HOTĂRÂRE nr. 1.278 din 28 octombrie 2009privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Conferinţe, aflat în subordinea Institutului Naţional de Statistică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 4 noiembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 19 alin. (2) din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Centrul de Conferinţe, denumit în continuare Centrul, este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Institutului Naţional de Statistică, finanţată integral din venituri proprii. (2) Sediul Centrului este în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, în spaţiul în suprafaţă de 2.292 mp din imobilul proprietate publică a statului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Spaţiul în suprafaţă de 2.292 mp prevăzut la alin. (2) şi dotările actuale se transmit din administrarea Institutului Naţional de Statistică în administrarea Centrului. Predarea-preluarea acestora se face pe bază de protocol încheiat între Institutul Naţional de Statistică şi Centru, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (4) Centrul poate utiliza în comun cu Institutul Naţional de Statistică spaţiul în suprafaţă de 783 mp din imobilul prevăzut la alin. (2), spaţiu aflat în administrarea Institutului Naţional de Statistică şi care reprezintă holuri de intrare şi ieşire şi scări de acces la intrare şi ieşire, pentru spaţiul care se transmite în administrarea Centrului.  +  Articolul 2 (1) Activitatea Centrului are ca scop utilizarea eficientă a sălii de conferinţe şi a spaţiilor adiacente acesteia, existente în cadrul sediului administrativ al Institutului Naţional de Statistică, şi se realizează prin: a) organizarea de conferinţe, simpozioane, întruniri, seminarii, expoziţii, evenimente festive şi altele asemenea; b) utilizarea sălii de mese şi a spaţiilor adiacente acesteia; c) alte prestări de servicii legate de activităţile care se pot desfăşura de către Centru. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se execută la cererea persoanelor juridice sau fizice, române ori străine.  +  Articolul 3 (1) Finanţarea activităţilor prevăzute în obiectul de activitate al Centrului se realizează integral din venituri proprii. (2) Veniturile proprii ale Centrului se constituie din: a) încasările obţinute din activităţile prevăzute în obiectul de activitate; b) dobânzile încasate, în condiţiile legii, la disponibilităţile băneşti şi la depozitele constituite din veniturile proprii; c) donaţii şi sponsorizări, potrivit legii. (3) Cheltuielile curente şi de capital ale Centrului se asigură integral din venituri proprii. (4) Disponibilităţile rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 4 (1) Centrul este condus de un director numit prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică. (2) Directorul organizează şi asigură conducerea curentă a activităţii Centrului şi reprezintă Centrul în raporturile cu Institutul Naţional de Statistică, cu beneficiarii serviciilor prestate şi cu furnizorii de lucrări, bunuri şi servicii.  +  Articolul 5 (1) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 15. (2) Atribuţiile şi sarcinile Centrului se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică. (3) Structura organizatorică şi statul de funcţii ale Centrului se aprobă prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică. (4) Angajarea şi salarizarea personalului Centrului se fac potrivit dispoziţiilor legale în vigoare pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.  +  Articolul 6 (1) La data încetării activităţii "Centrul de conferinţe", personalul angajat la această activitate este preluat de Centru. (2) La aceeaşi dată, activele şi pasivele activităţii "Centrul de conferinţe" sunt preluate de Centru, pe bază de protocol încheiat între Institutul Naţional de Statistică şi Centru.  +  Articolul 7Centrul poate utiliza un autoturism de transport de persoane cu un consum lunar de 150 litri carburant.  +  Articolul 8Pe durata funcţionării Centrului, acesta beneficiază de posesia şi folosinţa spaţiului dat în administrare şi suportă toate cheltuielile legate de întreţinerea şi repararea acestui spaţiu, precum şi cota-parte din cheltuielile legate de spaţiul utilizat în comun, cotă-parte care se stabileşte prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuPreşedintele Institutului Naţional de Statistică,Vergil Voineagup. Ministrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru Drăgoi,secretar de statBucureşti, 28 octombrie 2009.Nr. 1.278.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale părţii din imobilul proprietate publică a statului,care se transmite din administrarea Institutului Naţional de Statisticăîn administrarea Centrului de Conferinţe
    Locul unde este situat imobilul Nr. MFP Modul de preluare a părţii din imobil care se transmite Caracteristicile tehnice ale părţii din imobil care se transmite
    Municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5 34135 Administrare Suprafaţa = 2.292 mp Săli de conferinţe Sală de mese Birouri
    ___________