la  │       ││    │                  │prin bugetul           │Drepturilor Copilului,    │pilot de asistență și     │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │Ministerului Muncii,   │publicată în Monitorul    │protecție a victimelor    │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Familiei și Protecției │Oficial al României,      │violenței în familie și   │Muncii, Familiei și       │       ││    │                  │Sociale                │Partea I, nr. 63 din      │cea a Centrului de        │Protecției Sociale        │       ││    │                  │                       │6 februarie 2001,         │Informare și Consultanță  │                          │       ││    │                  │                       │aprobată cu modificări    │pentru Familie vor fi     │                          │       ││    │                  │                       │prin Legea nr. 252/2001,  │preluate de Autoritatea   │                          │       ││    │                  │                       │cu modificările           │Națională pentru          │                          │       ││    │                  │                       │ulterioare                │Protecția Familiei        │                          │       ││    │                  │                       │                          │și a Drepturilor          │                          │       ││    │                  │                       │                          │Copilului, nou-înființată.│                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 51.│Ministerul Muncii,│Inspecția Muncii       │Legea nr. 108/1999 pentru │Reducere de posturi       │Inspecția Muncii          │   400 ││    │Familiei și       │Finanțată din venituri │înființarea și organizarea│Preia Inspecția socială   │Finanțată integral de la  │       ││    │Protecției Sociale│proprii și subvenții de│Inspecției Muncii,        │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │la bugetul de stat,    │republicată în Monitorul  │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │prin bugetul Ministeru-│Oficial al României,      │                          │Muncii, Familiei și       │       ││    │                  │lui Muncii, Familiei și│Partea I, nr. 740 din     │                          │Protecției Sociale        │       ││    │                  │Protecției Sociale     │10 octombrie 2002         │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 52.│Ministerul Muncii,│Inspecția socială      │Art. 29 din Legea nr.     │Desființare, ca urmare a  │Inspecția Muncii          │    80 ││    │Familiei și       │Finanțată integral de  │47/2006 privind sistemul  │comasării prin absorbție, │Finanțată integral de la  │       ││    │Protecției Sociale│la bugetul de stat,    │național de asistență     │și preluarea activității  │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │prin bugetul           │socială, publicată în     │de către Inspecția Muncii │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Ministerului Muncii,   │Monitorul Oficial al      │                          │Muncii, Familiei și       │       ││    │                  │Familiei și Protecției │României, Partea I, nr.   │                          │Protecției Sociale        │       ││    │                  │Sociale                │239 din 16 martie 2006    │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 53.│Ministerul Muncii,│Autoritatea Națională  │Ordonanța Guvernului nr.  │Reducere de posturi       │Autoritatea Națională     │    21 ││    │Familiei și       │pentru Persoanele cu   │14/2003 privind înființa- │                          │pentru Persoanele cu      │       ││    │Protecției Sociale│Handicap               │rea, organizarea și       │                          │Handicap                  │       ││    │                  │Finanțată integral de  │funcționarea Autorității  │                          │Finanțată integral de la  │       ││    │                  │la bugetul de stat,    │Naționale pentru Persoa-  │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │prin bugetul           │nele cu Handicap,         │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Ministerului Muncii,   │publicată în Monitorul    │                          │Muncii, Familiei și       │       ││    │                  │Familiei și Protecției │Oficial al României,      │                          │Protecției Sociale        │       ││    │                  │Sociale                │Partea I, nr. 63 din 1    │                          │                          │       ││    │                  │                       │februarie 2003, aprobată  │                          │                          │       ││    │                  │                       │cu modificări și          │                          │                          │       ││    │                  │                       │completări prin Legea nr. │                          │                          │       ││    │                  │                       │239/2003, cu modificările │                          │                          │       ││    │                  │                       │și completările ulterioare│                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 54.│Ministerul        │Ministerul Sănătății   │Art. 15 din Ordonanța de  │Reducere de posturi       │Ministerul Sănătății      │    29 ││    │Sănătății         │Finanțat integral de la│urgență a Guvernului nr.  │                          │Finanțat integral de la   │       ││    │                  │bugetul de stat        │221/2008 pentru stabilirea│                          │bugetul de stat           │       ││    │                  │                       │unor măsuri de            │                          │                          │       ││    │                  │                       │reorganizare în cadrul    │                          │                          │       ││    │                  │                       │administrației publice    │                          │                          │       ││    │                  │                       │centrale, publicată în    │                          │                          │       ││    │                  │                       │Monitorul Oficial al      │                          │                          │       ││    │                  │                       │României, Partea I, nr.   │                          │                          │       ││    │                  │                       │882 din 24 decembrie 2008,│                          │                          │       ││    │                  │                       │aprobată prin Legea nr.   │                          │                          │       ││    │                  │                       │186/2009, cu modificările │                          │                          │       ││    │                  │                       │și completările ulterioare│                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 55.│Ministerul        │Școala Națională de    │Art. 682 din Legea nr.    │Desființare, ca urmare a  │Școala Națională de       │     7 ││    │Sănătății         │Sănătate Publică și    │95/2006 privind reforma în│comasării prin fuziune cu │Sănătate Publică,         │       ││    │                  │Management Sanitar     │domeniul sănătății,       │Centrul Național de       │Management și Perfec-     │       ││    │                  │București              │publicată în Monitorul    │Perfecționare în Domeniul │ționare în Domeniul       │       ││    │                  │Finanțată din venituri │Oficial al României,      │Sanitar București, și     │Sanitar București         │       ││    │                  │proprii                │Partea I, nr. 372 din 28  │constituirea unei noi     │Persoană juridică în      │       ││    │                  │                       │aprilie 2006, cu modifică-│persoane juridice         │subordinea Universității  │       ││    │                  │                       │rile și completările      │                          │de Medicină și Farmacie   │       ││    │                  │                       │ulterioare, ca efect al   │                          │"Carol Davila" și în      │       ││    │                  │                       │reorganizării Institutului│                          │coordonarea Ministerului  │       ││    │                  │                       │Național de Cercetare-    │                          │Sănătății                 │       ││    │                  │                       │Dezvoltare în Sănătate    │                          │Finanțată integral din    │       ││    │                  │                       │București, care s-a       │                          │venituri proprii          │       ││    │                  │                       │desființat                │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 56.│Ministerul        │Agenția Națională a    │Art. 1 din Ordonanța      │Reducere de posturi       │Agenția Națională a       │   151 ││    │Sănătății         │Medicamentului         │Guvernului nr. 125/1998   │Schimbarea regimului de   │Medicamentului București, │       ││    │                  │București              │privind înființarea,      │finanțare                 │în subordinea Ministerului│       ││    │                  │Finanțată din venituri │organizarea și            │                          │Sănătății                 │       ││    │                  │proprii                │funcționarea Agenției     │                          │Finanțată integral de la  │       ││    │                  │                       │Naționale a Medicamentului│                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │                       │publicată în Monitorul    │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │                       │Oficial al României,      │                          │Sănătății                 │       ││    │                  │                       │Partea I, nr. 329 din 31  │                          │                          │       ││    │                  │                       │august 1998, aprobată cu  │                          │                          │       ││    │                  │                       │modificări și completări  │                          │                          │       ││    │                  │                       │prin Legea nr. 594/2002,  │                          │                          │       ││    │                  │                       │cu modificările și        │                          │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 57.│Ministerul        │Oficiul Tehnic de      │Art. 6 din Legea nr.      │Reducere de posturi       │Oficiul Tehnic de         │    29 ││    │Sănătății         │Dispozitive Medicale,  │176/2000 privind          │Schimbarea regimului de   │Dispozitive Medicale, în  │       ││    │                  │din subordinea         │dispozitivele medicale,   │finanțare                 │subordinea Ministerului   │       ││    │                  │Ministerului Sănătății │republicată în Monitorul  │                          │Sănătății                 │       ││    │                  │Finanțat din venituri  │Oficial al României,      │                          │Finanțat integral de la   │       ││    │                  │proprii                │Partea I, nr. 79 din      │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │                       │24 ianuarie 2005          │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │                       │Hotărârea Guvernului      │                          │Sănătății                 │       ││    │                  │                       │nr. 2.281/2004 pentru     │                          │                          │       ││    │                  │                       │aprobarea Regulamentului  │                          │                          │       ││    │                  │                       │de organizare și          │                          │                          │       ││    │                  │                       │funcționare a Oficiului   │                          │                          │       ││    │                  │                       │Tehnic de Dispozitive     │                          │                          │       ││    │                  │                       │Medicale [art. 6 alin. (3)│                          │                          │       ││    │                  │                       │din Legea nr. 176/2000,   │                          │                          │       ││    │                  │                       │republicată]              │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 58.│Ministerul        │Centrul Național pentru│Ordonanța Guvernului nr.  │Denumirea "Centrul        │Centrul Național de       │    14 ││    │Dezvoltării       │Reducerea Riscului     │54/2002 privind           │Național pentru Reducerea │Cercetare-Dezvoltare      │       ││    │Regionale și      │Seismic                │înființarea Centrului     │Riscului Seismic" se      │pentru Protecția          │       ││    │Locuinței         │Finanțat din venituri  │Național pentru Reducerea │înlocuiește cu denumirea  │Construcțiilor la Acțiuni │       ││    │                  │proprii și subvenții   │Riscului Seismic,         │"Centrul Național de      │Seismice și Alunecări de  │       ││    │                  │acordate de la bugetul │publicată în Monitorul    │Cercetare-Dezvoltare      │Teren - CNRRS (denumire   │       ││    │                  │de stat                │Oficial al României,      │pentru Protecția          │nouă, fără a deveni       │       ││    │                  │                       │Partea I, nr. 633 din 27  │Construcțiilor la Acțiuni │entitate nouă)            │       ││    │                  │                       │august 2002, aprobată cu  │Seismice și Alunecări de  │Finanțat din venituri     │       ││    │                  │                       │modificări prin Legea     │Teren - CNRRS"            │proprii și subvenții      │       ││    │                  │                       │nr. 614/2002              │Reducere de posturi       │acordate de la bugetul    │       ││    │                  │                       │                          │                          │de stat, prin bugetul     │       ││    │                  │                       │                          │                          │Ministerului Dezvoltării  │       ││    │                  │                       │                          │                          │Regionale și Locuinței    │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 59.│Ministerul        │Agenția Națională      │Legea nr. 152/1998 privind│Reducere de posturi       │Agenția Națională pentru  │    33 ││    │Dezvoltării       │pentru Locuințe        │înființarea Agenției      │                          │Locuințe                  │       ││    │Regionale și      │Finanțată din venituri │Naționale pentru Locuințe,│                          │Finanțată din venituri    │       ││    │Locuinței         │proprii                │publicată în Monitorul    │                          │proprii                   │       ││    │                  │                       │Oficial al României,      │                          │                          │       ││    │                  │                       │Partea I, nr. 265 din     │                          │                          │       ││    │                  │                       │16 iulie 1998, cu         │                          │                          │       ││    │                  │                       │modificările și           │                          │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 60.│Ministerul        │Ministerul Agricultu-  │Ordonanța de urgență a    │Reducere de posturi       │Ministerul Agriculturii,  │   136 ││    │Agriculturii,     │rii, Pădurilor și      │Guvernului nr. 221/2008   │                          │Pădurilor și Dezvoltării  │       ││    │Pădurilor și      │Dezvoltării Rurale     │pentru stabilirea unor    │                          │Rurale                    │       ││    │Dezvoltării Rurale│Finanțat integral de la│măsuri de reorganizare    │                          │Finanțat integral de la   │       ││    │                  │bugetul de stat        │în cadrul administrației  │                          │bugetul de stat           │       ││    │                  │                       │publice centrale,         │                          │                          │       ││    │                  │                       │publicată în Monitorul    │                          │                          │       ││    │                  │                       │Oficial al României,      │                          │                          │       ││    │                  │                       │Partea I, nr. 882 din 24  │                          │                          │       ││    │                  │                       │decembrie 2008, aprobată  │                          │                          │       ││    │                  │                       │prin Legea nr. 186/2009,  │                          │                          │       ││    │                  │                       │cu modificările ulterioare│                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 61.│Ministerul        │Agenția Domeniilor     │Legea nr. 268/2001 privind│Reducere de posturi       │Agenția Domeniilor        │    94 ││    │Agriculturii,     │Statului               │privatizarea societăților │Schimbarea regimului de   │Statului                  │       ││    │Pădurilor și      │Finanțată integral din │comerciale ce dețin în    │finanțare                 │Finanțată integral de la  │       ││    │Dezvoltării Rurale│venituri proprii       │administrare terenuri     │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │                       │proprietate publică și    │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │                       │privată a statului cu     │                          │Agriculturii, Pădurilor și│       ││    │                  │                       │destinație agricolă și    │                          │Dezvoltării Rurale        │       ││    │                  │                       │înființarea Agenției      │                          │                          │       ││    │                  │                       │Domeniilor Statului,      │                          │                          │       ││    │                  │                       │publicată în Monitorul    │                          │                          │       ││    │                  │                       │Oficial al României,      │                          │                          │       ││    │                  │                       │Partea I, nr. 299 din     │                          │                          │       ││    │                  │                       │7 iunie 2001, cu          │                          │                          │       ││    │                  │                       │modificările și           │                          │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 62.│Ministerul        │Centrul de Formare și  │Legea muntelui nr.        │Desființare, ca urmare a  │Agenția Națională a Zonei │     0 ││    │Agriculturii,     │Inovație pentru        │347/2004, republicată în  │comasării prin absorbție, │Montane                   │       ││    │Pădurilor și      │Dezvoltare în Carpați  │Monitorul Oficial al      │și preluarea atribuțiilor │Finanțată integral de la  │       ││    │Dezvoltării Rurale│Finanțat integral de la│României, Partea I, nr.   │de către Agenția Națională│bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │bugetul de stat, prin  │448 din 30 iunie 2009     │a Zonei Montane           │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │bugetul Ministerului   │                          │                          │Agriculturii, Pădurilor și│       ││    │                  │Agriculturii, Pădurilor│                          │                          │Dezvoltării Rurale        │       ││    │                  │și Dezvoltării Rurale  │                          │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 63.│Ministerul        │Agenția Națională de   │Ordonanța Guvernului      │Oficiile județene de      │Camerele agricole,        │  1092 ││    │Agriculturii,     │Consultanță Agricolă   │nr. 22/2005 privind       │consultanță agricolă se   │instituții publice        │       ││    │Pădurilor și      │Finanțată din venituri │reorganizarea activității │transformă în camere      │descentralizate           │       ││    │Dezvoltării Rurale│proprii și subvenții de│de consultanță agricolă,  │agricole                  │Finanțate din venituri    │       ││    │                  │la bugetul de stat     │publicată în Monitorul    │                          │proprii și subvenții de la│       ││    │                  │                       │Oficial al României,      │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │                       │Partea I, nr. 102 din     │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │                       │31 ianuarie 2005,         │                          │Agriculturii, Pădurilor și│       ││    │                  │                       │aprobată cu modificări    │                          │Dezvoltării Rurale        │       ││    │                  │                       │prin Legea nr. 77/2005,   │                          │                          │       ││    │                  │                       │cu modificările ulterioare│                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 64.│Ministerul        │Autoritatea Hipică     │Legea calului nr. 389/2005│Desființare, prin         │Agenția Națională pentru  │     0 ││    │Agriculturii,     │Națională              │publicată în Monitorul    │preluarea atribuțiilor de │Ameliorare și Reproducție │       ││    │Pădurilor și      │Finanțată din venituri │Oficial al României,      │către Agenția Națională   │în Zootehnie "Prof. dr.   │       ││    │Dezvoltării Rurale│proprii și subvenții de│Partea I, nr. 9 din 5     │pentru Ameliorare și      │G.K. Constantinescu"      │       ││    │                  │la bugetul de stat     │ianuarie 2006, cu modifi- │Reproducție în Zootehnie  │Finanțată integral de la  │       ││    │                  │                       │cările și completările    │"Prof. dr. G.K.           │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │                       │ulterioare                │Constantinescu"           │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │                       │                          │Schimbarea regimului de   │Agriculturii, Pădurilor și│       ││    │                  │                       │                          │finanțare                 │Dezvoltării Rurale        │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 65.│Ministerul        │Laboratorul Central    │Legea nr. 266/2002 privind│Preia Banca de Resurse    │Laboratorul Central pentru│     0 ││    │Agriculturii,     │pentru Calitatea       │producerea, prelucrarea,  │Genetice Vegetale Suceava,│Calitatea Semințelor și a │       ││    │Pădurilor și      │Semințelor și a        │controlul și certificarea │care se desființează.     │Materialului Săditor      │       ││    │Dezvoltării Rurale│Materialului Săditor   │calității, comercializarea│Schimbarea regimului de   │Finanțat integral de la   │       ││    │                  │Finanțat din venituri  │semințelor și a           │finanțare                 │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │proprii și subvenții de│materialului săditor,     │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │la bugetul de stat     │precum și înregistrarea   │                          │Agriculturii, Pădurilor și│       ││    │                  │                       │soiurilor de plante,      │                          │Dezvoltării Rurale        │       ││    │                  │                       │publicată în Monitorul    │                          │                          │       ││    │                  │                       │Oficial al României,      │                          │                          │       ││    │                  │                       │Partea I, nr. 343 din     │                          │                          │       ││    │                  │                       │23 mai 2002               │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 66.│Ministerul        │Oficiul Național al    │Legea viei și vinului în  │Desființare prin comasare │Oficiul Național al Viei  │     0 ││    │Agriculturii,     │Denumirilor de Origine │sistemul organizării      │cu Oficiul Național al    │și Produselor Vitivinicole│       ││    │Pădurilor și      │pentru Vinuri          │comune a pieței           │Viei și Vinului și        │Finanțat prin venituri    │       ││    │Dezvoltării Rurale│Finanțat integral din  │vitivinicole nr. 244/2002,│constituirea Oficiului    │proprii și subvenții de la│       ││    │                  │venituri proprii       │republicată în Monitorul  │Național al Viei și       │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │                       │Oficial al României,      │Produselor Vitivinicole   │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │                       │Partea I, nr. 633 din     │Schimbarea regimului de   │Agriculturii, Pădurilor și│       ││    │                  │                       │14 septembrie 2007        │finanțare                 │Dezvoltării Rurale        │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 67.│Ministerul        │Oficiul Național al    │Legea viei și vinului în  │Desființare prin comasare │Oficiul Național al Viei  │     0 ││    │Agriculturii,     │Viei și Vinului        │sistemul organizării      │cu Oficiul Național al    │și Produselor Vitivinicole│       ││    │Pădurilor și      │Finanțat din venituri  │comune a pieței           │Denumirilor de Origine    │Finanțat din venituri     │       ││    │Dezvoltării Rurale│proprii și subvenții de│vitivinicole nr. 244/2002,│pentru Vinuri și          │proprii și subvenții de la│       ││    │                  │la bugetul de stat     │republicată în Monitorul  │constituirea Oficiului    │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │                       │Oficial al României,      │Național al Viei și       │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │                       │Partea I, nr. 633 din     │Produselor Vitivinicole   │Agriculturii, Pădurilor și│       ││    │                  │                       │14 septembrie 2007        │                          │Dezvoltării Rurale        │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 68.│Ministerul        │Ministerul Culturii,   │Ordonanța de urgență a    │Reducere de posturi       │Ministerul Culturii,      │    25 ││    │Culturii, Cultelor│Cultelor și            │Guvernului nr. 221/2008   │                          │Cultelor și Patrimoniului │       ││    │și Patrimoniului  │Patrimoniului Național │pentru stabilirea unor    │                          │Național                  │       ││    │Național          │Finanțat integral de la│măsuri de reorganizare în │                          │Finanțat integral de la   │       ││    │                  │bugetul de stat        │cadrul administrației     │                          │bugetul de stat           │       ││    │                  │                       │publice centrale,         │                          │                          │       ││    │                  │                       │publicată în Monitorul    │                          │                          │       ││    │                  │                       │Oficial al României,      │                          │                          │       ││    │                  │                       │Partea I, nr. 882 din     │                          │                          │       ││    │                  │                       │24 decembrie 2008,        │                          │                          │       ││    │                  │                       │aprobată prin Legea nr.   │                          │                          │       ││    │                  │                       │186/2009, cu modificările │                          │                          │       ││    │                  │                       │ulterioare (numărul de    │                          │                          │       ││    │                  │                       │posturi este stabilit prin│                          │                          │       ││    │                  │                       │Hotărârea Guvernului      │                          │                          │       ││    │                  │                       │nr. 9/2009)               │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 69.│Ministerul        │Oficiul Național al    │Art. 28 din Legea nr.     │Reorganizare prin comasare│Institutul Național al    │    22 ││    │Culturii, Cultelor│Monumentelor Istorice  │422/2001 privind          │cu Institutul Național al │Patrimoniului             │       ││    │și Patrimoniului  │Finanțat din venituri  │protejarea monumentelor   │Monumentelor Istorice,    │Finanțat din venituri     │       ││    │Național          │proprii și din         │istorice, republicată în  │care se desființează.     │proprii și din subvenții  │       ││    │                  │subvenții de la bugetul│Monitorul Oficial al      │                          │de la bugetul de stat,    │       ││    │                  │de stat                │României, Partea I, nr.   │                          │prin bugetul Ministerului │       ││    │                  │                       │938 din 20 noiembrie 2006,│                          │Culturii, Cultelor și     │       ││    │                  │                       │cu modificările și        │                          │Patrimoniului Național    │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       ││    │                  │                       │Hotărârea Guvernului      │                          │                          │       ││    │                  │                       │nr. 1.258/2001 privind    │                          │                          │       ││    │                  │                       │organizarea și            │                          │                          │       ││    │                  │                       │funcționarea Oficiului    │                          │                          │       ││    │                  │                       │Național al Monumentelor  │                          │                          │       ││    │                  │                       │Istorice                  │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 70.│Ministerul        │Institutul Național al │Art. 27 din Legea nr.     │Desființare cu preluarea  │Institutul Național al    │    16 ││    │Culturii, Cultelor│Monumentelor Istorice  │422/2001 privind          │activității de către      │Patrimoniului             │       ││    │și Patrimoniului  │Finanțat din venituri  │protejarea monumentelor   │Oficiul Național al       │Finanțat din venituri     │       ││    │Național          │proprii și din         │istorice, republicată în  │Monumentelor Istorice     │proprii și din subvenții  │       ││    │                  │subvenții de la bugetul│Monitorul Oficial al      │                          │de la bugetul de stat,    │       ││    │                  │de stat                │României, Partea I, nr.   │                          │prin bugetul Ministerului │       ││    │                  │                       │938 din 20 noiembrie 2006,│                          │Culturii, Cultelor și     │       ││    │                  │                       │cu modificările și        │                          │Patrimoniului Național    │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       ││    │                  │                       │Hotărârea Guvernului      │                          │                          │       ││    │                  │                       │nr. 261/2002 privind      │                          │                          │       ││    │                  │                       │organizarea și            │                          │                          │       ││    │                  │                       │funcționarea Institutului │                          │                          │       ││    │                  │                       │Național al Monumentelor  │                          │                          │       ││    │                  │                       │Istorice                  │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 71.│Ministerul        │Institutul Național de │Art. 59 din Legea nr.     │Desființare și organizare │Secție în cadrul Muzeului │   5,5 ││    │Culturii, Cultelor│Cercetare în Domeniul  │182/2000 privind          │ca secție a Muzeului      │Național de Istorie a     │       ││    │și Patrimoniului  │Conservării și         │protejarea patrimoniului  │Național de Istorie a     │României                  │       ││    │Național          │Restaurării            │cultural național mobil,  │României                  │Finanțată din venituri    │       ││    │                  │Finanțat din venituri  │republicată în Monitorul  │                          │proprii și din subvenții  │       ││    │                  │proprii și din         │Oficial al României,      │                          │de la bugetul de stat,    │       ││    │                  │subvenții de la bugetul│Partea I, nr. 828 din     │                          │prin bugetul Ministerului │       ││    │                  │de stat                │9 decembrie 2008          │                          │Culturii, Cultelor și     │       ││    │                  │                       │Hotărârea Guvernului      │                          │Patrimoniului Național    │       ││    │                  │                       │nr. 486/2002 privind      │                          │                          │       ││    │                  │                       │înființarea, organizarea  │                          │                          │       ││    │                  │                       │și funcționarea           │                          │                          │       ││    │                  │                       │Laboratorului Național    │                          │                          │       ││    │                  │                       │de Cercetare în Domeniul  │                          │                          │       ││    │                  │                       │Conservării și Restaurării│                          │                          │       ││    │                  │                       │Patrimoniului Cultural    │                          │                          │       ││    │                  │                       │Național Mobil            │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 72.│Ministerul        │Centrul Național pentru│Ordonanța de urgență a    │Reducere de posturi       │Centrul Național pentru   │    20 ││    │Culturii, Cultelor│Conservarea și         │Guvernului nr. 118/2006   │Schimbarea regimului de   │Conservarea și Promovarea │       ││    │și Patrimoniului  │Promovarea Culturii    │privind înființarea,      │finanțare                 │Culturii Tradiționale     │       ││    │Național          │Tradiționale           │organizarea și            │                          │Finanțat integral de la   │       ││    │                  │Finanțat din venituri  │desfășurarea activității  │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │proprii și din         │așezămintelor culturale,  │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │subvenții de la bugetul│publicată în Monitorul    │                          │Culturii, Cultelor și     │       ││    │                  │de stat                │Oficial al României,      │                          │Patrimoniului Național    │       ││    │                  │                       │Partea I, nr. 1.038 din   │                          │                          │       ││    │                  │                       │28 decembrie 2006,        │                          │                          │       ││    │                  │                       │aprobată cu modificări și │                          │                          │       ││    │                  │                       │completări prin Legea nr. │                          │                          │       ││    │                  │                       │143/2007, cu modificările │                          │                          │       ││    │                  │                       │și completările ulterioare│                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 73.│Ministerul        │Oficiul Român pentru   │Legea nr. 8/1996 privind  │Reducere de posturi       │Oficiul Român pentru      │    19 ││    │Culturii, Cultelor│Drepturile de Autor, în│dreptul de autor și       │                          │Drepturile de Autor       │       ││    │și Patrimoniului  │coordonarea Ministeru- │drepturile conexe,        │                          │Finanțat integral de la   │       ││    │Național          │lui Culturii, Cultelor │publicată în Monitorul    │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │și Patrimoniului       │Oficial al României,      │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Național               │Partea I, nr. 60 din 26   │                          │Culturii, Cultelor și     │       ││    │                  │Finanțat integral de la│martie 1996, cu           │                          │Patrimoniului Național    │       ││    │                  │bugetul de stat, prin  │modificările și           │                          │                          │       ││    │                  │bugetul Ministerului   │completările ulterioare   │                          │                          │       ││    │                  │Culturii, Cultelor și  │                          │                          │                          │       ││    │                  │Patrimoniului Național │                          │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 74.│Ministerul        │Institutul de Memorie  │Art. 60 din Legea nr.     │Desființare, ca urmare a  │Centrul de Pregătire      │    15 ││    │Culturii, Cultelor│Culturală              │182/2000 privind          │comasării prin absorbție  │Profesională în Cultură   │       ││    │și Patrimoniului  │Finanțat integral din  │protejarea patrimoniului  │cu Centrul de Pregătire   │Finanțat integral din     │       ││    │Național          │venituri proprii       │cultural național mobil,  │Profesională în Cultură   │venituri proprii          │       ││    │                  │                       │republicată în Monitorul  │(acesta din urmă va prelua│                          │       ││    │                  │                       │Oficial al României,      │și Centrul European de    │                          │       ││    │                  │                       │Partea I, nr. 828 din 9   │Cultură Sinaia)           │                          │       ││    │                  │                       │decembrie 2008            │                          │                          │       ││    │                  │                       │Ordonanța Guvernului nr.  │                          │                          │       ││    │                  │                       │43/2000 privind protecția │                          │                          │       ││    │                  │                       │patrimoniului arheologic  │                          │                          │       ││    │                  │                       │și declararea unor situri │                          │                          │       ││    │                  │                       │arheologice ca zone de    │                          │                          │       ││    │                  │                       │interes național,         │                          │                          │       ││    │                  │                       │republicată în Monitorul  │                          │                          │       ││    │                  │                       │Oficial al României,      │                          │                          │       ││    │                  │                       │Partea I, nr. 951 din 24  │                          │                          │       ││    │                  │                       │noiembrie 2006, cu        │                          │                          │       ││    │                  │                       │modificările și           │                          │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │└────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴───────┘  +  Anexa 2LISTAinstituțiilor și autorităților publice înființate prinhotărâre a Guvernului, supuse reorganizării*Font 7*┌────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬───────┐│Nr. │                  │   Instituția supusă   │    Actul normativ        │     Modalitatea de       │   Structura/entitatea    │Obser- ││crt.│   Autoritatea    │ reorganizării/sursa   │     de înființare        │      reorganizare        │    rezultată/sursa de    │vații/ ││    │  coordonatoare   │    de finanțare       │      în vigoare          │                          │   finanțare/ministerul   │Redu-  ││    │                  │                       │                          │                          │     sau autoritatea      │cere de││    │                  │                       │                          │                          │       coordonatoare      │posturi│├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│  1 │          2       │          3            │            4             │             5            │              6           │    7  │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│  1.│În subordinea     │Institutul de          │Hotărârea Guvernului      │Comasare cu Institutul    │Institutul de Investigare │     4 ││    │Guvernului și în  │Investigare a Crimelor │nr. 1.724/2005 privind    │Național pentru Memoria   │a Crimelor Comunismului   │       ││    │coordonarea       │Comunismului în România│înființarea Institutului  │Exilului Românesc (poziția│și Memoria Exilului       │       ││    │primului-ministru │Finanțat integral de la│de Investigare a Crimelor │44) și constituirea unei  │Românesc, în subordinea   │       ││    │                  │bugetul de stat, prin  │Comunismului în România,  │noi persoane juridice     │Guvernului și coordonarea │       ││    │                  │bugetul Secretariatului│publicată în Monitorul    │                          │primului-ministru         │       ││    │                  │General al Guvernului  │Oficial al României,      │                          │Finanțat integral de la   │       ││    │                  │                       │Partea I, nr. 1.195 din 30│                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │                       │decembrie 2005, cu        │                          │bugetul Secretariatului   │       ││    │                  │                       │modificările și           │                          │General al Guvernului     │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│  2.│Ministerul        │Redacția Publicațiilor │Hotărârea Guvernului      │Desființare și preluarea  │Direcție în cadrul        │    18 ││    │Afacerilor Externe│pentru Străinătate     │nr. 331/1991 privind      │activității de către o    │Ministerului Afacerilor   │       ││    │                  │Finanțată din venituri │funcționarea Redacției    │direcție din cadrul       │Externe                   │       ││    │                  │proprii și subvenții de│Publicațiilor pentru      │Ministerului Afacerilor   │Finanțată integral de la  │       ││    │                  │la bugetul de stat,    │Străinătate, nepublicată, │Externe                   │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │prin bugetul           │cu modificările și        │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Ministerului Afacerilor│completările ulterioare   │                          │Afacerilor Externe        │       ││    │                  │Externe                │                          │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│  3.│Ministerul        │Institutul Diplomatic  │Hotărârea Guvernului      │Reducere de posturi       │Institutul Diplomatic     │    24 ││    │Afacerilor Externe│Român                  │nr. 880/2005 privind      │                          │Român                     │       ││    │                  │Finanțat din venituri  │organizarea și            │                          │Finanțat din venituri     │       ││    │                  │proprii și subvenții de│funcționarea Institutului │                          │proprii și subvenții de   │       ││    │                  │la bugetul de stat,    │Diplomatic Român,         │                          │la bugetul de stat, prin  │       ││    │                  │prin bugetul           │publicată în Monitorul    │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Ministerului           │Oficial al României,      │                          │Afacerilor Externe        │       ││    │                  │Afacerilor Externe     │Partea I, nr. 748 din     │                          │                          │       ││    │                  │                       │17 august 2005, cu        │                          │                          │       ││    │                  │                       │modificările și           │                          │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│  4.│Ministerul        │Academia de Poliție    │Hotărârea Guvernului      │Reducere de posturi       │Academia de Poliție       │   100 ││    │Administrației și │"Alexandru Ioan Cuza"  │nr. 294/2007 privind      │                          │"Alexandru Ioan Cuza"     │       ││    │Internelor        │Finanțată integral de  │organizarea și            │                          │Finanțată integral de la  │       ││    │                  │la bugetul de stat,    │funcționarea Academiei de │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │prin bugetul           │Poliție "Alexandru Ioan   │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Ministerului           │Cuza" din cadrul          │                          │Administrației și         │       ││    │                  │Administrației și      │Ministerului              │                          │Internelor                │       ││    │                  │Internelor             │Administrației și         │                          │                          │       ││    │                  │                       │Internelor, publicată în  │                          │                          │       ││    │                  │                       │Monitorul Oficial al      │                          │                          │       ││    │                  │                       │României, Partea I, nr.   │                          │                          │       ││    │                  │                       │231 din 3 aprilie 2007    │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│  5.│Ministerul        │Agenția pentru         │Anexa nr. 2 lit. B.II.1   │Reducere de posturi       │Agenția pentru            │   10  ││    │Întreprinderilor  │Implementarea          │din Hotărârea Guvernului  │                          │Implementarea Proiectelor │(apara-││    │Mici și Mijlocii, │Proiectelor și         │nr. 4/2009 privind        │                          │și Programelor pentru     │  tul  ││    │Comerțului și     │Programelor pentru     │organizarea și            │                          │Întreprinderi Mici și     │cen-   ││    │Mediului de       │Întreprinderi Mici și  │funcționarea Ministerului │                          │Mijlocii                  │ tral) ││    │Afaceri           │Mijlocii               │Întreprinderilor Mici și  │                          │Finanțată din venituri    │  65   ││    │                  │Finanțată din venituri │Mijlocii, Comerțului și   │                          │proprii și subvenții de la│(ofi-  ││    │                  │proprii și subvenții de│Mediului de Afaceri,      │                          │bugetul de stat, prin     │ cii)  ││    │                  │la bugetul de stat,    │publicată în Monitorul    │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │prin bugetul           │Oficial al României,      │                          │Întreprinderilor Mici și  │       ││    │                  │Ministerului           │Partea I, nr. 33 din      │                          │Mijlocii, Comerțului și   │       ││    │                  │Întreprinderilor Mici  │16 ianuarie 2009, cu      │                          │Mediului de Afaceri       │       ││    │                  │și Mijlocii, Comerțului│modificările ulterioare   │                          │                          │       ││    │                  │și Mediului de Afaceri │Hotărârea Guvernului      │                          │                          │       ││    │                  │                       │nr. 65/2009 privind       │                          │                          │       ││    │                  │                       │înființarea, organizarea  │                          │                          │       ││    │                  │                       │și funcționarea Agenției  │                          │                          │       ││    │                  │                       │pentru Implementarea      │                          │                          │       ││    │                  │                       │Proiectelor și Programelor│                          │                          │       ││    │                  │                       │pentru Întreprinderi Mici │                          │                          │       ││    │                  │                       │și Mijlocii, publicată în │                          │                          │       ││    │                  │                       │Monitorul Oficial al      │                          │                          │       ││    │                  │                       │României, Partea I, nr. 83│                          │                          │       ││    │                  │                       │din 11 februarie 2009     │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│  6.│Ministerul        │Centrul Român pentru   │Hotărârea Guvernului      │Desființare, ca urmare a  │Centrul Român pentru      │    70 ││    │Întreprinderilor  │Promovarea Comerțului  │nr. 892/2004 privind      │comasării prin fuziune    │Promovarea Comerțului și  │       ││    │Mici și Mijlocii, │Finanțat din venituri  │organizarea și            │cu Agenția Română pentru  │Investițiilor Străine     │       ││    │Comerțului și     │proprii și subvenții de│funcționarea Centrului    │Investiții Străine și     │Finanțat integral de la   │       ││    │Mediului de       │la bugetul de stat,    │Român pentru Promovarea   │constituirea unei noi     │bugetul de stat, prin     │       ││    │Afaceri           │prin bugetul           │Comerțului, publicată în  │persoane juridice         │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Ministerului           │Monitorul Oficial al      │Schimbarea regimului de   │Întreprinderilor Mici și  │       ││    │                  │Întreprinderilor Mici  │României, Partea I, nr.   │finanțare                 │Mijlocii, Comerțului și   │       ││    │                  │și Mijlocii, Comerțului│546 din 18 iunie 2004     │                          │Mediului de Afaceri       │       ││    │                  │și Mediului de Afaceri │                          │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│  7.│Ministerul        │Agenția Națională      │Hotărârea Guvernului      │Reducere de posturi       │Agenția Națională pentru  │     6 ││    │Educației,        │pentru Calificările din│nr. 1.357/2005 privind    │                          │Calificările din          │       ││    │Cercetării și     │Învățământul Superior  │înființarea, organizarea  │                          │Învățământul Superior și  │       ││    │Inovării          │și Parteneriat cu      │și funcționarea Agenției  │                          │Parteneriat cu Mediul     │       ││    │                  │Mediul Economic și     │Naționale pentru          │                          │Economic și Social -      │       ││    │                  │Social - ACPART        │Calificările din          │                          │ACPART                    │       ││    │                  │Finanțată din venituri │Învățământul Superior și  │                          │Finanțată din venituri    │       ││    │                  │proprii și subvenții de│Parteneriat cu Mediul     │                          │proprii și subvenții de la│       ││    │                  │la bugetul de stat,    │Economic și Social -      │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │prin bugetul           │ACPART, publicată în      │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Ministerului Educației,│Monitorul Oficial al      │                          │Educației, Cercetării și  │       ││    │                  │Cercetării și Inovării │României, Partea I, nr.   │                          │Inovării                  │       ││    │                  │                       │1.029 din 21 noiembrie    │                          │                          │       ││    │                  │                       │2005                      │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│  8.│Ministerul        │Centrul Național de    │Hotărârea Guvernului      │Reducere de posturi       │Centrul Național de       │    10 ││    │Educației,        │Dezvoltare a           │nr. 855/1998 privind      │                          │Dezvoltare a              │       ││    │Cercetării și     │Învățământului         │înființarea Centrului     │                          │Învățământului Profesional│       ││    │Inovării          │Profesional și Tehnic  │Național de Dezvoltare a  │                          │și Tehnic                 │       ││    │                  │Finanțat din venituri  │Învățământului Profesional│                          │Finanțat din venituri     │       ││    │                  │proprii și subvenții de│și Tehnic, publicată în   │                          │proprii și subvenții de la│       ││    │                  │la bugetul de stat,    │Monitorul Oficial al      │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │prin bugetul           │României, Partea I, nr.   │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Ministerului Educației,│465 din 4 decembrie 1998, │                          │Educației, Cercetării și  │       ││    │                  │Cercetării și Inovării │cu modificările și        │                          │Inovării                  │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│  9.│Ministerul        │Agenția Națională      │Hotărârea Guvernului      │Reducere de posturi       │Agenția Națională pentru  │     8 ││    │Educației,        │pentru Programe        │nr. 76/2005 privind       │                          │Programe Comunitare în    │       ││    │Cercetării și     │Comunitare în Domeniul │înființarea Agenției      │                          │Domeniul Educației și     │       ││    │Inovării          │Educației și Formării  │Naționale pentru Programe │                          │Formării Profesionale     │       ││    │                  │Profesionale           │Comunitare în Domeniul    │                          │Finanțată din venituri    │       ││    │                  │Finanțată integral de  │Educației și Formării     │                          │proprii și subvenții de la│       ││    │                  │la bugetul de stat,    │Profesionale, publicată în│                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │prin bugetul           │Monitorul Oficial al      │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Ministerului Educației,│României, Partea I, nr.   │                          │Educației, Cercetării și  │       ││    │                  │Cercetării și Inovării │122 din 8 februarie 2005, │                          │Inovării                  │       ││    │                  │                       │cu modificările ulterioare│                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 10.│Ministerul        │Centrul Național pentru│Hotărârea Guvernului      │Desființare prin comasare │Agenția de Credite și     │     1 ││    │Educației,        │Burse de Studii în     │nr. 51/2009 privind       │prin fuziune cu Agenția de│Burse de Studii           │       ││    │Cercetării și     │Străinătate            │organizarea și            │Credite pentru Studenții  │Finanțată din venituri    │       ││    │Inovării          │Finanțat din venituri  │funcționarea Ministerului │din Instituțiile de       │proprii și subvenții de la│       ││    │                  │proprii și subvenții de│Educației, Cercetării și  │Învățământ Superior de    │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │la bugetul de stat,    │Inovării, publicată în    │Stat și Particular        │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │prin bugetul           │Monitorul Oficial al      │Acreditate și înființarea │Educației, Cercetării și  │       ││    │                  │Ministerului Educației,│României, Partea I, nr.   │Agenției de Credite și    │Inovării                  │       ││    │                  │Cercetării și Inovării │64 din 3 februarie 2009   │Burse de Studii           │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 11.│Ministerul        │Agenția de Administrare│Hotărârea Guvernului      │Reducere de posturi       │Agenția de Administrare   │     5 ││    │Educației,        │a Rețelei Naționale de │nr. 1.609/2008 privind    │                          │a Rețelei Naționale de    │       ││    │Cercetării și     │Informatică pentru     │înființarea Agenției de   │                          │Informatică pentru        │       ││    │Inovării          │Educație și Cercetare  │Administrare a Rețelei    │                          │Educație și Cercetare     │       ││    │                  │Finanțată din venituri │Naționale de Informatică  │                          │Finanțată din venituri    │       ││    │                  │proprii și subvenții de│pentru Educație și        │                          │proprii și subvenții de la│       ││    │                  │la bugetul de stat,    │Cercetare prin            │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │prin bugetul           │reorganizarea Oficiului   │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Ministerului Educației,│pentru Administrare și    │                          │Educației, Cercetării și  │       ││    │                  │Cercetării și Inovării │Operare al Infrastructurii│                          │Inovării                  │       ││    │                  │                       │de Comunicații de Date    │                          │                          │       ││    │                  │                       │"Roedunet", publicată în  │                          │                          │       ││    │                  │                       │Monitorul Oficial al      │                          │                          │       ││    │                  │                       │României, Partea I, nr.   │                          │                          │       ││    │                  │                       │847 din 16 decembrie 2008,│                          │                          │       ││    │                  │                       │cu modificările ulterioare│                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 12.│Ministerul        │Institutul Limbii      │Hotărârea Guvernului      │Reducere de posturi       │Institutul Limbii Române  │     1 ││    │Educației,        │Române                 │nr. 34/1999 privind       │                          │Finanțat din venituri     │       ││    │Cercetării și     │Finanțat din venituri  │înființarea Institutului  │                          │proprii și subvenții de la│       ││    │Inovării          │proprii și subvenții de│Limbii Române, publicată  │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │la bugetul de stat,    │în Monitorul Oficial al   │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │prin bugetul           │României, Partea I, nr.   │                          │Educației, Cercetării și  │       ││    │                  │Ministerului Educației,│30 din 27 ianuarie 1999,  │                          │Inovării                  │       ││    │                  │Cercetării și Inovării │cu modificările și        │                          │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 13.│Ministerul        │Centrul Național de    │Hotărârea Guvernului      │Desființarea Centrului    │Direcție generală în      │     6 ││    │Educației,        │Formare a Personalului │nr. 604/2001 privind      │Național de Formare a     │cadrul Ministerului       │       ││    │Cercetării și     │din Învățământul       │înființarea Centrului     │Personalului din          │Educației, Cercetării și  │       ││    │Inovării          │Preuniversitar         │Național de Formare a     │Învățământul              │Inovării                  │       ││    │                  │Finanțat din venituri  │Personalului din          │Preuniversitar            │Finanțată integral de la  │       ││    │                  │proprii și subvenții de│Învățământul              │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │la bugetul de stat,    │Preuniversitar, publicată │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │prin bugetul           │în Monitorul Oficial al   │                          │Educației, Cercetării și  │       ││    │                  │Ministerului Educației,│României, Partea I, nr.   │                          │Inovării                  │       ││    │                  │Cercetării și Inovării │368 din 9 iulie 2001, cu  │                          │                          │       ││    │                  │                       │modificările și           │                          │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 14.│Ministerul        │Centrul Național pentru│Hotărârea Guvernului      │Desființare și preluarea  │Institutul de Științe ale │   47  ││    │Educației,        │Curriculum și Evaluare │nr. 231/2007 privind      │activității de curriculum │Educației și Centrul      │(redu- ││    │Cercetării și     │în Învățământul        │înființarea, organizarea  │și a celei pentru manuale │Național de Evaluare și   │cere   ││    │Inovării          │Preuniversitar         │și funcționarea Centrului │de către Institutul de    │Examinare                 │totală ││    │                  │Finanțat integral de la│Național pentru Curriculum│Științe ale Educației     │Finanțat din venituri     │de per-││    │                  │bugetul de stat, prin  │și Evaluare în            │Activitatea de evaluare   │proprii și subvenții de la│sonal) ││    │                  │bugetul Ministerului   │Învățământul              │este preluată de Centrul  │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │Educației, Cercetării  │Preuniversitar, publicată │Național de Evaluare și   │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │și Inovării            │în Monitorul Oficial al   │Examinare.                │Educației, Cercetării și  │       ││    │                  │                       │României, Partea I, nr.   │                          │Inovării                  │       ││    │                  │                       │188 din 19 martie 2007    │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 15.│Ministerul        │Comisia Națională a    │Hotărârea Guvernului      │Reducere de posturi       │Comisia Națională a       │     1 ││    │Educației,        │României pentru UNESCO │nr. 624/1995 privind      │                          │României pentru UNESCO    │       ││    │Cercetării și     │Finanțată integral de  │organizarea și            │                          │Finanțată integral de la  │       ││    │Inovării          │la bugetul de stat,    │funcționarea Comisiei     │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │prin bugetul           │Naționale a României      │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Ministerului Educației,│pentru UNESCO, publicată  │                          │Educației, Cercetării și  │       ││    │                  │Cercetării și Inovării │în Monitorul Oficial al   │                          │Inovării                  │       ││    │                  │                       │României, Partea I, nr.   │                          │                          │       ││    │                  │                       │191 din 23 august 1995    │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 16.│Ministerul        │Federația Sportului    │Hotărârea Guvernului      │Reducere de posturi       │Federația Sportului Școlar│     1 ││    │Educației,        │Școlar și Universitar  │nr. 1.239/1996 privind    │Schimbarea regimului de   │și Universitar            │       ││    │Cercetării și     │Finanțată din venituri │înființarea, organizarea  │finanțare                 │Finanțată integral de la  │       ││    │Inovării          │proprii și subvenții de│și funcționarea Federației│                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │la bugetul de stat,    │Sportului Școlar și       │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │prin bugetul           │Universitar, publicată în │                          │Educației, Cercetării și  │       ││    │                  │Ministerului Educației,│Monitorul Oficial al      │                          │Inovării                  │       ││    │                  │Cercetării și Inovării │României, Partea I, nr.   │                          │                          │       ││    │                  │                       │306 din 25 noiembrie 1996,│                          │                          │       ││    │                  │                       │cu modificările și        │                          │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       ││    │                  │                       │Notă: Potrivit acestei    │                          │                          │       ││    │                  │                       │hotărâri a Guvernului,    │                          │                          │       ││    │                  │                       │Federația este unitate    │                          │                          │       ││    │                  │                       │autonomă cu personalitate │                          │                          │       ││    │                  │                       │juridică, care            │                          │                          │       ││    │                  │                       │funcționează pe lângă     │                          │                          │       ││    │                  │                       │Ministerul Educației      │                          │                          │       ││    │                  │                       │Cercetării și Inovării,   │                          │                          │       ││    │                  │                       │însă potrivit pct. X de la│                          │                          │       ││    │                  │                       │lit. A din anexa nr. 3 la │                          │                          │       ││    │                  │                       │Hotărârea Guvernului nr.  │                          │                          │       ││    │                  │                       │51/2009 privind           │                          │                          │       ││    │                  │                       │organizarea și            │                          │                          │       ││    │                  │                       │funcționarea Ministerului │                          │                          │       ││    │                  │                       │Educației, Cercetării și  │                          │                          │       ││    │                  │                       │Inovării, Federația este  │                          │                          │       ││    │                  │                       │trecută la unități în     │                          │                          │       ││    │                  │                       │coordonarea sau în        │                          │                          │       ││    │                  │                       │subordinea Ministerului   │                          │                          │       ││    │                  │                       │Educației, Cercetării și  │                          │                          │       ││    │                  │                       │Inovării                  │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│17. │Ministerul        │Inspectoratele școlare │Hotărârea Guvernului      │Reducere de posturi       │Inspectoratele școlare    │  239  ││    │Educației,        │județene și            │nr. 51/2009 privind       │                          │județene și Inspectoratul │       ││    │Cercetării și     │Inspectoratul Școlar al│organizarea și            │                          │Școlar al Municipiului    │       ││    │Inovării          │Municipiului București │funcționarea Ministerului │                          │București                 │       ││    │                  │Finanțate integral de  │Educației, Cercetării și  │                          │Finanțate integral de la  │       ││    │                  │la bugetul de stat,    │Inovării, publicată în    │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │prin bugetul           │Monitorul Oficial al      │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Ministerului Educației,│României, Partea I,nr. 64 │                          │Educației, Cercetării și  │       ││    │                  │Cercetării și Inovării │din 3 februarie 2009, cu  │                          │Inovării                  │       ││    │                  │                       │modificările ulterioare   │                          │                          │       ││    │                  │                       │(prin art. 142 din Legea  │                          │                          │       ││    │                  │                       │învățământului nr. 84/    │                          │                          │       ││    │                  │                       │1995, republicată, cu     │                          │                          │       ││    │                  │                       │modificările și           │                          │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare,  │                          │                          │       ││    │                  │                       │inspectoratele școlare    │                          │                          │       ││    │                  │                       │sunt în subordinea        │                          │                          │       ││    │                  │                       │Ministerului Educației,   │                          │                          │       ││    │                  │                       │Cercetării și Inovării)   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│18. │Ministerul        │Institutul Național de │Hotărârea Guvernului      │Desființare, ca urmare a  │Institutul Național de    │  107  ││    │Mediului          │Cercetare-Dezvoltare   │nr. 686/1999 privind      │comasării prin absorbție  │Cercetare-Dezvoltare      │(în    ││    │                  │Marină "Grigore Antipa"│înființarea Institutului  │și preluarea activității  │pentru Protecția Mediului │total) ││    │                  │- I.N.C.D.M. Constanța │Național de Cercetare-    │de către Institutul       │Finanțat din venituri     │       ││    │                  │Finanțat din venituri  │Dezvoltare Marină         │Național de Cercetare-    │proprii și subvenții de la│       ││    │                  │proprii și subvenții de│"Grigore Antipa" -        │Dezvoltare pentru         │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │la bugetul de stat,prin│I.N.C.D.M. Constanța,     │Protecția Mediului        │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │bugetul Ministerului   │publicată în Monitorul    │                          │Mediului                  │       ││    │                  │Mediului               │Oficial al României,      │                          │                          │       ││    │                  │                       │Partea I, nr. 434 din     │                          │                          │       ││    │                  │                       │6 septembrie 1999, cu     │                          │                          │       ││    │                  │                       │modificările ulterioare   │                          │                          │       ││    │                  │                       │Art. 7 lit. a) coroborat  │                          │                          │       ││    │                  │                       │cu art. 8 pct. A lit. a)  │                          │                          │       ││    │                  │                       │din Ordonanța Guvernului  │                          │                          │       ││    │                  │                       │nr. 57/2002 privind       │                          │                          │       ││    │                  │                       │cercetarea științifică și │                          │                          │       ││    │                  │                       │dezvoltarea tehnologică,  │                          │                          │       ││    │                  │                       │aprobată cu modificări și │                          │                          │       ││    │                  │                       │completări prin Legea     │                          │                          │       ││    │                  │                       │nr. 324/2003, cu          │                          │                          │       ││    │                  │                       │modificările și           │                          │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤       ││19. │Ministerul        │Institutul Național de │Hotărârea Guvernului      │Desființare, ca urmare a  │Institutul Național de    │       ││    │Mediului          │Cercetare-Dezvoltare   │nr. 409/1999 privind      │comasării prin absorbție  │Cercetare-Dezvoltare      │       ││    │                  │"Delta Dunării"        │înființarea Institutului  │și preluarea activității  │pentru Protecția Mediului │       ││    │                  │- I.N.C.D.D.D. Tulcea  │Național de Cercetare-    │de către Institutul       │Finanțat din venituri     │       ││    │                  │Finanțat din venituri  │Dezvoltare "Delta         │Național de Cercetare-    │proprii și subvenții de la│       ││    │                  │proprii și subvenții de│Dunării" -                │Dezvoltare pentru         │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │la bugetul de stat,prin│I.N.C.D.D.D. Tulcea,      │Protecția Mediului        │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │bugetul Ministerului   │publicată în Monitorul    │                          │Mediului                  │       ││    │                  │Mediului               │Oficial al României,      │                          │                          │       ││    │                  │                       │Partea I, nr. 257 din     │                          │                          │       ││    │                  │                       │4 iunie 1999, cu          │                          │                          │       ││    │                  │                       │modificările ulterioare   │                          │                          │       ││    │                  │                       │Art. 7 lit. a) coroborat  │                          │                          │       ││    │                  │                       │cu art. 8 pct. A lit. a)  │                          │                          │       ││    │                  │                       │din Ordonanța Guvernului  │                          │                          │       ││    │                  │                       │nr. 57/2002 privind       │                          │                          │       ││    │                  │                       │cercetarea științifică și │                          │                          │       ││    │                  │                       │dezvoltarea tehnologică,  │                          │                          │       ││    │                  │                       │aprobată cu modificări și │                          │                          │       ││    │                  │                       │completări prin Legea     │                          │                          │       ││    │                  │                       │nr. 324/2003, cu          │                          │                          │       ││    │                  │                       │modificările și           │                          │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│20. │Ministerul        │Institutul Național de │Hotărârea Guvernului      │Desființare, prin         │Institutul Național de    │       ││    │Mediului          │Cercetare-Dezvoltare   │nr. 337/1999 privind      │comasare prin absorbție   │Cercetare-Dezvoltare      │       ││    │                  │pentru Protecția Mediu-│înființarea Institutului  │și preluarea activității  │pentru Protecția Mediului │       ││    │                  │lui - ICIM București   │Național de Cercetare-    │de către Institutul       │Finanțat din venituri     │       ││    │                  │Finanțat din venituri  │Dezvoltare pentru         │Național de Cercetare-    │proprii și subvenții de la│       ││    │                  │proprii și subvenții de│Protecția Mediului - ICIM │Dezvoltare pentru         │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │la bugetul de stat,prin│București,                │Protecția Mediului        │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │bugetul Ministerului   │publicată în Monitorul    │                          │Mediului                  │       ││    │                  │Mediului               │Oficial al României,      │                          │                          │       ││    │                  │                       │Partea I, nr. 218 din     │                          │                          │       ││    │                  │                       │18 mai 1999, cu           │                          │                          │       ││    │                  │                       │modificările ulterioare   │                          │                          │       ││    │                  │                       │Art. 7 lit. a) coroborat  │                          │                          │       ││    │                  │                       │cu art. 8 pct. A lit. a)  │                          │                          │       ││    │                  │                       │din Ordonanța Guvernului  │                          │                          │       ││    │                  │                       │nr. 57/2002 privind       │                          │                          │       ││    │                  │                       │cercetarea științifică și │                          │                          │       ││    │                  │                       │dezvoltarea tehnologică,  │                          │                          │       ││    │                  │                       │aprobată cu modificări și │                          │                          │       ││    │                  │                       │completări prin Legea     │                          │                          │       ││    │                  │                       │nr. 324/2003, cu          │                          │                          │       ││    │                  │                       │modificările și           │                          │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│21. │Ministerul        │Inspecția de Stat      │Hotărârea Guvernului      │Reducere de posturi       │Inspecția de Stat pentru  │  135  ││    │Economiei         │pentru Controlul       │nr. 1.340/2001 privind    │Schimbarea regimului      │Controlul Cazanelor,      │       ││    │                  │Cazanelor,Recipientelor│organizarea și            │de finanțare              │Recipientelor sub Presiune│       ││    │                  │sub Presiune și        │funcționarea Inspecției   │                          │și Instalațiilor de       │       ││    │                  │Instalațiilor de       │de Stat pentru Controlul  │                          │Ridicat - ISCIR           │       ││    │                  │Ridicat - ISCIR        │Cazanelor, Recipientelor  │                          │Finanțată integral de la  │       ││    │                  │Finanțată integral     │sub Presiune și           │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │din venituri proprii   │Instalațiilor de Ridicat, │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │                       │publicată în Monitorul    │                          │Economiei                 │       ││    │                  │                       │Oficial al României,      │                          │                          │       ││    │                  │                       │Partea I, nr. 37 din      │                          │                          │       ││    │                  │                       │21 ianuarie 2002, cu      │                          │                          │       ││    │                  │                       │modificările și           │                          │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│22. │Ministerul        │Biroul Român de        │Hotărârea Guvernului      │Reducere de posturi       │Biroul Român de Metrologie│  195  ││    │Economiei         │Metrologie Legală -    │nr. 193/2002 privind      │                          │Legală - BRML             │       ││    │                  │BRML                   │organizarea și            │                          │Finanțat din venituri     │       ││    │                  │Finanțat integral din  │funcționarea Biroului     │                          │proprii și subvenții de la│       ││    │                  │venituri proprii       │Român de Metrologie       │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │                       │Legală, publicată în      │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │                       │Monitorul Oficial al      │                          │Economiei                 │       ││    │                  │                       │României, Partea I,       │                          │                          │       ││    │                  │                       │nr. 173 din 13 martie 2002│                          │                          │       ││    │                  │                       │cu modificările și        │                          │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│23. │Ministerul Muncii,│Direcția de Muncă și   │Hotărârea Guvernului      │Desființare, ca urmare a  │Agenția Națională         │  143  ││    │Familiei și       │Protecție Socială      │nr. 11/2009 privind       │comasării prin absorbție  │pentru Prestații Sociale  │       ││    │Protecției Sociale│Finanțată integral din │organizarea și            │cu Agenția Națională      │Finanțată integral din    │       ││    │                  │bugetul de stat, prin  │funcționarea Ministerului │pentru Prestații Sociale  │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │bugetul Ministerului   │Muncii, Familiei și       │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Muncii, Familiei și    │Protecției Sociale,       │                          │Muncii, Familiei și       │       ││    │                  │Protecției Sociale     │publicată în Monitorul    │                          │Protecției Sociale        │       ││    │                  │                       │Oficial al României,      │                          │                          │       ││    │                  │                       │Partea I, nr. 41 din      │                          │                          │       ││    │                  │                       │23 ianuarie 2009, cu      │                          │                          │       ││    │                  │                       │modificările și           │                          │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│24. │Ministerul        │Direcțiile de sănătate │Hotărârea Guvernului      │Reducere de posturi       │Direcțiile de sănătate    │  304  ││    │Sănătății         │publică județene și a  │nr. 1.718/2008 privind    │                          │publică județene și a     │       ││    │                  │municipiului București │organizarea și            │                          │municipiului București,   │       ││    │                  │Finanțate integral de  │funcționarea Ministerului │                          │în subordinea             │       ││    │                  │la bugetul de stat,prin│Sănătății, publicată în   │                          │Ministerului Sănătății    │       ││    │                  │bugetul Ministerului   │Monitorul Oficial al      │                          │Finanțate integral de la  │       ││    │                  │Sănătății              │României, Partea I, nr. 5 │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │                       │din 6 ianuarie 2009, cu   │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │                       │modificările și           │                          │Sănătății                 │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│25. │Ministerul        │Centrul Național de    │Hotărârea Guvernului      │Comasare prin fuziune cu  │Școala Națională de       │   30  ││    │Sănătății         │Perfecționare în       │nr. 1.718/2008 privind    │Școala Națională de       │Sănătate Publică,         │       ││    │                  │Domeniul Sanitar       │organizarea și            │Sănătate Publică și       │Management și             │       ││    │                  │București              │funcționarea Ministerului │Management Sanitar        │Perfecționare în Domeniul │       ││    │                  │Finanțat integral din  │Sănătății, publicată în   │București                 │Sanitar București         │       ││    │                  │venituri proprii       │Monitorul Oficial al      │O parte din activitatea   │Persoană juridică în      │       ││    │                  │                       │României, Partea I, nr. 5 │Centrului Național de     │subordinea Universității  │       ││    │                  │                       │din 6 ianuarie 2009, cu   │Perfecționare în Domeniul │de Medicină și Farmacie   │       ││    │                  │                       │modificările și           │Sanitar București se preia│"Carol Davila" București  │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │de către Ministerul       │și în coordonarea         │       ││    │                  │                       │                          │Sănătății,iar o altă parte│Ministerului Sănătății    │       ││    │                  │                       │                          │de către Institutul       │Finanțată integral din    │       ││    │                  │                       │                          │Național de Sănătate      │venituri proprii          │       ││    │                  │                       │                          │Publică, nou-înființat    │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│26. │Ministerul        │Centrul Național de    │Hotărârea Guvernului      │Reducere de posturi și    │Centrul Național de       │   5   ││    │Sănătății         │Sănătate Mintală       │nr. 1.718/2008 privind    │reorganizare, ca urmare   │Sănătate Mintală și       │       ││    │                  │București, aflat în    │organizarea și            │a preluării atribuțiilor  │Luptă Antidrog, aflat în  │       ││    │                  │subordinea Ministerului│funcționarea Ministerului │de consiliere medicală în │subordinea Ministerului   │       ││    │                  │Sănătății              │Sănătății, publicată în   │domeniul consumului de    │Sănătății                 │       ││    │                  │Finanțat integral de la│Monitorul Oficial al      │droguri din cadrul        │Finanțat din venituri     │       ││    │                  │bugetul de stat, prin  │României, Partea I, nr. 5 │Inspectoratului General   │proprii și subvenții de la│       ││    │                  │bugetul Ministerului   │din 6 ianuarie 2009, cu   │al Poliției Române        │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │Sănătății              │modificările și           │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │Sănătății                 │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│27. │Ministerul        │Institutul de Sănătate │Hotărârea Guvernului      │Comasare prin fuziune     │Institutul Național de    │   8   ││    │Sănătății         │Publică București, din │nr. 1.718/2008 privind    │cu entitățile de la       │Sănătate Publică, în      │       ││    │                  │subordinea Ministerului│organizarea și            │poz. 28-32 și             │subordinea Ministerului   │       ││    │                  │Sănătății              │funcționarea Ministerului │constituirea unei noi     │Sănătății                 │       ││    │                  │Finanțat integral de la│Sănătății, publicată în   │persoane juridice,        │Finanțat integral de la   │       ││    │                  │bugetul de stat, prin  │Monitorul Oficial al      │Institutul Național de    │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │bugetul Ministerului   │României, Partea I, nr. 5 │Sănătate Publică          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Sănătății              │din 6 ianuarie 2009, cu   │București                 │Sănătății                 │       ││    │                  │                       │modificările și           │                          │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│28. │Ministerul        │Institutul de Sănătate │Hotărârea Guvernului      │Comasare prin fuziune     │Institutul Național de    │  15   ││    │Sănătății         │Publică Iași, din      │nr. 1.718/2008 privind    │cu entitățile de la       │Sănătate Publică, în      │       ││    │                  │subordinea Ministerului│organizarea și            │poz. 27, 29-32 și         │subordinea Ministerului   │       ││    │                  │Sănătății              │funcționarea Ministerului │constituirea unei noi     │Sănătății                 │       ││    │                  │Finanțat integral de la│Sănătății, publicată în   │persoane juridice,        │Finanțat integral de la   │       ││    │                  │bugetul de stat, prin  │Monitorul Oficial al      │Institutul Național de    │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │bugetul Ministerului   │României, Partea I, nr. 5 │Sănătate Publică          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Sănătății              │din 6 ianuarie 2009, cu   │Iași                      │Sănătății                 │       ││    │                  │                       │modificările și           │                          │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│29. │Ministerul        │Institutul de Sănătate │Hotărârea Guvernului      │Comasare prin fuziune     │Institutul Național de    │   8   ││    │Sănătății         │Publică "Prof.dr. Iuliu│nr. 1.718/2008 privind    │cu entitățile de la       │Sănătate Publică, în      │       ││    │                  │Moldovan" Cluj-Napoca, │organizarea și            │poz. 27, 28 și 30-32 și   │subordinea Ministerului   │       ││    │                  │din subordinea         │funcționarea Ministerului │constituirea unei noi     │Sănătății                 │       ││    │                  │Ministerului Sănătății │Sănătății, publicată în   │persoane juridice,        │Finanțat integral de la   │       ││    │                  │Finanțat integral de la│Monitorul Oficial al      │Institutul Național de    │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │bugetul de stat, prin  │României, Partea I, nr. 5 │Sănătate Publică          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │bugetul Ministerului   │din 6 ianuarie 2009, cu   │București                 │Sănătății                 │       ││    │                  │Sănătății              │modificările și           │                          │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│30. │Ministerul        │Institutul de Sănătate │Hotărârea Guvernului      │Comasare prin fuziune     │Institutul Național de    │ 12,5  ││    │Sănătății         │Publică "Prof.dr.      │nr. 1.718/2008 privind    │cu entitățile de la       │Sănătate Publică, în      │       ││    │                  │Leonida Georgescu"     │organizarea și            │poz. 27-29, 31 și 32      │subordinea Ministerului   │       ││    │                  │Timișoara, din         │funcționarea Ministerului │și constituirea unei noi  │Sănătății                 │       ││    │                  │subordinea Ministerului│Sănătății, publicată în   │persoane juridice,        │Finanțat integral de la   │       ││    │                  │Sănătății              │Monitorul Oficial al      │Institutul Național de    │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │Finanțat integral de la│României, Partea I, nr. 5 │Sănătate Publică          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │bugetul de stat, prin  │din 6 ianuarie 2009, cu   │București                 │Sănătății                 │       ││    │                  │bugetul Ministerului   │modificările și           │                          │                          │       ││    │                  │Sănătății              │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│31. │Ministerul        │Centrul de Sănătate    │Hotărârea Guvernului      │Comasare prin fuziune     │Institutul Național de    │  6,5  ││    │Sănătății         │Publică Târgu Mureș,   │nr. 1.718/2008 privind    │cu entitățile de la       │Sănătate Publică, în      │       ││    │                  │din subordinea         │organizarea și            │poz. 27-30 și 32 și       │subordinea Ministerului   │       ││    │                  │Ministerului Sănătății │funcționarea Ministerului │constituirea unei noi     │Sănătății                 │       ││    │                  │Finanțat integral de la│Sănătății, publicată în   │persoane juridice,        │Finanțat integral de la   │       ││    │                  │bugetul de stat, prin  │Monitorul Oficial al      │Institutul Național de    │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │bugetul Ministerului   │României, Partea I, nr. 5 │Sănătate Publică          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Sănătății              │din 6 ianuarie 2009, cu   │București                 │Sănătății                 │       ││    │                  │                       │modificările și           │                          │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│32. │Ministerul        │Centrul de Sănătate    │Hotărârea Guvernului      │Comasare prin fuziune     │Institutul Național de    │   0   ││    │Sănătății         │Publică Sibiu, din     │nr. 1.718/2008 privind    │cu entitățile de la       │Sănătate Publică, în      │       ││    │                  │subordinea Ministerului│organizarea și            │poz. 27-31 și             │subordinea Ministerului   │       ││    │                  │Sănătății              │funcționarea Ministerului │constituirea unei noi     │Sănătății                 │       ││    │                  │Finanțat integral de la│Sănătății, publicată în   │persoane juridice,        │Finanțat integral de la   │       ││    │                  │bugetul de stat, prin  │Monitorul Oficial al      │Institutul Național de    │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │bugetul Ministerului   │României, Partea I, nr. 5 │Sănătate Publică          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Sănătății              │din 6 ianuarie 2009, cu   │București                 │Sănătății                 │       ││    │                  │                       │modificările și           │                          │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│33. │Ministerul        │Oficiul Central de     │Hotărârea Guvernului      │Reducere de posturi       │Oficiul Central de        │  22   ││    │Sănătății         │Stocare pentru Situații│nr. 1.718/2008 privind    │                          │Stocare pentru Situații   │       ││    │                  │Speciale București, din│organizarea și            │                          │Speciale București, în    │       ││    │                  │subordinea Ministerului│funcționarea Ministerului │                          │subordinea Ministerului   │       ││    │                  │Sănătății              │Sănătății, publicată în   │                          │Sănătății                 │       ││    │                  │Finanțat integral de la│Monitorul Oficial al      │                          │Finanțat integral de la   │       ││    │                  │bugetul de stat, prin  │României, Partea I, nr. 5 │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │bugetul Ministerului   │din 6 ianuarie 2009, cu   │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Sănătății              │modificările și           │                          │Sănătății                 │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│34. │Ministerul        │Agenția Națională      │Hotărârea Guvernului      │Preia Autoritatea Hipică  │Agenția Națională         │   0   ││    │Agriculturii,     │pentru Ameliorare și   │nr. 1.223/1996 privind    │Națională                 │pentru Ameliorare și      │       ││    │Pădurilor și      │Reproducție în         │reorganizarea activității │                          │Reproducție în            │       ││    │Dezvoltării Rurale│Zootehnie "Prof. dr.   │de coordonare și          │                          │Zootehnie "Prof. dr.      │       ││    │                  │G. K. Constantinescu"  │dezvoltare a              │                          │G. K. Constantinescu"     │       ││    │                  │Finanțată integral de  │patrimoniului genetic     │                          │Finanțată integral de la  │       ││    │                  │la bugetul de stat,prin│național din zootehnie,   │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │bugetul Ministerului   │publicată în Monitorul    │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Agriculturii, Pădurilor│Oficial al României,      │                          │Agriculturii, Pădurilor și│       ││    │                  │și Dezvoltării Rurale  │Partea I, nr. 310 din     │                          │Dezvoltării Rurale        │       ││    │                  │                       │27 noiembrie 1996, cu     │                          │                          │       ││    │                  │                       │modificările și           │                          │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│35. │Ministerul        │Banca de Resurse       │Hotărârea Guvernului      │Desființare și preluare a │Laboratorul Central       │   0   ││    │Agriculturii,     │Genetice Vegetale      │nr. 8/2009 privind        │activității de către      │pentru Calitatea          │       ││    │Pădurilor și      │Suceava                │organizarea și            │Laboratorul Central       │Semințelor și a           │       ││    │Dezvoltării Rurale│Finanțată integral de  │funcționarea Ministerului │pentru Calitatea          │Materialului Săditor      │       ││    │                  │la bugetul de stat,prin│Agriculturii, Pădurilor și│Semințelor și a           │Finanțat integral de la   │       ││    │                  │bugetul Ministerului   │Dezvoltării Rurale,       │Materialului Săditor      │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │Agriculturii, Pădurilor│publicată în Monitorul    │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │și Dezvoltării Rurale  │Oficial al României,      │                          │Agriculturii, Pădurilor și│       ││    │                  │                       │Partea I, nr. 38 din      │                          │Dezvoltării Rurale        │       ││    │                  │                       │21 ianuarie 2009          │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│36. │Ministerul        │Laboratorul Central    │Hotărârea Guvernului      │Preia atribuțiile         │Laboratorul Central       │   0   ││    │Agriculturii,     │pentru Controlul       │nr. 1.564/2003 privind    │Laboratorului Regional    │pentru Controlul Calității│       ││    │Pădurilor și      │Calității și Igienei   │înființarea laboratoarelor│pentru Controlul Calității│și Igienei Vinului        │       ││    │Dezvoltării Rurale│Vinului Valea          │publice pentru controlul  │și Igienei Vinului Blaj și│Finanțat din venituri     │       ││    │                  │Călugărească           │calității și igienei      │Laboratorului Regional    │proprii și subvenții de la│       ││    │                  │Finanțat din venituri  │vinului, publicată în     │pentru Controlul Calității│bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │proprii și subvenții de│Monitorul Oficial al      │și Igienei Vinului        │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │la bugetul de stat,prin│României, Partea I,       │Odobești                  │Agriculturii, Pădurilor și│       ││    │                  │bugetul Ministerului   │nr. 10 din 8 ianuarie 2004│                          │Dezvoltării Rurale        │       ││    │                  │Agriculturii, Pădurilor│cu modificările și        │                          │                          │       ││    │                  │și Dezvoltării Rurale  │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│37. │Ministerul        │Laboratorul Regional   │Hotărârea Guvernului      │Desființare prin          │Laboratorul Central       │   0   ││    │Agriculturii,     │pentru Controlul       │nr. 1.564/2003 privind    │preluarea atribuțiilor de │pentru Controlul Calității│       ││    │Pădurilor și      │Calității și Igienei   │înființarea laboratoarelor│către Laboratorul         │și Igienei Vinului        │       ││    │Dezvoltării Rurale│Vinului Blaj           │publice pentru controlul  │Central pentru Controlul  │Finanțat din venituri     │       ││    │                  │Finanțat din venituri  │calității și igienei      │Calității și Igienei      │proprii și subvenții de la│       ││    │                  │proprii și subvenții de│vinului, publicată în     │Vinului Valea Călugărească│bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │la bugetul de stat,prin│Monitorul Oficial al      │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │bugetul Ministerului   │României, Partea I,       │                          │Agriculturii, Pădurilor și│       ││    │                  │Agriculturii, Pădurilor│nr. 10 din 8 ianuarie 2004│                          │Dezvoltării Rurale        │       ││    │                  │și Dezvoltării Rurale  │cu modificările și        │                          │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│38. │Ministerul        │Laboratorul Regional   │Hotărârea Guvernului      │Desființare prin          │Laboratorul Central       │   0   ││    │Agriculturii,     │pentru Controlul       │nr. 1.564/2003 privind    │preluarea atribuțiilor de │pentru Controlul Calității│       ││    │Pădurilor și      │Calității și Igienei   │înființarea laboratoarelor│către Laboratorul         │și Igienei Vinului        │       ││    │Dezvoltării Rurale│Vinului Odobești       │publice pentru controlul  │Central pentru Controlul  │Finanțat din venituri     │       ││    │                  │Finanțat din venituri  │calității și igienei      │Calității și Igienei      │proprii și subvenții de la│       ││    │                  │proprii și subvenții de│vinului, publicată în     │Vinului Valea Călugărească│bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │la bugetul de stat,prin│Monitorul Oficial al      │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │bugetul Ministerului   │României, Partea I,       │                          │Agriculturii, Pădurilor și│       ││    │                  │Agriculturii, Pădurilor│nr. 10 din 8 ianuarie 2004│                          │Dezvoltării Rurale        │       ││    │                  │și Dezvoltării Rurale  │cu modificările și        │                          │                          │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│39. │Ministerul        │Centrul de Consultanță │Hotărârea Guvernului      │Desființare, ca urmare a  │Centrul de Cercetare și   │   6   ││    │Culturii, Cultelor│pentru Programe        │nr. 68/2005 privind       │comasării prin absorbție  │Consultanță în Domeniul   │       ││    │și Patrimoniului  │Culturale Europene     │înființarea Centrului de  │cu Centrul de Studii și   │Culturii                  │       ││    │Național          │Finanțat din venituri  │Consultanță pentru        │Cercetări în Domeniul     │Finanțat din venituri     │       ││    │                  │proprii și subvenții   │Programe Culturale        │Culturii                  │proprii și subvenții      │       ││    │                  │acordate de la bugetul │Europene, publicată în    │                          │acordate de la bugetul    │       ││    │                  │de stat                │Monitorul Oficial al      │                          │de stat, prin bugetul     │       ││    │                  │                       │României, Partea I,       │                          │Ministerului Culturii,    │       ││    │                  │                       │nr. 104 din 1 februarie   │                          │Cultelor și Patrimoniului │       ││    │                  │                       │2005, cu modificările și  │                          │Național                  │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│40. │Ministerul        │Centrul de Studii și   │Hotărârea Guvernului      │Preia Centrul de          │Centrul de Cercetare și   │   0   ││    │Culturii, Cultelor│Cercetări în Domeniul  │nr. 67/2005 privind       │Consultanță pentru        │Consultanță în Domeniul   │       ││    │și Patrimoniului  │Culturii               │înființarea Centrului de  │Programe Culturale        │Culturii                  │       ││    │Național          │Finanțat din venituri  │Studii și Cercetări în    │Europene                  │Finanțat din venituri     │       ││    │                  │proprii și subvenții   │Domeniul Culturii,        │                          │proprii și subvenții      │       ││    │                  │acordate de la bugetul │publicată în Monitorul    │                          │acordate de la bugetul    │       ││    │                  │de stat, prin bugetul  │Oficial al României,      │                          │de stat, prin bugetul     │       ││    │                  │Ministerului Culturii, │Partea I, nr. 118 din     │                          │Ministerului Culturii,    │       ││    │                  │Cultelor și            │7 februarie 2005, cu      │                          │Cultelor și Patrimoniului │       ││    │                  │Patrimoniului Național │modificările ulterioare   │                          │Național                  │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│41. │Ministerul        │Centrul de Pregătire   │Hotărârea Guvernului      │Preia Centrul European    │Centrul de Pregătire      │   9   ││    │Culturii, Cultelor│Profesională în Cultură│nr. 1.878/2005 privind    │de Cultură din Sinaia și  │Profesională în Cultură   │       ││    │și Patrimoniului  │Finanțat din venituri  │înființarea Centrului de  │Institutul de Memorie     │Finanțat din venituri     │       ││    │Național          │proprii                │Pregătire Profesională    │Culturală                 │proprii                   │       ││    │                  │                       │în Cultură, publicată în  │                          │                          │       ││    │                  │                       │Monitorul Oficial al      │                          │                          │       ││    │                  │                       │României, Partea I,       │                          │                          │       ││    │                  │                       │nr. 40 din 17 ianuarie    │                          │                          │       ││    │                  │                       │2006                      │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│42. │Ministerul        │Centrul European de    │Hotărârea Guvernului      │Desființare, ca urmare a  │Centrul de Pregătire      │   8   ││    │Culturii, Cultelor│Cultură din Sinaia     │nr. 9/2009 privind        │comasării prin absorbție  │Profesională în Cultură   │       ││    │și Patrimoniului  │Finanțat din venituri  │funcționarea Ministerului │cu Centrul de Pregătire   │Finanțat din venituri     │       ││    │Național          │proprii și subvenții   │Culturii, Cultelor și     │Profesională în Cultură   │proprii                   │       ││    │                  │acordate de la bugetul │Patrimoniului Național,   │Schimbarea regimului      │                          │       ││    │                  │de stat, prin bugetul  │publicată în Monitorul    │de finanțare              │                          │       ││    │                  │Ministerului Culturii, │Oficial al României,      │                          │                          │       ││    │                  │Cultelor și            │Partea I, nr. 38 din      │                          │                          │       ││    │                  │Patrimoniului Național │21 ianuarie 2009, cu      │                          │                          │       ││    │                  │                       │modificările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│43. │Ministerul        │Institutul Național    │Hotărârea Guvernului      │Reducere de posturi       │Institutul Național pentru│  3,5  ││    │Culturii, Cultelor│pentru Studierea       │nr. 902/2005 privind      │Schimbarea regimului      │Studierea Holocaustului   │       ││    │și Patrimoniului  │Holocaustului din      │înființarea Institutului  │de finanțare              │din România "Elie Wiesel" │       ││    │Național          │România "Elie Wiesel"  │Național pentru           │                          │Finanțat integral de la   │       ││    │                  │Finanțat din venituri  │Studierea Holocaustului   │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │proprii și subvenții   │din România "Elie         │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │acordate de la bugetul │Wiesel", publicată în     │                          │Culturii, Cultelor și     │       ││    │                  │de stat                │Monitorul Oficial al      │                          │Patrimoniului Național    │       ││    │                  │                       │României, Partea I,       │                          │                          │       ││    │                  │                       │nr. 758 din 19 august 2005│                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│44. │Ministerul        │Institutul Național    │Ordonanța de urgență a    │Desființare, cu preluarea │Institutul de Investigare │   9   ││    │Culturii, Cultelor│pentru Memoria Exilului│Guvernului nr. 64/2003    │activității de către      │a Crimelor Comunismului și│       ││    │și Patrimoniului  │Românesc               │pentru stabilirea unor    │Institutul de Investigare │Memoria Exilului Românesc,│       ││    │Național          │Finanțat din venituri  │măsuri privind            │a Crimelor Comunismului   │în subordinea Guvernului  │       ││    │                  │proprii și subvenții   │înființarea, organizarea, │din subordinea            │și coordonarea primului-  │       ││    │                  │acordate de la bugetul │reorganizarea sau         │Secretariatului General   │ministru                  │       ││    │                  │de stat                │funcționarea unor         │al Guvernului             │Finanțat integral de la   │       ││    │                  │                       │structuri din cadrul      │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │                       │aparatului de lucru al    │                          │bugetul Secretariatului   │       ││    │                  │                       │Guvernului, a             │                          │General al Guvernului     │       ││    │                  │                       │ministerelor, a altor     │                          │                          │       ││    │                  │                       │organe de specialitate    │                          │                          │       ││    │                  │                       │ale administrației publice│                          │                          │       ││    │                  │                       │centrale și a unor        │                          │                          │       ││    │                  │                       │instituții publice,       │                          │                          │       ││    │                  │                       │publicată în Monitorul    │                          │                          │       ││    │                  │                       │Oficial al României,      │                          │                          │       ││    │                  │                       │Partea I, nr. 464 din     │                          │                          │       ││    │                  │                       │29 iunie 2003, aprobată   │                          │                          │       ││    │                  │                       │cu modificări prin Legea  │                          │                          │       ││    │                  │                       │nr. 194/2004, cu          │                          │                          │       ││    │                  │                       │modificările ulterioare   │                          │                          │       ││    │                  │                       │Hotărârea Guvernului      │                          │                          │       ││    │                  │                       │nr. 656/2003 privind      │                          │                          │       ││    │                  │                       │înființarea Institutului  │                          │                          │       ││    │                  │                       │Național pentru Memoria   │                          │                          │       ││    │                  │                       │Exilului Românesc,        │                          │                          │       ││    │                  │                       │publicată în Monitorul    │                          │                          │       ││    │                  │                       │Oficial al României,      │                          │                          │       ││    │                  │                       │Partea I, nr. 417 din     │                          │                          │       ││    │                  │                       │13 iunie 2003, cu         │                          │                          │       ││    │                  │                       │modificările ulterioare   │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│45. │Ministerul        │Centrul Cultural "Sala │Hotărârea Guvernului      │Reducere de posturi       │Centrul pentru Artele     │  10   ││    │Culturii, Cultelor│Palatului"             │nr. 1.088/2006 privind    │                          │Spectacolului "Sala       │       ││    │și Patrimoniului  │Finanțat din venituri  │înființarea Centrului     │                          │Palatului"                │       ││    │Național          │proprii și subvenții   │Cultural "Sala Palatului",│                          │în subordinea Guvernului  │       ││    │                  │acordate de la bugetul │publicată în Monitorul    │                          │Finanțat din venituri     │       ││    │                  │de stat, prin bugetul  │Oficial al României,      │                          │proprii și subvenții      │       ││    │                  │Ministerului Culturii, │Partea I, nr. 731 din     │                          │acordate de la bugetul    │       ││    │                  │Cultelor și            │28 august 2006, cu        │                          │de stat, prin bugetul     │       ││    │                  │Patrimoniului Național │modificările și           │                          │Ministerului Culturii,    │       ││    │                  │                       │completările ulterioare   │                          │Cultelor și               │       ││    │                  │                       │                          │                          │Patrimoniului Național    │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│46. │Ministerul        │Centrul Național al    │Hotărârea Guvernului      │Reducere de posturi       │Centrul Național al       │  13   ││    │Culturii, Cultelor│Cinematografiei        │nr. 1.064/2005 privind    │                          │Cinematografiei           │       ││    │și Patrimoniului  │Finanțat din venituri  │reorganizarea și          │                          │Finanțat din venituri     │       ││    │Național          │proprii și subvenții   │funcționarea Centrului    │                          │proprii și subvenții de la│       ││    │                  │de la bugetul de stat, │Național al               │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │prin bugetul           │Cinematografiei,          │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │Ministerului Culturii, │publicată în Monitorul    │                          │Culturii, Cultelor și     │       ││    │                  │Cultelor și            │Oficial al României,      │                          │Patrimoniului Național    │       ││    │                  │Patrimoniului Național │Partea I, nr. 914 din     │                          │                          │       ││    │                  │                       │12 octombrie 2005         │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│47. │Ministerul        │Centrul Național al    │Hotărârea Guvernului      │Reducere de posturi       │Centrul Național al       │   2   ││    │Culturii, Cultelor│Dansului București     │nr. 1.123/2004 privind    │                          │Dansului București        │       ││    │și Patrimoniului  │Finanțat din venituri  │înființarea Centrului     │                          │Finanțat din venituri     │       ││    │Național          │proprii și din         │Național al Dansului      │                          │proprii și din subvenții  │       ││    │                  │subvenții de la bugetul│București, publicată în   │                          │de la bugetul de stat,    │       ││    │                  │de stat, prin bugetul  │Monitorul Oficial al      │                          │prin bugetul Ministerului │       ││    │                  │Ministerului Culturii, │României, Partea I,       │                          │Culturii, Cultelor și     │       ││    │                  │Cultelor și            │nr. 680 din 28 iulie 2004,│                          │Patrimoniului Național    │       ││    │                  │Patrimoniului Național │cu modificările ulterioare│                          │                          │       ││    │                  │                       │                          │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 48.│Ministerul        │Administrația Fondului │Hotărârea Guvernului      │Reducere de posturi       │Administrația Fondului    │   6   ││    │Culturii,Cultelor │Cultural Național      │nr. 802/2005 privind      │                          │Cultural Național         │       ││    │și Patrimoniului  │Finanțată de venituri  │organizarea și            │                          │Finanțată din venituri    │       ││    │Național          │proprii și subvenții   │funcționarea              │                          │proprii și subvenții      │       ││    │                  │acordate de la bugetul │Administrației Fondului   │                          │acordate de la bugetul    │       ││    │                  │de stat, prin bugetul  │Cultural Național,        │                          │de stat, prin bugetul     │       ││    │                  │Ministerului Culturii, │publicată în Monitorul    │                          │Ministerului Culturii,    │       ││    │                  │Cultelor și            │Oficial al României,      │                          │Cultelor și Patrimoniului │       ││    │                  │Patrimoniului Național │Partea I, nr. 697 din 3   │                          │Național                  │       ││    │                  │                       │august 2005, cu           │                          │                          │       ││    │                  │                       │modificări ulterioare     │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 49.│Ministerul        │Centrul Național de    │Art. 21 din Hotărârea     │Reducere de posturi       │Centrul Național de       │   3   ││    │Tineretului și    │Formare și             │Guvernului nr. 1.721/2008 │                          │Formare și Perfecționare  │       ││    │Sportului         │Perfecționare a        │privind organizarea și    │                          │a Antrenorilor Finanțat   │       ││    │                  │Antrenorilor           │funcționarea Ministerului │                          │din venituri proprii și   │       ││    │                  │Finanțat din venituri  │Tineretului și Sportului, │                          │subvenții acordate de la  │       ││    │                  │proprii și subvenții   │publicată în Monitorul    │                          │bugetul de stat, prin     │       ││    │                  │de la bugetul de stat, │Oficial al României,      │                          │bugetul Ministerului      │       ││    │                  │prin bugetul           │Partea I, nr. 26 din 13   │                          │Tineretului și Sportului  │       ││    │                  │Ministerului           │ianuarie 2009, cu         │                          │                          │       ││    │                  │Tineretului și         │completările ulterioare   │                          │                          │       ││    │                  │Sportului              │                          │                          │                          │       │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤│ 50.│Ministerul        │Aeroclubul României    │Hotărârea Guvernului      │Schimbarea regimului de   │Aeroclubul României       │   0   ││    │Transportului și  │Finanțat integral de la│nr. 567/1991 privind      │finanțare                 │Finanțat din venituri     │       ││    │Infrastructurii   │bugetul de stat        │organizarea și            │                          │proprii și subvenții      │       ││    │                  │                       │funcționarea Aeroclubului │                          │acordate de la bugetul    │       ││    │                  │                       │României, republicată în  │                          │de stat, prin bugetul     │       ││    │                  │                       │Monitorul Oficial al      │                          │Ministerului              │       ││    │                  │                       │României, Partea I, nr.   │                          │Transporturilor și        │       ││    │                  │                       │291 din 15 decembrie 1995,│                          │Infrastructurii           │       ││    │                  │                       │cu modificările ulterioare│                          │                          │       ││    │                  │                       │                          │                          │                          │       │└────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴───────┘--------