LEGE nr. 49 din 4 aprilie 1997pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 8 aprilie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, astfel cum a fost modificată şi completată, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 31 va avea următorul cuprins:"(3) Nu sunt supuşi revizuirii medicale periodice pensionării de invaliditate care: a) prezintă invaliditati ireversibile; b) au împlinit vârsta de 55 de ani, bărbaţii, şi au o vechime în munca de cel puţin 30 de ani şi de 50 de ani, femeile, şi au o vechime în munca de cel puţin 25 de ani."2. Alineatul (4) al articolului 31 va avea următorul cuprins:"(4) Pensionării de invaliditate, care nu îndeplinesc condiţiile de vechime în munca prevăzute la alin. (3) lit. b), pot cere revizuirea medicală ori de cîte ori starea sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau s-a agravat, dar numai până la împlinirea virstei de 60 de ani, bărbaţii, şi de 55 de ani, femeile. Pensionării de invaliditate, ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, pot cere revizuirea medicală şi după împlinirea acestor virste."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORION DIACONESCUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN DUMITRESCU----------------