METODOLOGIE din 2 octombrie 2009privind autorizarea instructorilor de pregătire practică*)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 bis din 12 octombrie 2009  ----------- Notă *) Aprobată de Ordinul nr. 1.019 din 2 octombrie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 12 octombrie 2009.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Pregătirea practică în vederea obţinerii permisului de conducere pentru categoriile A, B şi BE şi subcategorii ale acestora, efectuată în cadrul şcolilor de conducători auto autorizate conform prevederilor anexei nr. 2 la ordin, se poate realiza şi cu instructori auto, care sunt persoane fizice înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, atestate şi autorizate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., denumiţi în continuare instructori auto autorizaţi.  +  Articolul 2Instructorul auto autorizat poate încheia doar cu o singura şcoală de conducători auto autorizată contract de prestări servicii, ce are ca obiect de activitate pregătirea practica a cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere auto.  +  Articolul 3Pregătirea practică pe care un cursant o face în vederea obţinerii permisului de conducere auto nu poate fi începută decât după ce acesta a efectuat şi absolvit în prealabil pregătirea teoretică în aceeaşi şcoală de conducători auto autorizată.  +  Capitolul II Condiţii de autorizare a instructorilor auto  +  Articolul 4Autorizarea instructorului auto se face de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) deţine permis de conducere valabil pentru categoria/subcategoria pentru care solicită autorizarea şi atestat de pregătire profesională de instructor auto pentru categoria/subcategoria pentru care solicită autorizarea; b) deţine certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, ca persoană fizică autorizată; c) deţine Certificat de înregistrare fiscală eliberat de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; d) nu a fost condamnat pentru infracţiuni care îl fac incompatibil cu calitatea de instructor auto prevăzute de legislaţia în vigoare; e) este apt medical şi psihologic pentru efectuarea activităţii de instructor auto; f) deţine, în proprietate sau cu contract de leasing, minim un vehicul pentru fiecare categorie/subcategorie pentru care solicită autorizarea, ce trebuie să îndeplinească prevederile art. 5; g) a activat ca angajat cu normă întreagă ca instructor auto în cadrul unei şcoli de conducători auto o perioadă de minim 3 ani; h) nu a avut suspendat, în perioada de 36 luni în care a fost angajat ca instructor auto al unei şcoli de conducători auto, permisul de conducere şi/sau atestatul de pregătire profesională de instructor auto;  +  Articolul 5 (1) Pregătirea practică a cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere se efectuează de către instructori auto autorizaţi doar cu vehicule deţinute în proprietate sau printr-un contract de leasing. (2) Vehiculele utilizate la instruirea practică trebuie să îndeplinească condiţiile şi să aibă dotarea minimă necesară pentru vehiculele corespunzătoare categoriilor A, B şi BE şi subcategoriilor acestora, prevăzute în anexele nr. 1a) şi nr. 1b) la normele privind autorizarea şcolilor de conducători auto din anexa nr. 2 la ordin, să fie agreate conform reglementărilor în vigoare, având inspecţia tehnică periodică efectuată în condiţiile legii, şi să fie asigurate pentru daune cauzate terţilor, inclusiv persoanelor care se află în interiorul acestora cu ocazia pregătirii în vederea obţinerii permisului de conducere.  +  Capitolul III Eliberarea autorizaţiei pentru instructorii auto  +  Articolul 6 (1) În vederea eliberării autorizaţiei pentru instructorul auto, solicitantul depune la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. din Municipiul Bucureşti sau din judeţul în care urmează să-şi desfăşoare activitatea un dosar care trebuie să conţină următoarele documente: a) cererea-tip pentru obţinerea autorizaţiei; b) certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului corespunzător activităţii pentru care se solicita autorizarea; c) certificatul de înregistrare fiscală, emis de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală corespunzător activităţii pentru care se solicită autorizarea; d) permisul de conducere auto, cazierul judiciar, atestatul de pregătire profesională şi avize, medical şi psihologic, valabile; e) lista cuprinzând toate vehiculele utilizate, pe fiecare categorie/subcategorie pentru care solicită autorizarea, împreună cu documentele din care să rezulte că acestea îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5; f) carte de muncă sau adeverinţă eliberată de Inspectoratul Teritorial de Muncă din care să rezulte faptul că a activat în cadrul unei şcoli de conducători auto ca instructor auto o perioadă de minim 3 ani; g) cazier auto, în original, din care să rezulte că solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 lit. d), având valabilitate de 30 de zile sau declaraţie notarială pe proprie răspundere, în cazul cetăţenilor din alte state membre ale Uniunii Europene, din care să reiasă că nu a avut permisul anulat sau suspendat pentru motivele prevăzute la art. 4 lit. d). (2) Documentele prevăzute la alin. (1), lit. b) - f) se vor prezenta în copie, ştampilate şi semnate de către solicitantul autorizaţiei, fiecare copie având înscris în mod expres: "Subsemnatul ...., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul". (3) Agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. unde solicitantul îşi desfăşoară activitatea analizează, în termen de 15 zile, dosarul depus. În funcţie de rezultatul analizării respectivului dosar, agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. eliberează autorizaţia instructorului auto numai pentru acele categorii/subcategorii pentru care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezenta metodologie, ori comunică în scris refuzul motivat, după caz.  +  Articolul 7 (1) Autorizaţia instructorului auto se acordă, pe o perioadă de 5 ani de la data eliberării pentru categoriile/subcategoriile pentru care se efectuează pregătirea. Eliberarea acesteia se face după prezentarea documentului de plată a tarifului aferent. (2) Modelul autorizaţiei este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta metodologie. (3) Tarifele pentru eliberarea autorizaţiilor instructorilor auto sunt cuprinse în anexa nr. 3 la prezenta metodologie. (4) Instructorii auto autorizaţi vor fi înscrişi în Registrul instructorilor auto autorizaţi, ţinut de fiecare agenţie teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R care a eliberat respectiva autorizaţie, inclusiv pe suport magnetic; lista instructorilor auto autorizaţi va fi actualizată trimestrial pe site-ul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. (5) În cazul în care, după eliberarea autorizaţiei, instructorul auto autorizat solicită o nouă categorie/subcategorie, acestuia, după acordarea categoriei/subcategoriei, i se va elibera o nouă autorizaţie cu aceeaşi valabilitate ca cea iniţială, inclusiv pentru categoria/subcategoria respectivă, după plata tarifului aferent. Acordarea categoriei/subcategoriei solicitate se va face cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.  +  Articolul 8Pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizaţiei se anunţă, de către titularul acesteia, la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. care a eliberat-o, în termen de 15 zile. Pierderea sau sustragerea autorizaţiei se publică, de către titularul acesteia, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. După publicare, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va elibera o nouă autorizaţie, la cererea titularului, cu plata tarifelor aferente.  +  Capitolul IV Obligaţiile instructorului auto autorizat  +  Articolul 9Instructorul auto autorizat are obligaţia asigurării şi respectării condiţiilor necesare efectuării pregătirii practice individuale a fiecărui cursant, şi răspunde în faţa persoanei desemnate care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto cu privire la respectarea clauzelor contractuale.  +  Articolul 10Instructorul auto autorizat are obligaţia de a informa persoana care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto, asupra condiţiilor de efectuare a pregătirii practice.  +  Articolul 11Pe toată durata efectuării pregătirii practice, instructorul auto autorizat are obligaţia să deţină la bordul autovehiculului şi să prezinte personalului cu atribuţii de control, la cererea acestuia, documentele solicitate de acesta, respectiv: a) actul de identitate; b) permisul de conducere sau dovada înlocuitoare cu drept de circulaţie; c) atestatul de pregătire profesională ca instructor auto; d) autorizaţia de instructor auto; e) contractul de prestări servicii încheiat de către instructorul auto autorizat cu şcoala de conducători auto; f) caietul cursantului; g) documentele autovehiculului cu care efectuează pregătirea practică; h) poliţa de asigurare de răspundere civilă auto pentru vehiculul cu care se efectuează pregătirea practică şi cea pentru daune cauzate terţilor inclusiv persoanelor aflate în interiorul vehiculului; i) foaia zilnică de parcurs.  +  Articolul 12În cadrul procesului de pregătire a cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere, instructorul auto autorizat are următoarele obligaţii: a) să respecte planul de învăţământ prevăzut de legislaţia în vigoare; b) să respecte programa de învăţământ prevăzut de legislaţia în vigoare; c) să depună la sediul şcolii de conducători auto cu care are contract de prestări servicii copiile după actul de identitate, permisul de conducere, avizul medical şi psihologic, atestatul de pregătire profesională de instructor auto şi autorizaţia de instructor auto, actualizate; d) să utilizeze în procesul de pregătire practică numai vehicule ale căror documente au fost depuse în dosarul de autorizare sau cele care au fost ulterior adăugate sau schimbate la acel dosar prin înştiinţare scrisă a agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R pe raza căreia instructorul auto autorizat îşi desfăşoară activitatea; e) să utilizeze în procesul de pregătire practică numai vehicule deţinute în proprietate sau cu contract de leasing; f) să utilizeze în procesul de pregătire practică numai vehicule agreate în acest sens; g) să utilizeze în procesul de pregătire practică numai vehicule având inspecţie tehnică periodică efectuată conform prevederilor legislaţiei în vigoare; h) să utilizeze în procesul de pregătire practică numai vehicule asigurate pentru daune cauzate terţilor, inclusiv persoanelor care se afla în interiorul acestora; i) să depună în momentul finalizării pregătirii practice la şcoala de conducători auto cu care are încheiat contract de prestări servicii, copii ale foilor zilnice de parcurs aferente vehiculului cu care respectivul cursant a efectuat pregătirea practică; j) să efectueze pregătirea practică numai în condiţiile respectării prevederilor Codului Muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13Instructorii auto autorizaţi au obligaţia ca, în decurs de 30 zile de la data obţinerii autorizaţiei, să inscripţioneze vehiculele cu care efectuează pregătirea practică, pe părţile laterale, cu autocolante al căror model este prezentat în anexa nr. 2 la prezenta metodologie, autocolante pe care trebuie să se regăsească numărul autorizaţiei şi categoriile pentru care este valabilă autorizaţia.  +  Capitolul V Suspendarea şi anularea autorizaţiei instructorului auto  +  Articolul 14 (1) Suspendarea autorizaţiei instructorului auto se face de către Autoritatea Rutieră Romană - A.R.R., în următoarele cazuri: a) când instructorul auto autorizat nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4, care au stat la baza acordării autorizaţiei; b) când se constată că se efectuează pregătirea şi pentru alte categorii de vehicule decât cele pentru care este autorizat; c) când se constată nerespectarea uneia dintre obligaţiile prevăzute la art. 9-13. (2) Autorizaţia instructorului auto suspendată se poate reacorda, la cererea titularului, astfel: a) în cazul primei suspendări, după o lună; b) în cazul celei de-a doua suspendări, după 3 luni. (3) Restituirea autorizaţiei se face, la cerere, după ce titularul face dovada că au fost remediate cauzele care au stat la baza suspendării acesteia. (4) Lista autorizaţiilor instructorilor auto suspendate se afişează pe site-ul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.  +  Articolul 15Anularea autorizaţiei instructorului auto, se face de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în următoarele cazuri: a) când se constată că instructorul auto a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării eliberării autorizaţiei; b) când a fost confirmată, prin semnare pe fişa de şcolarizare, finalizarea pregătirii practice a unor cursanţi care nu au finalizat respectiva pregătire practică; c) la a treia suspendare a autorizaţiei; d) când se constată că titularul autorizaţiei şi-a încetat activitatea sau la cererea acestuia.  +  Articolul 16Suspendarea sau anularea autorizaţiei instructorului auto autorizat operează efectiv după terminarea pregătirii practice a cursanţilor cu care acesta efectuează pregătirea practică în momentul comunicării respectivei decizii.  +  Articolul 17În cazul luării măsurii de anulare a autorizaţiei instructorilor auto autorizaţi, se procedează la radierea poziţiei respective din Registrul instructorilor autorizaţi.  +  Articolul 18În cazul în care unui instructor auto autorizat i-a fost anulată autorizaţia pentru una din cauzele prevăzute la art. 15 lit. a), b) sau c) acesta nu mai poate solicita o nouă autorizaţie decât după o perioadă de minim 1 an de la data anulării autorizaţiei.  +  Capitolul VI Controlul instructorilor auto autorizaţi  +  Articolul 19Efectuarea controlului respectării reglementărilor specifice privind activitatea instructorilor auto autorizaţi se face de către inspectorii sau inspectorii de trafic ai Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., împuterniciţi în acest scop, atât la domiciliul, la sediul şcolii de conducători auto cu care acesta are încheiat contract de prestări servicii cât şi în trafic.  +  Articolul 20Tematica minimă de control vizează verificarea următoarelor aspecte: a) menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza acordării autorizaţiei instructorului auto; b) respectarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor în vederea obţinerii permisului de conducere; c) respectarea programelor de şcolarizare aprobate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.; d) respectarea prevederilor privind evidenţa foilor zilnice de parcurs.  +  Articolul 21Controlul desfăşurării procesului de pregătire practică, al respectării metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor şi a programelor de şcolarizare, în trafic, este efectuat de inspectorii de trafic ai Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 22Autorizaţia de instructor auto nu poate fi acordată decât persoanei care are calitatea de proprietar al vehiculului sau în cazul în care acesta este deţinut cu contract de leasing, persoanei care are calitatea de utilizator al vehiculului, dacă sunt îndeplinite şi celelalte condiţii prevăzute la prezenta metodologie.  +  Articolul 23În privinţa dovedirii perioadei de activare a unui instructor auto în cadrul unei şcoli de conducători auto prevăzută la art. 4 lit. g), se va lua în calcul şi perioada de deţinere a autorizaţiei pentru activitatea de pregătire practică a conducătorilor auto eliberată de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în baza prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 146/1999 pentru aprobarea Părţii I - Norme de autorizare a şcolilor de conducători auto - din Normele de autorizare a funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 17 mai 1999.  +  Articolul 24Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1 -------la Metodologia privind autorizarea-----------------------------------instructorilor de pregătire practică------------------------------------(faţă)ROMÂNIAMINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIIAUTORIZAŢIE- INSTRUCTOR AUTO -Nume: ......................................................Prenume: ...................................................,C.U.I.: ....................................................,Domiciliu: .................................................,este abilitat să desfăşoare activitate de pregătire practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere a vehiculelor pentru categoriile/subcategoriile: ...................Emitent:AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R.Agenţia ................Valabilă de la data de: .....................până la data de: ............................Semnătura şi ştampila:Data emiterii: ..............................Seria: A.I.A. nr. .............................................................................................(verso)Menţiuni speciale:Seria: A.I.A. nr. ..................  +  Anexa 2 -------la Metodologia privind autorizarea----------------------------------instructorilor de pregătire practică------------------------------------
                             400 mm
  ◄───────────────────────────────────────────────────────────►
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ ▲│ INSTRUCTOR AUTO AUTORIZAT │ ││ │ ││AIA Nr. ......... Categorii: ..............................│ │ 200 mm│ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────┘ ▼
   +  Anexa 3 -------la Metodologia privind autorizarea----------------------------------instructorilor de pregătire practică------------------------------------Tarife pentru eliberarea autorizaţieipentru instructorii autoI. a) pentru eliberarea primei categorii/subcategorii (tarif pe 5 ani) ..................................... 600 lei; b) pentru fiecare dintre categoriile/subcategoriile acordate suplimentar (tarif pe 5 ani) ............... 300 lei; c) pentru fiecare categorie/subcategorie solicitată ulterior eliberării autorizaţiei .................... 300 lei;II.1. În cazul în care instructorul autorizat deţine autorizaţie pentru categoria A sau subcategoria A1 şi solicită autorizarea pentru subcategoria A1, respectiv pentru categoria A, eliberarea autorizaţiei pentru subcategoria/categoria solicitată se face fără perceperea unui tarif.2. În cazul în care instructorul autorizat deţine autorizaţie pentru categoria B sau subcategoria B1 şi solicită autorizarea pentru subcategoria B1, respectiv pentru categoria B, eliberarea autorizaţiei pentru subcategoria/categoria solicitată se face fără perceperea unui tarif.'-------------