PROGRAMA din 2 octombrie 2009de şcolarizare a şcolilor de conducători auto care organizează şi desfăşoară cursuri în vederea obţinerii permisului de conducere*)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 bis din 12 octombrie 2009  -------------- Notă *) Aprobată prin Ordinul nr. 1.019 din 2 octombrie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 12 octombrie 2009.Programele de şcolarizare pentru modulele prevăzute în planul de învăţământPREGĂTIRE TEORETICĂ1. Legislaţie rutieră, legislaţie specifică, conducere preventivă şi ecologică; 2. Prim ajutor; 3. Noţiuni elementare de cunoaştere şi întreţinere a autovehiculelorOrdinea parcurgerii modulelor pentru pregătirea teoretică este: Legislaţie rutieră, conducere preventivă ţi ecologică, prim ajutor, noţiuni elementare de cunoaştere şi întreţinere a autovehiculelor.Curriculum-ul este adresat persoanelor care se pregătesc pentru obţinerea permisului de conducere a categoriilor de autovehicule prevăzute în planul de învăţământ.Pentru formarea competenţelor stabilite este obligatorie parcurgerea tuturor conţinuturilor prevăzute în module de pregătire teoretică pentru fiecare categorie.Profesorul adaptează programa de şcolarizare la numărul de ore prevăzut în planul de învăţământ, utilizând activităţi variate de învăţare, cu caracter preponderent aplicativ.Se ţine seama că, în programă, conţinuturile sunt grupate pe competenţe, ordinea parcurgerii lor fiind stabilită de către profesor.PREGĂTIRE PRACTICĂ4. Conducerea autovehiculelorEste obligatorie parcurgerea temelor din programă pentru fiecare categorie de instruire.Pregătirea practică se efectuează pe autovehicule agreate pentru şcoală.Pentru categoriile B şi Tv, opţional se pot efectua 5 ore din perioada de pregătire pe simulatoare omologate în acest sens.4.1. Categoria/subcategoria A, A14.2. Categoria/subcategoria B, B14.3. Categoria/subcategoria C, C14.4. Categoria/subcategoria D, D14.5. Categoriile/subcategoriile BE, C1E, CE, D1E, DE4.6. Categoria Tr4.7. Categoria Tb4.8. Categoria TvObservaţie:Planul de învăţământ din anexă este minimalŞcolile de conducători auto care organizează şi desfăşoară cursuri de pregătire în vederea obţinerii permisului de conducere, pot stabili un număr mai mare de ore pentru pregătirea teoretică şi practică decât cel prevăzut în planul de învăţământ din anexăPrograma de învăţământ pentru modulele1. LEGISLAŢIA RUTIERĂ, LEGISLAŢIE SPECIFICĂ, CONDUCERE PREVENTIVĂ ŞI ECOLOGICĂ
           
    Competenţe specificeConţinuturi
    C1. Identificarea particularităţilor traficului rutier1. Sistemul circulaţiei rutiere1.1. Prezentare generalăa. Identificarea elementelor componente
      b. Caracteristici definitorii ale traficului rutier (intensitate, densitate, fluenţă, structură)
    C2. Conştientizarea locului, rolului şi responsabilităţilor conducătorului de vehicul în traficul rutier     c. Aspecte funcţionale şi relaţionale (interacţiuni şi intercondiţionări)
        d. Instituţii implicate
        e. Responsabilităţi impuse/asumate
    C3. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de admisibilitate determinate din punctul de vedere al securităţii traficului rutier     f. Exigenţe în aprecierea activităţii conducătorului auto
    1.2. Reglementarea circulaţieia. Necesitatea apariţiei şi perfecţionării continue a legislaţiei rutiere
    C4. Stabilirea variantelor de asigurare auto adecvate pentru diferite tipuri de autovehicule     b. Necesitatea însuşirii şi respectării regulilor de circulaţie rutieră
        c. Acte normative care reglementează circulaţia rutieră
    1.3. Statistica accidentelor de circulaţiea. Elemente din statistica accidentelor de circulaţie
        b. Principalele cauze generatoare de accidente
    1.4. Verificarea condiţiilor de admisibilitate - obligaţii ale conducătorului de vehicul înaintea plecării la druma. Starea tehnică a vehiculelor şi controlul acestora; omologarea vehiculelor; agrearea vehiculelor
        b. Înmatricularea, înregistrarea şi radierea din circulaţie a vehiculelor
          c. Obligaţiile deţinătorilor de vehicule; licenţe de transport, norme privind documentele administrative necesare pentru utilizarea vehiculelor;
          d. Permisul de conducere (categorii, subcategorii, condiţii privind obţinerea, examenul pentru obţinerea permisului de conducere, alte reglementări)
          e. Atestatul profesional
          f. Verificarea calităţii de conducător auto
          g. Condiţii impuse încărcăturilor (transportul de persoane, bunuri, transporturi agabaritice, transporturi specializate)
          h. Acte deveditoare ale condiţiilor de admisibilitate
          i. Consecinţele neconformării la condiţiile de admisibilitate
    1.5. Sistemul de asigurări autoa. Tipuri de asigurări
        b. Drepturi pe care le conferă
          c. Răspunderi
    C5. Conştientizarea asupra importanţei informării în traficul rutier C6. Identificarea tipurilor de drumuri publice şi a mijloacelor de dirijare a circulaţiei2. Elemente de control informaţional al traficului2.1. Consideraţii generalea. Necesitatea informării
      b. Categorii de informaţii
      c. Acţionarea comenzilor - ca rezultat al procesului de analiză informaţională
        d. Timpul de reacţie şi efectele întârzierii în reacţii
        e. Marja şi redundanţa informaţională - elemente caracteristice ale actului decizional propriu prestaţiei unui conducător auto
    2.2. Particularităţile drumului publica. Căile de comunicaţie (prezentare generală a căilor de comunicaţie aferente activităţii de transport)
          b. Elemente geometrice (curbe, succesiuni de curbe, aliniament, palier, rampă pantă, rambleu, debleu, profil mixt - caracteristici, identificare)
          c. Elemente constructive (partea carosabilă, acostamentele, zonele de protecţie, zona străzilor, sensul de circulaţie, bandă/rând de circulaţie - elemente de identificare, benzile cu circulaţie normală, benzile cu destinaţie specială)
          d. Clasificarea şi încadrarea drumurilor publice (clasificarea după destinaţie, circulaţie şi din punct de vedere funcţional şi administrativ-teritorial, mijloace de semnalizare particulare, elemente de identificare, particularităţi constructive şi funcţionale)
    2.3. Semnalizarea rutierăa. Componentele semnalizării rutiere şi ordinea de prioritate între acestea
          b. Semnalele speciale de avertizare luminoasă şi/sau sonoră; semnalele autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară şi obligaţiile celorlalţi participanţi la trafic
          c. Semnalele poliţistului
          d. Semnalizarea temporară care modifică regimul normal de desfăşurare a circulaţiei
          e. Semnalele luminoase
          f. Indicatoarele
          g. Marcajele
          h. Semnalizarea la trecerile la nivel cu calea ferată
          i. Semnalele altor persoane care dirijează circulaţia (ale agenţilor de cale ferată de la trecerile la nivel, ale lucrătorilor de drumuri din zona lucrărilor pe partea carosabilă, ale conducătorilor coloanelor de militari sau grupurilor organizate de pietoni, ale membrilor patrulelor şcolare de circulaţie, la semnalul persoanelor nevăzătoare)
          j. Semnalele conducătorilor de vehicule
          k. Semnalizarea autovehiculelor de gabarite şi/sau mase depăşite
          l. Alte semnale.
    C7. Însuşirea şi aplicarea regulilor de circulaţie rutieră la deplasarea vehiculelor pe drumurile publice3. Reguli de circulaţie3.1. Punerea în mişcare a vehicululuia. Obligaţii
      b. Tehnici de asigurare
    3.2. Poziţiile în timpul deplasăriia. Poziţia în raport cu repere transversale şi longitudinale (în afara localităţii, în localitate, în intersecţii)
          b. Poziţia în raport cu celelalte vehicule
          c. Folosirea benzilor de circulaţie
          d. Schimbarea benzilor de circulaţie
          e. Trecerea pe lângă vehiculele care circulă din sens opus
          f. Distanţa de urmărire (responsabilităţi, regula celor două secunde)
          g. Urmărirea pe timp de noapte şi în condiţii meteo nefavorabile
          h. Preselecţia
    3.3. Regimul de vitezea. Noţiunea de viteză (unităţi de măsură, viteză instantanee, viteză medie, etc.)
          b. Consideraţii privind adaptarea vitezei de deplasare (condiţiile de drum, de trafic, prevederile legale şi necesitatea aprecierii obiective ale capacităţilor proprii) c. Viteze maxime admise de lege
          d. Viteze minime impuse de lege
          e. Stabilirea vitezei de deplasare, ca instrument de reglare
          a dinamicii traficului rutier, în optimizarea echilibrului dintre stabilitatea şi maniabilitatea autovehiculelor
          f. Reducerea vitezei
          g. Alte situaţii care impun reducerea vitezei
    3.4. Reguli de prioritate de trecerea. Noţiunea de prioritate de trecere
        b. Conflictul de prioritate, soluţii
          c. Mijloace de reglementare şi concursul mijloacelor de reglementare a priorităţii de trecere
          d. Reguli de prioritate de trecere
          e. Consecinţele nerespectării regulilor de prioritate
    3.5. Manevre (definiţii, prevederi procedurale, obligaţii, interziceri, elemente de conducere preventivăa. Oprirea, staţionare şi parcarea
        b. întoarcerea
        c. Mersul înapoi
        d. Depăşirea
    3.6. Circulaţia prin puncte caracteristice (identificare, clasificare, semnalizare, obligaţii şi interziceri specifice, sancţiuni)a. Curbe
        b. Trecerea pentru pietoni
        c. Pe poduri, sub poduri, prin tunele şi pasaje rutiere
        d. Pante şi rampe
        e. Staţii de mijloace de transport în comun
          f. Treceri la nivel cu cale ferată
          g. Intersecţii
          h. Autostrăzi
          i. Locuri frecventate de copii (şcoli, grădiniţe)
          j. Locuri aglomerate (târguri, oboare, etc.)
    3.7. Obligaţiile şi interzicerile conducătorilor autoa. Obligaţii privind starea tehnică a vehiculului şi dotarea cu mijloace de intervenţie
          b. Obligaţii privind documentele
          c. Obligaţii privind starea de sănătate
          d. Obligaţii privind transportul persoanelor (inclusiv al copiilor)
          e. Obligaţii privind comportamentul în relaţia cu ceilalţi participanţi la trafic
          f. Obligaţii privind comunicarea cu poliţia
          g. Obligaţii la trecerea pe lângă locul de producerea a unui accident de circulaţie
          h. Obligaţii în cazul angajării într-un accident de circulaţie
          i. Obligaţii privind plasarea încărcăturii în vehicul
          j. Obligaţii privind portul centurii de siguranţă
          k. Obligaţii privind remorcarea
          l. Obligaţii în zona rezidenţială şi în zona pietonală
          m. Obligaţii în staţiile de alimentare cu combustibil şi lubrifianţi
          n. Obligaţii la circulaţie pe autostradă
          o. Obligaţii ale conducătorului cu mai puţin de un an vechime în conducerea autovehiculelor
          p. Obligaţii la efectuarea transportului public de persoane
    3.8. Reguli pentru alţi participanţi la trafica. Circulaţia bicicletelor
        b. Însoţirea animalelor
          c. Circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală şi a celor trase sau împinse cu mâna
          d. Circulaţia pietonilor
    C8. Conştientizarea participanţilor la trafic asupra consecinţelor încălcării regulilor de circulaţie rutieră4. Infracţiuni şi contravenţii la regimul circulaţiei4.1. Contravenţiia. Definirea contravenţiei
      b. Clasificarea contravenţiilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice
    4.2. Infracţiunia. Noţiunea de infracţiune
          b. Infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice
    4.3. Măsuri administrative şi pedepsea. Avertismentul
        b. Amenda contravenţională
          c. Puncte de penalizare
          d. Reţinerea permisului de conducere
          e. Retragerea permisului de conducere
          f. Suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice
          g. Reţinerea atestatului profesional
          h. Amenda penală
          i. Anularea permisului de conducere
          j. Închisoare
          k. Reţinerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare
          l. Reţinerea plăcuţelor cu numerele de înmatriculare
          m. Condiţii de redobândire a permisului de conducere anulat
          n. Imobilizarea vehiculului
          o. Alte consecinţe juridice
    C9. Indentifică elementele conducerii preventive5. Conducere preventivă5.1. Consideraţii generalea. Caracteristici definitorii ale comportamentului conducătorului de autovehicul (definiţii, noţiuni de conducere preventivă, necesitate)
          b. Elementele conducerii preventive (cunoştinţe teoretice, vigilenţa, prevederea, judecata, îndemânarea)
          c. Obiective urmărite în adaptarea modului de deplasare
          d. Caracteristici de comportament (trăsături de personalitate, tipuri de conducători auto, obiective urmărite la formarea conducătorilor auto)
    C10. Adaptează modul de deplasare funcţie de condiţiile specifice     e. Accidentul de circulaţie (definiţie, legături de cauzalitate), modul în care trebuie să se comporte conducătorul auto în caz de accident (instalarea dispozitivelor de semnalizare şi alarmarea) şi măsurile pe care acesta le poate lua pentru a veni în ajutorul victimelor accidentelor rutiere, în care este necesar;
    5.2. Elementele de referinţă în adaptarea modului de deplasarea. Capacităţile proprii conducătorului auto (timpul de reacţie, factori de influenţă asupra capacităţilor conducătorului auto)
        b. Respectarea distanţei de siguranţă între vehicule, distanţele de frânare şi controlul vehiculului în diferite condiţii meteorologice şi de drum;
        c. Condiţiile de drum - referinţe şi metode de apreciere aderenţa - condiţia determinantă a siguranţei deplasării, vizibilitatea)
    C11. Identifică situaţiile periculoase d.p.d.v. al pierderii aderenţei şi vizibilităţii     d. Condiţiile de trafic (metodologia de stabilire şi stabilizare a relaţiilor proprii traficului în regim dinamic, condiţii determinate în judecate oportunităţii intervenţiilor
          e. Factori de siguranţă privind încărcarea vehiculului şi persoanele transportate
    5.3. Situaţii limită şi mod de procedură5.3.1. Situaţii periculoase d.p.d.v. al pierderii aderenţei
        a. Pornirea de pe loc/demaraj
          b. Patinarea (definiţie, condiţiile apariţiei, factori favorizanţi)
          c. Evitarea/Controlul patinării
          d. Circulaţia în curbe (tehnica efectuării virajului; derapajul - definiţie, condiţia apariţiei, factori favorizanţi; evitarea derapajului)
          e. Ocolirea unor obstacole apărute brusc (efectele manevrării bruşte şi necesitatea intervenţiei controlate, incompatibilităţi în manevrarea bruscă a autovehiculului, mod de procedură)
          f. Acvaplanarea
          g. Definirea fenomenului, condiţiile apariţiei, factori favorizanţi
          h. Locuri caracteristice şi identificare
          i. Proceduri de evitare
          5.3.2. Situaţii d.p.d.v. al vizibilităţii
          a. Circulaţia pe timp de noapte (aprecierea distanţelor şi vitezelor, folosirea luminilor, adaptarea vitezei de deplasare, orbirea)
          b. Circulaţia pe timp de ploaie, ceaţă, ninsoare abundentă
          5.3.3. Percepţia, evaluarea şi luarea deciziilor, în special timpul de reacţie, precum şi modificări în comportamentul conducătorului auto aflat sub influenţa alcoolului drogurilor şi medicamentelor, a stărilor emoţionale şi a oboselii
    C12. Conştientizează existenţa factorilor de risc pentru circulaţia în diferite situaţii     5.3.4. Obişnuinţa
    5.4. Circulaţia în situaţii caracteristicea. Circulaţia pe timp de vară
      b. Circulaţia de timp de iarnă
        c. Circulaţia primăvara şi toamna
        d. Circulaţia în mediu urban
        e. Circulaţia în mediu rural
    C13. Sesizează şi conştientizează situaţiile problematice cu care se confruntă în traficul rutier     f. Circulaţia pe poduri, sub poduri şi în tunele rutiere
    5.5 Măsurile de precauţie care trebuie luate la părăsirea vehiculului  
    5.6. Comportamentul conducătorului auto începător  
    5.7 Alţi utilizatori ai drumului:5.7.1. Factori de risc specifici legaţi de lipsa de experienţă a altor utilizatori ai drumului şi de cele mai vulnerabile categorii de utilizatori, precum copiii, pietonii, bicicliştii şi persoanele cu mobilitate redusă;
          5.7.2. Riscuri inerente circulaţiei şi conducerii diferitelor tipuri de vehicule şi diferitelor câmpuri vizuale ale conducătorilor acestora.
    C14. Dispoziţii specifice de conduită preventivă6. Dispoziţii specifice privind conduita preventivă pentru cat. A şi A1Consideraţii generalea. utilizarea echipamentului de protecţie ca: mănuşi, cizme, îmbrăcăminte şi cască de protecţie
        b. vizibilitatea motocicliştilor pentru a fi utilizatori ai drumului
          c. factori de risc privind diferitele condiţii de drum, acordând atenţie suplimentară porţiunilor alunecoase (scurgerile pe suprafaţa drumului), marcajele rutiere (liniile şi săgeţile, şinele de tramvai).
          d. reglementări specifice
    7. Dispoziţii specifice privind conduita preventivă pentru cat. C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 şi D1E7.1 Verificarea obligatorie a7.1.1. Normele privind timpul de conducere şi perioadele de odihnă stabilite prin Regulamentul (CEE) nr. 561/2006; folosirea echipamentului de înregistrare definit prin Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier
          7.1.2. Normele privind tipul de transport (de mărfuri sau de persoane)
          7.1.3. Documentele privind vehiculul sau transportul, necesare pentru transportul naţional şi internaţional de mărfuri sau de persoane
          7.1.4. Comportamentul în caz de accident, cunoaşterea măsurilor care trebuie luate după un accident sau un eveniment asemănător, inclusiv acţiuni de urgenţă (evacuarea persoanelor) şi noţiuni de prim ajutor;
          7.1.5. Măsuri de precauţie care trebuie luate în timpul scoaterii şi înlocuirii roţilor.
          7.1.6. Norme privind greutatea şi dimensiunile vehiculelor, norme privind limitatoarele de viteză;
          7.1.7. Obstrucţionarea câmpului vizual cauzat de caracteristicile vehiculului.
          7.1.8. Citirea unei hărţi rutiere, planificarea traseului, inclusiv utilizarea sistemelor de navigaţie electronice (opţional).
    7.2 Factori de siguranţă legaţi de încărcarea vehiculului (după caz)Controlul încărcăturii (stivuire şi fixare), dificultăţi legate de diferite tipuri de încărcătură, încărcarea şi descărcarea mărfurilor şi utilizarea echipamentelor de încărcare
    7.3. Responsabilitatea conducătorului auto de microbuze, autobuze sau autocare7.3.1. Transportul călătorilor;
        7.3.2. Confortul şi siguranţa călătorilor;
        7.3.3. Transportul copiilor;
        7.3.4. Verificări necesare înainte de plecare.
    C14. Evaluarea cunoştinţelor dobândite   Test tip grilă
  VALORI ŞI ATITUDINIa. Adaptarea la cerinţele pieţei muncii şi la dinamica evoluţiei tehnologice.b. Respectarea prevederilor actelor normative care reglementează circulaţia vehiculelor pe drumurile publice.c. Comportamentul conştient al participanţilor la trafic, în concordanţă cu cerinţele traficului rutier contemporan şi cu cerinţele integrării europene în domeniul transporturilor rutiere.d. Conştientizarea asupra cauzelor care pot genera accidente de circulaţie şi asupra consecinţelor acestora.CUNOŞTINŢELE, APTITUDINILE ŞI COMPORTAMENTUL NECESAR PENTRU CONDUCEREA UNUI AUTOVEHICULConducătorii auto ai tuturor autovehiculelor trebuie să aibă în orice moment cunoştinţele, aptitudinile şi comportamentul, pentru a putea:a. să recunoască pericolele din trafic şi să evalueze gravitatea lor;b. să aibă suficient control asupra vehiculului pentru a nu crea situaţii periculoase şi să reacţioneze adecvat în cazul producerii unor astfel de situaţii;c. să respecte dispoziţiile legale privind circulaţia rutieră, în special cele de prevenire a accidentelor rutiere şi de menţinere a fluenţei circulaţiei;d. să depisteze orice defecţiuni tehnice majore ale vehiculelor lor, în special cele care pun în pericol siguranţa, şi să le remedieze în mod adecvat;e. să ia în considerare toţi factorii care afectează comportamentul de conducere (de exemplu, alcoolul, oboseala, vederea slabă etc.) astfel încât să îşi menţină la capacitate maximă facultăţile necesare conducerii în siguranţă;f. să contribuie la siguranţa tuturor utilizatorilor drumurilor, în special a celor mai expuşi, prin arătarea respectului cuvenit celorlalţi.SUGESTII METODOLOGICEa. Orele se vor desfăşura în cabinetul de legislaţie rutieră, dotat conform reglementărilor în vigoare.b. Cursanţii, care se pregătesc în vederea obţinerii permisului de conducere auto categoriile C, CE, D, DE, Tb, Tv, Tr, vor aprofunda elementele de legislaţie specifice pentru categoriile respective.c. Abordarea conţinuturilor trebuie realizată pe baza a cât mai multe exemple concrete desprinse din situaţiile de trafic.d. Având în vedere că procesul de formare a competenţelor la această disciplină are un caracter interdisciplinar, metodele folosite în procesul de predare-învăţare vor fi cele activ participative: observaţia, conversaţia, descoperirea dirijată, studiul de caz, documentaţia didactică.e. Vor fi utilizate materialele didactice specifice, în concordanţă cu reglementările în vigoare.f. Se recomandă utilizarea calculatorului, în special la prezentarea situaţiilor din trafic şi la evaluare.Programa de învăţământ pentru modulul2. PRIM AJUTOR
           
    Competenţe specificeConţinuturi
    C1. Identificarea cauzelor şi consecinţelor accidentelor de circulaţie1. Accidentele de circulaţie şi implicaţiile acestora1.1. Importanţa acordării primului ajutor în accidente rutierea. Prevederi legale
    b. Atitudini
    c. Consecinţe
    2. Reguli şi tehnici de acordare a primului ajutor2.1. Componentele trusei de prim ajutora. Prezentare generală
    b. Modul de utilizare
    2.2. Stabilirea urgenţelor la locul accidentului, măsuri care trebuie luate după un un accident sau un eveniment asemănătora. Scoaterea răniţilor din autovehiculele angajate în accident
    b. Stabilirea urgenţelor de gradul i (accidentaţii în stare de comă sau de şoc)
    c. Stabilirea urgenţelor de gradul II (accidentaţii cu hemoragii)
    d. Stabilirea urgenţelor de gradul III (accidentaţii cu fracturi)
    2.3. Acordarea primului ajutor la locul accidentuluia. Acordarea primului ajutor accidentaţilor în comă (stop cardiac, stop respirator)
    b. Acordarea primului ajutor accidentaţilor cu hemoragii
    c. Acordarea primului ajutor accidentaţilor cu fracturi
    d. Acordarea primului ajutor în timpul transportării accidentaţilor
  Programa de învăţământ pentru modulul3. NOŢIUNI ELEMENTARE DE CUNOAŞTERE ŞI ÎNTREŢINERE A AUTOVEHICULELOR
           
    Competenţe specificeConţinuturi
    C1. Compararea diferitelor tipuri de autovehicule C2. Însuşirea elementelor mecanice de securitatea conducerii auto1. Noţiuni generale despre autovehicul1.1. Evoluţia autovehiculelor  
    1.2. Compunerea generală a autovehiculelor  
    1.3. Parametrii principali ai automobiluluia. Gabaritul
    b. Ampatamentul
    c. Ecartamentul
    d. Greutatea totală
    e. Greutatea utilă
    f. Viteza maximă
    g. Viteza economică
    h. Stabilitatea
    i. Manevrabilitatea
    1.4. Clasificarea autovehiculelor  
    2. Principiile de construcţie şi funcţionare ale următoarelor elemente2.1. Motorul cu ardere internăa. Fluidele
    b. Lubrifierea şi protecţia asigurată prin antigel.
    2.2. Sistemul de transmisie  
    2.3. Sistemul de direcţie  
    2.4. Sistemul de frânarePrincipiile, funcţionarea, părţile componente principale, conexiunile, utilizarea şi întreţinerea uzuală a garniturilor de frână şi a regulatoarelor de viteză şi utilizarea sistemului de frânare ABS.
    2.5. Sistemul de suspensie  
    2.6. Sistemul de rularea. Montarea, utilizarea corectă şi întreţinerea anvelopelor.
    b. Metode de depistare a cauzelor penelor
    2.7. Echipamentul de iluminare şi semnalizare  
    2.8. Tahograful  
    2.9. Componente auxiliare legate de securitatea conducerii autoa. Oglinzi retrovizoare
    b. Spălătoare şi ştergătoare de parbriz
    c. Centuri de siguranţă
    C3. Identificarea stării tehnice a autovehiculului.3. Întreţinerea tehnică zilnică3.1. Verificarea instalaţiei de alimentare  
    Depistarea defecţiunilor obişnuite 4. Întreţinerea tehnică periodică Reparaţiile curente necesare.3.2. Verificarea instalaţiei de ungere  
    3.3. Verificarea instalaţiei de răcire  
    3.4. Verificarea instalaţiei de iluminare şi semnalizare  
    3.5. Verificarea sistemul de frânare şi a mecanismului de direcţie  
    3.6. Verificarea sistemul de rulare  
    3.7. Verificarea suspensie  
    3.9. Verificare interioarĂa. centurile de siguranţă
    b. dispozitivele de avertizare sonoră.
    3.10. Verificarea exterioarăa. indicatoare de direcţie
    b. catadioptri,
    c. oglinzi retrovizoare
    d. parbriz
    e. ştergătoare
    3.11. Sistemul de evacuare
    C4. Identificarea şi urmărirea lucrărilor de întreţinere, revizie şi reparare necesare autovehiculelor4.1. Lucrări de întreţinere  
    4.2. Lucrări de revizie  
    4.3. Lucrări de reparaţii, reglaje la diferite subansambluri ale autovehiculelor  
    C5. Aplicarea normelor de securitatea a persoanei şi a modului de utilizare în activităţile de transport5. Norme de protecţia şi igiena muncii Norme privind utilizarea vehiculului în relaţie cu mediul înconjurător5.1. Reguli de folosire a vehiculului referitoare la protecţia mediului (utilizarea adecvată a dispozitivelor de avertizare sonoră, consumul moderat de carburant, limitarea emisiilor poluante etc.).a. Folosirea corespunzătoare a sistemului de avertizare sonoră
    b. Consumul moderat de carburant
    c. Limitarea emisiilor de gaze poluante
    Echipamente de siguranţă ale vehiculelora. Folosirea centurilor de siguranţă
    b. Echipamentele de siguranţă privind copiii.
    C6. Evaluarea cunoştinţelor dobândite   Test tip grilă
  Notă: Pentru obţinerea permisului de conducere Tb şi Tv se vor dezvolta conţinuturile specifice tipului de autovehicul.Programa de învăţământ pentru modulul4. CONDUCEREA AUTOVEHICULELOR4.1. CATEGORIILE "A" ŞI "A1"
         
    Competenţe specificeConţinuturi
    C1. Pregătirea şi verificarea tehnică a vehiculului în ceea ce priveşte siguranţa rutieră1. Punerea în ordine a echipamentului de protecţiea. Mănuşile
      b. Cizmele
      c. Îmbrăcămintea
      d. Casca de protecţie
    2. Cunoaşterea principalelor organe ale motocicleteia. Amplasarea diferitelor organe şi a principiului funcţionării lor
        b. Modul de controlare a nivelelor la sistemele principale
        c. Poziţia şi utilizarea comenzilor
        d. Cunoaşterea tabloului de bord şi a semnalelor de alertă
    3. Controlarea greutăţii vehiculului fără ajutorul motoruluia. Cunoaşterea modului de punere şi de scoatere a cricului
      b. Cunoaşterea modului de deplasare a motocicletei
        c. Cunoaşterea modului de ridicare a motocicletei
    4. Poziţionarea pe vehicula avea o poziţie corectă şi confortabilă
    5. Pornirea şi oprireaa. Cunoaşterea modului de pornire şi de oprire a motorului
        b. Pornirea pe loc orizontal, la coborâre şi la urcare
        c. Efectuarea unei opriri de precizie
        d. Executarea a cel puţin două manevre cu viteză mică, dintre care un slalom
    6. Menţinerea echilibrului, a stabilităţii şi ghidarea motocicleteia. A fi stabil cu şi fără pasager
    7. Utilizarea vitezei întâi a doua sau a treiaa. Cunoaşterea modului de utilizare a ambreiajului
        b. Cunoaşterea modului de utilizare a schimbătorului de viteze
        c. Cunoaşterea modului de executare a unei manevre cu viteză mare, dintre care una în viteza a doua sau a treia, de cel puţin 30 km/h
    8. Încetinirea şi frânarea la viteză scăzutăa. Cunoaşterea modului de folosire a frânelor din faţă şi spate
        b. Cunoaşterea modului de a da înapoi
    C2. Controlarea motocicletei cu viteză normală în poligon1. Creşterea şi reducerea vitezeia. Cunoaşterea modului de manipulare a schimbătorului de viteze
      b. Cunoaşterea modului de alegere a unei trepte de viteze
    2. Frânarea la o viteză normalăa. Cunoaşterea modului de folosire a frânei de motor
        b. Cunoaşterea modului de repartizare a frânării între faţă şi spate
        c. Cunoaşterea modului de controlare a unui blocaj al roţii
    3. Înclinarea pentru a vira şi a întoarcea. Deţinerea de noţiuni despre dinamica motocicletei
        b. Cunoaşterea modului de îndreptare a privirii pentru a controla traiectoria
    4. Asigurarea stabilităţii în cazul în care există pasageria. Cunoaşterea modului de efectuare a unei frânări de precizie, inclusiv frânarea de urgenţă, la o viteză minimă de 50 km/h
        b. Cunoaşterea modului de aplicare a tehnicilor de înclinare
    5. Controlarea motocicletei într-o situaţie de urgenţăa. Cunoaşterea modului de frânare urgentă
        b. Cunoaşterea modului de evitare a unui obstacol la o viteză minimă de 50 km/h
    6. Probe specifice de poligonProbe de îndemânare în poligon
    C3. Alegerea poziţiei pe stradă, traversarea unei intersecţii sau schimbarea direcţiei în intersecţie1. Cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţiea. Cunoaşterea şi înţelegerea principalelor reguli de circulaţie
      b. Cunoaşterea semnalizării rutiere
    2. Respectarea semnalizăriia. Luarea în consideraţie a semnalizării pentru adaptarea vitezei
        b. Luarea în consideraţie a semnalizării pentru respectarea regulilor de prioritate
    3. Căutarea indiciilor utilea. Cunoaşterea modului de descoperire a indiciilor care permit anticipări
        b. Cunoaşterea modului de descoperire a indiciilor referitoare la drum, la vehicul şi la mediu
        c. Cunoaşterea conducerii preventive
    4. Folosirea tuturor comenzilora. Cunoaşterea modului de folosire a tuturor comenzilor şi de coordonare a manevrelor
        b. Formarea deprinderii de acţionare coordonată a comenzilor
    5. Adaptarea vitezei la situaţiea. Cunoaşterea modului de alegere şi de modificare a vitezei în funcţie de condiţiile de drum şi de trafic
        b. Cunoaşterea modului de adaptare a vitezei la capacităţile sale de conducere
        c. Cunoaşterea modului de adaptare a vitezei la posibilităţile motocicletei
    6. Alegerea benzii sale de circulaţiea. Cunoaşterea modului de alegere a benzii sale ţinând cont de semnalizarea orizontală
        b. Cunoaşterea modului de menţinere a traiectoriei
    7. Menţinerea distanţelor de siguranţăa. Cunoaşterea modului de evaluare a distanţelor longitudinale şi laterale
        b. Cunoaşterea modului de calculare a distanţelor de siguranţă
    8. Traversarea unei intersecţii sau schimbarea direcţiei în intersecţiea. Cunoaşterea modului de detectare şi identificare a intersecţiilor
        b. Cunoaşterea modului de oprire în funcţie de caz
        c. Cunoaşterea modului de avertizare
        d. Cunoaşterea modului de ajustare a vitezei
    C4. Identifică condiţiile normale de circulaţie în afara localităţilor şi în localităţi1. Evaluarea distanţelor şi a vitezelora. Cunoaşterea modului de identificare a tipurilor de vehicule
    b. Cunoaşterea modului de evaluare a distanţelor pe baza a diverse indicii
        c. Cunoaşterea modului de evaluare a vitezei unui alt autovehicul
        d. Cunoaşterea modului de evaluare a vitezei proprii
    2. Evaluarea distanţelor de oprirea. Cunoaşterea modului de calculare a distanţei de oprire în funcţie de viteză, starea carosabilului, condiţiile meteo şi alte circumstanţe
        b. Cunoaşterea modului de evaluare a distanţei de oprire în funcţie de circumstanţe
    3. Oprirea şi staţionareaa. Cunoaşterea reglementării privind oprirea şi staţionarea
        b. Luarea în consideraţie a configuraţiei şi a naturii solului
        c. Cunoaşterea modului de folosire a semnalelor de avarie
        d. Cunoaşterea măsurilor de precauţie ce trebuie luate în momentul părăsirii vehiculului
    4. Modul de a depăşi, de a fi depăşita. Cunoaşterea şi înţelegerea reglementării cu privire la depăşire
        b. Cunoaşterea modului de alegere a momentului şi a locului de depăşire şi revenire
    5. Abordarea unui viraja. Înţelegerea semnalizării virajelor
        b. Cunoaşterea modului de evaluare a dificultăţilor unui viraj
        c. Deţinerea de noţiuni cu privire la frânarea în viraj
        d. Cunoaşterea riscurilor legate de balans şi de transferul sarcinilor
    6. Cunoaşterea modului de comportare în ceea ce priveşte diversele categorii de participanţi la trafica. Cunoaşterea caracteristicilor celorlalţi participanţi la trafic
        b. Cunoaşterea modului de folosire şi înţelegere a mijloacelor de comunicare
    7. Urmărirea unui itinerara. Cunoaşterea modului de citire a unei hărţi rutiere
        b. Cunoaşterea modului de obţinere a informaţiilor meteorologice
        c. Cunoaşterea modului de interpretare a semnalizării direcţiei
        d. Cunoaşterea modului de deplasare în grup
    C5. Cunoaşterea situaţiilor ce prezintă dificultăţi speciale1. Încadrarea într-o circulaţie rapidăa. Cunoaşterea modului de încadrare într-o circulaţie rapidă în toate circumstanţele
        b. Cunoaşterea modului de evaluare a distanţelor şi a vitezelor
        c. Cunoaşterea modului de avertizare
    2. Conducerea în localităţi cu circulaţie densăa. Cunoaşterea modului de menţinere a poziţiei
        b. Luarea în consideraţie a celorlalţi participanţi la trafic
        c. Cunoaşterea riscurilor specifice localităţilor mici
    3. Conducerea într-o coloană de vehiculea. Cunoaşterea modului de alegere a coloanei
        b. Cunoaşterea modului de schimbare a coloanei
        c. Cunoaşterea modului de schimbare a direcţiei
        d. Cunoaşterea modului de anticipare
    4. Adaptarea conducerii la condiţii de vizibilitate redusăa. Cunoaşterea caracteristicilor conducerii pe timp de noapte
        b. Cunoaşterea caracteristicilor conducerii pe timp de ploaie
        c. Cunoaşterea caracteristicilor conducerii în condiţii de vizibilitate redusă
    5. Adaptarea conducerii la condiţii de aderenţă redusăa. Cunoaşterea modului de adaptare a conducerii la starea şoselei
        b. Cunoaşterea modului de adaptare a deplasării în condiţii de polei
        c. Cunoaşterea importanţei anvelopelor
        d. Cunoaşterea efectelor forţei centrifuge
        e. Deţinerea de noţiuni de derapaj
    6. Conducerea în urcare şi în coborâre a rampelora. Cunoaşterea modului de anticipare şi de adaptare a vitezei
      şi pantelorb. Pornirea din pantă
    7. Deţinerea de noţiuni despre efectele oboseliia. Recunoaşterea semnelor care indică oboseala
        b. Cunoaşterea consecinţelor oboselii
        c. Planificarea traseului cu perioade de odihnă
    8. Deţinerea de noţiuni despre efectele alcooluluia. Cunoaşterea influenţei alcoolului asupra conducătorilor auto
        b. Cunoaşterea alcoolemiei şi a modului în care aceasta este măsurată
        c. Cunoaşterea riscurilor absorbţiei combinate de medicamente şi de alcool, droguri
        d. Deţinerea de noţiuni despre celelalte intoxicaţii
    9. Noţiuni despre comportamentul în caz de accidenta. Cunoaşterea reglementării cu privire la părăsirea locului accidentului şi cu privire la neacordarea de ajutor persoanei aflate în pericol
        b. Deţinerea de noţiuni de prim ajutor rutier
        c. Deţinerea de noţiuni cu privire la asigurări
    10. Noţiuni cu privire la întreţinerea şi depanarea motocicleteia. Cunoaşterea modului de efectuare a principalelor controale
      b. Cunoaşterea modului de diagnosticare a unei pene
        c. Cunoaşterea modului de citire a notei constructorului
        d. Cunoaşterea echipamentului minim necesar
        e. Deţinerea de noţiuni cu privire la conducerea economică (raţională)
  Notă: Se vor efectua exerciţii de conducere preventivă la fiecare temă unde este cazul.4.2. CATEGORIA/SUBCATEGORIA B ŞI B1
         
    Competenţe specificeConţinuturi
    C1. Controlarea maşinii cu viteză mică sau medie, traficul fiind scăzut sau nul1. Consideraţii generale privind procesul de formarea. Rolul instructorului
      b. Rolul cursantului
      c. Influenţa stării psihico-fizice a conducătorului
    2. Principalele componente ale autovehiculului, principalele comenzi şi a tabloului de borda. Cunoaşterea diferitelor comenzi şi a funcţiilor acestora
      b. Cunoaşterea martorilor sau a semnalelor
        c. Cunoaşterea modului de verificare a nivelelor şi plinurilor
        d. Starea tehnică şi estetică
    3. Instalarea la postul de conducerea. Înţelegerea importanţei instalării la postul de conducere
        b. Cunoaşterea modului de aşezare a pasagerilor
        c. Cunoaşterea modului de aşezare a bagajelor
        d. Utilizarea centurii de siguranţă
        e. Utilizarea şi reglarea tetierelor
    4. Cunoaşterea modului de a privi în jura. Înţelegerea noţiunii de unghi mort
        b. Cunoaşterea modului de folosire a oglinzilor retrovizoare
        c. Cunoaşterea modului de a privi în faţă
        d. Utilizarea oglinzii retrovizoare interioare, înainte de oprire
    5. Cunoaşterea modului de acţionare fără a-i pune pe ceilalţi sau pe sine însuşi în pericola. Cunoaşterea măsurilor de precauţie care trebuie luate înainte de urcarea în autovehicul
        b. Cunoaşterea măsurilor de precauţie ce trebuie luate înainte de a porni
        c. Luarea în consideraţie a vizibilităţii
        d. Utilizarea comenzilor autovehiculului
    6. Avertizarea celorlalţi participanţi la trafica. Cunoaşterea mijloacelor de comunicare de care dispune conducătorul auto
        b. Cunoaşterea modului şi momentul de folosire a mijloacelor de comunicare
    7. Prezentarea comenzilor autovehiculului şi a modului de utilizare a acestoraa. Cunoaşterea comenzilor autovehiculului
      b. Cunoaşterea modului de utilizare a comenzilor
    8. Pornirea, oprireaa. Cunoaşterea modului de pornire a motorului
        b. Cunoaşterea modului de a porni pe plan orizontal, la coborâre, la urcare
        c. Cunoaşterea modului de efectuare a unei opriri de precizie
    9. Ţinerea şi manevrarea volanului în mersul în linie dreaptă şi la schimbarea direcţiei de mersa. Cunoaşterea diferitelor moduri de a ţine volanul
      b. Cunoaşterea modului de mişcare a mâinilor pe volan în funcţie de circumstanţe
        c. Exerciţii de deplasare la viteză foarte redusă pentru efectuarea anumitor manevre de îndemânare
    10. Utilizarea schimbătorului treptelor de vitezăa. Cunoaşterea utilităţii cutiei de viteze
        b. Cunoaşterea utilităţii ambreiajului
        c. Cunoaşterea modului de coordonare a acţiunilor pe ambreiaj şi pe accelerator, frână de motor, cu ajutorul treptelor de viteză
        d. Cunoaşterea modului de creştere şi reducere a vitezei
        e. Mers sinuos printre obstacole
    11. Conducerea maşinii, înainte şi înapoi, în linie dreaptă sau în curbă, adaptând viteza şi traiectoriaa. Cunoaşterea modului de depăşire în linie dreaptă sau în curbă, în mers înainte şi în mers înapoi
        b. Cunoaşterea modului de efectuare a unei opriri de precizie
        c. Cunoaşterea modului de repunere imediată în mişcare a autovehiculului
        d. Cunoaşterea modului de execuţie a unor viraje sau întoarceri
    12. Verificarea elementelor de siguranţă legate de încărcarea vehiculului (doar pentru categoria BE)a. Cunoaşterea dimensiunilor de gabarit
      b. Cunoaşterea modului de acoperire a remorcii (dacă este cazul)
        c. Cunoaşterea încuietorilor cabinei
        d. Cunoaşterea modului de încărcare
        e. Cunoaşterea modului de fixare
    13. Verificarea mecanismului de cuplare şi a conexiunilor sistemului de frânare şi ale circuitelor electrice (doar pentru categoria BE)  
    C2. Evaluare parţială C3. Identificarea poziţiei pe drum, traversarea unei intersecţii sau schimbarea direcţiei în intersecţie1. Cunoaşterea principalelor reguli de circulaţie precum şi a semnalizării rutierea. Cunoaşterea şi înţelegerea principalelor reguli de circulaţie
      b. Cunoaşterea semnalizării verticale
      c. Cunoaşterea semnalizării orizontale
    2. Luarea în considerare a semnalizării orizontale şi verticalea. Cunoaşterea modului de circulaţie pe drumuri cu benzi materializate
        b. Cunoaşterea modului de circulaţie pe drumuri cu rânduri nematerializate sau cu un singur rând pe sens
        c. Cunoaşterea modului de circulaţie pe drumurile cu sens unic
        d. Cunoaşterea modului de respectare a semnalelor de prioritate
    3. Căutarea indiciilor utilea. Cunoaşterea modului de descoperire a indiciilor care să permită anticiparea pericolelor
        b. Cunoaşterea modului de descoperire a indiciilor referitoare la drum, la vehicul şi la mediu
        c. Comportamentul celorlalţi participanţi la trafic
        d. Politeţea rutieră
    4. Utilizarea tuturor comenzilora. Cunoaşterea modului de utilizare a tuturor comenzilor şi de coordonare a manevrării acestora
        b. Automatizarea coordonărilor şi succesiunilor
    5. Adaptarea vitezei la situaţiia. Cunoaşterea modului de alegere şi de modificare a vitezei în funcţie de indicii
        b. Cunoaşterea modului de adaptare a vitezei la capacităţile conducătorului de autovehicul
        c. Cunoaşterea modului de adaptare a vitezei la posibilităţile vehiculului
    6. Alegerea benzii sale de circulaţiea. Cunoaşterea modului de alegere a benzii ţinând cont de semnalizarea orizontală
        b. Folosirea benzilor în funcţie de viteza de deplasare
        c. Cunoaşterea modului de menţinere a traiectoriei
    7. Menţinerea distanţelor de siguranţăa. Cunoaşterea modului de evaluare a distanţelor longitudinale şi laterale
        b. Cunoaşterea modului de calculare a distanţelor de siguranţă
        c. Automatizarea menţinerii distanţelor de siguranţă
    8. Traversarea intersecţiei sau schimbarea direcţiei în intersecţiea. Cunoaşterea modului de detectare şi de identificare a intersecţiilor
        b. Aplicarea regulilor de prioritate şi de evitare a coliziunilor
        c. Cunoaşterea modului de adaptare a vitezei
        d. Schimbarea în siguranţă a direcţiei de mers
    C4. Identificarea condiţiilor normale de circulaţie în afara localităţii1. Evaluarea distanţelor şi a vitezelora. Cunoaşterea modului de identificare a tipurilor de vehicule
      b. Cunoaşterea modului de evaluare a distanţelor pe baza a diverse indicii
        c. Cunoaşterea modului de evaluare a vitezei uni alt vehicul
        d. Cunoaşterea modului de evaluare a vitezei proprii
    2. Evaluarea distanţelor de oprirea. Cunoaşterea modului de calculare a distanţei de oprire în funcţie de viteză
        b. Cunoaşterea modului e evaluare a distanţei de oprire în funcţie de circumstanţe
    3. Luarea în consideraţie a gabaritului vehicululuia. Cunoaşterea lungimii vehiculului
        b. Cunoaşterea lăţimii vehiculului
        c. Luarea în considerare a gabaritului în circulaţie
    4. Oprirea şi staţionareaa. Cunoaşterea reglementării cu privire la oprire şi la staţionare
        b. Cunoaşterea modului de efectuare a parcărilor şi garărilor
        c. Cunoaşterea modului de folosire a semnalelor de avarie
        d. Cunoaşterea măsurilor de precauţie ce trebuie luate în momentul părăsirii vehiculului
    5. Cunoaşterea modului de a depăşi şi de a fi depăşita. Cunoaşterea şi înţelegerea reglementării cu privire la depăşire
        b. Cunoaşterea modului de alegere a momentului şi a locului de depăşire şi de revenire
        c. Cunoaşterea modului de facilitare a unei depăşiri
    6. Trecerea printr-un viraja. Înţelegerea semnalizării virajelor
        b. Cunoaşterea diferitelor tipuri de viraje şi evaluarea dificultăţilor acestora
        c. Cunoaşterea modului de ţinere a volanului într-un viraj
        d. Deţinerea de noţiuni cu privire la frânarea în viraj
        e. Cunoaşterea modului de a efectua diferite întoarceri
        f. Întoarcerea dintr-o manevră
        g. Întoarcerea din mai multe manevre
    7. Cunoaşterea modului de comportare cu privire la diverse categorii de participanţi la trafica. Cunoaşterea comportamentului celorlalţi participanţi la trafic
        b. Cunoaşterea modului de folosire şi de înţelegere a mijloacelor de comunicare între participanţii la trafic
    8. Urmărirea unui itinerara. Planificarea şi etapizarea călătoriei
        b. Cunoaşterea modului de procurare a informaţiilor meteorologice
        c. Cunoaşterea modului de interpretare a semnalizării direcţiei
    9. Deţinerea de noţiuni privind efectele alcooluluia. Cunoaşterea influenţei alcoolului asupra conducătorului auto
        b. Cunoaşterea alcoolemiei şi a modului de măsurare a acesteia
        c. Cunoaşterea riscurilor absorbţiei combinate de medicamente şi de alcool
        d. Deţinerea de noţiuni privind celelalte intoxicaţii
    C5. Cunoaşterea situaţiilor ce prezintă dificultăţi specifice1. Încadrarea într-o circulaţie rapidăa. Cunoaşterea modului de încadrare într-o circulaţie rapidă
      b. Cunoaşterea modului de evaluare a posibilităţilor celorlalţi participanţi la trafic
        c. Cunoaşterea modului de evaluare a distanţelor şi a vitezelor
        d. Cunoaşterea modului de controlare şi de avertizare
    2. Traversarea trecerilor de nivel cu calea feratăa. Cu bariere
        b. Fără bariere
    3. Conducerea într-o coloană de vehiculea. Cunoaşterea modului de alegere a coloanei
        b. Cunoaşterea modului de schimbare a coloanei
        c. Cunoaşterea modului de schimbare a direcţiei
        d. Cunoaşterea modului de anticipare
    4. Adaptarea conducerii la condiţiile de vizibilitate redusăa. Cunoaşterea caracteristicilor conducerii pe timp de noapte
      b. Cunoaşterea caracteristicilor conducerii pe timp de ploaie
        c. Cunoaşterea caracteristicilor conducerii în condiţii de ploaie şi vizibilitate redusă
    5. Adaptarea conducerii la condiţiile de aderenţă redusăa. Cunoaşterea modului de adaptare a conducerii la starea carosabilului
        b. Cunoaşterea modului de adaptare la carosabil alunecos (zăpadă, gheaţă, polei)
        c. Cunoaşterea importanţei anvelopelor
        d. Deţinerea de noţiuni de derapaj
    6. Noţiuni cu privire la conducerea în zone cu declivităţi (rampe, pante)a. Cunoaşterea modului de anticipare şi de adaptare a vitezei
      b. Pornirea din rampă
    7. Noţiuni cu privire la efectele oboseliia. Recunoaşterea semnelor care anunţă oboseala
        b. Cunoaşterea consecinţelor oboselii
        c. Cunoaşterea timpilor de conducere şi de odihnă
    8. Noţiuni cu privire la comportamentul în caz de accidenta. Cunoaşterea reglementării referitoare la părăsirea locului accidentului şi cu privire la neacordarea de ajutor a persoanei aflate în pericol
        b. Deţinerea de noţiuni de prim ajutor rutier
        c. Deţinerea de noţiuni cu privire la asigurări
    9. Noţiuni cu privire la întreţinerea şi depanarea vehicululuia. Cunoaşterea modului de efectuare a principalelor controale
      b. Cunoaşterea modului de diagnosticare a unei pene
        c. Cunoaşterea modului de citire a notei constructorului
        d. Cunoaşterea echipamentului minim necesar
    10. Noţiuni cu privire la situaţiile de urgenţăa. Cunoaşterea regulilor ce trebuie respectate în caz de incendiu
        b. Cunoaşterea modului de reacţionare în cazul urcării roţilor pe trotuare
        c. Deţinerea de noţiuni cu privire la remorcarea pentru depanare
    C6. Evaluarea finală a cunoştinţelor practice  
  Notă: Se vor efectua exerciţii de conducere preventivă la fiecare temă unde este cazul.4.3. CATEGORIA/SUBCATEGORIA C ŞI CE
         
    Competenţe specificeConţinuturi
    C1. Controlarea vehiculului în mers înainte cu viteză mică în afara circulaţiei sau în trafic redus sau nul; Consideraţii generale privind procesul de formare1. Principalele componente ale vehiculului, principalele comenzi şi tabloul de borda. Cunoaşterea poziţiei principalelor componente şi sisteme
    b. Cunoaşterea poziţiei comenzilor
    c. Cunoaşterea tabloului de bord
    2. Efectuarea controalelor vizuale înainte de punerea în funcţie a motoruluia. Cunoaşterea modului de detectare a petelor şi scurgerilor
    b. Cunoaşterea modului de verificare a nivelurilor
        c. Cunoaşterea modului de verificare a anvelopelor
        d. Cunoaşterea modului de verificare a semnalelor luminoase
    3. Instalarea la locul de conducerea. Deţinerea de noţiuni în legătură cu accidentele de muncă legate de locul de conducere
        b. Cunoaşterea măsurilor de precauţie ce trebuie luate în momentul urcării sau coborârii din vehicul
        c. Cunoaşterea modului de reglare a scaunului şi a oglinzilor retrovizoare
        d. Cunoaşterea modului de utilizare a volanului
        e. Cunoaşterea modului de folosire a centurii de siguranţă
        f. Cunoaşterea modului de reglare a tetierelor
    4. Cunoaşterea modului de a privi în jura. Cunoaşterea unghiurilor moarte
        b. Cunoaşterea modului de a privi în oglinzile retrovizoare
        c. Deţinerea de noţiuni în legătură cu direcţia şi mobilitatea privirii
    5. Pornirea şi oprireaa. Cunoaşterea modului de punere în funcţiune a motorului
        b. Cunoaşterea modului corect de pornire şi oprire
        c. Cunoaşterea modului de imobilizare a vehiculului
    6. Direcţionarea vehiculului în timpul mersului înainte, în linie dreaptă şi în curbăa. Cunoaşterea gabaritului şi a echilibrului instabil
      b. Cunoaşterea modului de folosire a oglinzilor retrovizoare
        c. Cunoaşterea modului de folosire a comenzilor în mod raţional
        d. Cunoaşterea modului de efectuare a unei opriri de precizie
        e. Cunoaşterea problemelor specifice vehiculelor articulate şi ansamblurilor de vehicule (noţiunea de unghiuri de poziţie între tractor şi semiremorcă sau remorcă) (C+E)
    7. Cunoaşterea principiului de funcţionare a elementelor constitutive ale lanţului cinematica. Să ştie să enumere în ordine elementele lanţului cinematic
      b. Să ştie unde sunt amplasate pe vehicul
    C2. Cunoaşterea modului de efectuare a verificărilor de siguranţă înainte de plecare Controlarea vehiculului la mersul înapoi Efectuarea opririlor de precizie1. Deţinerea noţiunilor cu privire la transportul rutier de mărfuria. Cunoaşterea parcului de vehicule
    b. Cunoaşterea structurii întreprinderilor
      c. Cunoaşterea naturii transporturilor (în cont propriu, public
    2. Cunoaşterea reglementărilor de legislaţiea. Cunoaşterea diferiţilor timpi de conducere şi odihnă
      b. Cunoaşterea modului de folosire a cronotahografului şi a diagramelor tahograf
        c. Cunoaşterea modului de completare a foilor de parcurs
    3. Deţinerea noţiunilor cu privire la reglementarea referitoare la coordonarea transporturilor şi Cunoaşterea documentelor specifice conducătorului auto, vehiculului, transportului de mărfuri şi explorăria. Cunoaşterea documentelor referitoare la conducătorul auto
      b. cunoaşterea documentelor referitoare la vehicul
      c. Cunoaşterea documentelor referitoare la exploatare
      d. Cunoaşterea documentelor referitoare la mărfurile transportate
    4. Cunoaşterea şi verificarea echipamentelor şi organelor specificea. Cunoaşterea modului de control al nivelurilor
      b. Cunoaşterea modului de controlare a semnalelor luminoase
        c. Cunoaşterea modului de controlare, dispunere şi asigurarea încărcăturii
        d. Cunoaşterea modului de funcţionare a sistemului de frânare
        e. Cunoaşterea caracteristicilor şi a dimensiunilor vehiculului
    5. Conducerea vehiculului în mers înapoi în linie dreaptă şi în curbăa. Cunoaşterea gabaritului şi a stabilităţii autovehiculului
      b. Cunoaşterea modului de folosire a oglinzilor retrovizoare
        c. Cunoaşterea modului de folosire a comenzilor în mod raţional
    6. Cunoaşterea modului de efectuare a unei opriri de preciziea. Cunoaşterea modului de efectuare a unei opriri de precizie la mersul înapoi
        b. Cunoaşterea modului de imobilizare a vehiculului
    7. Cunoaşterea principiului de funcţionare a organelor esenţiale ale vehicululuia. Cunoaşterea modului de funcţionare a direcţiei
      b. Cunoaşterea modului de funcţionare a suspensiei
        c. Cunoaşterea modului de funcţionare a sistemului de frânare şi a dispozitivelor de încetinire
        d. Cunoaşterea circuitelor electrice
        e. Cunoaşterea dispozitivelor de cuplare (CE)
    8. Cunoaşterea modului de decuplarea. A şti să se aleagă locul
        b. Cunoaşterea modului de imobilizare a ansamblului
        c. Cunoaşterea modului de stabilizare a ansamblului
    9. Cunoaşterea modului de cuplare (CE)a. Cunoaşterea şi verificarea compatibilităţii sistemelor de cuplare
        b. Cunoaşterea şi verificarea compatibilităţii ansamblului construit
    10. Verificarea mecanismului de cuplare şi a conexiunilor sistemului de frânare şi ale circuitelor electrice  
    C3. Alegerea poziţiei de deplasare pe drumurile publice, traversarea unei intersecţii sau schimbarea direcţiei în intersecţie1. Cunoaşterea principalelor reguli de circulaţie, precum şi semnalizarea rutierăa. Cunoaşterea şi înţelegerea principalelor reguli de circulaţie
      b. Cunoaşterea semnalizării verticale
      c. Cunoaşterea semnalizării luminoase
      d. Cunoaşterea semnalizării orizontale
    2. Luarea în consideraţie a semnalizării orizontale şi verticalea. Cunoaşterea modului de circulaţie pe o şosea cu benzi materializate
        b. Cunoaşterea modului de circulaţie pe drumuri cu benzi materializate
        c. Respectarea semnalelor de prioritate
    3. Căutarea indiciilor utilea. Cunoaşterea modului de descoperire a indiciilor ce permit anticiparea pericolelor
        b. Observarea şi analiza comportamentului celorlalţi participanţi la trafic, luând în considerare şi politeţea rutieră
    4. Folosirea tuturor comenzilora. Cunoaşterea modului de folosire a tuturor comenzilor şi de coordonare a manevrării lor
    5. Adaptarea vitezei la situaţii din trafica. Cunoaşterea modului de alegere şi de modificare a vitezei în funcţie de indicii
        b. Cunoaşterea modului de adaptare a vitezei la capacităţile conducătorului
        c. Cunoaşterea modului de adaptare a vitezei la posibilităţile vehiculului
    6. Alegerea benzii de circulaţiea. Cunoaşterea modului de alegere a benzii ţinând cont de semnalizarea orizontală
        b. Folosirea benzii în funcţie de viteza de deplasare
        c. Cunoaşterea modului de menţinere a traiectoriei
    7. Menţinerea distanţelor de siguranţăa. Cunoaşterea modului de evaluare a distanţelor longitudinale şi laterale
        b. Cunoaşterea modului de calculare a distanţelor de siguranţă
    8. Traversarea unei intersecţii sau schimbarea direcţiei în intersecţiea. Cunoaşterea modului de detectare şi identificare a intersecţiilor
        b. Cunoaşterea modului de aplicare a regulilor de prioritate
        c. Cunoaşterea modului de evitare a coliziunilor
        d. Cunoaşterea modului de adaptare a vitezei
        e. Cunoaşterea modului de schimbare în siguranţă a direcţiei de mers
    C4. Evaluare parţială C5. Circulaţia în condiţii normale în afara localităţii şi în localitate1. Evaluarea distanţelor şi a vitezelora. Cunoaşterea modului de identificare a tipurilor de vehicule
      b. Cunoaşterea modului de evaluare a distanţelor pe baza diverselor indicii
      c. Cunoaşterea modului de evaluare a vitezei unui alt vehicul
        d. Cunoaşterea modului de evaluare a vitezei proprii
    2. Evaluarea distanţelor de oprirea. Cunoaşterea modului de calculare a distanţei de oprire în funcţie de viteză, starea carosabilului, condiţiile meteo şi alte circumstanţe
    3. Cunoaşterea modului de a depăşi şi de a fi depăşita. Cunoaşterea reglementării cu privire la depăşire
      b. Cunoaşterea modului de alegere a momentului şi locului pentru depăşire şi revenire
        c. Cunoaşterea modului de facilitare a unei depăşiri executate de un alt participant la trafic
    4. Trecerea printr-un viraja. Cunoaşterea semnalizării virajelor
        b. Cunoaşterea diferitelor tipuri de viraje şi evaluarea dificultăţilor acestora
        c. Cunoaşterea modului de ţinere a volanului într-un viraj
        d. Deţinerea de noţiuni cu privire la frânarea în viraj
    5. Cunoaşterea modului de comportare cu privire la diferitele categorii de participanţi la trafica. Cunoaşterea comportamentului celorlalţi participanţi la trafic
        b. Cunoaşterea modului de folosire şi înţelegere a mijloacelor de comunicare între participanţii la trafic
    6. Urmărirea unui itinerara. Cunoaşterea modului de citire a unei hărţi rutiere
        b. Cunoaşterea modului de obţinere a informaţiilor meteorologice
        c. Cunoaşterea modului de interpretare a semnalizării direcţiei
    C6. Identificarea situaţiilor ce prezintă dificultăţi speciale1. Încadrarea într-o circulaţie rapidăa. Cunoaşterea modului de încadrare într-o circulaţie rapidă în orice circumstanţe
        b. Cunoaşterea modului de evaluare a distanţelor şi a vitezelor
        c. Cunoaşterea modului de controlare şi avertizare
    2. Conducerea în localităţi cu circulaţie intensăa. Cunoaşterea modului de a-şi menţine poziţia
        b. Luarea în consideraţie a celorlalţi participanţi la trafic
        c. Cunoaşterea riscurilor specifice localităţilor mici
    3. Comportarea la trecerile de nivel cu calea feratăa. Cu bariere
        b. Fără bariere
    4. Conducerea într-o coloană de vehiculea. Cunoaşterea modului de alegere a coloanei
        b. Cunoaşterea modului de schimbare a coloanei
        c. Cunoaşterea modului de schimbare a direcţiei
        d. Cunoaşterea modului de anticipare
    5. Adaptarea conducerii la condiţii de vizibilitate redusăa. Cunoaşterea caracteristicilor conducerii pe timp de noapte
      b. Cunoaşterea caracteristicilor conducerii pe timp de ploaie
        c. Cunoaşterea caracteristicilor conducerii în condiţii de
    6. Adaptarea conducerii la condiţii de aderenţă redusăa. Cunoaşterea modului de adaptare a conducerii la starea carosabilului
        b. Cunoaşterea modului de adaptare a deplasării în condiţii de polei, zăpadă sau gheaţă
        c. Cunoaşterea importanţei anvelopelor
        d. Cunoaşterea efectelor forţei centrifuge
        e. Deţinerea de noţiuni de derapaj
    7. Conducerea rampelor şi pantelora. Cunoaşterea modului de anticipare şi de adaptare a vitezei
        b. Cunoaşterea măsurilor de conducere în siguranţă în asemenea situaţii
    8. Deţinerea de noţiuni cu privire la efectele oboseliia. Recunoaşterea semnelor care indică oboseala
        b. Cunoaşterea consecinţelor oboselii
        c. Planificarea perioadelor de odihnă
    9. Deţinerea de noţiuni cu privire la efectele alcooluluia. Cunoaşterea influenţei alcoolului asupra conducătorului auto
        b. Cunoaşterea alcoolemiei şi a modului în care aceasta este măsurată
        c. Cunoaşterea riscurilor absorbţiei combinate de medicamente şi de alcool sau droguri
        d. Deţinerea de noţiuni privind celelalte intoxicaţii
    10. Deţinerea de noţiuni cu privire la comportamentul în caz de accidenta. Cunoaşterea reglementărilor cu privire la părăsirea locului accidentului şi cu privire la neacordarea de ajutor persoanei aflate în pericol b. Cunoaşterea modului de completare a unei constatări şi a descrierii accidentelor c. Deţinerea de noţiuni de prim ajutor rutier d. Deţinerea de noţiuni cu privire la asigurări
    11. Deţinerea de noţiuni cu privire la întreţinerea şi depanarea vehicululuia. Cunoaşterea modului de efectuare a principalelor controale
      b. Cunoaşterea modului de detectare a unor defecţiuni minore
        c. Cunoaşterea modului de citire a notei constructorului
        d. Cunoaşterea echipamentului minim necesar pentru remedierea deficienţelor
        e. Deţinerea de noţiuni cu privire la conducerea raţională şi economică
    C7. Evaluarea finală a cunoştinţelor practice  
  Notă: Se vor efectua exerciţii de conducere preventivă la fiecare temă unde este cazul.4.4. CATEGORIA/SUBCATEGORIA D ŞI D1
         
    Competenţe specificeConţinuturi
    C1. Controlarea vehiculului în mers înainte cu viteză mică în afara circulaţiei sau în trafic redus sau nul1. Cunoaşterea principalelor componente şi sisteme ale vehiculului, a principalelor comenzi şi a tabloului de borda. Cunoaşterea modului de amplasare a principalelor componente şi sisteme
    b. Cunoaşterea modului de amplasare a comenzilor
    c. Cunoaşterea tabloului de bord
    2. Efectuarea controalelor vizuale înainte de punerea în funcţie a motoruluia. Cunoaşterea modului de descoperire a neetanşeităţilor
      b. Cunoaşterea modului de verificare a nivelelor
      c. Cunoaşterea modului de verificare a anvelopelor
        d. Cunoaşterea modului de verificare a sistemului de iluminare şi semnalizare
    3. Instalarea la postul de conducerea. Deţinerea de noţiuni în legătură cu accidentele de muncă legate de postul de conducere
        b. Cunoaşterea măsurilor de precauţie ce trebuie luate în momentul urcării sau coborârii din vehicul
        c. Cunoaşterea modului de reglare a scaunului şi a oglinzilor retrovizoare
        d. Cunoaşterea modului de utilizare a volanului
        e. Cunoaşterea modului de folosire a centurii de siguranţă
    4. Cunoaşterea modului de a privi în jura. Cunoaşterea unghiurilor moarte
        b. Cunoaşterea modului de a privi în oglinzile retrovizoare
        c. Deţinerea de noţiuni în legătură cu direcţia şi mobilitatea privirii
    5. Pornirea şi oprireaa. Cunoaşterea modului de punere în funcţiune a motorului
        b. Cunoaşterea modului corect de pornire şi oprire
        c. Cunoaşterea modului de imobilizare a vehiculului
    6. Direcţionarea vehiculului în timpul mersului înainte, în linie dreaptă şi în curbăa. Cunoaşterea gabaritului şi a stabilităţii
      b. Cunoaşterea modului de folosire a oglinzilor retrovizoare
        c. Cunoaşterea modului de folosire a comenzilor în mod raţional
        d. Cunoaşterea modului de efectuare a unei opriri de precizie
    7. Cunoaşterea principiului de funcţionare a elementelor constitutive ale lanţului cinematica. Să ştie să enumere în ordine elementele lanţului cinematic
      b. Să ştie unde sunt amplasate pe vehicul
    C2. Cunoaşterea modului de efectuare a verificărilor de siguranţă înainte de plecare Controlarea vehiculului la mersul înapoi Efectuarea opririlor de precizie1. Deţinerea de noţiuni despre transportul în comun de persoanea. Noţiuni privind parcul de vehicule
    b. Noţiuni privind structura întreprinderilor
    c. Cunoaşterea naturii transporturilor naţionale şi internaţionale (în cont propriu, public)
    2. Cunoaşterea reglementării sociale a transporturilora. Cunoaşterea timpilor de conducere şi odihnă
    b. Cunoaşterea modului de folosire a cronotahografului, diagramelor tahograf şi a cartelelor tahografice
      c. Cunoaşterea modului de completare a foilor de parcurs
    3. Deţinerea noţiunilor cu privire la reglementarea referitoare la coordonarea transporturilor şi Cunoaşterea documentelor specifice conducătorului auto, vehiculului, transportului de persoane şi exploatăria. Cunoaşterea documentelor referitoare la conducătorul auto
      b. cunoaşterea documentelor referitoare la vehicul
      c. Cunoaşterea documentelor referitoare la exploatare
      d. Cunoaşterea documentelor referitoare la transportul de călători
    4. Cunoaşterea şi verificarea echipamentelor şi organelor specificea. Cunoaşterea modului de control al nivelurilor
      b. Cunoaşterea modului de control al sistemului de iluminare şi semnalizare
        c. Cunoaşterea modului de controlare, dispunere şi asigurare a bagajelor
        d. Cunoaşterea modului de funcţionare a sistemului de frânare
        e. Cunoaşterea caracteristicilor şi a dimensiunilor vehiculului
        f. Cunoaşterea echipamentelor de prim ajutor
    5. Conducerea vehiculului în mers înapoi în linie dreaptă şi în curbăa. Cunoaşterea gabaritului şi a stabilităţii autovehiculului
      b. Cunoaşterea modului de utilizare a oglinzilor retrovizoare
      c. Cunoaşterea modului de folosire a comenzilor în mod raţional
    6. Cunoaşterea modului de efectuare a unei opriri de preciziea. Cunoaşterea modului de efectuare a unei opriri de precizie la mersul înapoi
      b. Cunoaşterea modului de imobilizare a vehiculului
    7. Cunoaşterea principiului de funcţionare a principalelor sisteme ale vehicululuia. Cunoaşterea modului de funcţionare a direcţiei
      b. Cunoaşterea modului de funcţionare a suspensiei
      c. Cunoaşterea modului de funcţionare a sistemului de frânare şi a dispozitivelor de încetinire
        d. Cunoaşterea circuitelor electrice
    C3. Alegerea poziţiei de deplasare pe drumurile publice, traversarea unei intersecţii sau schimbarea direcţiei în intersecţie1. Cunoaşterea principalelor reguli de circulaţie, precum şi semnalizarea rutierăa. Cunoaşterea şi înţelegerea principalelor reguli de circulaţie
      b. Cunoaşterea semnalizării verticale
      c. Cunoaşterea semnalizării luminoase
      d. Cunoaşterea semnalizării orizontale
    2. Luarea în consideraţie a semnalizării orizontale şi verticalea. Cunoaşterea modului de circulaţie pe o şosea cu benzi materializate
        b. Cunoaşterea modului de respectare a semnalelor şi indicatorilor de reglementare a priorităţii de dreapta
    3. Căutarea indiciilor utilea. Cunoaşterea modului de descoperire a indiciilor ce permit anticiparea pericolelor
        b. Observarea şi analiza comportamentului celorlalţi participanţi la trafic, luând în considerare şi politeţea rutieră
        c. Cunoaşterea modului de evitare a pericolelor potenţiale
    4. Folosirea tuturor comenzilora. Cunoaşterea modului de folosire a tuturor comenzilor şi de coordonare a manevrării lor
    5. Adaptarea vitezei la situaţii din trafica. Cunoaşterea modului de alegere şi de modificare a vitezei în funcţie de indicii apariţie unui pericol
        b. Cunoaşterea modului de adaptare a vitezei la capacităţile conducătorului
        c. Cunoaşterea modului de adaptare a vitezei la posibilităţile vehiculului
    6. Alegerea benzii de circulaţiea. Cunoaşterea modului de alegere a benzii ţinând cont de semnalizarea orizontală
        b. Cunoaşterea modului de menţinere în siguranţă a traiectoriei
    7. Menţinerea distanţelor de siguranţăa. Cunoaşterea modului de evaluare a distanţelor longitudinale şi laterale
        b. Cunoaşterea modului de calculare a distanţelor de siguranţă
        c. Automatizarea menţinerii constante a distanţelor de siguranţă
    8. Traversarea unei intersecţii sau schimbarea direcţiei în intersecţiea. Cunoaşterea modului de detectare şi identificare a intersecţiilor
        b. Cunoaşterea modului de aplicare a regulilor de prioritate
        c. Cunoaşterea modului de avertizare
        d. Cunoaşterea modului de ajustare a vitezei
    9. Evaluarea parţială  
    C4. Circulaţia în condiţii normale în afara localităţii şi în localitate1. Evaluarea distanţelor şi a vitezelora. Cunoaşterea modului de identificare a tipurilor de vehicule
      b. Cunoaşterea modului de evaluare a distanţelor pe bază a diverse indicii
        c. Cunoaşterea modului de evaluare a vitezei unui alt vehicul
        d. Cunoaşterea modului de evaluare a vitezei proprii
    2. Evaluarea distanţelor de oprirea. Cunoaşterea modului de calculare a distanţei de oprire în funcţie de viteză, starea carosabilului, condiţiile meteo şi alte circumstanţe
        b. Cunoaşterea modului de evaluare a distanţei de oprire în funcţie de circumstanţe
        c. Cunoaşterea modului de repunere rapidă în mişcare a autovehiculului
    3. Luarea în considerare a gabaritului vehicululuia. Cunoaşterea lungimii vehiculului
        b. Cunoaşterea lăţimii vehiculului
        c. Luarea în considerare a acestora în timpul mersului
    4. Oprirea şi staţionareaa. Cunoaşterea reglementărilor cu privire la oprire şi staţionare
        b. Cunoaşterea modului de parcare
        c. Cunoaşterea modului de folosire a semnalelor de avarie
        d. Cunoaşterea măsurilor de precauţie ce trebuie luate în momentul părăsirii vehiculului
    5. Cunoaşterea modului de a depăşi şi de a fi depăşita. Cunoaşterea şi înţelegerea reglementării cu privire la depăşire
        b. Cunoaşterea modului de alegere a momentului şi a locului pentru depăşire şi revenire
        c. Cunoaşterea modului de facilitare a unei depăşiri
        d. Cunoaşterea modului de evitare a accidentelor posibile în timpul manevrei de depăşire
    6. Trecerea printr-un viraja. Cunoaşterea semnalizării virajelor
        b. Cunoaşterea diferitelor tipuri de viraje şi evaluarea dificultăţilor acestora
        c. Cunoaşterea modului de manevrare a volanului în viraj
        d. Deţinerea de noţiuni cu privire la frânarea în viraj
    7. Cunoaşterea modului de comportare cu privire la diferitele categorii de participanţi la trafica. Cunoaşterea comportamentului celorlalţi participanţi la trafic
        b. Cunoaşterea modului de folosire şi înţelegere a mijloacelor de comunicare între participanţii la trafic
        c. Înţelegerea conceptului de "politeţe rutieră"
    8. Planificarea unui itinerara. Etapizarea călătoriei
        b. Cunoaşterea modului de citire a unei hărţi rutiere
        c. Cunoaşterea modului de obţinere a informaţiilor metodologice
        d. Cunoaşterea modului de interpretare a semnalizării direcţiilor spre diverse localităţi şi obiective
    C5. Identificarea situaţiilor ce prezintă dificultăţi speciale1. Încadrarea într-o circulaţie rapidăa. Cunoaşterea modului de încadrare într-o circulaţie rapidă în orice circumstanţe
        b. Cunoaşterea modului de evaluare a distanţelor şi a vitezelor
        c. Cunoaşterea modului de controlare şi avertizare
    2. Conducerea în localităţi cu circulaţie intensăa. Cunoaşterea modului de a menţine poziţia de mers
        b. Luarea în consideraţie a celorlalţi participanţi la trafic
        c. Cunoaşterea riscurilor specifice localităţilor mici
        d. Cunoaşterea modului de evitare a accidentelor
    3. Comportarea la trecerile de nivel cu calea feratăa. Cu bariere
        b. Fără bariere
    4. Conducerea într-o coloană de vehiculea. Deţinerea de noţiuni despre particularităţile fluenţei în trafic
        b. Cunoaşterea modului de alegere a coloanei
        c. Cunoaşterea modului de schimbare a coloanei
        d. Cunoaşterea modului de schimbare a direcţiei
        e. Cunoaşterea modului de anticipare
    5. Adaptarea conducerii la condiţii de vizibilitate redusăa. Cunoaşterea caracteristicilor conducerii pe timp de noapte
        b. Cunoaşterea caracteristicilor conducerii pe timp de ploaie
        c. Cunoaşterea caracteristicilor conducerii în condiţii de vizibilitate scăzută
    6. Adaptarea conducerii la condiţii de aderenţă redusăa. Cunoaşterea modului de adaptare a conducerii la starea carosabilului
        b. Cunoaşterea modului de prevedere a eventualei produceri de polei
        c. Cunoaşterea modului de conducere pe un carosabil acoperit de gheaţă, mâzgă, zăpadă sau polei
        d. Cunoaşterea importanţei anvelopelor
        e. Cunoaşterea efectelor forţei centrifuge
        f. Deţinerea de noţiuni de derapaj
        g. Cunoaşterea modului de evitare a derapajului
    7. Conducerea în cazul rampelor şi pantelora. Cunoaşterea modului de anticipare şi de adaptare a vitezei
        b. Cunoaşterea măsurilor şi modalităţilor privind utilizarea unei viteze de deplasare în siguranţă
    8. Deţinerea de noţiuni cu privire la efectele oboseliia. Recunoaşterea semnelor care indică oboseala
        b. Cunoaşterea consecinţelor oboselii
        c. Planificarea perioadelor de odihnă
    9. Deţinerea de noţiuni cu privire la efectele alcooluluia. Cunoaşterea influenţei alcoolului asupra conducătorului auto
        b. Cunoaşterea alcoolemiei şi a modului în care aceasta este măsurată
        c. Cunoaşterea riscurilor absorbţiei combinate de medicamente, alcool sau droguri
        d. Deţinerea de noţiuni privind celelalte intoxicaţii
    10. Deţinerea de noţiuni cu privire la comportamentul în caz de accidenta. Cunoaşterea reglementărilor cu privire la părăsirea locului accidentului şi cu privire la neacordarea de ajutor a persoanei aflate în pericol
        b. Cunoaşterea modului de completare a unei constatări şi a descrierii unui accident
        c. Deţinerea de noţiuni de prim ajutor rutier
        d. Deţinerea de noţiuni cu privire la asigurări
        e. Deţinerea de noţiuni privind deschiderea uşilor în caz de accident
    11. Deţinerea de noţiuni cu privire la întreţinerea şi depanarea vehicululuia. Cunoaşterea modului de efectuare a principalelor controale
      b. Cunoaşterea modului de detectare a unor defecţiuni minime
        c. Cunoaşterea modului de citire a notei constructorului
        d. Cunoaşterea echipamentului minim necesar pentru remedierea unor defecţiuni minore
        e. Deţinerea de noţiuni cu privire la conducerea raţională, ecologică şi economică
    C6. Evaluarea finală a cunoştinţelor practice  
  Notă: Se vor efectua exerciţii de conducere preventivă la fiecare temă unde este cazul.4.5. CATEGORIILE/SUBCATEGORIILE BE, C1E, CE, D1E ŞI DEPrograma de învăţământ pentru pregătire practică, categoria "BE" - este formată din programa pentru categoriile "B" şi "B1" la care se adaugă această programă specifică vehiculelor articulate şi ansamblurilor de vehicule.Programa de învăţământ pentru pregătire practică, categoriile "C1E" şi "CE" - este formată din programa pentru categoriile "C" şi "C1" la care se adaugă această programă specifică vehiculelor articulate şi ansamblurilor de vehicule.Programa de învăţământ pentru pregătire practică, categoriile "D1E" şi "DE" - este formată din programa pentru categoriile "D" şi "D1" la care se adaugă această programă specifică vehiculelor articulate şi ansamblurilor de vehicule.Pentru categoriile "BE", "C1E", "CE", "D1E", "DE" - este obligatorie parcurgerea tuturor conţinuturilor din programa de învăţământ pentru pregătirea practică 4.5.
  *Font 7*
  Competenţe specifice Conţinuturi
  C1. Cunoaşterea problemelor specifice vehiculelor articulate şi ansamblurilor de vehicule Consideraţii generale a. Cunoaşterea responsabilităţilor în calitate de participant la trafic de către conducătorul unui ansamblu vehicul-remorcă b. Cunoaşterea problemelor specifice vehiculelor articulate şi ansamblurile de vehicule
  C2. Cunoaşterea criteriilor de clasificare a tipurilor de remorci 1. Prezentarea diferitelor tipuri de remorci clasificate după următoarele criterii a. După dimensiuni b. După gabarit c. După caracteristicile constructive privind sistemul de cuplare d. După caracteristicile constructive privind trenul de rulare e. După caracteristicile constructive privind sistemul de frânare
  2. Consideraţii privind modul de conducere în cazul tractării unei remorci sau semiremorci a. Inerţia remorcii, factor care determină modificări în comportamentul autovehiculului privind pornirea de pe loc: - demararea - rezerva de putere a motorului - reducerea vitezei de deplasare - oprirea b. Tehnica efectuării virajelor, având în vedere caracteristicile constructive ale ansamblului c. Sistemul de zăvorâre şi deszăvorâre al uşilor remorcii sau semiremorcii d. Adaptarea modului de conducere a ansamblului în diferite condiţii şi situaţii e. Măsuri de conduită preventivă specifică
  3. Efectuarea controalelor vizuale ale vehiculului şi remorcii înainte de punerea în funcţie a motorului a. Cunoaşterea modului de verificare a anvelopelor b. Cunoaşterea modului de verificare a instalaţiei electrice de pe remorcă sau semiremorcă c. Verificarea cuplelor care leagă remorca de vehicul
  4. Cunoaşterea principiului de funcţionare a principalelor sisteme ale remorcilor şi semiremorcilor a. Cunoaşterea modului de funcţionare a sistemului de direcţie al remorcilor b. Cunoaşterea modului de funcţionare a suspensiei c. Cunoaşterea modului de funcţionare a sistemului de frânare d. Instalaţia de refrigerare a remorcii (dacă este cazul)
  5. Cunoaşterea modului de cuplare a. Cunoaşterea şi verificarea compatibilităţii sistemelor de cuplare b. Cunoaşterea şi verificarea compatibilităţii ansamblului constituit
  6. Cunoaşterea modului de decuplare a. A şti să se aleagă locul b. Cunoaşterea modului de imobilizare al ansamblului, dar şi al remorcii sau semiremorcii, separat c. Cunoaşterea modului de stabilizare al ansamblului sau separat, al remorcii sau semiremorcii
  C3. Cunoaşterea noţiunilor cu privire la transportul rutier de mărfuri care se face cu remorci şi semiremorci Deţinerea noţiunilor cu privire la transportul rutier de mărfuri care se face cu remorci şi semiremorci a. Cunoaşterea încărcăturii b. Cunoaşterea modului de aşezare în remorcă sau semiremorcă c. Cunoaşterea modului de protecţie a încărcăturii prin utilizarea elementelor din dotare (copertine, grilaje, etc.) sau prin adaptarea vitezei la natura acestuia sau a drumului
  C4. Cunoaşterea poziţiei de deplasare pe drumurile publice, traversarea unei intersecţii sau schimbarea direcţiei în intersecţie Alegerea poziţiei de deplasare pe drumurile publice, traversarea unei intersecţii sau schimbarea direcţiei în intersecţie a. Cunoaşterea şi înţelegerea principalelor reguli de circulaţie b. Cunoaşterea semnalizărilor de pe remorci sau semiremorci c. Cunoaşterea modului de încadrare în intersecţie ţinând cont de dimensiunile remorcilor d. Cunoaşterea modului de încadrare în intersecţie ţinând cont de distanţele de siguranţă care trebuie păstrate între celelalte vehicule
  C5. Cunoaşterea situaţiilor ce prezintă dificultăţi speciale 1. Încadrarea într-o circulaţie rapidă a. Cunoaşterea modului de încadrare într-o circulaţie rapidă în orice circumstanţe b. Cunoaşterea modului de evaluare a distanţelor şi a vitezelor c. Cunoaşterea modului de controlare şi avertizare
  2. Conducerea în localităţi cu circulaţie intensă a. Cunoaşterea modului de a-şi menţine poziţia b. Luarea consideraţie a celorlalţi participanţi la trafic c. Cunoaşterea riscurilor specifice localităţilor mici
  3. Comportarea la trecerile de nivel cu calea ferată a. Cu bariere c. Fără bariere
  4. Adaptarea conducerii la condiţii de vizibilitate redusă a. Cunoaşterea caracteristicilor conducerii pe timp de noapte b. Cunoaşterea caracteristicilor conducerii pe timp de ploaie c. Cunoaşterea caracteristicilor conducerii în condiţii de vizibilitate scăzută d. Deţinerea de noţiuni de derapaj e. Cunoaşterea influenţelor şi efectelor vântului lateral asupra unui ansamblu
  5. Conducerea în cazul rampelor şi pantelor a. Cunoaşterea modului de anticipare şi de adaptare a vitezei b. Cunoaşterea măsurilor de conducere în siguranţă în asemenea condiţii
  6. Deţinerea de noţiuni cu privire la efectele alcoolului a. Cunoaşterea influenţei alcoolului asupra conducătorului auto b. Cunoaşterea alcoolemiei şi a modului în care aceasta este măsurată c. Cunoaşterea riscurilor absorbţiei combinate de medicamente, de alcool sau droguri d. Deţinerea de noţiuni privind celelalte intoxicaţii
  C6. Evaluarea finală a cunoştinţelor practice
  Notă: Se vor efectua exerciţii de conducere preventivă la fiecare temă unde este cazul.4.6. CATEGORIA Tr
         
    Competenţe specificeConţinuturi
    C1. Controlarea vehiculului în mers înainte cu viteză mică în afara circulaţiei sau în trafic redus sau nul Consideraţii generale privind procesul de formare1. Cunoaşterea principalelor componente ale tractorului, a principalelor comenzi şi a tabloului de borda. Prezentarea principalelor componente şi sisteme
    b. Prezentarea comenzilor (pedale de ambreiaj, pedalele de frână, maneta frânei de ajutor, maneta de viteze, manetele pentru acţionarea reductorului şi pentru antrenarea echipamentului de lucru, pentru blocarea diferenţialului, pentru acţionarea mecanismului de suspendare, volanul, etc.) şi acţionarea acestora cu motorul oprit
        c. Tabloul de bord (prezentarea elementelor de semnalizare a funcţionării echipamentelor tractorului)
        d. Punerea în funcţiune, cu motorul oprit, a echipamentului electric al tractorului
    2. Efectuarea controalelor vizuale înainte de punerea în funcţie a motoruluia. Cunoaşterea modului de detectare a petelor şi scurgerilor
      b. Cunoaşterea modului de verificare a nivelurilor
      c. Cunoaşterea modului de verificare a anvelopelor
        d. Cunoaşterea modului de verificare a semnalelor luminoase
    3. Instalarea la locul de conducerea. Deţinerea de noţiuni în legătură cu accidentele de muncă legate de locul de conducere
        b. Cunoaşterea măsurilor de precauţie ce trebuie luate în momentul urcării sau coborârii din vehicul
        c. Cunoaşterea modului de reglare a scaunului
        d. Cunoaşterea modului de utilizare a volanului
    4. Asigurarea înaintea pornirii tractoruluia. Asigurarea spre înainte şi în părţile laterale
        b. Identificarea unghiurilor moarte
        c. Asigurarea în oglinzile retrovizoare
        d. Asigurarea succesivă în mai multe direcţii
    5. Pornirea şi oprireaa. Punerea în funcţiune a motorului
        b. Punerea în mişcare şi oprirea tractorului
        c. Imobilizarea tractorului
    6. Direcţionarea vehiculului în timpul mersului înainte, în linie dreaptă şi în curbă (cu diferenţialul neblocat şi cu diferenţialul blocat)a. Cunoaşterea gabaritului şi a echilibrului instabil
      b. Cunoaşterea modului de folosire a oglinzilor retrovizoare
      c. Cunoaşterea modului de folosire a comenzilor în mod raţional
        d. Cunoaşterea modului de efectuare a unei opriri de precizie
        e. Cunoaşterea problemelor specifice ansamblurilor de vehicule (noţiunea de unghiuri de poziţie între tractor şi remorcă)
    C2. Cunoaşterea modului de efectuare a verificărilor de siguranţă înainte de plecare Controlarea vehiculului la mersul înapoi Efectuarea opririlor de precizie1. Deţinerea noţiunilor cu privire la transportul rutier de mărfuri cu ansamblul tractor-remorcăa. Cunoaşterea parcului de tractoare
    b. Cunoaşterea structurii întreprinderilor
    c. Cunoaşterea naturii transporturilor (în cont propriu, public)
    2. Cunoaşterea reglementărilor de legislaţiea. Cunoaşterea diferiţilor timpi de conducere şi odihnă
    b. Cunoaşterea modului de folosire a cronotahografului şi diagramelor de tahograf
        c. Cunoaşterea modului de completare a foilor de parcurs
    3. Deţinerea noţiunilor cu privire la reglementarea referitoare la coordonarea transporturilor şi Cunoaşterea documentelor specifice conducătorului auto, vehiculului, transportului de mărfuri şi exploatăria. Cunoaşterea documentelor referitoare la conducătorul auto
      b. cunoaşterea documentelor referitoare la vehicul
      c. Cunoaşterea documentelor referitoare la exploatare
      d. Cunoaşterea documentelor referitoare la mărfurile transportate
    4. Cunoaşterea şi verificare echipamentelor şi organelor specificea. Cunoaşterea modului de control al nivelurilor
      b. Cunoaşterea modului de controlare a semnalelor luminoase
        c. Cunoaşterea modului de controlare, dispunere şi asigurare a încărcăturii
        d. Cunoaşterea modului de funcţionare a sistemului de frânare (cu utilizarea frânelor ambelor roţi motoare, prin frânarea separată a unei roţi motoare, utilizarea frânei de ajutor)
        e. Cunoaşterea caracteristicilor şi a dimensiunilor vehiculul
    5. Conducerea vehiculului în mers înapoi în linie dreaptă şi în curbăa. Cunoaşterea gabaritului şi a stabilităţii autovehiculului
      b. Cunoaşterea modului de utilizare a oglinzilor retrovizoare
        c. Cunoaşterea modului de folosire a comenzilor în mod raţional
    6. Cunoaşterea modului de efectuare a unei opriri de preciziea. Cunoaşterea modului de efectuare a unei opriri de precizie la mersul înapoi
        b. Cunoaşterea modului de imobilizare a vehiculului
    7. Cunoaşterea principiului de funcţionare a organelor esenţiale ale vehicululuia. Cunoaşterea modului de funcţionare a direcţiei
      b. Cunoaşterea modului de funcţionare a sistemului de frânare şi a dispozitivelor de încetinire
        c. Cunoaşterea circuitelor electrice
        d. Cunoaştere dispozitivelor de cuplare (CE)
    8. Cunoaşterea modului de decuplare a tractorului de remorcăa. A şti să se aleagă locul
      b. Cunoaşterea modului de imobilizare a ansamblului
        c. Cunoaşterea modului de stabilizare a ansamblului
    9. Cunoaşterea modului de cuplare (CE)a. Cunoaşterea şi verificarea compatibilităţii sistemelor de cuplare (tractor-remorcă, remorcă-remorcă)
        b. Cunoaşterea şi verificarea compatibilităţii ansamblului constituit
    C3. Alegerea poziţiei de deplasare pe drumurile publice, traversarea unei intersecţii sau schimbarea direcţiei în intersecţie1. Cunoaşterea principalelor reguli de circulaţie, precum şi semnalizarea rutierăa. Cunoaşterea şi înţelegerea principalelor reguli de circulaţie
      b. Cunoaşterea semnalizării verticale
      c. Cunoaşterea semnalizării luminoase
      d. Cunoaşterea semnalizării orizontale
    2. Luarea în consideraţie a semnalizării orizontale şi verticalea. Cunoaşterea modului de circulaţie pe o şosea cu benzi materializate
        b. Cunoaşterea modului de circulaţie pe drumuri cu benzi materializate
        c. Respectarea semnalelor de prioritate
    3. Căutarea indiciilor utilea. Cunoaşterea modului de descoperire a indiciilor ce permit anticiparea pericolelor
        b. Observarea şi analiza comportamentului celorlalţi participanţi la trafic, luând în considerare şi politeţea rutieră
    4. Folosirea tuturor comenzilora. Cunoaşterea modului de folosire a tuturor comenzilor şi de coordonare a manevrării lor
    5. Adaptarea vitezei la situaţii din trafica. Cunoaşterea modului de alegere şi de modificare a vitezei în funcţie de indicii
        b. Cunoaşterea modului de adaptare a vitezei la capacităţile conducătorului
        c. Cunoaşterea modului de adaptare a vitezei la posibilităţile vehiculului
    6. Alegerea benzii de circulaţiea. Cunoaşterea modului de alegere a benzii ţinând cont de semnalizarea orizontală
        b. Folosirea benzii în funcţie de viteza de deplasare
        c. Cunoaşterea modului de menţinere a traiectoriei
    7. Menţinerea distanţelor de siguranţăa. Cunoaşterea modului de evaluare a distanţelor longitudinale şi laterale
        b. Cunoaşterea modului de calculare a distanţelor de siguranţă
    8. Traversarea unei intersecţii sau schimbarea direcţiei în intersecţiea. Cunoaşterea modului de detectare şi identificare a intersecţiilor
        b. Cunoaşterea modului de aplicare a regulilor de prioritate
        c. Cunoaşterea modului de evitare a coliziunilor
        d. Cunoaşterea modului de adaptare a vitezei
        e. Cunoaşterea modului de schimbare în siguranţă a direcţiei de mers
    C4. Identificarea condiţiilor normale de circulaţie în afara localităţilor şi în localităţi1. Evaluarea distanţelor şi a vitezelora. Cunoaşterea modului de identificare a tipurilor de vehicule
      b. Cunoaşterea modului de evaluare a distanţelor pe baza a diverse indicii
        c. Cunoaşterea modului de evaluare a vitezei unui alt vehicul
        d. Cunoaşterea modului de evaluare a vitezei proprii
    2. Evaluarea distanţelor de oprirea. Cunoaşterea modului de calculare a distanţei de oprire în funcţie de viteză, starea carosabilului, condiţiile meteo şi alte circumstanţe
    3. Cunoaşterea modului de a depăşi şi de a fia. Cunoaşterea reglementării cu privire la depăşire
      depăşitb. Cunoaşterea modului de alegere a momentului şi a locului pentru depăşire şi revenire
        c. Cunoaşterea modului de facilitare a unei depăşiri executate de un alt participant la trafic
    4. Trecerea printr-un viraja. Cunoaşterea semnalizării virajelor
        b. Cunoaşterea diferitelor tipuri de viraje şi evaluarea dificultăţilor acestora
        c. Cunoaşterea modului de ţinere a volanului într-un viraj
        d. Deţinerea de noţiuni cu privire la frânarea în viraj
    5. Cunoaşterea modului de comportare cu privire la diferitele categorii de participanţi la trafica. Cunoaşterea comportamentului celorlalţi participanţi la trafic
        b. Cunoaşterea modului de folosire şi înţelegere a mijloacelor de comunicare între participanţii la trafic
    6. Urmărirea unui itinerara. Cunoaşterea modului de citire a unei hărţi rutiere
        b. Cunoaşterea modului de obţinere a informaţiilor meteorologice
        c. Cunoaşterea modului de interpretare a semnalizării direcţiei
    C5. Identificarea situaţiilor ce prezintă dificultăţi speciale1. Încadrarea într-o circulaţie rapidăa. Cunoaşterea modului de încadrare într-o circulaţie rapidă în orice circumstanţe
        b. Cunoaşterea modului de evaluare a distanţelor şi a vitezelor
        c. Cunoaşterea modului de controlare şi avertizare
    2. Conducerea în localităţi cu circulaţie intensăa. Cunoaşterea modului de a-şi menţine poziţia
        b. Luarea în consideraţie a celorlalţi participanţi la trafic
        c. Cunoaşterea riscurilor specifice localităţilor mici
    3. Comportarea la trecerile de nivel cu calea feratăa. Cu bariere
        b. Fără bariere
    4. Conducerea într-o coloană de vehiculea. Cunoaşterea modului de alegere a coloanei
        b. Cunoaşterea modului de schimbare a coloanei
        c. Cunoaşterea modului de schimbare a direcţiei
        d. Cunoaşterea modului de anticipare
    5. Adaptarea conducerii la condiţii de vizibilitate redusăa. Cunoaşterea caracteristicilor conducerii pe timp de noapte
      b. Cunoaşterea caracteristicilor conducerii pe timp de ploaie
        c. Cunoaşterea caracteristicilor conducerii în condiţii de vizibilitate scăzută
    6. Adaptarea conducerii la condiţii de aderenţă redusăa. Cunoaşterea modului de adaptare a conducerii la starea carosabilului
        b. Cunoaşterea modului de adaptare a deplasării în condiţii de polei, zăpadă sau gheaţă
        c. Cunoaşterea importanţei anvelopelor
        d. Cunoaşterea efectelor forţei centrifuge
        e. Deţinerea de noţiuni de derapaj
        f. Deplasarea utilizând cuplarea reductorului
        g. Deplasarea utilizând blocarea diferenţialului
    7. Conducerea în rampă şi în pantăa. Cunoaşterea modului de anticipare şi de adaptare a vitezei
        b. Cunoaşterea măsurilor de conducere în siguranţă în asemenea situaţii
    8. Deţinerea de noţiuni cu privire la efectele oboseliia. Recunoaşterea semnelor care indică oboseala
        b. Cunoaşterea consecinţelor oboselii
        c. Planificarea perioadelor de odihnă
    9. Deţinerea de noţiuni cu privire la efectelea. Cunoaşterea influenţei alcoolului asupra conducătorului auto
      alcooluluib. Cunoaşterea alcoolemiei şi a modului în care aceasta este măsurată
        c. Cunoaşterea riscurilor absorbţiei combinate de medicamente şi de alcool sau droguri
        d. Deţinerea de noţiuni privind celelalte intoxicaţii
    10. Deţinerea de noţiuni cu privire la comportamentul în caz de accidenta. Cunoaşterea reglementărilor cu privire la părăsirea locului accidentului şi cu privire la neacordarea de ajutor a persoanei aflate în pericol
        b. Cunoaşterea modului de completare a unei constatări şi descriere a unui accident
        c. Deţinerea de noţiuni de prim ajutor rutier
        d. Deţinerea de noţiuni cu privire la asigurări
    11. Deţinerea de noţiuni cu privire la întreţinerea şi depanarea vehicululuia. Cunoaşterea modului de efectuare a principalelor controale
      b. Cunoaşterea modului de detectare a unor defecţiuni minore
        c. Cunoaşterea modului de citire a notei constructorului
        d. Cunoaşterea echipamentului minim necesar pentru remedierea deficienţelor
        e. Deţinerea de noţiuni cu privire la conducerea raţională şi economică
    C6. Evaluarea finală a cunoştinţelor practice  
  Notă: Se vor efectua exerciţii de conducere preventivă la fiecare temă unde este cazul.4.7. CATEGORIA Tb
         
    Competenţe specificeConţinuturi
    C1. Cunoaşterea principalelor norme de P.M. şi P.S.I.Norme de P.M. şi P.S.I.a. Norme de P.M. şi P.S.I. privind conducerea şi exploatarea troleibuzelor
        b. Norme de P.M. şi P.S.I. pentru instalaţia de înaltă şi joasă tensiune
        c. Obligaţiile conducătorului de troleibuz în cazul producerii de evenimente de circulaţie uşoare şi grave, cu răniri de persoane, nr. autovehiculului implicat, martori, locul, evenimentului şi reglementarea rutieră, anunţarea evenimentului
        d. Obligaţii la producerea de avarii în reţeaua de contact, precum şi atunci când ajunge cu troleibuzul la o avarie, măsuri speciale când reţeaua este scăzută la pământ
        e. Obligaţii în cazul producerii de incendiu la unul din agregatele troleibuzului, măsuri ce trebuie luate pentru securitatea călătorilor şi a vehiculului
    C2. Cunoaşterea părţilor componente ale troleibuzului, precum şi rolul acestora în funcţionare şi exploatare1. Cunoaşterea troleibuzuluia. Tipuri de troleibuze (Atra - Ikarus, Dac 217 şi Dac 112E) a principalelor instalaţii, agregate şi dispozitive ale acestora
      b. Prezentarea aparatelor de bord, rolul şi funcţionarea acestora, punerea şi scoaterea lor din funcţiune
      c. Descrierea jalonului şi a dotărilor acestuia
      d. Mecanism de direcţie: rol, părţi componente, defecte ce pot apărea în funcţionare şi exploatare
      e. Sistem de frânare: rol, părţi componente, defecte ce pot apărea în funcţionare şi exploatare
    C3. Cunoaşterea instalaţiei electrice de înaltă şi joasă tensiune   f. Sistem de rulare: rol, părţi componente, defecte ce pot apărea în funcţionare şi exploatare
      g. Instalaţia electrică de joasă tensiune: importanţă, rol, defecte ce pot apărea şi modul de remediere
    C4. Cunoaşterea traseelor de troleibuz C5. Cunoaşterea reţelei aeriene de contact, a pieselor speciale   h. Instalaţia electrică de înaltă tensiune: importanţă, rol, agregate puse în funcţiune de aceasta, defecte ce pot apărea, mod de intervenţie pentru remediere - dacă este permisă intervenţia, locuri de risc mare de electrocutare
    2. Trasee de troleibuza. Descrierea tuturor traseelor de troleibuz
    3. Reţeaua aeriană de contacta. Descrierea reţelei aeriene de contact şi a pieselor ei speciale - macaze electrice, macaze mecanice, încrucişări, separatoare de sectoare, curbe
    C6. Efectuarea manevrelor specifice pentru prevenirea avariilor   b. Tehnica conducerii la piesele speciale, măsuri pentru prevenirea producerii de avarii în reţea şi a blocărilor de circulaţie
    C7. Cunoaşterea ordinii de conectare la reţea şi deconectare de la reţea   c. Conectarea şi deconectarea captatorilor la firul aerian de contact. Ordinea conectării la reţea şi deconectarea de la reţea
      d. Poziţia la volan, reglarea scaunului şi a oglinzilor retrovizoare. Acţionarea volanului, poziţia mâinilor în timpul manevrării volanului
      e. Acţionarea pedalelor de acceleraţie şi frână, rolul lor. Acţionarea celorlalte comenzi, semnalizare, lumini, ştergător parbriz
      f. Supravegherea aparatelor de bord şi a instalaţiilor de aer, de direcţie, sursă statică şi încărcare baterie acumulatori
    C8. Identificarea comenzilor autovehiculului şi a modului de acţionare a acestoraExerciţii de conducere pe un traseu simplu (scurt şi puţin aglomerat)a. Verificarea stării tehnice şi estetice a troleibuzului
    - conectarea instalaţiei de joasă tensiune
    - înainte de plecarea în cursă- funcţionarea aparatelor de bord
    C9. Verificarea stării tehnice, estetice şi a dotărilor pentru plecarea în cursă- funcţionarea principalelor agregate, compresor, sursă statică, pompă servo, încărcarea bateriei
    - funcţionarea instalaţiei electrice de joasă tensiune, semnalizare, lumini
    C10. Efectuarea manevrelor de pornire, asigurare, încadrare în bandă, depăşire, revenire pe bandă, circulaţia la întâlnirea pieselor speciale
    - starea pneurilor şi a suspensiei
    - capacele care protejează aparatura electrică şi mecanică să fie închise şi asigurate
    - funcţionarea instalaţiei de anunţuri şi afişare a traseului, sau indicatoarele de linie la troleibuz
    - troleibuzul să nu aibă urme de tamponare sau să fie deteriorată caroseria
    - funcţionarea uşilor
    - conectarea la reţeaua aeriană de contact, cu mănuşi electroizolante din cauciuc şi respectând ordinea conectării, primul conectează captatorul drept (-) şi apoi cel stâng (+)
    - La plecarea în cursă - La retragerea în depoub. Tehnica plecării de pe loc - obligaţii
    - ieşirea din depou, acordarea priorităţii tuturor vehiculelor care circulă pe drumul pe care doreşte să intre sau să-l traverseze
    c. Tehnica reducerii vitezei sau a opririi
    d. Executarea virajelor, stânga, dreapta, semnalizare, încadrare pe benzi, asigurarea, acordarea priorităţii celor în drept, acţionarea volanului, controlul asupra direcţiei şi a vitezei
    - ieşirea din viraj, aprecierea distanţelor şi a gabaritelor, revenirea în bandă
    - efectuarea depăşirilor, reguli ce trebuie respectate la efectuarea depăşirii, revenirea din depăşire
    e. Circulaţia la piesele speciale, reducerea vitezei, deconectarea frânei electrice pentru a nu produce avarii la reţea
    Obligaţii în cazul producerii de avarii în reţeaua de contact: mersul înapoi
    f. Conducerea troleibuzului la retragerea în depou
      g. Predarea, gararea şi asigurarea troleibuzului în depou
    C11. Efectuarea manevrelor specifice: plecării din staţie, conducerii pe timp nefavorabil, în pieţe aglomerate, în intersecţii, la trecerile de nivel cu calea ferată1. Exerciţii de conducere pe un traseu complex (lung şi aglomerat)a. Se continuă toate operaţiile de la etapa anterioară până la însuşirea corectă a tuturor manevrelor
      b. Oprirea la punct fix şi în staţii, tehnica opririi, măsuri obligatorii de siguranţă
      c. Plecarea din staţii, reguli ce trebuie respectate, obligaţii în plus pe timp nefavorabil, ploaie, ninsoare, polei, carosabil acoperit cu apă, ieşirea din alveole
        d. Mersul lansat economic, tehnica şi avantajul său
        e. Circulaţia în pieţe aglomerate - obligaţii suplimentare pentru evitarea evenimentelor de circulaţie
        f. Circulaţie în intersecţii cu densitate mare de linii de Tv şi Tb, precum şi circulaţia intensă de vehicule şi pietoni
  Notă: Se vor efectua exerciţii de conducere preventivă la fiecare temă unde este cazul.4.8. CATEGORIA Tv
  *Font 7*
  Competenţe specifice Conţinuturi
  C1. Cunoaşterea principalelor norme de P.M. şi P.S.I. Norme de P.M. şi P.S.I. a. Norme de P.M. şi P.S.I. privind conducerea şi exploatarea tramvaielor b. Norme de P.M. şi P.S.I. pentru instalaţia de înaltă şi joasă tensiune Norme specifice de securitate a muncii nr. 116/2003 pentru transportul urban cu tracţiune electrică - Comportarea conducătorului de tramvai în situaţii de defecţiuni tehnice: - întreruperea curentului - defecţiuni mecanice (la sistemul de frânare) - defecţiuni de natură electrică - schimbarea siguranţelor arse - acţionarea în caz de început de incendiu
  C2. Cunoaşterea instalaţiilor subansamblurilor şi a aparaturii de bord a tramvaiului Cunoaşterea tramvaiului a. Principalele instalaţii ale tramvaiului (în depou cu tramvaiul garat) b. Descrierea principalelor subansambluri ale vagonului: boghiul, salonul vagonului, pantograful, instalaţia de iluminat, aparatura de protecţie, sistemul de încălzire, sistemul de frânare c. Descrierea cabinei de conducere, bordul, aparatele de bord. Punerea şi scoaterea din funcţiune a aparatelor de bord
  C3. Cunoaşterea traseelor de tramvai Traseele de tramvai Descrierea tuturor traseelor de tramvai
  C4. Cunoaşterea reţelei aeriene de contact Reţeaua aeriană de contact a. Descrierea reţelei aeriene de contact: - încrucişări linii - piesele speciale ale căii de rulare - macazul electric sau manual - tehnica conducerii la piesele speciale ale căii de rulare
  C5. Efectuarea conducerii pe simulatorul de tramvai Exerciţii de conducere pe simulatorul de tramvai a. Acţionarea controlerului b. Acţionarea sistemului de frânare c. Acţionarea uşilor d. Acţionarea sistemului de iluminat şi de semnalizare
  C6. Verificarea stării tehnice şi punerea în funcţiune a tramvaiului C7. Efectuarea manevrelor specifice conducerii pe traseu liber, în curbă, precum şi cunoaşterea modului de acţionare a macazului C8. Executarea manevrelor de conducere pentru ieşirea din depou, oprirea în staţie şi pornirea în staţie, staţionarea, pornirea de la cap de linie, retragerea în depou Exerciţii de conducere a tramvaiului pe un traseu simplu (fără vehicule în circulaţie) - înainte de plecarea în cursă - La plecarea în cursă - La retragere a. Verificarea stării tehnice şi estetice a tramvaiului înainte de plecarea în cursă - starea boghiurilor - funcţionarea sursei de curent - funcţionarea sistemelor de frânare - funcţionarea salvării - aparatajul de comandă - funcţionarea uşilor - verificarea eventualelor urme de accident pe caroseria vagonului - starea de curăţenie - funcţionarea aparatelor de încălzit şi de givare b. Punerea în funcţiune a vagonului - aşezarea pantografului pe fir - tehnica pornirii de pe loc - mersul în linie dreaptă - acţionarea controlerului pe diferite trepte de viteze - tehnica reducerii vitezei - oprirea c. Tehnica conducerii vagonului în curbă - înscrierea în curbă - mersul în curbă - ieşirea din curbă, înscrierea în linie dreaptă - aprecierea distanţelor şi gabaritelor d. Acţionarea manuală a macazului - când macazul este făcut pe direcţia de mers - acţionarea pe direcţia dorită - obligativitatea în cazul în care macazul trebuie făcut la loc pe direcţia principală e. Asigurarea vagonului în cazul părăsirii postului de conducere - blocarea comenzilor - deconectarea de la reţeaua de contact - închiderea cabinei de conducere f. Conducerea tramvaiului la retragerea în depou - predarea şi asigurarea tramvaiului în depou g. Conducerea tramvaiului prin - staţii - capete de linie - oprirea şi pornirea din staţii - oprirea şi staţionarea la capăt de linie
  C9. Executarea manevrelor de conducere în rampă, pantă şi în condiţii atmosferice deosebite Exerciţii de conducere a tramvaiului pe un traseu complex a. Circulaţia în intersecţii aglomerate cu densitate; Circulaţia la mare distanţă de linii de tramvai şi troleibuz şi cu circulaţie intensă de vehicule şi pietoni b. Circulaţia şi în condiţii atmosferice deosebite (ceaţă, ploaie, ninsoare abundentă, polei, etc.) c. Circulaţia la trecere la nivel cu calea ferată d. Conducerea tramvaiului în rampe şi pante e. Circulaţia la piesele speciale, tehnica acţionării macazelor electrice f. Mersul economic, tehnica şi avantajul său g. Recunoaşterea simptomelor unor defecţiuni ce apar în funcţionarea maşinilor şi aparatelor tramvaiului şi modul de intervenţie a conducătorului de tramvai h. Tehnica conducerii în cazul intrării tramvaiului în patinaj i. Lucrări la reţeaua aeriană de contact sau la calea de rulare
  C10. Însuşirea cunoştinţelor de pregătire teoretică şi practică Test legislaţie rutieră, cunoaşterea şi exploatarea tramvaiului Verificarea cunoştinţelor de legislaţie rutieră, cunoaşterea şi exploatarea tramvaiului
  C11. Conducerea tramvaiului pe trasee complexe, pe timp de zi şi de noapte sau în condiţii deosebite Exerciţii de conducere a tramvaiului pe toate traseele reţelei de transport a. Conducerea tramvaiului pe trasee cu macaze electrice, încrucişări de linii, rampe, pante: - descrierea principalelor trasee - descrierea principalelor intersecţii - conducerea vagonului cu respectarea timpului de mers conform itinerarului - conducerea tehnică şi economică a tramvaiului b. Conducerea preventivă a tramvaiului c. Conducerea tramvaiului pe timp de noapte d. Vor fi simulate următoarele situaţii: - patinaj - avarii în reţeaua aeriană de contact sau la calea de rulare - scăparea tramvaiului la urcarea unei rampe
  Notă: Se vor efectua exerciţii de conducere preventivă la fiecare temă unde este cazul.  +  Anexa -----la Programa de şcolarizare--------------------------PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                               
    CategoriiCu PermisDurata minimă Pregătire teoretică+ practică (săptămâni)Pregătire teoreticăpregătire practică
    Total oreLegislaţie rutierăLegislaţie specificăConducere preventivă şi ecologicăPrim AjutorCunoaşterea şi întreţinerea autovehiculelorConducerea autovehiculelorKm. parcurşi
    Total oreÎndemânareTraseuNoapte
    A1   52414242220200040
    A   52414242230300060
    B1   5241424223010182400
    B   5241424223010182400
    C1*860155202183010155400
    C*860155202184015205500
    C**75385202184015205500
    D1**128025720101840151510400
    D**128025720101850152510500
    D***866155208183010155300
    BE   +110215-21585260
    C1E   +110213222551010200
    CE   +210215-217872150
    D1E   +110213222551010300
    DE   +210224-2201082200
    Tr   65414101021840102010300
    Tb   1212414561683060252015600
    Tv   1212414561683060153015600
  --------------* efectuează pregătirea concomitent cu cea necesară obţinerii permisului de conducere categoria B** posesor de permis de conducere categoria B*** posesor permis de conducere categoriile C şi/sau D1Notă: În cazul în care se efectuează pregătirea pentru mai multe categorii concomitent, se va respecta numărul maxim de ore din modulul de pregătire teoretică---------------