LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează: a) reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice; b) măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar; c) condiţiile exercitării cumulului pensiei din sistemul public de pensii şi sistemele neintegrate sistemului public cu veniturile salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activităţi profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau pe baza actului de numire în funcţie, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau majoritar; d) măsuri privind disciplina financiar-bugetară la nivelul regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, al societăţilor comerciale la care statul sau unităţile administrativteritoriale au calitatea de acţionar unic ori majoritar, precum şi al filialelor acestora; e) măsuri pentru susţinerea mediului de afaceri în scopul depăşirii dificultăţilor financiare şi relansării circuitului comercial.  +  Articolul 2Măsurile instituite de prezenta lege au caracter excepţional şi urmăresc reducerea efectelor crizei economice şi îndeplinirea obligaţiilor ce rezultă din Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, încheiat la Bucureşti şi Bruxelles la data de 23 iunie 2009, şi din Acordul stand-by încheiat între România şi Fondul Monetar Internaţional.  +  Capitolul II Măsuri de reorganizare a unor autorităţi şi instituţii publice  +  Articolul 3Reorganizarea se realizează prin una dintre următoarele modalităţi: a) desfiinţarea autorităţii sau instituţiei publice, ca urmare a comasării prin absorbţie, şi preluarea activităţii acesteia de către o altă autoritate sau instituţie publică existentă; b) desfiinţarea autorităţii sau instituţiei publice, ca urmare a comasării prin absorbţie, şi preluarea activităţii acesteia de către un compartiment nou-înfiinţat în cadrul altor autorităţi sau instituţii publice; c) desfiinţarea autorităţilor sau instituţiilor publice, ca urmare a comasării prin fuziune, şi constituirea unei noi persoane juridice; d) desfiinţarea unei autorităţi sau instituţii publice, ca urmare a divizării, şi preluarea activităţii acesteia de către două sau mai multe entităţi existente ori care iau astfel fiinţă; e) reducerea de posturi din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice; f) schimbarea regimului de finanţare a unor autorităţi sau instituţii publice, prin virarea veniturilor încasate la bugetul de stat şi finanţarea cheltuielilor de la bugetul de stat.  +  Articolul 4 (1) Autorităţile şi instituţiile publice înfiinţate prin lege, ordonanţă de urgenţă a Guvernului sau ordonanţă a Guvernului, supuse reorganizării potrivit prezentei legi, precum şi modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Autorităţile şi instituţiile publice înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, supuse reorganizării potrivit prezentei legi, precum şi modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5 (1) Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea, atribuţiile structurilor sau, după caz, ale entităţilor rezultate din reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare se reglementează prin hotărâre a Guvernului. (2) Desfiinţarea, realizată prin prezenta lege, a autorităţilor sau instituţiilor publice prevăzute în anexa nr. 1 va produce efecte la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind înfiinţarea noii entităţi rezultate din reorganizare. (3) Desfiinţarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexa nr. 2 se va realiza prin hotărârea Guvernului de înfiinţare a noii entităţi rezultate din reorganizare. (4) În situaţia în care, prin reorganizare, autoritatea sau instituţia publică se desfiinţează şi activităţile sunt preluate de o autoritate ori instituţie publică existentă, actul normativ privind organizarea şi funcţionarea acesteia din urmă se modifică în mod corespunzător. (5) Actele normative prevăzute la alin. (1)-(4) se supun spre aprobare Guvernului în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Acestea vor reglementa şi situaţia patrimoniului autorităţilor şi instituţiilor publice reorganizate, precum şi, după caz, a entităţilor aflate în subordinea acestora.  +  Articolul 6 (1) Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice care se desfiinţează în urma reorganizării se preia de autorităţile şi instituţiile publice la care trece activitatea acestora. (2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptaţi poliţiştii din cadrul structurii înfiinţate în Inspectoratul General al Poliţiei Române, ca urmare a reorganizării Agenţiei Naţionale Antidrog, potrivit dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) Personalul instituţiilor desfiinţate va fi încadrat în limita posturilor aprobate pentru instituţia care preia activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul autorităţii sau instituţiei publice. (4) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii din instituţia care îl preia, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii. (5) Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, ca urmare a reorganizării potrivit prezentei legi, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte şi a prevederilor legale privind protecţia socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea autorităţii ori instituţiei publice şi reprezentanţii salariaţilor sau, după caz, ai sindicatelor, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4). (6) În absenţa criteriilor stabilite potrivit alin. (5), la aplicarea măsurii de încetare a raporturilor de muncă sau, după caz, de serviciu, se vor avea în vedere următoarele criterii minimale: a) dacă sunt îndeplinite condiţiile de pensionare, prevăzute de lege; b) calificativul obţinut la ultima evaluare a performanţelor profesionale individuale, realizată în condiţiile legii; c) existenţa unor sancţiuni disciplinare, aplicate în condiţiile legii; d) măsura să afecteze mai întâi persoanele care nu au copii în întreţinere; e) dacă măsura ar afecta 2 soţi care lucrează în aceeaşi unitate, desfacerea contractului de muncă sau, după caz, a raportului de serviciu al soţului care are venitul cel mai mic; f) măsura să afecteze în ultimul rând familiile monoparentale care au în îngrijire copii, întreţinătorii de familie, precum şi salariaţii bărbaţi sau femei care au cel mult 5 ani până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare; g) alte criterii stabilite de legi speciale, dacă este cazul.  +  Articolul 7 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, veniturile obţinute de autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, care sunt reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2, se fac venit la bugetul de stat. (2) Disponibilităţile în lei şi în valută ale autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, se virează integral la bugetul de stat, potrivit mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (3) Restituirile de sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la alin. (1) se efectuează de la bugetul de stat conform procedurii de restituire prevăzute de normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. (4) În situaţia autorităţilor prevăzute la alin. (1), reorganizate în cadrul aceluiaşi ordonator principal de credite, se abilitează Ministerul Finanţelor Publice să îi suplimenteze în mod corespunzător bugetul la propunerea acestuia.  +  Articolul 8 (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, sumele aferente subvenţiilor primite şi neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei legi se virează integral la bugetul de stat de către autorităţile şi instituţiile publice reorganizate, fără a se mai regulariza cu bugetul de stat la sfârşitul anului. (2) Cu creditele bugetare neutilizate, aferente instituţiilor publice finanţate integral de la bugetul de stat, care se reorganizează în subordinea sau în structura altor ordonatori de credite, se suplimentează bugetul ordonatorului principal de credite care preia finanţarea acestora. (3) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificări în volumul şi în structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor provenite din credite externe, după caz, precum şi modificări în bugetele ordonatorilor principali de credite, la propunerea acestora, în baza protocoalelor de predare-preluare, modificări ce decurg din aplicarea măsurilor de reorganizare a autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute de prezenta lege. (4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările prevăzute la alin. (3) şi să le introducă în bugetele lor şi în anexele la acestea. (5) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 5 şi cuprind creditele bugetare rămase neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei legi, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea. (6) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (3), finanţarea autorităţilor şi instituţiilor publice reorganizate se va asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite care preiau activitatea şi personalul acestora, în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate.  +  Articolul 9Până la data de 31 decembrie 2009, Trezoreria Statului transferă într-un cont distinct de venituri bugetare sumele achitate în conturile de disponibilităţi deschise pe numele instituţiilor şi autorităţilor care se reorganizează în condiţiile prevăzute de prezenta lege.  +  Capitolul III Măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar  +  Articolul 10 (1) În vederea încadrării în constrângerile bugetare determinate de situaţia de criză economică, în perioada octombrie-decembrie 2009, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare, au obligaţia de a diminua cheltuielile de personal, în medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia dintre următoarele măsuri: a) să acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestuia, zile libere fără plată pentru o perioadă de până la 10 zile lucrătoare; b) să reducă programul de lucru; c) să dispună o măsură ce combină alternativele prevăzute la lit. a) şi b); d) altă măsură cu efect echivalent. (2) Cu respectarea prevederilor alin. (1), autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a-şi organiza activitatea astfel încât să asigure continuitatea serviciilor de interes public. (3) Modalitatea de aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte cu acordul salariatului, după consultarea organizaţiilor sindicale sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor. (4) În lipsa acordului sau în cazul în care, ca urmare a opţiunii exprimate de salariat, nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul şi numărul de zile libere, precum şi reducerea programului se stabilesc de conducătorul instituţiei publice, astfel încât să nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere într-o lună, iar diminuarea salariului să nu depăşească nivelul prevăzut la alin. (1). (5) Angajatorul nu poate acorda zilele libere prevăzute la alin. (1) în zilele de sărbătoare legală. (6) Zilele libere sau, după caz, reducerea programului de lucru prevăzute la alin. (1) şi la alin. (3)-(5) nu afectează durata concediului de odihnă anual şi sunt asimilate unei perioade de activitate, inclusiv în specialitate, efectivă. Salariatul beneficiază în această perioadă de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decât cele salariale. (7) Pentru personalul militar din instituţiile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, măsura prevăzută la alin. (1) lit. a) se aplică pentru un număr de până la 14 zile calendaristice.  +  Articolul 11Prin derogare de la prevederile art. 119 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, de la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite acordate până la data de 31 decembrie 2010, pentru activitatea prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal în cursul anului 2009, şi până la data de 31 martie 2011, pentru activitatea suplimentară prestată în anul 2010.  +  Articolul 12De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizaţia prevăzută la art. 8 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2007, cu modificările şi completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizaţia lunară a preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză.  +  Articolul 13De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizaţia prevăzută la art. 61 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizaţia secretarului de stat, în lunile în care au loc şedinţe ale comisiei. Indemnizaţia se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 14De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizaţia prevăzută la art. 5 alin. (7) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizaţia secretarului de stat.  +  Articolul 15De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizaţia prevăzută la art. 13 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Articolul 16Prima de care beneficiază angajaţii la plecarea în concediu, aferentă anului 2009, poate fi plătită de ordonatorii de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice până la data de 31 ianuarie 2010, indiferent de data la care aceasta a fost solicitată.  +  Capitolul IV Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare  +  Articolul 17 (1) Beneficiarii dreptului la pensie aparţinând atât sistemului public de pensii, cât şi sistemelor neintegrate sistemului public care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activităţi pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire, potrivit legii, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, pot cumula pensia netă cu veniturile astfel realizate, dacă nivelul acesteia nu depăşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile persoanelor care: a) la data intrării în vigoare a prezentului capitol sunt pensionari cumularzi; b) după data intrării în vigoare a prezentului capitol devin pensionari cumularzi.  +  Articolul 18 (1) Pensionarii prevăzuţi la art. 17 alin. (2) lit. a) care desfăşoară activităţi profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în funcţie au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, să îşi exprime în scris opţiunea între suspendarea plăţii pensiei pe durata exercitării activităţii şi încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcţie, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depăşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. (2) Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b) au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data survenirii situaţiei de cumul, să îşi exprime în scris opţiunea între suspendarea plăţii pensiei pe durata exercitării activităţii şi încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcţie, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depăşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 19 (1) În situaţia persoanelor care beneficiază, prin cumul, de pensie/pensii stabilită/stabilite atât în sistemul public cât şi/sau în sisteme neintegrate sistemului public de pensii, la determinarea plafonului stabilit la art. 17 alin. (1) se are în vedere venitul cumulat din acestea. (2) Dacă nivelul pensiilor nete cumulate se situează sub nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat acesta va putea fi cumulat cu veniturile realizate din exercitarea unei activităţi pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în funcţie, potrivit legii, în cadrul entităţilor prevăzute la art. 17 alin. (1). (3) În cazul în care nivelul venitului realizat din pensiile nete cumulate este mai mare decât nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, persoana are obligaţia de a-şi exprima opţiunea, în scris, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, cu privire la menţinerea în plată a pensiei faţă de cuantumul căreia, potrivit art. 17, este permis cumulul. (4) Prevederile alin. (3) se aplică şi persoanelor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b), acestea având obligaţia de a-şi exprima opţiunea în termen de 15 zile de la data survenirii situaţiei de imposibilitate a exercitării cumulului.  +  Articolul 20Neîndeplinirea obligaţiei privind exprimarea opţiunii în termenul prevăzut la art. 18 şi la art. 19 alin. (3) şi (4) constituie cauză de încetare de drept a raporturilor de muncă stabilite în baza contractului individual de muncă sau a actului de numire în funcţie, precum şi a raporturilor de serviciu.  +  Articolul 21În cazul în care opţiunea este exprimată în termenul prevăzut la art. 18 şi la art. 19 alin. (3) şi (4), plata pensiei/pensiilor se suspendă începând cu luna următoare celei în care a fost exprimată opţiunea pentru continuarea activităţii.  +  Articolul 22Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie se recuperează de la pensionari, cu respectarea termenului general de prescripţie.  +  Articolul 23 (1) Angajatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare constatării cazurilor prevăzute la art. 18 şi la art. 19 alin. (3) şi (4). (2) Încălcarea de către angajator a prevederilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei. (3) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoanele împuternicite din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă.  +  Articolul 24Contravenţiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 25Prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător şi beneficiarilor de pensie de serviciu stabilită prin legi speciale.  +  Articolul 26În aplicarea prevederilor cap. IV, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale elaborează instrucţiuni până la data intrării în vigoare a acestuia, respectiv în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul V Măsuri privind disciplina financiar-bugetară la nivelul unor operatori economici  +  Articolul 27 (1) Anual, prin legea bugetului de stat, se stabilesc şi obiectivele de politică salarială ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, ale societăţilor comerciale la care statul ori unităţile administrativ-teritoriale au calitatea de acţionar unic sau majoritar, precum şi ale filialelor acestora, denumite în continuare operatori economici. (2) Reprezentanţii statului, respectiv ai autorităţilor administrativ-teritoriale sunt mandataţi să pună în aplicare politica salarială stabilită potrivit alin. (1) în cadrul organelor de administrare şi de conducere ale operatorilor economici.  +  Articolul 28 (1) Operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, bugetul de venituri şi cheltuieli organelor administraţiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, coordonarea, sub autoritatea cărora funcţionează sau în al căror portofoliu se află, în termen de 10 zile de la aprobarea bugetului de stat, potrivit legii. (2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) constituie cauză de diminuare a remuneraţiei directorului operatorului economic, în condiţiile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, sau, după caz, constituie cauză de reziliere a contractului de mandat, potrivit clauzelor stipulate în acesta. (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică operatorilor economici cu capital majoritar de stat sau aparţinând unităţilor administrativteritoriale ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată.  +  Articolul 29 (1) Organele administraţiei publice centrale sau, după caz, locale care au în subordine, coordonare, sub autoritate sau în portofoliu operatori economici au obligaţia ca, în termen de 5 zile de la primirea bugetelor de venituri şi cheltuieli, să elaboreze documentaţia necesară aprobării, în condiţiile legii, a acestora. (2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) de către funcţionarul desemnat să elaboreze documentaţia necesară aprobării constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii.  +  Articolul 30Contractele colective de muncă se negociază, în condiţiile legii, după aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici, în limitele şi în condiţiile stabilite prin bugete.  +  Articolul 31Dispoziţiile prezentului capitol nu se aplică societăţilor financiar-bancare şi de asigurări şi Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A.  +  Capitolul VI Măsuri pentru susţinerea mediului de afaceri în scopul depăşirii dificultăţilor financiare şi relansării circuitului comercial  +  Articolul 32După articolul 19^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 19^2, cu următorul cuprins:"Scutirea de impozit a profitului reinvestitArt. 19^2. (1) Profitul investit în producţia şi/sau achiziţia de echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru), astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, folosite în scopul obţinerii de venituri impozabile, este scutit de impozit. (2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezintă soldul contului de profit şi pierdere, respectiv profitul contabil cumulat de la începutul anului, utilizat în acest scop în anul efectuării investiţiei. Scutirea de impozit pe profit aferentă investiţiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă. (3) Pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2009, în aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil înregistrat începând cu data de 1 octombrie 2009 şi investit în activele menţionate la alin. (1) produse şi/sau achiziţionate după aceeaşi dată. (4) Pentru contribuabilii care au obligaţia de a plăti impozit pe profit trimestrial, în situaţia în care se efectuează investiţii în trimestrele anterioare, din profitul contabil cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea. (5) În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 103 care devin plătitori de impozit pe profit în conformitate cu prevederile art. 107^1, pentru aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil cumulat de la începutul anului investit în activele menţionate la alin. (1), produse şi/sau achiziţionate începând cu trimestrul în care aceştia au devenit plătitori de impozit pe profit. Pentru anul 2009 profitul contabil luat în considerare la aplicarea facilităţii este cel înregistrat după data de 1 octombrie 2009. (6) Scutirea se calculează trimestrial sau anual, după caz, iar suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit va fi repartizată cu prioritate pentru constituirea rezervelor până la concurenţa profitului contabil înregistrat la sfârşitul exerciţiului financiar. În cazul în care la sfârşitul exerciţiului financiar se realizează pierdere contabilă nu se efectuează regularizarea profitului investit, iar contribuabilul nu este obligat să repartizeze suma profitului investit pentru constituirea rezervelor. (7) Pentru activele prevăzute la alin. (1) care se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acordă pentru lucrările realizate efectiv, în baza unor situaţii parţiale de lucrări, pentru investiţiile puse în funcţiune parţial în anul respectiv. (8) Prevederile alin. (1) se aplică pentru activele considerate noi, în sensul că nu au fost anterior utilizate. (9) Contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (1) au obligaţia de a păstra în patrimoniu activele respective cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata lor normală de funcţionare, stabilită potrivit Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. În cazul nerespectării acestei condiţii, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit şi se stabilesc majorări de întârziere, de la data aplicării facilităţii, potrivit legii. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi activele transferate în cadrul operaţiunilor de reorganizare în cazul în care societatea beneficiară preia rezerva aferentă profitului scutit, asumându-şi astfel drepturile şi obligaţiile societăţii cedente, precum şi activele înstrăinate în cadrul procedurii de lichidare/faliment, potrivit legii. (10) În cazul în care, ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1), impozitul pe profit este sub nivelul impozitului minim, contribuabilii sunt obligaţi la plata impozitului minim în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2). (11) Contribuabilii care aplică prevederile prezentului articol nu pot beneficia de prevederile art. 26^1 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. (12) Prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 şi ale art. 24 alin. (5), valoarea fiscală, respectiv valoarea de intrare a activelor prevăzute la alin. (1) se determină prin scăderea din valoarea de producţie şi/sau de achiziţie a sumei pentru care s-a aplicat facilitatea prevăzută la alin. (1). (13) Prevederile prezentului articol se aplică până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv."  +  Capitolul VII Măsuri pentru stimularea înnoirii Parcului auto naţional, inclusiv a celui destinat lucrărilor agricole  +  Articolul 33 (1) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Obiectivul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie diminuarea poluării prin scoaterea din uz a autoturismelor şi autoutilitarelor uşoare vechi, cu nivel de poluare ridicat, proprietate a persoanelor fizice şi juridice române."2. La articolul 3, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) proprietar:1. orice persoană fizică având domiciliul sau reşedinţa în România, care deţine în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său, precum şi moştenitorii săi;2. orice persoană juridică română, care deţine în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său;".3. La articolul 3, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins:"i) primă de casare - parte din preţul de achiziţie a unui autovehicul nou, suportată prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat; j) tichet valoric - document a cărui valoare nominală reprezintă echivalentul primei de casare."4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Poate beneficia de tichete valorice în cuantum de 3.800 lei fiecare proprietarul definit la art. 3 lit. g), care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) a predat autovehiculul uzat spre casare unui operator economic autorizat, conform prevederilor legale, să desfăşoare activităţi de colectare a vehiculelor scoase din uz, obţinând un certificat de distrugere şi tichetul valoric; b) a radiat autovehiculul uzat. (2) În situaţia în care proprietarul prevăzut la art. 3 lit. g) doreşte să achiziţioneze un autovehicul nou, acesta se înscrie la un producător validat. (3) În varianta prevăzută la alin. (2) valoarea nominală a tichetelor se scade din preţul de achiziţie al autovehiculului nou."5. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (2) şi aplicarea sancţiunii se realizează de personal împuternicit din cadrul Ministerului Finanţelor Publice."6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Pentru ducerea la îndeplinire în anul 2009 a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se alocă de la Fondul pentru mediu suma de 228.000 mii lei."7. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:"Art. 13. - Modelul, procedura de confecţionare, eliberare şi valabilitatea tichetelor valorice se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului şi al ministrului finanţelor publice." (2) Persoanele înscrise în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional la data intrării în vigoare a prezentei legi şi care nu au obţinut certificatele de distrugere beneficiază de tichete valorice în condiţiile prevăzute de aceasta. (3) Instrucţiunile privind modalităţile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 16 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 34La articolul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Metodologia de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional destinat persoanelor juridice se stabileşte prin ghidul de finanţare aferent programului, care se elaborează de Administraţia Fondului pentru Mediu şi se aprobă prin ordin al ministrului mediului, cu respectarea legislaţiei privind ajutorul de stat, Administraţia Fondului pentru Mediu parcurgând toate procedurile în domeniul ajutorului de stat."  +  Articolul 35Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, denumită în continuare taxă, care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu şi se gestionează de Administraţia Fondului pentru Mediu. (2) Din sumele colectate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă se finanţează programe şi proiecte pentru protecţia mediului."2. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) autovehiculele special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum şi autovehiculele special modificate în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;".3. La articolul 3 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) autovehicule speciale a căror deplasare pe drumurile publice este în general limitată numai la şi de la locul de muncă, ale căror motoare respectă normele privind poluarea chimică aplicabile maşinilor mobile nerutiere."4. La articolul 3, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Excepţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se aplică numai pentru achiziţionarea unui singur autovehicul în decurs de 5 ani şi atunci când autovehiculul este în proprietatea persoanei cu handicap. (4) Modificările speciale aduse autovehiculelor se înscriu de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român» în cartea de identitate a vehiculului. Lista modificărilor speciale aduse autovehiculelor va fi aprobată prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. (5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate funcţiona în regim automat nu intră în categoria celor exceptate de la plata taxei."  +  Articolul 36 (1) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (3), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli; c) analizează, selectează şi finanţează programe şi proiecte pentru protecţia mediului, aprobate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;".2. La articolul 5, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Comitetul de avizare are următoarea componenţă: a) 2 reprezentanţi din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, împuterniciţi prin ordin al ministrului; b) un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, împuternicit prin decizie a preşedintelui; c) 3 reprezentanţi ai structurilor asociative ale administraţiei publice locale; d) câte un reprezentant din cadrul autorităţii publice centrale pentru finanţe, autorităţii publice centrale pentru economie, autorităţii publice centrale pentru transporturi, autorităţii publice centrale pentru dezvoltare regională, lucrări publice şi locuinţe, autorităţii publice centrale pentru sănătate publică, autorităţii publice centrale pentru agricultură, păduri şi dezvoltare rurală, autorităţii publice centrale pentru întreprinderi mici şi mijlocii, autorităţii publice centrale pentru administraţie şi interne, împuterniciţi prin ordin al ministrului de resort; e) un reprezentant al confederaţiei patronale din domeniul proiectului supus avizării, desemnat de aceasta; f) un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale din domeniul protecţiei mediului, desemnat de acestea; g) preşedintele Administraţiei Fondului................................................................................................. (3) Comitetul de avizare analizează şi aprobă prin vot proiectele ce urmează să fie finanţate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director."3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Comitetul director are următoarele atribuţii: a) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului; b) avizează şi propune spre aprobare Comitetului de avizare proiectele selecţionate pentru a fi finanţate din Fondul pentru mediu; c) aprobă situaţiile financiare şi conturile de execuţie trimestriale şi anuale, pe care le înaintează autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; d) urmăreşte constituirea şi gestionarea Fondului pentru mediu; e) urmăreşte implementarea proiectelor finanţate; f) aprobă raportul anual privind gestionarea Fondului pentru mediu, pe care îl face public, conform prevederilor legale; g) avizează ghidurile de finanţare aferente fiecărui program şi proiect pentru protecţia mediului."4. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru susţinerea şi realizarea proiectelor prioritare pentru protecţia mediului. (2) Categoriile de proiecte eligibile pentru finanţare vizează îmbunătăţirea performanţei de mediu privind: a) prevenirea poluării; b) reducerea impactului asupra atmosferei, apei şi solului; c) reducerea nivelurilor de zgomot; d) utilizarea de tehnologii curate; e) gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, şi închiderea depozitelor de deşeuri; f) protecţia resurselor de apă, staţiilor de tratare, staţiilor de epurare pentru comunităţi locale; g) gospodărirea integrată a zonei costiere; h) conservarea biodiversităţii; i) administrarea ariilor naturale protejate; j) educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului; k) creşterea producţiei de energie din surse regenerabile; l) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; m) reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor; n) împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în condiţiile legii, a terenurilor din fondul forestier naţional afectate de calamităţi naturale; o) închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier; p) lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului; q) Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional; r) Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi; s) proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului;ş) proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, solară, biomasă, hidro; t) proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul natural;ţ) proiecte de realizare a pistelor pentru biciclişti; u) Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate; v) refacerea siturilor contaminate istoric, cu excepţia celor reglementate prin legi speciale; x) reducerea riscului la fenomene hidrometeorologice periculoase, lucrări pentru elaborarea hărţilor de risc pentru bazine sau subbazine hidrografice; y) înlocuirea acoperişurilor din azbest. (3) Proiectele din categoriile prevăzute la alin. (2) aprobate în Comitetul de avizare sunt finanţate din Fondul pentru mediu prin una dintre următoarele modalităţi: a) susţinerea financiară a proiectelor prin finanţare sau cofinanţare nerambursabilă; b) cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri comunitare şi/sau alte fonduri internaţionale. (4) Se acordă susţinere financiară din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice, unităţi şi instituţii de învăţământ, organizaţii neguvernamentale, composesorate, operatori economici, inclusiv ocoale silvice. (5) Analiza, selectarea, finanţarea, urmărirea şi controlul implementării proiectelor se fac în conformitate cu prevederile ghidurilor de finanţare şi ale actelor normative date în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia lucrărilor prevăzute la alin. (2) lit. o) şi p). (6) Categoriile de lucrări care se pot finanţa conform prevederilor alin. (2) lit. o) şi p), precum şi sumele destinate finanţării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (7) Pentru achiziţionarea lucrărilor prevăzute la alin. (2) lit. p) şi a serviciilor aferente acestora se vor aplica prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice referitoare la situaţiile de forţă majoră. (8) Finanţarea proiectelor aprobate se realizează în baza contractelor de finanţare anuale sau multianuale. (9) Contractele de finanţare, împreună cu actele prin care se constituie garanţii ale rambursării finanţării, constituie titluri executorii, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie. (10) Finanţarea din Fondul pentru mediu se face cu respectarea legislaţiei privind ajutorul de stat, Administraţia Fondului parcurgând toate procedurile în domeniul ajutorului de stat, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, şi legislaţiei comunitare în domeniu. (11) Ajutoarele de stat individuale şi schemele de ajutor de stat, atât cele exceptate de la obligaţia notificării, cât şi cele supuse obligaţiei de notificare, se instituie prin hotărâri ale Comitetului de avizare al Administraţiei Fondului. (12) Schemele de ajutor de minimis se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Administraţiei Fondului. (13) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeaşi destinaţie."5. Articolul 13^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13^1. - (1) Din sumele provenind din Fondul pentru mediu se finanţează programe şi proiecte pentru protecţia mediului, prevăzute la art. 13 alin. (2). (2) Beneficiari ai programelor şi proiectelor prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. n) şi q)-x) pot fi persoanele juridice prevăzute la art. 13 alin. (4), pentru proiectele prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. n), s), v) şi y) beneficiari pot fi şi persoanele fizice şi asociaţiile de proprietari, iar pentru proiectele prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. q), u) şi v) beneficiari pot fi şi persoanele fizice. (3) Metodologia de finanţare şi categoriile de beneficiari pentru programele şi proiectele pentru protecţia mediului, prevăzute la art. 13 alin. (2), se stabilesc prin ghidul de finanţare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administraţia Fondului şi se aprobă prin ordin al ministrului mediului. (4) Prevederile art. 13 alin. (8)-(13) şi ale art. 14 alin. (1) se aplică în mod corespunzător." (2) Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j), p) şi q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 14 iunie 2006, se modifică în mod corespunzător, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol.  +  Articolul 37Se instituie Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate, denumit în continuare Program, în condiţiile stabilite prin prezentul capitol.  +  Articolul 38Obiectivul prezentului capitol îl reprezintă diminuarea poluării prin scoaterea din uz a tractoarelor şi maşinilor agricole autopropulsate vechi, cu perioadă de exploatare depăşită, precum şi creşterea productivităţii activităţii din agricultură.  +  Articolul 39În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:1. Autoritate - Administraţia Fondului pentru Mediu;2. tractor - vehicul cu motor, cu roţi sau şenile, având cel puţin două axe, a cărui funcţie principală rezultă din puterea sa de tracţiune şi care este conceput pentru a tracta, împinge, purta sau acţiona diverse utilaje şi maşini interschimbabile utilizate în exploatările agricole ori forestiere sau pentru alte lucrări ori tractării remorcilor;3. tractor uzat - orice tractor, cu o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricaţiei, care conţine cumulativ următoarele componente esenţiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, şasiul, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie;4. tractor nou - tractorul care nu a fost niciodată înmatriculat/înregistrat şi care nu a fost utilizat potrivit destinaţiei acestuia;5. maşină agricolă autopropulsată - vehicul cu motor, având cel puţin două axe, destinat din fabricaţie utilizării în agricultură;6. maşină agricolă autopropulsată uzată - orice maşină agricolă autopropulsată, cu o vechime de cel puţin 10 ani de la anul fabricaţiei, care conţine cumulativ următoarele componente esenţiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, şasiul, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie;7. maşină agricolă autopropulsată nouă - maşină agricolă autopropulsată care nu a fost niciodată înregistrată şi care nu a fost utilizată potrivit destinaţiei acesteia;8. proprietar: a) orice persoană fizică cu domiciliul sau reşedinţa în România, care deţine în proprietate un tractor uzat sau o maşină agricolă autopropulsată uzată, înmatriculată/înregistrată pe numele său, precum şi moştenitorii acestuia; b) orice persoană juridică română care deţine în proprietate un tractor uzat sau o maşină agricolă autopropulsată uzată înregistrată pe numele său;9. primă de casare - parte din preţul de achiziţie al unui tractor nou sau al unei maşini agricole autopropulsate noi, suportată prin modalitate nerambursabilă de către Autoritate, din Fondul pentru mediu, în schimbul predării spre casare a unui tractor uzat sau a unei maşini agricole autopropulsate uzate;10. producător - orice persoană juridică, producător, importator autorizat de tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate noi sau distribuitor autorizat al acestora;11. producător validat - orice persoană juridică, producător, importator autorizat de tractoare sau distribuitor autorizat al acestora, căreia i-a fost aprobată cererea de înscriere în Program.  +  Articolul 40Orice persoană juridică, producător, importator sau distribuitor autorizat de tractoare, care doreşte înscrierea în Programul prevăzut la art. 37, depune la Autoritate o documentaţie care va fi asimilată proiectelor de mediu, în sensul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 41 (1) Autoritatea analizează documentaţia depusă şi, prin structurile sale de decizie, aprobă cererile care îndeplinesc criteriile impuse pentru validare. (2) Autoritatea face publică lista producătorilor validaţi prin publicarea acesteia pe pagina de internet proprie.  +  Articolul 42 (1) Cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fără ca acesta să depăşească: a) pentru persoana fizică 50% din preţul de achiziţie al tractorului nou sau al maşinii agricole autopropulsate noi; b) pentru persoana juridică 40% din preţul de achiziţie fără TVA al tractorului nou sau al maşinii agricole autopropulsate noi. (2) Poate beneficia de prima de casare orice proprietar al unui tractor uzat sau al unei maşini agricole autopropulsate uzate, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: a) s-a înscris la un producător validat pentru achiziţionarea unui tractor nou sau a unei maşini agricole autopropulsate noi; b) a predat tractorul uzat sau maşina agricolă autopropulsată uzată spre casare unui operator economic autorizat conform prevederilor legale să desfăşoare activităţi de colectare a vehiculelor scoase din uz, obţinând un certificat de distrugere; c) a radiat tractorul uzat sau maşina agricolă autopropulsată uzată; d) achiziţionează un tractor nou sau o maşină agricolă autopropulsată nouă de la producătorul validat la care s-a înscris.  +  Articolul 43Suma prevăzută la art. 42 se va scădea din preţul de achiziţie al unui tractor nou sau al unei maşini agricole autopropulsate noi.  +  Articolul 44 (1) Se interzic omologarea pentru circulaţie şi reînmatricularea sau, după caz, reînregistrarea ori folosirea ulterioară a tractoarelor şi maşinilor agricole autopropulsate uzate, predate spre casare conform prevederilor art. 42, sau reutilizarea caroseriei, a şasiului ori a motorului acestora. (2) Comercializarea ulterioară a tractoarelor şi maşinilor agricole autopropulsate uzate sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, a şasiului ori a motorului acestora de către operatorii economici autorizaţi, prevăzuţi la art. 42 alin. (2) lit. b), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. (3) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (2) şi aplicarea sancţiunilor se realizează de personalul împuternicit din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 45Contravenţiilor prevăzute la art. 44 alin. (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 46Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului capitol se alocă anual din Fondul pentru mediu fonduri în limita sumei aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului.  +  Articolul 47Metodologia de finanţare şi categoriile de beneficiari pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate se stabilesc prin ghidul de finanţare aferent programului, care se elaborează de Administraţia Fondului şi se aprobă prin ordin al ministrului mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Capitolul VIII Măsuri pentru facilitarea accesului la finanţarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar  +  Articolul 48 (1) Anual, din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se alocă fondurile necesare garantării finanţărilor, acordate potrivit legii, de către instituţiile finanţatoare fermierilor şi procesatorilor de produse agricole pentru finanţarea capitalului de lucru. (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, conform prevederilor alin. (1), alocă fondurile necesare fondurilor de garantare. Alocarea fondurilor se face în raport cu gradul de utilizare a celor acordate anterior. (3) Acordarea fondurilor se efectuează în baza convenţiilor încheiate între Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi fondurile de garantare. (4) În înţelesul prezentului capitol, prin fond de garantare se înţelege instituţia financiară nebancară care are în obiectul de activitate emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente de garantare, înscrisă în registrele Băncii Naţionale a României, conform legii.  +  Articolul 49Fondurile alocate şi dobânzile aferente acestora se evidenţiază distinct în înregistrările contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate împrumuturi subordonate, aşa cum sunt definite de reglementările contabile ale Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 50Dobânda încasată de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea în depozite bancare şi/sau titluri de trezorerie a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, conform art. 48, reîntregeşte suma alocată fondurilor de garantare în vederea garantării finanţărilor pentru fermieri şi procesatori de produse agricole.  +  Articolul 51Fondurile alocate şi dobânzile aferente acestora sunt utilizate de fondurile de garantare pentru: a) constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de până la 5 ori; b) acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanţiile acordate pe seama acestor sume, prin plata valorii garanţiei, în cazul contractelor de garantare executate de instituţiile finanţatoare pentru împrumutaţii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractele de credit.  +  Articolul 52 (1) Beneficiarii garanţiilor acordate de fondurile de garantare, în calitate de fermieri sau procesatori de produse agricole, sunt: a) societăţi comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) asociaţii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, şi Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare; c) persoane fizice autorizate şi asociaţii de fermieri, constituite conform legii. (2) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să se încadreze în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, respectiv să aibă mai puţin de 250 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală netă care să nu depăşească echivalentul în lei a 50 milioane euro sau un rezultat anual al bilanţului contabil care să nu depăşească echivalentul în lei a 43 milioane euro. Calculul cifrei de afaceri şi al numărului de salariaţi se face ţinându-se cont de statutul întreprinderii, respectiv întreprindere autonomă, legată sau parteneră, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care a preluat prevederile anexei la Recomandarea (CE) din 6 mai 2003 privind definiţia microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L124 din 20 mai 2003.  +  Articolul 53Fondurile de garantare acordă garanţii beneficiarilor prevăzuţi la art. 52, care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C155/02, denumită în continuare Comunicarea Comisiei, respectiv: a) beneficiarii nu se află în dificultate financiară conform definiţiei "firmei în dificultate" menţionată în secţiunea 2.1 din Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 244, 01/10/2004; b) garanţia este legată de o tranzacţie financiară specifică, respectiv finanţarea acordată de o instituţie finanţatoare, de o sumă maximă fixată şi o durată limitată; c) garanţia acoperă maximum 80% din valoarea finanţării acordate de către instituţiile finanţatoare. În acest sens, fondurile de garantare au în vedere următoarele aspecte:- atunci când valoarea finanţării scade în timp, suma garantată trebuie să descrească în mod proporţional, astfel încât, în orice moment, garanţia să nu acopere mai mult de 80% din valoarea finanţării;- pierderile trebuie suportate proporţional şi în acelaşi mod de către instituţiile finanţatoare şi de către fondurile de garantare; d) beneficiarul plăteşte anual un comision de garantare calculat pe baza ratingului atribuit de instituţia finanţatoare în funcţie de suma efectiv garantată.  +  Articolul 54Comisioanele de garantare practicate de fondurile de garantare sunt cele stabilite conform pct. 3.3 din Comunicarea Comisiei şi datorate de instituţiile finanţatoare pentru garanţiile emise în favoarea beneficiarilor prevăzuţi la art. 52 sunt venituri ale fondurilor de garantare.  +  Articolul 55În situaţia în care plăţile efectuate de fondurile de garantare, ca urmare a executării de către instituţiile finanţatoare a contractelor de garantare, depăşesc nivelul sumelor alocate fondurilor de garantare şi al dobânzilor acumulate, diferenţa se acoperă din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 56În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Guvernul adoptă, prin hotărâre, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentului capitol.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale  +  Articolul 57De la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii şi denumiri se înlocuiesc după cum urmează: a) sintagmele "Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor" şi "Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor" se înlocuiesc cu sintagma "Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date"; b) sintagma "Institutul Naţional de Administraţie" se înlocuieşte cu sintagma "Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici"; c) sintagmele "Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat" şi "Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale" se înlocuiesc cu sintagma "Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale"; d) sintagma "directorul general al Arhivelor Naţionale" se înlocuieşte cu sintagma "directorul Arhivelor Naţionale"; e) sintagma "directorii direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale" se înlocuieşte cu sintagma "şefii serviciilor judeţene ale Arhivelor Naţionale"; f) sintagma "direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale" se înlocuieşte cu sintagma "serviciile judeţene ale Arhivelor Naţionale", respectiv sintagma "Direcţia Municipiului Bucureşti a Arhivelor Naţionale" se înlocuieşte cu sintagma "Serviciul Municipiului Bucureşti al Arhivelor Naţionale"; g) în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, termenul "Inspectorat" se înlocuieşte cu termenul "Direcţia"; h) în cuprinsul Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003, termenul "Oficiu" se înlocuieşte cu sintagma "Administraţia Naţională"; i) sintagma "Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice" şi sintagma "Institutul Naţional al Monumentelor Istorice" se înlocuiesc cu sintagma "Institutul Naţional al Patrimoniului"; j) la art. 17 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006, cu completările ulterioare, sintagma "Institutul de Memorie Culturală" se înlocuieşte cu sintagma "Centrul de Pregătire Profesională în Cultură"; k) sintagma "Centrul European de Cultură Sinaia" se înlocuieşte cu sintagma "Centrul de Pregătire Profesională în Cultură"; l) sintagma "Centrul de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene" şi sintagma "Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii" se înlocuiesc cu sintagma "Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii"; m) în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 9 mai 2005, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Agenţia Nucleară" se înlocuieşte cu sintagma "Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive"; n) în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 2 mai 2007, sintagma "Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive" se înlocuieşte cu sintagma "Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive"; o) sintagma "Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar" se înlocuieşte cu sintagma "Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti"; p) în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Mediului"; q) în cuprinsul Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007, sintagmele "Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri" şi "Oficiul Naţional al Viei şi Vinului" se înlocuiesc cu sintagma "Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole"; r) în cuprinsul Legii calului nr. 389/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Autoritatea Hipică Naţională" se înlocuieşte cu sintagma "Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie"; s) sintagma "Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială" se înlocuieşte cu sintagma "Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială";ş) sintagma "Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului" se înlocuieşte cu sintagma "Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc"; t) sintagma "Agenţia Română pentru Investiţii Străine" se înlocuieşte cu sintagma "Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine".  +  Articolul 58Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor care revin Guvernului privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită în continuare Administraţia Naţională."2. La articolul 46, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) La nivelul judeţului şi al municipiului Bucureşti, atribuţiile în acest domeniu sunt îndeplinite prin intermediul structurilor teritoriale pentru probleme speciale, fără personalitate juridică, care sprijină autorităţile administraţiei publice locale, potrivit legii, în vederea mobilizării operatorilor economici şi a instituţiilor publice."  +  Articolul 59Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Rezervele de stat fac parte din domeniul privat al statului şi se administrează de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, care se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, care are calitatea de ordonator de credite."2. La articolul 1^1, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) stoc intangibil - cantitatea de produs din cadrul stocului rezervă de stat asimilată rezervelor de mobilizare pe timp de pace;".3. La articolul 3, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Produsele la care se stabilesc stocuri intangibile, precum şi nivelurile acestora se stabilesc de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale."4. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Numărul unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, înfiinţarea, desfiinţarea, reorganizarea, precum şi amplasarea acestora se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale."5. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Organizarea, funcţionarea şi administrarea rezervelor de stat în condiţiile prezentei legi se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului."  +  Articolul 60Alineatul 1 al articolului 3 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Administrarea, supravegherea şi protecţia specială a Fondului Arhivistic Naţional al României se realizează de către Arhivele Naţionale, care se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului, la nivel de direcţie, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor."  +  Articolul 61Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) Directorul general este ordonator de credite şi reprezintă Agenţia Naţională pe plan intern şi internaţional. În îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor, directorul general emite ordine cu caracter individual şi normativ. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."2. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Activitatea Agenţiei Naţionale şi a unităţilor subordonate este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Agenţia Naţională poate beneficia de programe cu finanţare internaţională. (2) Toate încasările Agenţiei Naţionale şi ale unităţilor subordonate se fac venit la bugetul de stat. Agenţia Naţională şi unităţile subordonate încasează sume din: a) servicii prestate; b) tarife stabilite conform actelor normative; c) închirieri de spaţii şi aparatură; d) alte sume încasate în condiţiile legii."3. La articolul 8, alineatele (10)-(12) se abrogă.  +  Articolul 62Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Activitatea A.N.R.S.C. este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. A.N.R.S.C. poate beneficia de programe cu finanţare internaţională. Tarifele percepute pentru acordarea licenţelor, tarifele percepute pentru eliberarea autorizaţiilor, tarifele pentru consultanţă şi prestări de servicii acordate la cerere, contribuţii ale operatorilor de servicii de utilităţi publice aflaţi în sfera sa de reglementare şi orice alte sume încasate în condiţiile legii se fac venit la bugetul de stat."2. La articolul 15, alineatele (3) şi (4) se abrogă.3. La articolul 16, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) În exercitarea prerogativelor sale, preşedintele A.N.R.S.C. emite avize, ordine şi decizii."  +  Articolul 63Alineatele (1)-(3) ale articolului 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:"Art. 13. - (1) În domeniul administraţiei publice, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Direcţia Generală de Paşapoarte, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor şi Arhivele Naţionale. (2) Structurile de ordine şi siguranţă publică din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt: Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliţia de Frontieră Română, Oficiul Român pentru Imigrări, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor. Aceste structuri au în compunere unităţi centrale de specialitate, care, după caz, în funcţie de nivelul de organizare, pot avea în subordine, la nivel teritorial, inspectorate, direcţii generale, direcţii, servicii, mari unităţi, unităţi şi/sau subunităţi operative, de instrucţie, medicale şi de învăţământ, precum şi de asigurare a acţiunilor şi suport logistic. (3) Managementul integrat în domeniul ordinii şi siguranţei publice se realizează de Departamentul ordine şi siguranţă publică. Departamentul ordine şi siguranţă publică este structură operaţională fără personalitate juridică şi este format din următoarele componente de ordine şi siguranţă publică subordonate ministerului: Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliţia de Frontieră Română, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Oficiul Român pentru Imigrări, Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. Departamentul ordine şi siguranţă publică este condus de un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct."  +  Articolul 64 (1) Legea nr. 181/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 20 iunie 2007, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se înfiinţează Agenţia Naţională a Zonei Montane, denumită în continuare Agenţia, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, finanţată integral de la bugetul de stat. (2) Agenţia preia în structura sa Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi, denumit în continuare CEFIDEC. (3) Personalul aferent preluat conform alin. (2) se consideră preluat/transferat în interesul serviciului. (4) Agenţia are sediul central în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba."2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Judeţele cu zonă montană sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege."3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Structura organizatorică, statul de funcţii, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (2) Numărul de posturi pentru Agenţie se stabileşte din numărul total de posturi aprobat pentru Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale."4. Articolul 6 se abrogă.5. La articolul 7, alineatele (2) şi (3) se abrogă.6. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Personalul din cadrul Agenţiei va urma cursuri de perfecţionare în specialitate."7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Conducerea Agenţiei se asigură de către un director general, numit de ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în condiţiile legii. (2) În exercitarea funcţiei, directorul general al Agenţiei emite decizii şi instrucţiuni. (3) Directorul general al Agenţiei are calitatea de ordonator secundar de credite."8. Articolul 10 se abrogă.9. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.10. Articolul 12 se abrogă.11. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.12. Articolul 14 se abrogă. (2) Agenţia preia patrimoniul, posturile, drepturile şi îndatoririle Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi, potrivit prevederilor Legii nr. 181/2007, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 65 (1) Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Se înfiinţează Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale. (2) Organizarea şi funcţionarea, precum şi stabilirea numărului maxim de posturi ale Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se fac prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului. (3) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor este condus de un director, numit prin ordin al ministrului apărării naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale. (4) Structura posturilor pe compartimente, statul de funcţii şi structura de personal se aprobă prin ordin al ministrului apărării naţionale. (5) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor întocmeşte proiectul bugetului propriu care se prevede distinct în bugetul Ministerului Apărării Naţionale. (6) Finanţarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale."2. La articolul 26, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) propune Ministerului Apărării Naţionale iniţierea proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru înfiinţarea, modificarea, precum şi pentru construirea mormintelor şi operelor comemorative de război străine pe teritoriul României;". (2) Pentru anul 2009, bugetul aferent Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se preia de către Ministerul Apărării Naţionale de la Secretariatul General al Guvernului, prin protocol de predare-preluare. (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în structura bugetului de stat şi în volumul, structura şi anexele bugetelor Ministerului Apărării Naţionale şi Secretariatului General al Guvernului, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare. (4) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi cuprinde prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea. (5) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (3), finanţarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 66Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială, denumit în continuare Oficiu - entitate aflată în subordinea Ministerului Economiei, având ca obiect de activitate punerea în aplicare a procedurilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă pentru executarea operaţiunilor compensatorii;".2. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Oficiul este finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei."3. La articolul 8, alineatele (1^1), (1^4) şi (1^5) se abrogă.  +  Articolul 67Alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 246/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat. Subvenţiile de la bugetul de stat vor fi acordate începând cu data de 1 ianuarie 2013."  +  Articolul 68La data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se abrogă: a) art. 11, 12, 14, 15, 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 520/2004, cu completările ulterioare; c) Ordonanţa Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările şi completările ulterioare; d) art. 1^2 alin. 1, art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare; e) art. 4 alin. (2) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003; f) art. 4 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 29 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2007; g) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2008, cu modificările ulterioare; h) art. 27 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare; i) art. 59-61 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008; j) Hotărârea Guvernului nr. 486/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării Patrimoniului Cultural Naţional Mobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 31 mai 2002; k) art. 682, art. 683 alin. (1), (6)-(8), art. 684-687, art. 688 alin. (1) teza a 2-a şi alin. (3), art. 689, 690 şi art. 692 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare; l) teza întâi a alin. (2) al art. 6 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 24 ianuarie 2005; m) art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările şi completările ulterioare; n) art. 8-11, art. 11^1 şi art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare; o) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 6 februarie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare; p) art. 4 alin. (2) şi (3) din Legea muntelui nr. 347/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 30 iunie 2009; q) art. 5 şi anexele nr. 2 şi 3 din Legea calului nr. 389/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare; r) Ordonanţa Guvernului nr. 5/2009 privind înfiinţarea Agenţiei de Credite pentru Studenţii din Instituţiile de Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 30 ianuarie 2009, aprobată prin Legea nr. 265/2009; s) Legea nr. 390/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;ş) art. 2 alin. (1) lit. c), e) şi j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare; t) art. 27 şi 53 din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificările ulterioare;ţ) art. 21 lit. c), liniuţa a patra din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare; u) orice dispoziţie contrară prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 69Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 70 (1) Dispoziţiile cap. IV şi V intră în vigoare la 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prevederile art. 37-47 din cap. VII intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010, dată la care se abrogă Legea nr. 10/2008 pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2008.Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţa comună din data de 15 septembrie 2009.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 5 noiembrie 2009.Nr. 329.  +  Anexa 1 LISTAinstituţiilor şi autorităţilor publice înfiinţate prin lege,ordonanţă de urgenţă a Guvernului şi ordonanţă a Guvernului,supuse reorganizării
  *Font 7*
  Nr. crt. Autoritatea coordonatoare Instituţia supusă reorganizării/sursa de finanţare Actul normativ de înfiinţare în vigoare Modalitatea de reorganizare Structura/entitatea rezultată/sursa de finanţare/ministerul sau autoritatea coordonatoare Obser- vaţii/ Redu- cere de posturi
  1 2 3 4 5 6 7
  1. În subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat Agenţia Română pentru Investiţii Străine Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului Legea nr. 390/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine, cu modificările şi completările ulterioare Desfiinţare, ca urmare a comasării prin fuziune, cu Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi constituirea unei noi persoane juridice (poziţia 6, anexa nr. 2) Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine, în subordinea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri 10
  2. În coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat Instituţie autonomă Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială Finanţată integral din venituri proprii Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 354/2004, cu modificările şi completările ulterioare Desfiinţarea şi preluarea activităţii de către oficiul nou-înfiinţat, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei Schimbarea regimului de finanţare Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială, în subordinea Ministerului Economiei Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei 10
  3. În subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Finanţată Finanţată integral din venituri proprii Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participa- ţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modifi- cările şi completările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanţare Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 88
  4. În subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale Finanţată integral de la bugetul de stat Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare Reducere de posturi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în coordonarea primului- ministru, printr-un consilier de stat Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 8
  5. În subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat Inspectoratul de Stat în Construcţii Finanţat integral din venituri proprii Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectora- tului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanţare Inspectoratul de Stat în Construcţii Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 50
  6. În subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat Agenţia pentru Stra- tegii Guvernamentale Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretari- atului General al Guvernului Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului,a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările şi completările ulterioare Desfiinţarea instituţiei publice şi preluarea activităţii de un departament din cadrul Secretariatului General al Guvernului Departament în cadrul Secretariatului General al Guvernului Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 21
  7. În subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat Agenţia Naţională Anti-Doping Finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 14 iulie 2009 Reducere de posturi Agenţia Naţională Anti-Doping Finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 17
  8. În subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimen- telor, aprobată prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi comple- tările ulterioare Reducere de posturi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat 920
  9. Aparatul de lucru al primului- ministru Agenţia Naţională pentru Romi Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2005 Reducere de posturi Agenţia Naţională pentru Romi Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 8
  10. Instituţie publică autonomă de interes naţional, în coordonarea directă a viceprim -ministrului Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei- ANRE Finanţată integral din venituri proprii Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările ulterioare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009 Preia Agenţia Română pentru Conservarea Energiei din cadrul Ministerului Economiei Schimbarea regimului de finanţare Reducere de posturi Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 97
  11. În subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare Finanţată integral din venituri proprii Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului- Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanţare Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 34
  12. Ministerul Finanţelor Publice Comisia Naţională de Prognoză Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2007, cu modificările şi completările ulterioare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2007 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei şi Finanţelor, aprobată prin Legea nr. 59/2008 Reducere de posturi Comisia Naţională de Prognoză Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice 15
  13. În subordinea Guvernului şi coordonarea Secretariatului General al Guvernului Oficiul Român pentru Adopţii Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului Legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii, cu modificările şi completările ulterioare Reducere de posturi Oficiul Român pentru Adopţii Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 6
  14. În subordinea Guvernului şi coordonarea Secretariatului General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările ulterioare Desfiinţarea instituţiei publice şi preluarea activităţii în cadrul unui oficiu cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale 12
  15. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER Finanţat integral din venituri proprii Ordonanţa Guvernului nr. 58/2004 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 408/2004 Hotărârea Guvernului nr. 1.663/2004 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER (în aplicarea art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/2004 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER) Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanţare Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 22
  16. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Agenţia de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare [art. 14 alin. (2)] Se propune: - desfiinţarea prin divizare; - preluarea activităţii sanitar-veterinare de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Animalelor; - preluarea activităţii de medicină preventivă, avizare şi autorizare sanitară şi inspecţia sanitară de stat, de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Nu rezultă entitate nouă Entităţile absorbante sunt Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Animalelor - finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - finanţat integral de la bugetul de stat 212
  17. Ministerul Afacerilor Externe Agenţia Naţională de Control al Exporturilor Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2007 Desfiinţarea instituţiei publice şi preluarea activităţii de către o direcţie generală, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe Direcţie generală în cadrul Ministerului Afacerilor Externe Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe 25
  18. Ministerul Afacerilor Externe Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni Finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 22 aprilie 2009 Reducere de posturi Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni Finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe 19
  19. Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Finanţat din venituri proprii Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanţare Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti 513
  20. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Finanţat integral de la bugetul de stat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare (numărul de posturi este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare) Reducere de posturi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Finanţat integral de la bugetul de stat 58
  21. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale Finanţată din venituri proprii Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2008, cu modificările ulterioare Desfiinţare, ca urmare a divizării: o parte din activitate va fi preluată de către Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională, iar o altă parte de Centrul Naţional "România Digitală" (două persoane juridice nou-înfiinţate) Schimbarea regimului de finanţare Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională şi Centrul Naţional "România Digitală", instituţii cu personalitate juridică a căror înfiinţare se doreşte în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Finanţate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 200
  22. Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri Finanţat integral de la bugetul de stat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare, (numărul de posturi este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri) Reducere de posturi Ministerul Întreprinde- rilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri Finanţat integral de la bugetul de stat 10
  23. Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor Finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministeru- lui Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanţare Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri 40
  24. Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci Finanţat integral din venituri proprii Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 8 august 2007 Reducere de posturi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci Finanţat integral din venituri proprii 63
  25. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Finanţat integral de la bugetul de stat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare Reducere de posturi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Finanţat integral de la bugetul de stat 40
  26. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Agenţia de Credite pentru Studenţii din Instituţiile de Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate Finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării Ordonanţa Guvernului nr. 5/2009 privind înfiinţarea Agenţiei de Credite pentru Studenţii din Instituţiile de Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate, aprobată prin Legea nr. 265/2009 Desfiinţare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate şi înfiinţarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii Agenţia de Credite şi Burse de Studii Finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 10
  27. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar Finanţată integral din venituri proprii Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanţare Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar Finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 10
  28. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare Reducere de posturi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 15
  29. Ministerul Tineretului şi Sportului Ministerul Tineretului şi Sportului Finanţat integral de la bugetul de stat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare Reducere de posturi Ministerul Tineretului şi Sportului Finanţat integral de la bugetul de stat 139
  30. Ministerul Tineretului şi Sportului Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare Reducere de posturi Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului 27
  31. Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate Finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare Desfiinţarea şi preluarea activităţii de către un compartiment nou-înfiinţat în cadrul Ministerului Mediului Direcţie în cadrul Ministerului Mediului Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului 85
  32. Ministerul Economiei Agenţia Română pentru Conservarea Energiei Finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat Ordonanţa Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie Desfiinţare prin comasare - absorbţie şi preluarea activităţii de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 18
  33. Ministerul Economiei Agenţia Nucleară Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei Ordonanţa Guvernului nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Desfiinţare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive Schimbarea regimului de finanţare Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive Finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei 12
  34. Ministerul Economiei Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive Finanţată integral din venituri proprii Ordonanţa Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, republicată Desfiinţare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Agenţia Nucleară Schimbarea regimului de finanţare Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive Finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei 2
  35. Ministerul Economiei Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2009 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2009 Reducerea numărului de posturi Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei 20
  36. Ministerul Economiei Oficiul Participaţiilor Statului şi Privati- zării în Industrie Finanţat integral din venituri proprii Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001 Reducerea numărului de posturi Schimbarea regimului de finanţare Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei 25
  37. Ministerul Administraţiei şi Internelor Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Desfiinţare, prin comasare cu Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, şi înfiinţarea unei entităţi noi, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, care va prelua activitatea celor două instituţii supuse reorganizării Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor 40
  38. Ministerul Administraţiei şi Internelor Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare Desfiinţare, prin comasare cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, şi preluarea activităţii de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor 65
  39. Ministerul Administraţiei şi Internelor Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea servici- ilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare Desfiinţare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, şi constituirea unei noi persoane juridice, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor 21
  40. Ministerul Administraţiei şi Internelor Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 520/2004, cu completările ulterioare, Desfiinţare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, şi constituirea unei noi persoane juridice, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor 60
  41. Ministerul Administraţiei şi Internelor Institutul Naţional de Administraţie (INA) Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor Ordonanţa Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările şi completările ulterioare Desfiinţare prin comasare prin absorbţie şi preluarea activităţii de către o direcţie nouă în cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (ANFP) Direcţie nou-înfiinţată în cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor 18 (apa- ratul cen- tral)
  42. Ministerul Administraţiei şi Internelor Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) Finanţată integral din venituri proprii Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare Reducere de posturi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor 252 Insti- tuţia îşi păs- trează denu- mirea
  43. Ministerul Administraţiei şi Internelor Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice Finanţată integral din venituri proprii Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare Reducere de posturi Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor 63 Insti- tuţia îşi păs- trează denu- mirea
  44. Ministerul Administraţiei şi Internelor Arhivele Naţionale Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificările şi completările ulterioare Reducere de posturi Reorganizarea aparatului central al Arhivelor Naţionale la nivel de direcţie cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor Reorganizarea direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale şi a Direcţiei Municipiului Bucureşti a Arhivelor Naţionale la nivel de servicii Arhivele Naţionale Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor 548 Insti- tuţia îşi păs- trează denu- mirea
  45. Ministerul Administraţiei şi Internelor Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare Reducere de posturi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor 20
  46. Ministerul Administraţiei şi Internelor Coordonarea metodologică a Institutului Naţional de Administraţie Centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală Finanţate din venituri proprii Ordonanţa Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările şi completările ulterioare Desfiinţare şi preluarea activităţii de către instituţii nou-înfiinţate în subordinea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Reducere de posturi Centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală se înfiinţează în subordinea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Finanţate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor 38
  47. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES) Finanţată integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 1 martie 2007 Reducere de posturi Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES) Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 26
  48. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale Finanţată integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Art. 30 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 16 martie 2006 Reducere de posturi Preia activitatea Direcţiei de muncă şi protecţie socială Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 201
  49. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Agenţia Naţională pen- tru Protecţia Familiei Finanţată integral de la bugetul de stat,prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare Desfiinţare, ca urmare a comasării cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, cu constituirea unei noi persoane juridice Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 7
  50. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 6 februarie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare Desfiinţare ca urmare a comasării cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei Activitatea Centrului- pilot de asistenţă şi protecţie a victimelor violenţei în familie şi cea a Centrului de Informare şi Consultanţă pentru Familie vor fi preluate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului, nou-înfiinţată. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 13
  51. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Inspecţia Muncii Finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministeru- lui Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 10 octombrie 2002 Reducere de posturi Preia Inspecţia socială Inspecţia Muncii Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 400
  52. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Inspecţia socială Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Art. 29 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 16 martie 2006 Desfiinţare, ca urmare a comasării prin absorbţie, şi preluarea activităţii de către Inspecţia Muncii Inspecţia Muncii Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 80
  53. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţa- rea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoa- nele cu Handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare Reducere de posturi Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 21
  54. Ministerul Sănătăţii Ministerul Sănătăţii Finanţat integral de la bugetul de stat Art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările şi completările ulterioare Reducere de posturi Ministerul Sănătăţii Finanţat integral de la bugetul de stat 29
  55. Ministerul Sănătăţii Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti Finanţată din venituri proprii Art. 682 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modifică- rile şi completările ulterioare, ca efect al reorganizării Institutului Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Sănătate Bucureşti, care s-a desfiinţat Desfiinţare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, şi constituirea unei noi persoane juridice Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfec- ţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti Persoană juridică în subordinea Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" şi în coordonarea Ministerului Sănătăţii Finanţată integral din venituri proprii 7
  56. Ministerul Sănătăţii Agenţia Naţională a Medicamentului Bucureşti Finanţată din venituri proprii Art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările şi completările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanţare Agenţia Naţională a Medicamentului Bucureşti, în subordinea Ministerului Sănătăţii Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii 151
  57. Ministerul Sănătăţii Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale, din subordinea Ministerului Sănătăţii Finanţat din venituri proprii Art. 6 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 24 ianuarie 2005 Hotărârea Guvernului nr. 2.281/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale [art. 6 alin. (3) din Legea nr. 176/2000, republicată] Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanţare Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale, în subordinea Ministerului Sănătăţii Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii 29
  58. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei Centrul Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic Finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat Ordonanţa Guvernului nr. 54/2002 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 27 august 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 614/2002 Denumirea "Centrul Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic" se înlocuieşte cu denumirea "Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS" Reducere de posturi Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS (denumire nouă, fără a deveni entitate nouă) Finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 14
  59. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei Agenţia Naţională pentru Locuinţe Finanţată din venituri proprii Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare Reducere de posturi Agenţia Naţională pentru Locuinţe Finanţată din venituri proprii 33
  60. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Ministerul Agricultu- rii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Finanţat integral de la bugetul de stat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare Reducere de posturi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Finanţat integral de la bugetul de stat 136
  61. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Agenţia Domeniilor Statului Finanţată integral din venituri proprii Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările şi completările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanţare Agenţia Domeniilor Statului Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 94
  62. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Legea muntelui nr. 347/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 30 iunie 2009 Desfiinţare, ca urmare a comasării prin absorbţie, şi preluarea atribuţiilor de către Agenţia Naţională a Zonei Montane Agenţia Naţională a Zonei Montane Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 0
  63. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă Finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat Ordonanţa Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 31 ianuarie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2005, cu modificările ulterioare Oficiile judeţene de consultanţă agricolă se transformă în camere agricole Camerele agricole, instituţii publice descentralizate Finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 1092
  64. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Autoritatea Hipică Naţională Finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat Legea calului nr. 389/2005 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modifi- cările şi completările ulterioare Desfiinţare, prin preluarea atribuţiilor de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" Schimbarea regimului de finanţare Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 0
  65. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 23 mai 2002 Preia Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava, care se desfiinţează. Schimbarea regimului de finanţare Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 0
  66. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri Finanţat integral din venituri proprii Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007 Desfiinţare prin comasare cu Oficiul Naţional al Viei şi Vinului şi constituirea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole Schimbarea regimului de finanţare Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole Finanţat prin venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 0
  67. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Oficiul Naţional al Viei şi Vinului Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007 Desfiinţare prin comasare cu Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi constituirea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 0
  68. Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional Finanţat integral de la bugetul de stat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare (numărul de posturi este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2009) Reducere de posturi Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional Finanţat integral de la bugetul de stat 25
  69. Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice Finanţat din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat Art. 28 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice Reorganizare prin comasare cu Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, care se desfiinţează. Institutul Naţional al Patrimoniului Finanţat din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional 22
  70. Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional Institutul Naţional al Monumentelor Istorice Finanţat din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat Art. 27 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 261/2002 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Monumentelor Istorice Desfiinţare cu preluarea activităţii de către Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice Institutul Naţional al Patrimoniului Finanţat din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional 16
  71. Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional Institutul Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării Finanţat din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat Art. 59 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008 Hotărârea Guvernului nr. 486/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării Patrimoniului Cultural Naţional Mobil Desfiinţare şi organizare ca secţie a Muzeului Naţional de Istorie a României Secţie în cadrul Muzeului Naţional de Istorie a României Finanţată din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional 5,5
  72. Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Finanţat din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanţare Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional 20
  73. Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în coordonarea Ministeru- lui Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare Reducere de posturi Oficiul Român pentru Drepturile de Autor Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional 19
  74. Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional Institutul de Memorie Culturală Finanţat integral din venituri proprii Art. 60 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008 Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare Desfiinţare, ca urmare a comasării prin absorbţie cu Centrul de Pregătire Profesională în Cultură (acesta din urmă va prelua şi Centrul European de Cultură Sinaia) Centrul de Pregătire Profesională în Cultură Finanţat integral din venituri proprii 15
   +  Anexa 2 LISTAinstituţiilor şi autorităţilor publice înfiinţate prinhotărâre a Guvernului, supuse reorganizării
  *Font 7*
  Nr. crt. Autoritatea coordonatoare Instituţia supusă reorganizării/sursa de finanţare Actul normativ de înfiinţare în vigoare Modalitatea de reorganizare Structura/entitatea rezultată/sursa de finanţare/ministerul sau autoritatea coordonatoare Obser- vaţii/ Redu- cere de posturi
  1 2 3 4 5 6 7
  1. În subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului Hotărârea Guvernului nr. 1.724/2005 privind înfiinţarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.195 din 30 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare Comasare cu Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc (poziţia 44) şi constituirea unei noi persoane juridice Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, în subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 4
  2. Ministerul Afacerilor Externe Redacţia Publicaţiilor pentru Străinătate Finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe Hotărârea Guvernului nr. 331/1991 privind funcţionarea Redacţiei Publicaţiilor pentru Străinătate, nepublicată, cu modificările şi completările ulterioare Desfiinţare şi preluarea activităţii de către o direcţie din cadrul Ministerului Afacerilor Externe Direcţie în cadrul Ministerului Afacerilor Externe Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe 18
  3. Ministerul Afacerilor Externe Institutul Diplomatic Român Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe Hotărârea Guvernului nr. 880/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Diplomatic Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 17 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare Reducere de posturi Institutul Diplomatic Român Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe 24
  4. Ministerul Administraţiei şi Internelor Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 3 aprilie 2007 Reducere de posturi Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor 100
  5. Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii Finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri Anexa nr. 2 lit. B.II.1 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 11 februarie 2009 Reducere de posturi Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii Finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri 10 (apara- tul cen- tral) 65 (ofi- cii)
  6. Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri Centrul Român pentru Promovarea Comerţului Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri Hotărârea Guvernului nr. 892/2004 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Promovarea Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 18 iunie 2004 Desfiinţare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Agenţia Română pentru Investiţii Străine şi constituirea unei noi persoane juridice Schimbarea regimului de finanţare Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri 70
  7. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social - ACPART Finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social - ACPART, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 21 noiembrie 2005 Reducere de posturi Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social - ACPART Finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 6
  8. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 4 decembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare Reducere de posturi Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 10
  9. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării Hotărârea Guvernului nr. 76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 8 februarie 2005, cu modificările ulterioare Reducere de posturi Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale Finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 8
  10. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 3 februarie 2009 Desfiinţare prin comasare prin fuziune cu Agenţia de Credite pentru Studenţii din Instituţiile de Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate şi înfiinţarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii Agenţia de Credite şi Burse de Studii Finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 1
  11. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare Finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2008 privind înfiinţarea Agenţiei de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date "Roedunet", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 16 decembrie 2008, cu modificările ulterioare Reducere de posturi Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare Finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 5
  12. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Institutul Limbii Române Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării Hotărârea Guvernului nr. 34/1999 privind înfiinţarea Institutului Limbii Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 27 ianuarie 1999, cu modificările şi completările ulterioare Reducere de posturi Institutul Limbii Române Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 1
  13. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării Hotărârea Guvernului nr. 604/2001 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 9 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare Desfiinţarea Centrului Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar Direcţie generală în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 6
  14. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării Hotărârea Guvernului nr. 231/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 19 martie 2007 Desfiinţare şi preluarea activităţii de curriculum şi a celei pentru manuale de către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Activitatea de evaluare este preluată de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 47 (redu- cere totală de per- sonal)
  15. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Comisia Naţională a României pentru UNESCO Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării Hotărârea Guvernului nr. 624/1995 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 august 1995 Reducere de posturi Comisia Naţională a României pentru UNESCO Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 1
  16. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar Finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării Hotărârea Guvernului nr. 1.239/1996 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 25 noiembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare Notă: Potrivit acestei hotărâri a Guvernului, Federaţia este unitate autonomă cu personalitate juridică, care funcţionează pe lângă Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării, însă potrivit pct. X de la lit. A din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Federaţia este trecută la unităţi în coordonarea sau în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanţare Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 1
  17. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Finanţate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,nr. 64 din 3 februarie 2009, cu modificările ulterioare (prin art. 142 din Legea învăţământului nr. 84/ 1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inspectoratele şcolare sunt în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării) Reducere de posturi Inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Finanţate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 239
  18. Ministerul Mediului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat,prin bugetul Ministerului Mediului Hotărârea Guvernului nr. 686/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare- Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 6 septembrie 1999, cu modificările ulterioare Art. 7 lit. a) coroborat cu art. 8 pct. A lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare Desfiinţare, ca urmare a comasării prin absorbţie şi preluarea activităţii de către Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului 107 (în total)
  19. Ministerul Mediului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat,prin bugetul Ministerului Mediului Hotărârea Guvernului nr. 409/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare- Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 4 iunie 1999, cu modificările ulterioare Art. 7 lit. a) coroborat cu art. 8 pct. A lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare Desfiinţare, ca urmare a comasării prin absorbţie şi preluarea activităţii de către Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului
  20. Ministerul Mediului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediu- lui - ICIM Bucureşti Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat,prin bugetul Ministerului Mediului Hotărârea Guvernului nr. 337/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 18 mai 1999, cu modificările ulterioare Art. 7 lit. a) coroborat cu art. 8 pct. A lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare Desfiinţare, prin comasare prin absorbţie şi preluarea activităţii de către Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului
  21. Ministerul Economiei Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor,Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR Finanţată integral din venituri proprii Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanţare Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei 135
  22. Ministerul Economiei Biroul Român de Metrologie Legală - BRML Finanţat integral din venituri proprii Hotărârea Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 13 martie 2002 cu modificările şi completările ulterioare Reducere de posturi Biroul Român de Metrologie Legală - BRML Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei 195
  23. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Finanţată integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 23 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare Desfiinţare, ca urmare a comasării prin absorbţie cu Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale Finanţată integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 143
  24. Ministerul Sănătăţii Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti Finanţate integral de la bugetul de stat,prin bugetul Ministerului Sănătăţii Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare Reducere de posturi Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în subordinea Ministerului Sănătăţii Finanţate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii 304
  25. Ministerul Sănătăţii Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti Finanţat integral din venituri proprii Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare Comasare prin fuziune cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti O parte din activitatea Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti se preia de către Ministerul Sănătăţii,iar o altă parte de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, nou-înfiinţat Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti Persoană juridică în subordinea Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti şi în coordonarea Ministerului Sănătăţii Finanţată integral din venituri proprii 30
  26. Ministerul Sănătăţii Centrul Naţional de Sănătate Mintală Bucureşti, aflat în subordinea Ministerului Sănătăţii Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare Reducere de posturi şi reorganizare, ca urmare a preluării atribuţiilor de consiliere medicală în domeniul consumului de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, aflat în subordinea Ministerului Sănătăţii Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii 5
  27. Ministerul Sănătăţii Institutul de Sănătate Publică Bucureşti, din subordinea Ministerului Sănătăţii Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare Comasare prin fuziune cu entităţile de la poz. 28-32 şi constituirea unei noi persoane juridice, Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti Institutul Naţional de Sănătate Publică, în subordinea Ministerului Sănătăţii Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii 8
  28. Ministerul Sănătăţii Institutul de Sănătate Publică Iaşi, din subordinea Ministerului Sănătăţii Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare Comasare prin fuziune cu entităţile de la poz. 27, 29-32 şi constituirea unei noi persoane juridice, Institutul Naţional de Sănătate Publică Iaşi Institutul Naţional de Sănătate Publică, în subordinea Ministerului Sănătăţii Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii 15
  29. Ministerul Sănătăţii Institutul de Sănătate Publică "Prof.dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca, din subordinea Ministerului Sănătăţii Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare Comasare prin fuziune cu entităţile de la poz. 27, 28 şi 30-32 şi constituirea unei noi persoane juridice, Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti Institutul Naţional de Sănătate Publică, în subordinea Ministerului Sănătăţii Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii 8
  30. Ministerul Sănătăţii Institutul de Sănătate Publică "Prof.dr. Leonida Georgescu" Timişoara, din subordinea Ministerului Sănătăţii Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare Comasare prin fuziune cu entităţile de la poz. 27-29, 31 şi 32 şi constituirea unei noi persoane juridice, Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti Institutul Naţional de Sănătate Publică, în subordinea Ministerului Sănătăţii Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii 12,5
  31. Ministerul Sănătăţii Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureş, din subordinea Ministerului Sănătăţii Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare Comasare prin fuziune cu entităţile de la poz. 27-30 şi 32 şi constituirea unei noi persoane juridice, Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti Institutul Naţional de Sănătate Publică, în subordinea Ministerului Sănătăţii Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii 6,5
  32. Ministerul Sănătăţii Centrul de Sănătate Publică Sibiu, din subordinea Ministerului Sănătăţii Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare Comasare prin fuziune cu entităţile de la poz. 27-31 şi constituirea unei noi persoane juridice, Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti Institutul Naţional de Sănătate Publică, în subordinea Ministerului Sănătăţii Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii 0
  33. Ministerul Sănătăţii Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti, din subordinea Ministerului Sănătăţii Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare Reducere de posturi Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti, în subordinea Ministerului Sănătăţii Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii 22
  34. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" Finanţată integral de la bugetul de stat,prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Hotărârea Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activităţii de coordonare şi dezvoltare a patrimoniului genetic naţional din zootehnie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 27 noiembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare Preia Autoritatea Hipică Naţională Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" Finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 0
  35. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava Finanţată integral de la bugetul de stat,prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 21 ianuarie 2009 Desfiinţare şi preluare a activităţii de către Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 0
  36. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat,prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Hotărârea Guvernului nr. 1.564/2003 privind înfiinţarea laboratoarelor publice pentru controlul calităţii şi igienei vinului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2004 cu modificările şi completările ulterioare Preia atribuţiile Laboratorului Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj şi Laboratorului Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Odobeşti Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 0
  37. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat,prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Hotărârea Guvernului nr. 1.564/2003 privind înfiinţarea laboratoarelor publice pentru controlul calităţii şi igienei vinului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2004 cu modificările şi completările ulterioare Desfiinţare prin preluarea atribuţiilor de către Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 0
  38. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Odobeşti Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat,prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Hotărârea Guvernului nr. 1.564/2003 privind înfiinţarea laboratoarelor publice pentru controlul calităţii şi igienei vinului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2004 cu modificările şi completările ulterioare Desfiinţare prin preluarea atribuţiilor de către Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 0
  39. Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional Centrul de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene Finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat Hotărârea Guvernului nr. 68/2005 privind înfiinţarea Centrului de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare Desfiinţare, ca urmare a comasării prin absorbţie cu Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii Finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional 6
  40. Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii Finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional Hotărârea Guvernului nr. 67/2005 privind înfiinţarea Centrului de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 7 februarie 2005, cu modificările ulterioare Preia Centrul de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii Finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional 0
  41. Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional Centrul de Pregătire Profesională în Cultură Finanţat din venituri proprii Hotărârea Guvernului nr. 1.878/2005 privind înfiinţarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2006 Preia Centrul European de Cultură din Sinaia şi Institutul de Memorie Culturală Centrul de Pregătire Profesională în Cultură Finanţat din venituri proprii 9
  42. Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional Centrul European de Cultură din Sinaia Finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 21 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare Desfiinţare, ca urmare a comasării prin absorbţie cu Centrul de Pregătire Profesională în Cultură Schimbarea regimului de finanţare Centrul de Pregătire Profesională în Cultură Finanţat din venituri proprii 8
  43. Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" Finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat Hotărârea Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 19 august 2005 Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanţare Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional 3,5
  44. Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc Finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 656/2003 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Memoria Exilului Românesc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 13 iunie 2003, cu modificările ulterioare Desfiinţare, cu preluarea activităţii de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din subordinea Secretariatului General al Guvernului Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, în subordinea Guvernului şi coordonarea primului- ministru Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 9
  45. Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional Centrul Cultural "Sala Palatului" Finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2006 privind înfiinţarea Centrului Cultural "Sala Palatului", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 28 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare Reducere de posturi Centrul pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului" în subordinea Guvernului Finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional 10
  46. Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional Centrul Naţional al Cinematografiei Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 12 octombrie 2005 Reducere de posturi Centrul Naţional al Cinematografiei Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional 13
  47. Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional Centrul Naţional al Dansului Bucureşti Finanţat din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional Hotărârea Guvernului nr. 1.123/2004 privind înfiinţarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 28 iulie 2004, cu modificările ulterioare Reducere de posturi Centrul Naţional al Dansului Bucureşti Finanţat din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional 2
  48. Ministerul Culturii,Cultelor şi Patrimoniului Naţional Administraţia Fondului Cultural Naţional Finanţată de venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional Hotărârea Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 3 august 2005, cu modificări ulterioare Reducere de posturi Administraţia Fondului Cultural Naţional Finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional 6
  49. Ministerul Tineretului şi Sportului Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului Art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 1.721/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 13 ianuarie 2009, cu completările ulterioare Reducere de posturi Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor Finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului 3
  50. Ministerul Transportului şi Infrastructurii Aeroclubul României Finanţat integral de la bugetul de stat Hotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea şi funcţionarea Aeroclubului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 15 decembrie 1995, cu modificările ulterioare Schimbarea regimului de finanţare Aeroclubul României Finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 0
  --------