METODOLOGIE din 2 octombrie 2009privind atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră*)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 bis din 12 octombrie 2009  ----------- Notă *) Aprobată de Ordinul nr. 1.019 din 2 octombrie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 12 octombrie 2009.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Instructorii de pregătire practică şi profesorii de legislaţie rutieră pot desfăşura activitate de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere numai dacă sunt atestaţi în acest sens de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R conform prevederilor prezentei metodologii. (2) Instructorii de pregătire practică, denumiţi în continuare instructori auto, pot fi angajaţi ai unei şcoli de conducători auto sau pot fi autorizaţi conform prevederilor metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică.  +  Articolul 2Pentru obţinerea atestatelor de instructor auto şi/sau profesor de legislaţie rutieră solicitanţii trebuie să îndeplinească condiţiile necesare în vederea desfăşurării acestei activităţi, să urmeze un curs de pregătire profesională într-un centru de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi să promoveze examenul susţinut în condiţiile stabilite de prezenta metodologie.  +  Articolul 3 (1) Obţinerea atestatului de instructor auto se realizează iniţial pentru una sau mai multe din categoriile A, B şi BE, urmând ca după o perioadă de cel puţin 2 ani de activitate efectivă ca instructor auto să se poată obţine şi atestarea pentru celelalte categorii. (2) Activitatea efectivă ca instructor auto prevăzută la alin. (1) constă în şcolarizarea unui număr minim de 100 cursanţi care doresc obţinerea permisului de conducere auto în perioada de cel puţin 2 ani.  +  Capitolul II Condiţii pentru obţinerea atestatului de instructor auto şi profesor de legislaţie rutieră  +  Articolul 4Condiţiile de studii pentru înscrierea la cursul în vederea obţinerii atestatului de instructor auto sunt îndeplinite dacă solicitanţii sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau sunt absolvenţi ai şcolilor de maiştri în specialitatea auto.  +  Articolul 5 (1) Persoana care solicită eliberarea atestatului de instructor auto trebuie ca, pe lângă condiţiile de studii, să îndeplinească cumulativ şi următoarele condiţii: a) să aibă vârsta de cel puţin 25 de ani; b) să deţină permis de conducere valabil pentru minim categoria pentru care solicită atestarea de cel puţin 5 ani; c) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimele 6 luni sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum de alcool; d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani; e) să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii respective; f) să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia; g) să fi urmat un curs de pregătire sau perfecţionare profesională, într-un centru de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, organizat în condiţiile prevăzute de metodologia în vigoare. (2) În cazul în care atestatul unui instructor auto a fost anulat, acesta poate solicita obţinerea unui nou atestat de instructor auto în condiţiile prevăzute de prezenta metodologie, după o perioadă de cel puţin un an de la data anulării.  +  Articolul 6Condiţiile de studii necesare înscrierii la cursul organizat în vederea obţinerii atestatului de profesor de legislaţie rutieră sunt îndeplinite dacă solicitanţii sunt absolvenţi ai unei instituţii acreditate de învăţământ superior de lungă durată în specialităţile ştiinţe juridice sau tehnice.  +  Articolul 7 (1) Persoana care solicită eliberarea atestatului de profesor de legislaţie rutieră trebuie ca, pe lângă condiţiile de studii, să îndeplinească cumulativ şi următoarele condiţii: a) să aibă vârsta de cel puţin 25 de ani; b) să deţină permis de conducere valabil cel puţin pentru categoria B cu o vechime de cel puţin 5 ani; c) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimele 6 luni sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum de alcool; d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani; e) să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii respective; f) să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia; g) să fi urmat un curs de pregătire sau perfecţionare profesională, într-un centru de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, organizat în condiţiile prevăzute de metodologia în vigoare; (2) În cazul în care atestatul unui profesor de legislaţie rutieră a fost anulat conform prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere, acesta poate solicita obţinerea unui nou atestat de profesor de legislaţie rutieră în condiţiile prevăzute de prezenta metodologie, după o perioadă de cel puţin un an de la data anulării.  +  Capitolul III Pregătirea şi perfecţionarea profesională  +  Articolul 8 (1) Actele necesare pentru înscrierea la cursuri în vederea obţinerii atestatului de profesor de legislaţie rutieră şi/sau de instructor auto se depun la centrul de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, acestea fiind următoarele: a) cererea, în original, din care să rezulte numele şi prenumele persoanei, tipul atestatului solicitat, categoriile de autovehicule pentru care se solicită atestarea; b) actul de identitate, în copie; c) permisul de conducere, în copie; d) actul de studii, în copie legalizată; e) cazier auto, în original, din care să rezulte că solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) sau condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) şi d), având valabilitate de 30 de zile sau declaraţie notarială pe proprie răspundere, în cazul cetăţenilor din alte state membre ale Uniunii Europene, din care să reiasă că nu a avut permisul anulat sau suspendat pentru motivele prevăzute la art. 5 sau art. 7; f) aviz medical şi psihologic, în original, cu menţiunea "apt" pentru profesor de legislaţie rutieră şi/sau instructor auto în termenul de valabilitate; g) certificatul de cazier judiciar, în original, din care să rezulte că solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5, alin. (1) lit. f) sau condiţiile prevăzute la art. 7, alin. (1) lit. f). h) dacă este cazul, adeverinţa în original eliberată de către şcoala/şcolile de conducători auto în cadrul căreia/cărora instructorul auto a activat, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) precum şi atestatul de instructor auto, valabil pentru categoriile prevăzute la art. 3, alin. (1). (2) Actele necesare pentru înscrierea la cursuri în vederea reînnoirii atestatului de profesor de legislaţie rutieră şi/sau de instructor auto sunt cele prevăzute la alin. (1), cu excepţia lit. d). (3) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) şi vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin menţiunea "conform cu originalul", înscrierea numelui şi prenumelui şi semnare de către persoana care primeşte actele în cadrul respectivului centru de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere, după confruntarea acestora cu originalul.  +  Articolul 9 (1) Pregătirea şi perfecţionarea profesională necesare pentru obţinerea/reînnoirea atestatului de instructor auto sau de profesor de legislaţie rutieră se face în cadrul unor centre de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate în condiţiile legii de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. (2) Programele de pregătire şi perfecţionare profesională aferente cursurilor prevăzute la art. 2, sunt elaborate de centrele de pregătire şi perfecţionare profesională şi vor fi avizate de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin Direcţia Transport Rutier.  +  Articolul 10 (1) Cursul de pregătire profesională în vederea obţinerii atestatului de instructor auto cuprinde pregătirea teoretică şi practică, având o durată de 120 de ore. (2) Durata pregătirii teoretice va fi de 90 de ore, iar durata pregătirii practice va fi de 30 de ore. (3) Durata zilnică a pregătirii teoretice şi/sau practice nu trebuie să depăşească 6 ore.  +  Articolul 11Cursul de pregătire profesională în vederea obţinerii unei categorii suplimentare aferente atestatului de instructor auto va avea o durată de 30 de ore, din care durata pregătirii teoretice va fi de 20 de ore, iar durata pregătirii practice va fi de 10 ore.  +  Articolul 12 (1) Cursul de pregătire profesională în vederea obţinerii atestatului de profesor de legislaţie rutieră va avea o durată de 90 de ore. (2) Durata zilnică a pregătirii profesionale nu trebuie să depăşească 6 ore.  +  Articolul 13 (1) Reînnoirea atestatului de instructor auto sau profesor de legislaţie rutieră se face numai în condiţiile absolvirii unui curs de perfecţionare profesională. (2) Cursul de perfecţionare profesională în vederea reînnoirii atestatului de instructor auto va avea o durată de 30 de ore. (3) Cursul de perfecţionare profesională în vederea reînnoirii atestatului de profesor de legislaţie rutieră va avea o durată de 30 de ore. (4) Pentru urmarea cursurilor de perfecţionare profesională în vederea reînnoirii atestatului, titularul trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 5 sau, după caz art. 7, cu excepţia condiţiei de studii care trebuie să îndeplinească dispoziţiile legale aplicabile la data obţinerii primului atestat de către titular. (5) Pentru urmarea cursurilor de perfecţionare profesională în vederea reînnoirii atestatului, titularul trebuie să depună actele prevăzute la art. 8, la care se adaugă atestatul de instructor auto şi/sau de profesor de legislaţie rutieră deţinut anterior, în copie certificată de către solicitant pentru conformitate cu originalul.  +  Articolul 14 (1) Pot participa la examenele în vederea obţinerii/reînnoirii atestatului de instructor auto şi profesor de legislaţie rutieră doar cei care au urmat integral şi continuu orele aferente fiecărui tip de atestat amintit, prezenţa la cursuri făcându-se pe cataloage. (2) Numărul maxim de cursanţi care pot efectua pregătirea/perfecţionarea în vederea obţinerii/reînnoirii atestatului de instructor auto şi profesor de legislaţie rutieră în cadrul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere, autorizate de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, într-o serie, nu poate fi mai mare de 20.  +  Capitolul IV Examinarea în vederea obţinerii/reînnoirii atestatului de instructor auto şi a atestatului de profesor de legislaţie rutieră  +  Articolul 15 (1) Examenul în vederea atestării profesionale a instructorilor auto şi a profesorilor de legislaţie rutieră poate fi susţinut numai de persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la capitolul II. (2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va stabili data şi locul susţinerii examenelor de atestare profesională.  +  Articolul 16 (1) Comisia de examinare va fi compusă din 3 membri, dintre care un reprezentant al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în calitate de reprezentant al autorităţii de stat în domeniu şi 2 reprezentanţi ai Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. (2) Opţional, cu rol de observator, la examinarea în vederea obţinerii atestatului de instructor auto, poate participa şi un reprezentant al centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere.  +  Articolul 17La examenul în vederea obţinerii atestatului de instructor auto sau profesor de legislaţie rutieră candidatul se va prezenta cu actul de identitate însoţit de permisul de conducere, ambele în original.  +  Articolul 18 (1) Examenul pentru obţinerea atestatului de instructor auto constă în următoarele probe: a) probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi cunoaşterea autovehiculului, constând într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 minute; această probă poate fi susţinută şi în sistem informatic; b) proba practică în trafic, având o durată de 30 minute, destinată evaluării cunoştinţelor, competenţelor şi capacităţilor pedagogice necesare desfăşurării procesului de pregătire practică; modalitatea de evaluare a probei practice, precum şi obiectivele care stau la baza evaluării acestei probe pentru fiecare categorie solicitată se stabilesc de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (2) Examenul pentru obţinerea atestatului de profesor de legislaţie rutieră constă în următoarele probe: a) probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi cunoaşterea autovehiculului, constând într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 minute; această probă poate fi susţinută şi în sistem informatic; b) probă orală pentru evaluarea capacităţilor psihopedagogice, care constă în prezentarea unei teme din domeniul legislaţiei rutiere şi conducerii preventive, a cărei durata este de minim 15 minute. (3) Procedura de examinare, modalitatea de evaluare a probelor teoretice, practice şi orale, precum şi obiectivele care stau la baza acestor evaluări pentru fiecare categorie solicitată se stabilesc de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (4) Pentru susţinerea examenului prevăzut la art. 18 şi art. 20, respectiv art. 23 şi art. 24, centrul de pregătire şi perfecţionare profesională va achita, pentru toţi candidaţii prezentaţi la examenul respectiv, contravaloarea tarifului de examinare/reînnoire/reexaminare prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta Metodologie, în contul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. Sumele rezultate din achitarea tarifului se fac venit la bugetul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.  +  Articolul 19 (1) Pentru promovarea examenului prevăzut la art. 18 alin. (1), candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 48 de întrebări din testul tip grilă, iar la proba practică să obţină calificativul admis. (2) Pentru promovarea examenului prevăzut la art. 18 alin. (2), candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 54 de întrebări din testul tip grilă, iar la proba orală să obţină calificativul admis. (3) Întrebările care alcătuiesc testul tip grilă prevăzut la art. 18 alin. (1) şi (2), vor avea fiecare 4 variante posibile de răspuns.  +  Articolul 20 (1) Examenul în vederea reînnoirii atestatului de instructor auto sau profesor de legislaţie rutieră se poate susţine numai de către persoanele care au absolvit în prealabil un curs de perfecţionare profesională şi constă în susţinerea probelor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) sau, după caz, art. 18 alin. (2) lit. a). (2) Condiţiile pentru promovarea examenului de reînnoire a atestatului sunt cele prevăzute la art. 19 alin. (1) în cazul instructorilor auto respectiv art. 19 alin. (2) în cazul profesorilor de legislaţie rutieră. (3) Examenul prevăzut la alin. (1) se susţine în faţa comisiei prevăzute la art. 16, la data stabilită de aceasta.  +  Articolul 21La încheierea examenului prevăzut la art. 18 sau art. 20, se va întocmi situaţia rezultatelor obţinute de către participanţii la examen, aceasta fiind semnată de către toţi membrii comisiei de examinare.  +  Capitolul V Eliberarea atestatului  +  Articolul 22Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va elibera atestatul de instructor auto sau atestatul de profesor de legislaţie rutieră, după caz, persoanelor care au promovat examenul prevăzut la art. 18 sau art. 20, în termen de maxim 15 zile de la data promovării examenului aferent fiecărui tip de atestat.  +  Articolul 23 (1) Persoanele declarate respinse la examenul în vederea obţinerii atestatului de instructor auto sau profesor de legislaţie rutieră, au dreptul la două reexaminări în termen de un an de la data susţinerii examenului iniţial. (2) Persoanele declarate respinse la cele două reexaminări prevăzute la alin. (1), pot susţine un nou examen, numai după absolvirea unui nou curs de pregătire profesională.  +  Articolul 24 (1) Persoanele declarate respinse la examenul în vederea reînnoirii atestatului de profesor de legislaţie rutieră sau instructor auto, au dreptul la două reexaminări în termen de un an de la data susţinerii examenului iniţial. (2) Persoanele declarate respinse la cele două reexaminări prevăzute la alin. (1), pot susţine un nou examen pentru reînnoirea atestatului numai după absolvirea unui nou curs de perfecţionare profesională.  +  Articolul 25 (1) Perioada de valabilitate a atestatului de instructor auto sau de profesor de legislaţie rutieră este de 5 ani de la data eliberării. (2) În cazul reînnoirii atestatului de instructor auto/profesor de legislaţie rutieră, Autoritatea Rutieră Română eliberează un nou atestat, cu valabilitatea de 5 ani de la data eliberării. (3) Matca fiecărui atestat împreună cu situaţia întocmită conţinând rezultatele obţinute de către participanţii la examenul, se păstrează la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru o perioadă de 5 ani.  +  Articolul 26 (1) Atestatele de instructor auto sau de profesor de legislaţie rutieră sunt documente prevăzute cu serie şi număr. (2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va ţine evidenţa atestatele de instructor auto şi a atestatelor de profesor de legislaţie rutieră eliberate. (3) Autorităţile cu atribuţii legale în circulaţia pe drumurile publice, pot solicita Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. informaţii privind atestatele de instructor auto sau de profesor de legislaţie rutieră eliberate.  +  Articolul 27Modelul atestatului de profesor de legislaţie rutieră este prezentat în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.  +  Articolul 28Modelul atestatului de instructor auto este prezentat în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 30Atestatele de instructor auto şi atestatele de profesor de legislaţie rutieră valabile la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, îşi menţin valabilitatea până la expirare, reînnoirea acestora făcându-se în condiţiile prezentei metodologii.  +  Articolul 31 (1) În vederea reînnoirii atestatului de instructor auto şi/sau profesor de legislaţie rutieră, titularul acestuia trebuie să urmeze un curs de perfecţionare profesională şi să promoveze examenul aferent în ultimul an de valabilitate al respectivului atestat. (2) În cazul în care un instructor auto şi/sau profesor de legislaţie rutieră nu îndeplineşte condiţia prevăzută la alin. (1), pentru a putea desfăşura activitatea de pregătire a cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere, trebuie să urmeze un nou curs de pregătire profesională, în condiţiile prevăzute la art. 10 respectiv art. 11 şi să promoveze examenul prevăzut la art. 18.  +  Articolul 32Actele aferente persoanelor înscrise la cursurile pentru obţinerea sau reînnoirea atestatului de instructor auto şi/sau de profesor de legislaţie rutieră, se păstrează la sediul centrului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere care a organizat cursurile respective, pentru o perioadă de 5 ani.  +  Articolul 33Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1 -------la Metodologia privind atestarea instructorilor de--------------------------------------------------pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră----------------------------------------------------------Tarif pentru susţinerea examenului de atestare/reînnoireîn vederea obţinerii atestatului de pregătire profesionalăa instructorilor auto şi a profesorilor de legislaţie rutierăInstructor autoInstructor auto - atestare (lei/categorie solicitată) .............. 48Instructor auto - reînnoire (lei) .................................. 36Profesor de legislaţie rutierăProfesor de legislaţie rutieră atestare/reînnoire (lei) ............ 36  +  Anexa 2 -------la Metodologia privind atestarea instructorilor de--------------------------------------------------pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră----------------------------------------------------------                                                                faţă
  ROMÂNIA MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII - Autoritatea Rutieră Română - ATESTAT DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A PROFESORILOR DE LEGISLAŢIE RUTIERĂ Numele ..................................... Prenumele .................................. Foto CNP ........................................ Permis de conducere seria .................. nr. ........................................ Semnătura titularului Seria APL Nr.
                                                                verso
  (RO) Valabil numai însoţit de permisul de conducere Eliberat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin Autoritatea Rutieră Română - ARR Data eliberării ............................................. Valabil până la ............................................. Atestat din anul ............................................ AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R. DIRECTOR GENERAL "Autoritatea Rutieră Română prelucrează date cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale legale; conform L. 677/2001 beneficiaţi de drept de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, iar o dată pe an, la cerere şi în mod gratuit, vă puteţi adresa Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, pentru confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate. Datele d-voastră nu vor fi transferate în străinătate." Seria APL Nr.
                                                                 matca
  ROMÂNIA MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII - Autoritatea Rutieră Română - ATESTAT DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A PROFESORILOR DE LEGISLAŢIE RUTIERĂ Numele .................................................... Prenumele ................................................. CNP ....................................................... Data şi locul naşterii .................................... Valabil până la data de ................................... "Sunt de acord ca datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document să fie prelucrate şi să între în baza de date a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., care se obligă să respecte drepturile prevăzute de Legea 677/2001." Semnătura titularului, Seria APL Nr.
   +  Anexa 3 -------la Metodologia privind atestarea instructorilor de--------------------------------------------------pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră----------------------------------------------------------                                                                faţă
  (RO) MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII - Autoritatea Rutieră Română - ATESTAT DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A INSTRUCTORILOR AUTO Numele ........................................ Prenumele ..................................... Foto CNP ........................................... Permis de conducere seria ..................... nr. ........................................... Atestat valabil pentru categoriile ............ ............................................... Semnătura titularului Seria AIC Nr.
                                                                 verso
  (RO) Valabil numai însoţit de permisul de conducere Eliberat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin Autoritatea Rutieră Română - ARR Data eliberării ................................................ Valabil până la ................................................ Atestat din anul ............................................... AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R. DIRECTOR GENERAL "Autoritatea Rutieră Română prelucrează date cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale legale; conform L. 677/2001 beneficiaţi de drept de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, iar o dată pe an, la cerere şi în mod gratuit, vă puteţi adresa Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, pentru confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate. Datele d-voastră nu vor fi transferate în străinătate." Seria AIC Nr.
                                                                  matca
  (RO) MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII - Autoritatea Rutieră Română - ATESTAT DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A INSTRUCTORILOR AUTO Numele .................................................... Prenumele ................................................. CNP ....................................................... Atestat valabil pentru categoriile ........................ ........................................................... Data emiterii ............................................. Valabil până la ........................................... Primit de: ................................................ "Sunt de acord ca datele cu caracter personal cuprinse în prezentul document să fie prelucrate şi să între în baza de date a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., care se obligă să respecte drepturile prevăzute de Legea 677/2001." Semnătura titularului, Seria AIC Nr.
  ----------