NORME din 2 octombrie 2009privind autorizarea şcolilor de conducători auto*)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 bis din 12 octombrie 2009    ------------- Notă *) Aprobate de Ordinul nr. 1.019 din 2 octombrie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 12 octombrie 2009.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Şcolile de conducători auto fac parte din cadrul instituţional naţional în domeniul siguranţei rutiere, care asigură pregătirea persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere.  +  Articolul 2Şcolile de conducători auto îşi desfăşoară activitatea în baza unei autorizaţii eliberate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în condiţiile prezentelor norme.  +  Articolul 3 (1) În cadrul şcolii de conducători auto se predau disciplinele necesare obţinerii permisului de conducere. (2) Şcoala funcţionează într-o locaţie unică care cuprinde sală/săli de pregătire teoretică, sală folosită ca secretariat şi arhivă, grup sanitar, necesare bunei desfăşurări a procesului de învăţământ. În cazul în care şcoala de conducători auto solicită autorizarea pentru efectuarea pregătirii în vederea obţinerii permisului de conducere pentru categoriile/subcategoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, şi Tr, aceasta trebuie să deţină, în aceeaşi locaţie, o sala pentru desfăşurarea cursurilor de cunoaştere a automobilului. În cazul în care şcoala de conducători auto solicită autorizarea pentru efectuarea pregătirii în vederea obţinerii permisului de conducere pentru categoriile/subcategoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, şi Tr, aceasta trebuie să deţină spaţiu de garare pentru vehiculele necesare efectuării pregătirii practice pentru categoriile/subcategoriile solicitate. (3) Şcoala de conducători auto nu poate funcţiona în spaţii destinate prin construcţie locuirii, situate în blocuri cu mai multe etaje. Se exceptează spaţiile situate la parterul sau mezaninul acestora care prin construcţie au avut destinaţie comercială.  +  Articolul 4Pregătirea practică a unui cursant în vederea obţinerii permisului de conducere auto poate începe numai după ce acesta a finalizat pregătirea teoretică în cadrul unei şcoli de conducători auto autorizate.  +  Capitolul II Condiţii de autorizare a şcolilor de conducători auto  +  Articolul 5Şcolile de conducători auto sunt: a) şcoli de conducători auto aparţinând sistemului învăţământului de stat sau unităţi din sistemul de învăţământ particular, care şcolarizează numai elevii sau studenţii înmatriculaţi în sistemul propriu de învăţământ; b) şcoli de conducători auto care funcţionează în cadrul unor societăţi comerciale sau regii autonome.  +  Articolul 6 (1) Autorizarea şcolilor de conducători auto, se face de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., numai dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii referitoare la: a) onorabilitate; b) bază materială; c) competenţă profesională. (2) Se considera îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (1) lit. a), dacă persoana care conduce şi organizează activitatea şcolii de conducători auto, reprezentând şcoala în relaţia cu autorităţile: a) nu a fost condamnată pentru infracţiuni care o fac incompatibilă cu această activitate; b) nu a fost declarată inaptă de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.; o persoană fizică este declarată inaptă pentru a conduce activitatea dacă a îndeplinit această funcţie la o şcoală de conducători auto căreia i-a fost anulată autorizaţia, din vina acesteia. (3) Se consideră îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (1) lit. b), dacă solicitantul face dovada că: a) deţine cu drept de proprietate sau cu contract de leasing un număr minim de 2 vehicule pentru categoria B, cu excepţia şcolilor de conducători auto prevăzute la art. 5 lit. a), care pot deţine un singur vehicul pentru categoria B; în cazul în care solicită autorizarea şi pentru alte categorii, trebuie să deţină minim un vehicul pentru fiecare categorie/subcategorie. Vehiculele utilizate la pregătirea practică trebuie să îndeplinească condiţiile şi să aibă dotarea minimă necesară prevăzute în anexele nr. 1a şi nr. 1b la prezentele norme, să fie agreate conform reglementărilor în vigoare, având inspecţia tehnică periodică efectuată în condiţiile legii, şi să fie asigurate pentru daune cauzate terţilor, inclusiv persoanelor care se află în interiorul acestora cu ocazia pregătirii practice în vederea obţinerii permisului de conducere. b) deţine în folosinţă exclusivă şi permanentă, în proprietate sau cu contract de închiriere, spaţii adecvate procesului de învăţământ, care îndeplinesc condiţiile minime prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme, precum şi spaţiul necesar garării vehiculelor, conform prevederilor art. 3. În cazul în care, spaţiul necesar desfăşurării cursurilor este deţinut în proprietate de către asociatul unic sau unul dintre asociaţii şcolii de conducători auto, acest spaţiu poate fi transmis spre folosinţă şcolii de conducători auto şi printr-un contract de comodat. Spaţiile deţinute în folosinţă exclusivă şi permanentă menţionate anterior, vor fi folosite numai în scop didactic. c) are echipamentele şi dotarea tehnico-didactică proprii, corespunzătoare conţinutului programelor şcolare de pregătire teoretică şi instruire practică în conducerea auto, prevăzute în raportul de evaluare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme. (4) Se consideră îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (1) lit. c), dacă şcoala face dovada că: a) are angajaţi, cu contract de muncă pe o perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, minim 2 instructori auto, şi un profesor de legislaţie rutieră atestat; unul dintre instructorii auto sau unul dintre profesorii de legislaţie rutieră poate fi şi desemnat să conducă şi să organizeze activitatea şcolii de conducători auto; b) are încheiat un contract de prestări servicii cu o unitate medicală, unităţi de cruce roşie sau cabinet medical individual care va asigura personal didactic cu studii de specialitate sau are un contract încheiat în condiţiile legii cu o persoană fizică cu studii de specialitate, pentru disciplina "prim ajutor".  +  Capitolul III Eliberarea autorizaţiei pentru şcolile de conducători auto  +  Articolul 7 (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de şcoală de conducători auto, solicitantul depune la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. din Municipiul Bucureşti sau din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea un dosar care trebuie să conţină următoarele documente: a) cererea-tip pentru obţinerea autorizaţiei; b) certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi actul constitutiv, pentru societăţile comerciale sau regiile autonome, ori actul doveditor în cazul şcolilor din sistemul învăţământului de stat sau al unităţilor din sistemul de învăţământ particular, din care să reiasă că au ca obiect de activitate pregătirea persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere; c) lista cuprinzând toate vehiculele utilizate, pe fiecare categorie/subcategorie pentru care solicită autorizarea, pentru efectuarea instruirii practice în conducerea auto, împreună cu documentele din care să rezulte că acestea îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6, alin. (3), lit. a). d) lista întregului personal didactic împreună cu următoarele documente:1. contractele individuale de muncă pentru instructorii auto şi profesorii de legislaţie rutieră;2. cazier judiciar, atestatul de pregătire profesională şi avize, medical şi psihologic, valabile, pentru instructorii auto şi profesorii de legislaţie rutieră;3. contractul de prestări de servicii, încheiat cu unităţile medicale prevăzute la art. 6, alin. (4), lit. b) în scopul asigurării personalului didactic specializat pentru predarea disciplinei "prim ajutor" sau contractul încheiat în condiţiile legii cu o persoană fizică pentru predarea disciplinei "prim ajutor". În cazul încheierii contractului cu o persoană fizică este necesară şi prezentarea unei copii a diplomei de învăţământ superior, care să ateste pregătirea în domeniu. e) actele de proprietate, contractul de închiriere sau contractul de comodat, după caz, pentru spaţiile care îndeplinesc condiţiile minime prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme pentru desfăşurarea cursurilor, precum şi ale poligonului pentru instruirea practică în conducerea auto pentru categoria A şi subcategoria A1 dacă este cazul. Perioada de valabilitate a acestor contracte trebuie să fie de minimum un an;Schiţa cu dimensiunile poligonului pentru instruirea practică în conducerea auto pentru categoria A şi subcategoria A1 este prezentată în anexa nr. 4 la prezentele norme; f) pentru persoana care conduce activitatea şcolii de conducători auto se vor depune: contractul individual de muncă, atestatul de pregătire profesională, cazierul judiciar şi decizia de numire cuprinzând şi obligaţiile prevăzute la art. 13; g) lista cuprinzând echipamentele şi dotările tehnico-didactice proprii, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentele norme. (2) Documentele prevăzute la alin. (1), lit. b) - f) se vor prezenta în copie, ştampilate şi semnate de către administratorul şcolii de conducători auto, fiecare copie având înscris în mod expres: "Subsemnatul ............, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul". (3) Agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. analizează, în termen de 15 zile, dosarul şi verifică la sediul unde solicitantul îşi desfăşoară activitatea dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezentele norme, întocmind un raport de evaluare. În funcţie de rezultatul raportului de evaluare se propune eliberarea autorizaţiei şcolii de conducători auto numai pentru acele categorii sau subcategorii pentru care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezentele norme. (4) După analizarea raportului de evaluare, în termen de 15 zile de la întocmire, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează şcolii autorizaţia pentru categoriile sau subcategoriile solicitate pentru care îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezentele norme ori comunică în scris refuzul motivat, după caz.  +  Articolul 8 (1) Autorizaţia şcolii de conducători auto se acordă, pe o perioadă de 5 ani de la data eliberării pentru categoriile şi/sau subcategoriile pentru care se efectuează pregătirea. În cazul în care solicitantul organizează şcoli de conducători auto în mai multe puncte de lucru sau sucursale, înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru fiecare dintre acestea se va elibera câte o autorizaţie, în condiţiile prezentelor norme. Eliberarea acesteia se face după prezentarea documentului de plată a tarifului aferent. (2) Modelul autorizaţiei este prezentat în anexa nr. 5 la prezentele norme. (3) Tarifele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru şcolile de conducători auto sunt cuprinse în anexa nr. 7 la prezentele norme. (4) Şcolile de conducători auto care au obţinut autorizaţia vor fi înscrise în Registrul şcolilor de conducători auto ţinut la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R, lista acestora fiind publicată pe site-ul ARR. (5) În cazul în care, după eliberarea autorizaţiei, şcoala de conducători auto solicită o nouă categorie şi/sau subcategorie, acesteia, după acordarea categoriei şi/sau subcategoriei, i se va elibera o nouă autorizaţie cu aceeaşi valabilitate ca cea iniţială, inclusiv cu categoria sau subcategoria respectivă, după plata tarifului aferent. Acordarea categoriei şi/sau subcategoriei solicitate se va face cu respectarea prevederilor prezentelor norme.  +  Articolul 9Pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizaţiei se anunţă, de către titularul acesteia, la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. care a eliberat-o, în termen de 15 zile. Pierderea sau sustragerea autorizaţiei se publică, de către titularul acesteia, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. După publicare, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va elibera o nouă autorizaţie, la cererea titularului, cu plata tarifelor aferente.  +  Capitolul IV Obligaţiile şcolilor de conducători auto  +  Articolul 10Şcoala de conducători auto are obligaţia să deţină la sediul său toate documentele aferente pregătirii cursanţilor.  +  Articolul 11 (1) Şcoala de conducători auto are obligaţia să pună la dispoziţia organelor de control documentele aferente pregătirii cursanţilor. (2) La cererea personalului cu atribuţii de control, şcoala de conducători auto are obligaţia să furnizeze acestuia documentele referitoare la pregătirea cursanţilor, inclusiv documentele arhivate, indiferent de forma de arhivare a acestora.  +  Articolul 12 (1) În cadrul procesului de pregătire a cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere, şcoala de conducători auto are următoarele obligaţii: a) să încheie contract în vederea pregătirii teoretice şi practice cu fiecare dintre persoanele care solicită pregătirea, care vor fi înregistraţi în registrul unic de evidenţă a cursanţilor; b) să respecte planul de învăţământ prevăzut de legislaţia în vigoare; c) să respecte programa de învăţământ prevăzută de legislaţia în vigoare; d) să respecte orarul stabilit; e) să asigure efectuarea disciplinelor aferente pregătirii teoretice, cuprinse în planul de învăţământ, numai de către persoane care au calitatea corespunzătoare, cu care s-a încheiat contract în acest sens; f) să asigure efectuarea pregătiri practice, cuprinsă în planul de învăţământ, numai de către instructori auto, cu care s-a încheiat contract în acest sens; g) să întocmească programul de efectuare a pregătirii teoretice şi practice de către profesorii de legislaţie rutieră respectiv de instructorii auto, astfel încât să se respecte prevederile privind timpul de lucru prevăzut în Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; h) să deţină la sediu documentele şcolare completate la zi, arhivate cel puţin 3 ani, şi anume: registrele de evidenţă a cursanţilor, copiile fişelor de şcolarizare, cataloagele, foile zilnice de parcurs, contractele de şcolarizare încheiate cu cursanţii, contractele de prestări servicii încheiate cu instructorii auto autorizaţi precum şi celelalte documente şcolare privind evidenţa şi verificarea cunoştinţelor cursanţilor. i) să efectueze pregătirea practică a persoanelor numai după finalizarea pregătirii teoretice; j) să elibereze zilnic foile de parcurs pentru instructori auto din cadrul şcolii de conducători auto; k) să permită efectuarea controlului, la sediul şcolii de conducători auto sau în trafic, privind respectarea prevederilor prezentelor norme; l) să asigure existenţa la sediu a copiilor după actele de identitate, permisele de conducere, avizele medicale şi psihologice, atestatele profesorilor de legislaţie rutieră şi ale instructorilor auto care îşi desfăşoară activitatea în cadrul şcolii de conducători auto ca instructor auto, profesor de legislaţie rutieră sau ca instructor auto autorizat, actualizate. m) să utilizeze în procesul de pregătire practică doar vehiculele ale căror documente au fost depuse în dosarul de autorizare sau cele care au fost ulterior adăugate sau schimbate la acel dosar prin înştiinţarea scrisă la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R în raza căreia şcoala de conducători auto îşi desfăşoară activitatea; n) să utilizeze în procesul de pregătire practică numai vehicule deţinute în proprietate sau prin contract de leasing. o) să utilizeze în procesul de pregătire practică numai vehicule agreate în acest sens, care îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. 1a) la prezentele norme şi au dotarea minimă prevăzută în anexa nr. 1b) la prezentele norme; p) să utilizeze în procesul de pregătire practică numai vehicule având inspecţie tehnică periodică efectuată conform prevederilor în vigoare; r) să utilizeze în procesul de pregătire practică numai vehicule asigurate pentru daune cauzate terţilor, inclusiv persoanelor care se afla în interiorul acestora; s) să-şi desfăşoare activitatea doar în locaţii care au fost autorizate în acest sens;ş) să facă publică prin afişare la sediu, semestrial pentru semestrul anterior, situaţia promovabilităţii cursanţilor la primul examen pentru obţinerea permisului de conducere auto, pe categorii/subcategorii, precum şi pentru fiecare instructor auto şi fiecare instructor auto autorizat; t) să ţină evidenţa cursanţilor cu care are contract de şcolarizare în registrul unic de evidenţă al cursanţilor, numerotat, sigilat şi înregistrat la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R sau în format electronic, în condiţiile stabilite de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Numărul de ordine din registru va fi înscris pe toate celelalte documente şcolare.ţ) să facă public prin afişare la sediu: orarul după care se desfăşoară pregătirea teoretică şi practică, planul de învăţământ, programele de şcolarizare precum şi tarifele pentru serviciile prestate; u) să respecte durata zilnică de pregătire aferentă unei persoane; v) să nu permită începerea pregătirii teoretice sau practice cu profesori de legislaţie rutieră sau instructori auto care nu au fost înregistraţi la Agenţia Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în raza căreia respectiva şcoală de conducători îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 13Persoana care conduce activitatea şcolii de conducători auto şi care poate fi unul dintre instructorii auto sau profesorii de legislaţie rutieră angajaţi ai şcolii de conducători auto, răspunde de asigurarea condiţiilor de pregătire teoretică şi practică în conducerea auto a cursanţilor şi are următoarele obligaţii:1) să respecte prevederile metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor în vederea obţinerii permisului de conducere;2) să îmbunătăţească baza materială de pregătire teoretică şi instruire practică în conducerea auto;3) să promoveze în activitatea de învăţământ metode, procedee şi mijloace moderne;4) să verifice, prin instructorii auto, comportamentul cursanţilor, hotărând, dacă este cazul, întreruperea pregătirii celor care prezintă manifestări incompatibile cu calitatea de conducător auto;5) să organizeze şi să controleze desfăşurarea procesului de pregătire a cursanţilor;6) să menţină în permanenţă funcţionalitatea bazei tehnico-didactice de pregătire şi instruire;7) să elibereze fişa de şcolarizare numai cursanţilor care au finalizat cursurile de pregătire şi au dobândit cunoştinţele teoretice şi practice necesare;8) să anunţe, în termen de cel mult 15 zile, la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. pe a cărei rază teritorială şcoala de conducători auto îşi desfăşoară activitatea, orice modificare faţă de condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei de funcţionare;9) să asigure arhivarea registrelor de evidenţă a cursanţilor, copiile fişelor de şcolarizare, cataloagelor, caietelor cursanţilor, contractelor încheiate cu cursanţii, a documentelor şcolare privind evidenţa şi verificarea cunoştinţelor acestora, precum şi a dovezilor efectuării pregătirii practice, furnizate de tahograful analogic/digital în cazul vehiculelor dotate cu tahograf analogic/digital potrivit reglementărilor specifice în vigoare.10) să asigure completarea bazei de date informatice, privind pregătirea cursanţilor, precum şi transferul datelor către sistemul informatic al Autorităţii Rutiere române-A.R.R.11) să asigure înscrierea în registrul unic de evidenţă a cursanţilor a tuturor persoanelor cu care au încheiat contracte de şcolarizare;12) să verifice activitatea instructorilor auto, precum şi condiţiile în care aceştia desfăşoară activitatea de pregătire practică.  +  Articolul 14Şcolile de conducători auto au obligaţia ca, în decurs de 30 zile de la data obţinerii autorizaţiei de şcoală de conducători auto să inscripţioneze vehiculele cu care se efectuează pregătirea practică, pe părţile laterale, cu autocolante al căror model este prezentat în anexa nr. 6) la prezentele norme, autocolante pe care trebuie să se regăsească denumirea şcolii de conducători auto, numărul autorizaţiei şi categoriile pentru care este valabilă autorizaţia.  +  Capitolul V Suspendarea şi anularea autorizaţiei şcolilor de conducători auto  +  Articolul 15 (1) Suspendarea autorizaţiei şcolilor de conducători auto se face de către Autoritatea Rutieră Romană - A.R.R., în următoarele cazuri: a) când şcoala de conducători auto nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 6, care au stat la baza acordării autorizaţiei; b) când se constată că se efectuează pregătirea şi pentru alte categorii de vehicule decât cele pentru care este autorizată şcoala de conducători auto; c) la a treia încălcare a metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor în vederea obţinerii permisului de conducere, consemnată în urma unor controale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. sau ale altor instituţii abilitate; d) la a treia încălcare a obligaţiilor ce îi revin persoanei care conduce activitatea şcolii de conducători auto, conform prevederilor art. 13; e) la a treia încălcare a obligaţiilor instructorilor auto soldate cu suspendarea atestatelor pentru instructorii auto angajaţi sau cu suspendarea autorizaţiilor instructorilor auto cu care şcoala de conducători auto are contract de prestări servicii; f) nerespectarea prevederilor privind evidenţa cursanţilor şi arhivarea documentelor şcolare prevăzute de legislaţia în vigoare. g) nerespectarea a cel puţin uneia dintre prevederile art. 12, lit. a), n), s) şi t); (2) Autorizaţia suspendată se poate reacorda, la cererea titularului, astfel: a) în cazul primei suspendări, după o lună; b) în cazul celei de-a doua suspendări, după 3 luni. (3) Restituirea autorizaţiei se face, la cerere, după ce titularul acesteia face dovada că au fost remediate cauzele care au stat la baza suspendării.  +  Articolul 16Anularea autorizaţiei şcolii de conducători auto, se face de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. la a treia suspendare, precum şi în următoarele cazuri: a) când s-au falsificat documentele şcolare, sau au fost eliberate fişe de şcolarizare unor persoane care nu au finalizat sau nu au urmat cursurile şcolii de conducători auto; b) când se constată că şcoala de conducători auto a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării eliberării autorizaţiei; c) când se constată că titularul autorizaţiei şi-a încetat activitatea sau la cererea acestuia.  +  Articolul 17 (1) Suspendarea sau anularea autorizaţiei şcolilor de conducători auto operează efectiv după terminarea perioadei de pregătire (seriei) cu durata cea mai lungă, în curs de desfăşurare. Între data comunicării deciziei de suspendare sau anulare a autorizaţiei şi data la care aceasta devine efectivă şcoala de conducători auto nu mai are dreptul de a începe alte serii de pregătire a cursanţilor.  +  Articolul 18În cazul luării măsurii de anulare a autorizaţiei şcolilor de conducători auto, se va proceda la radierea poziţiei respective din Registrul şcolilor de conducători auto, iar dacă această anulare survine ca urmare a uneia din prevederile art. 16 lit. a) şi lit. b) solicitantul nu mai poate solicita o nouă autorizaţie decât după o perioadă de minim 1 an de la data anulării.  +  Capitolul VI Controlul şcolilor de conducători auto  +  Articolul 19 (1) Efectuarea controlului respectării reglementărilor specifice privind activitatea şcolilor de conducători auto se face de către inspectorii sau inspectorii de trafic ai Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., împuterniciţi în acest scop, atât la sediul şcolii de conducători auto cât şi în trafic. (2) Tematica minimă de control vizează verificarea următoarelor aspecte: a) menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza acordării autorizaţiei şcolii de conducători auto sau a autorizaţiei instructorului auto, după caz; b) respectarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor în vederea obţinerii permisului de conducere; c) respectarea programelor de şcolarizare aprobate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.; d) modul de desfăşurare a procesului de pregătire a cursanţilor; e) respectarea obligaţiilor ce-i revin persoanei care conduce activitatea şcolii de conducători auto; f) respectarea prevederilor privind evidenţa cursanţilor şi arhivarea documentelor şcolare; g) modul în care s-au eliberat fişele de şcolarizare; h) existenţa şi conformitatea documentelor şcolare; i) modul de rezolvare a reclamaţiilor, adresate în scris şcolii, din partea cursanţilor sau a instituţiilor publice abilitate. (3) Controlul desfăşurării procesului de pregătire practică, al respectării metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor şi a programelor de şcolarizare, în trafic, este efectuat de inspectorii de trafic ai Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. (4) Tariful practicat de şcolile de conducători auto trebuie să reflecte costurile aferente instruirii cursantului. În cazul unor sesizări, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate înştiinţa instituţiile care au competenţe legale în acest sens.  +  Articolul 20În vederea stabilirii măsurilor şi soluţiilor pentru creşterea nivelului de pregătire şi educaţie rutieră a persoanelor care efectuează pregătire în vederea obţinerii permisului de conducere, agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., împreună cu alte instituţii având responsabilităţi în domeniu, analizează semestrial activitatea şcolilor de conducători auto din raza lor de competenţă, pe baza rezultatelor înregistrate la examenele din perioada de referinţă.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 21Şcolile de conducători auto, autorizate pentru mai multe locaţii, pot folosi în procesul de pregătire practică un vehicul deţinut în proprietate sau pe baza unui contract de leasing doar la una din şcolile de conducători auto autorizate.  +  Articolul 22 (1) Persoanele cu handicap pot efectua pregătire practică cu vehicule aflate în proprietatea acestora. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), persoana cu handicap trebuie să prezinte şcolii de conducători auto cu care încheie contract de şcolarizare, pe lângă celelalte documente prevăzute de legislaţia în vigoare, un certificat medical care să certifice respectivul handicap, precum şi documentele vehiculului cu care efectuează pregătirea practică care să ateste admiterea acestuia în circulaţie pe drumurile publice, precum şi Certificatul de Agreare eliberat de Regia Autonomă Registrul Auto Român.  +  Articolul 23În funcţie de capacitatea sălii de clasă în care se desfăşoară pregătirea teoretică şi în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. 2 la prezentele norme, pe autorizaţia eliberată şcolii de conducători auto se va înscrie numărul maxim de cursanţi care pot fi şcolarizaţi în acelaşi timp (serie).  +  Articolul 24Şcolile de conducători auto autorizate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de acestea până cel târziu la data de 31.12.2009.  +  Articolul 25Autorizaţiile emise şcolilor de conducători auto până la data intrării în vigoare a prezentelor norme rămân valabile în condiţiile respectării prevederilor art. 24, în caz contrar acestea se anulează.  +  Articolul 26Cererile de autorizare ca şcoală de conducători auto, depuse la agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. de către solicitanţi, şi nesoluţionate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor norme, vor fi soluţionate în conformitate cu prevederile în vigoare la data depunerii cererii, beneficiind de prevederile art. 24  +  Articolul 27Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1a--------la Normele privind autorizarea------------------------------şcolilor de conducători auto----------------------------Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească vehiculeledestinate instruirii practice în conducerea auto în vedereaobţinerii permisului de conducereCategoria A - accesul progresiv: motocicleta fără ataş, cu o capacitate cilindrică mai mare de 120 cmc şi care atinge o viteză de cel puţin 100 km/h;- accesul direct: motocicleta fără ataş cu o putere de cel puţin 35 kW.Subcategoria A1 - motocicletă fără ataş cu o capacitate cilindrică de cel puţin 75 cmc.Categoria B - vehicul cu 4 roţi şi care trebuie să atingă o viteză minimă de 100 km/h.Subcategoria B1 - autovehicul cu 3 sau 4 roţi, care poate atinge o viteză de cel puţin 60 km/h.Categoria BE - ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria B şi dintr-o remorcă cu masă maximă autorizată de cel puţin 1000 kg, care atinge o viteză de cel puţin 100 km/h şi care nu intră în categoria B; compartimentul pentru mărfuri al remorcii trebuie să consiste dintr-o caroserie de tip închis cel puţin la fel de lată şi de înaltă ca şi vehiculul; caroseria închisă poate fi şi uşor mai puţin lată decât vehiculul cu condiţia ca vizibilitatea spre spate să nu fie posibilă decât cu ajutorul oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie să aibă o masă reală totală * de minimum 800 kg.Categoria C - vehicul a cărui masă maximă autorizată este de cel puţin 12 000 kg, lungimea de cel puţin 8 metri, lăţimea de cel puţin 2,40 m şi care atinge o viteză de cel puţin 80 km/h, este echipat cu ABS şi cu o cutie de viteze cu cel puţin 8 rapoarte de mers înainte şi cu un dispozitiv de înregistrare a vitezei; compartimentul pentru mărfuri trebuie să consiste dintr-o caroserie de tip închis cel puţin la fel de largă şi de înaltă ca şi cabina; vehiculul trebuie să aibă o masă reală totală de minimum 10 000 kg.Subcategoria C1 - vehicul a cărui masă maximă este de cel puţin 4 000 kg, care are o lungime de cel puţin 5 m, care atinge o viteză de cel puţin 80 km/h şi care este echipat cu ABS şi un dispozitiv de înregistrare a vitezei; compartimentul pentru mărfuri trebuie să consiste dintr-o caroserie de tip închis cel puţin la fel de lată şi de înaltă ca şi cabina.Categoria CE - vehicul articulat sau un ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria C şi o remorcă cu lungimea de cel puţin 7,5 m; vehiculul articulat şi ansamblul trebuie să aibă împreună o masă maximă totală autorizată de cel puţin 20000 kg, o lungime de cel puţin 14 m şi o lăţime de cel puţin 2,4 m, să atingă o viteză de cel puţin 80 km/h, să fie echipate cu ABS şi să aibă o cutie de viteze cu cel puţin 8 rapoarte pentru mers înainte şi un dispozitiv de înregistrare a vitezei; compartimentul pentru mărfuri trebuie să fie o caroserie închisă, cel puţin la fel de lată şi de înaltă ca şi cabina; atât vehiculul, cât şi ansamblul trebuie să aibă o masă reală totală de minimum 15.000 kg.Subcategoria C1E - ansamblu format dintr-un vehicul de examen din subcategoria C1 şi dintr-o remorcă a cărei masă maximă autorizată este de cel puţin 1 250 kg; acest ansamblu trebuie să aibă o lungime de cel puţin 8 m şi să atingă o viteză de cel puţin 80 km/h; compartimentul de mărfuri al remorcii trebuie să consiste dintr-o caroserie de tip închis cel puţin la fel de lată şi de înaltă ca şi cabina; caroseria de tip închis poate să fie şi puţin mai îngustă decât autovehiculul cu condiţia ca vizibilitatea în spate să nu fie posibilă decât prin folosirea retrovizoarelor exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie să aibă o masă reală totală de cel puţin 800 kg;Categoria D - vehicul care are o lungime de cel puţin 10 m, o lăţime de cel puţin 2,40 m şi care poate atinge o viteză de cel puţin 80 km/h, echipat cu ABS şi cu un dispozitiv de înregistrare a vitezei.Subcategoria D1 - vehicul a cărei masă maximă autorizată este de cel puţin 4 000 kg, care are o lungime de cel puţin 5 m şi care poate atinge o viteză de cel puţin 80 km/h, echipat cu ABS şi cu un dispozitiv de înregistrare a vitezei.Categoria DE - ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria D şi dintr-o remorcă a cărei masă maximă autorizată este de cel puţin 1 250 kg, lăţimea de cel puţin 2,40 m şi care este capabil să atingă o viteză de cel puţin 80 km/h; compartimentul pentru mărfuri al remorcii trebuie să consiste dintr-o caroserie de tip închis de o lăţime şi de o înălţime de cel puţin 2 m; remorca trebuie să aibă o masă reală totală de cel puţin 800 kg.Subcategoria D1E - ansamblu format dintr-un vehicul de examen din subcategoria D1 şi dintr-o remorcă a cărei masă maximă autorizată este de cel puţin 1 250 kg şi care atinge o viteză de cel puţin 80 km/h; compartimentul pentru mărfuri al remorcii trebuie să consiste dintr-o caroserie de tip închis de o lăţime şi de o înălţime de cel puţin 2 m; remorca trebuie să aibă o masă reală totală minimă de 800 kg.NOTĂ:1. Prin masă reală totală se înţelege masa proprie a vehiculului la care se adaugă, pe timpul instruirii practice, încărcătură.2. Vehiculele corespunzătoare categoriilor/subcategoriilor permisului de conducere C, C1, D, D1 vor fi dotate cu echipament de înregistrare conform Regulamentului 3.821/85/CE privind aparatele de înregistrare în transportul rutier (tahograf).3. Caracteristicile tehnice ale vehiculelor destinate instruirii practice în conducerea auto (viteza maximă constructivă, capacitatea cilindrică, masa proprie, masa maximă autorizată sau masa reală) pentru subcategorii, nu trebuie să depăşească, ca valori efective, caracteristicile tehnice minime ale vehiculelor din categoria aferentă respectivei subcategorii.  +  Anexa 1b--------la Normele privind autorizarea------------------------------şcolilor de conducători auto----------------------------DOTAREA MINIMĂa autovehiculelor şi vehiculelor destinate instruiriipractice în conducerea auto a) Autoturisme:- dispozitiv cu dublă comandă pentru ambreiaj şi frână de serviciu;- două oglinzi retrovizoare interioare şi două oglinzi retrovizoare exterioare;- centuri de siguranţă;- o casetă cu inscripţia ŞCOALĂ, de culoare portocalie, cu posibilităţi de iluminare din interior, fixată transversal pe acoperiş, care este prezentată mai jos, având dimensiunile L*I*h = 420*380*120. b) Autocamioane şi tractoare:- dispozitiv cu dublă comandă pentru ambreiaj şi frână de serviciu;- două oglinzi retrovizoare exterioare;- centuri de siguranţă, în cazul autocamioanelor;- o casetă cu inscripţia ŞCOALĂ, de culoare portocalie, cu posibilităţi de iluminare din interior, fixată transversal pe acoperiş, care este prezentată mai jos, având dimensiunile L*I*h = 840*760*240;- o placă cu inscripţia ŞCOALĂ, având dimensiunile L*I = 840*240, aplicată pe partea din spate. c) Autobuze, troleibuze şi tramvaie:- dispozitiv cu dublă comandă pentru frână de serviciu şi, după caz, ambreiaj;- două oglinzi retrovizoare exterioare;- o placă cu inscripţia ŞCOALĂ, având dimensiunile L*I = 840*240, care este prezentată mai jos, aplicată pe părţile laterale, în faţă şi în spate. d) Remorci şi semiremorci:- o placă de culoare portocalie, montată pe oblonul din spate, perpendicular pe planul longitudinal al autovehiculului, având dimensiunile L*I = 840*240, prezentată mai jos.  +  Anexa 2-------la Normele privind autorizarea------------------------------şcolilor de conducători auto----------------------------CONDIŢII MINIMEpentru spaţiile folosite în procesul de învăţământŞcoala trebuie să dispună de cel puţin o sală de pregătire teoretică dotată cu mijloace de învăţământ şi cu materiale didactice pentru predarea disciplinelor teoretice prevăzute în planul de învăţământ prevăzute în anexa nr. 3 la prezentele norme.Sala de clasă trebuie să fie astfel dimensionată, în funcţie de numărul maxim de cursanţi înscrişi într-o grupă de pregătire, astfel încât să se asigure un volum de 5 mc pentru fiecare cursant.În funcţie de numărul maxim de cursanţi înscrişi într-o grupă de pregătire, sala de clasă va avea dotări suficiente pentru desfăşurarea în bune condiţii a pregătirii teoretice şi prezentarea tuturor subiectelor prevăzute în programa de învăţământ.În cazul şcolilor care efectuează pregătirea pentru categoriile sau subcategoriile C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, Tr, Tb, Tv, acestea vor dispune suplimentar de o altă sală de clasă în care va fi predată disciplina "cunoaşterea vehiculelor", având dotarea minimă necesară corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 3 la prezentele norme.  +  Anexa 3-------la Normele privind autorizarea------------------------------şcolilor de conducători auto----------------------------RAPORT DE EVALUAREAnul ......... luna ............ ziua ....... localitatea ...............Comisia, formată din:- şeful agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., dl ...........- inspectorul din cadrul agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., dl. .............., a procedat la verificarea şcolii ................., cu sediul în ............... având ca obiect de activitate pregătirea persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, reprezentată de dl./dna. .................. în calitate de .................., unde a constatat următoarele:Punctul de lucru/sucursala se află în .................., str. .............. nr. ......, bl. ....., et. ...., ap. ...., telefon ..........., funcţionează în baza actului legal de înfiinţare ............... cu nr. ........ din ............ şi urmează să pregătească persoane în vederea obţinerii permisului de conducere pentru categoriile/subcategoriile: .......................Mijloace specifice necesare procesului de pregătire:1) personal încadrat ..............., din care: instructori auto atestaţi .............. şi profesori de legislaţie rutieră atestaţi ..................2) laborator psihologic autorizat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii [DA] [NU]3) poligon pentru categoria A şi subcategoria A1: [DA] [NU]Observaţii ............................................................Pentru desfăşurarea procesului de învăţământ are în dotare următoarele: a) sală de legislaţie rutieră:- sala are o capacitate de ....... mc, cu dimensiunile ......*.......*...... (L*l*h) rezultând un nr. de ............ cursanţi/grupă.*Font 8*┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────┬──────┐│ Nr. │ │Cantitatea│ │ ││ crt. │ Denumirea materialului didactic │ necesară │ DA │ NU ││ │ │ (buc) │ │ │└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────┴──────┘ 1. Panouri cu indicatoare rutiere                                                                                     ┌──────┬──────┐ 1.1. Indicatoare de avertizare 1 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 1.2. Indicatoare de reglementare 1 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 1.2.1. Indicatoare de prioritate 1 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 1.2.2. Indicatoare de interzicere sau restricţie 1 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 1.2.3. Indicatoare de obligare 1 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 1.3. Indicatoare de orientare şi informare 1 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 1.3.1. Indicatoare de orientare 1 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 1.3.2. Indicatoare de informare 1 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 1.4. Panouri adiţionale 1 │ │ │                                                                                     └──────┴──────┘ 2. Panouri cu marcaje                                                                                     ┌──────┬──────┐ 2.1. Marcaje longitudinale 1 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 2.2. Marcaje transversale 1 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 2.3. Marcaje laterale 1 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 2.4. Marcaje diverse 1 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 3. Panouri cu semnalele agentului de circulaţie 1 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 4. Vehicule diferite în miniatură 20 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 5. Triunghiuri reflectorizante 1 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 6. Machetă reţea stradală 1 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 7. Trusă sanitară 1 │ │ │                                                                                     └──────┴──────┘ 8. Aparate audiovizuale                                                                                     ┌──────┬──────┐ 8.1. Retroproiector 1 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 8.2. Aparatură video cu monitor 1 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 8.3. Video-casete/CD cu filme având tematică specifică pregătirii 5 │ │ │         teoretice în disciplina legislaţie rutieră │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 8.4. Cameră video 1 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 8.5. Calculator cu video proiector şi ecran de proiecţie sau reţea de │ │ │         calculatoare, pe care să ruleze cel puţin un soft didactic, al │ │ │         cărui conţinut va fi stabilit de Autoritatea Rutieră Română - │ │ │         A.R.R., specific pregătirii teoretice în disciplina legislaţie │ │ │         rutieră şi conducere preventivă │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 9. Altele │ │ │                                                                                     └──────┴──────┘Observaţii:...........................................................................................................................................................................................................................NOTĂ:Materialele didactice prevăzute la pct. 8.1. - 8.4. sunt alternative celor prevăzute la pct. 1-3. b) cabinet de cunoaştere a autovehiculului- sala are o capacitate de ....... mc, cu dimensiunile .......*.......*........ (L*l*h) rezultând un nr. de .......... cursanţi/grupă.*Font 8*┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────┬──────┐│ Nr. │ │Cantitatea│ │ ││ crt. │ Denumirea materialului didactic │ necesară │ DA │ NU ││ │ │ (buc) │ │ │└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────┴──────┘ 1. Planşe cu ansambluri, subansambluri şi scheme 1.1. Motor                                                                                     ┌──────┬──────┐ 1.1.1. Mecanismul motor 1 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 1.1.2. Mecanismul de distribuie 1 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 1.1.3 Instalaţie de alimentare a motorului cu aprindere prin scânteie 2 │ │ │         (MAS) şi a motorului cu aprindere prin comprimare (MAC) │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 1.1.4. Instalaţie de aprindere 1 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 1.1.5. Instalaţie de răcire 1 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 1.1.6. Instalaţie de ungere 2 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 1.2. Transmisia autovehiculului 2 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 1.2.1. Ambreiajul 1 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 1.2.2. Schimbătorul de viteze 1 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 1.2.3. Transmisia longitudinală 2 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 1.2.4. Puntea din spate 2 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 1.2.5. Puntea din faţă 2 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 1.3. Sistemul de direcţie 2 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 1.4. Sistemul de frânare 3 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 1.5. Sistemul de rulare 3 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 1.6. Suspensia autovehiculului 3 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 1.7. Echipamentul electric 2 │ │ │                                                                                     └──────┴──────┘ 2. Aparate audiovizuale                                                                                     ┌──────┬──────┐ 2.1. Retroproiector 1 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 2.2. Aparatură video cu monitor 1 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 2.3. Videocasete/CD cu filme având tematică specifică pregătirii 5 │ │ │         teoretice în disciplina cunoaşterea autovehiculului │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 2.4. Cameră video 1 │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 2.5. Calculator cu video proiector şi ecran de proiecţie sau reţea │ │ │         de calculatoare, pe care să ruleze cel puţin un soft didactic, │ │ │         al cărui conţinut va fi stabilit de Autoritatea Rutieră Română - │ │ │         A.R.R., specific pregătirii teoretice în disciplina cunoaşterea │ │ │         autovehiculului │ │ │                                                                                     ├──────┼──────┤ 2.6. Altele │ │ │                                                                                     └──────┴──────┘Observaţii:...........................................................................................................................................................................................................................Pentru instruirea practică în conducerea auto a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere există în dotare ................. autoturisme, ............ autobuze, ..................... autocamioane şi alte vehicule..............................- Vehiculele sunt agreate şi dotate în conformitate cu prezentele norme: [DA] [NU]- Vehiculele au efectuată inspecţia tehnică periodică: [DA] [NU]- Vehiculele sunt asigurate pentru daune cauzate terţilor şi persoanelor aflate în interiorul acestora: [DA] [NU]- Evidenţa persoanelor care se pregătesc în vederea obţinerii permisului de conducere se ţine pe baza registrului unic de evidenţă a cursanţilor [DA] [NU]Observaţii:........................................................................................................................................................................................................................... c) sală folosită ca spaţiu administrativ şi arhivă, alta decât sala/sălile de pregătire teoretică, dar în aceeaşi locaţie cu acestea: [DA] [NU]Alte evidenţe ....................................................................................................................................Antecedente în activitatea şcolii:.........................................................................Observaţii: ...............................................................................................................................................................................................................Comisia propune eliberarea autorizaţiei: [DA] [NU]Comisia:1. Şeful agenţiei: .........................................2. .........................................................NOTĂ:În cazul în care există opţiunea DA/NU, se certifică prin încercuire varianta corectă;  +  Anexa 4-------la Normele privind autorizarea------------------------------şcolilor de conducători auto----------------------------  +  Anexa 5-------la Normele privind autorizarea------------------------------şcolilor de conducători auto----------------------------(faţă)ROMÂNIAMINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIIAUTORIZAŢIEŞCOLI DE CONDUCĂTORI AUTOŞcoala .................................,adresa .................................,este abilitată să organizeze şi să desfăşoare activitatede pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisuluide conducere a vehiculelor pentru categoriile, subcategoriile: ......... .Şcoala poate efectua pregătirea a maximum ......... cursanţi într-o serie.Emitent:AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R.Valabilă de la data de: ..............până la data de: ..................... Semnătura şi ştampilaData emiterii: .......................Seria: A.S. nr. .....................................................................................(verso)Menţiuni speciale:Seria: A.S. nr. ...........  +  Anexa 6-------la Normele privind autorizarea------------------------------şcolilor de conducători auto----------------------------                           400 mm◄───────────────────────────────────────────────────────────►┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ ▲│ ŞCOALA DE CONDUCĂTORI AUTO │ ││...........................................................│ ││AS Nr. ......... Categorii: ...............................│ │ 200 mm│ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────┘ ▼  +  Anexa 7-------la Normele privind autorizarea------------------------------şcolilor de conducători auto----------------------------Tarife pentru eliberarea autorizaţiilor pentruşcolile de conducători autoI. a) pentru eliberarea primei categorii/subcategorii (tarif pe 5 ani) ................................... 1200 lei; b) pentru fiecare dintre categoriile/subcategoriile acordate suplimentar (tarif pe 5 ani) .............. 600 lei; c) pentru fiecare categorie/subcategorie solicitată ulterior eliberării autorizaţiei ................... 600 lei;II.1. În cazul în care şcoala de conducători auto deţine autorizaţie pentru categoria A sau subcategoria A1 şi solicită autorizarea pentru subcategoria A1, respectiv pentru categoria A, eliberarea autorizaţiei pentru subcategoria/categoria solicitată se face fără perceperea unui tarif.2. În cazul în care şcoala de conducători auto deţine autorizaţie pentru categoria B sau subcategoria B1 şi solicită autorizarea pentru subcategoria B1, respectiv pentru categoria B, eliberarea autorizaţiei pentru subcategoria/categoria solicitată se face fără perceperea unui tarif.3. În cazul în care şcoala de conducători auto deţine autorizaţie pentru categoria C sau subcategoria C1 şi solicită autorizarea pentru subcategoria C1, respectiv pentru categoria C, eliberarea autorizaţiei pentru subcategoria/categoria solicitată se face fără perceperea unui tarif.4. În cazul în care şcoala de conducători auto deţine autorizaţie pentru categoria D sau subcategoria D1 şi solicită autorizarea pentru subcategoria D1, respectiv pentru categoria D, eliberarea autorizaţiei pentru subcategoria/categoria solicitată se face fără perceperea unui tarif.-----------