HOTĂRÂRE nr. 1.227 din 14 octombrie 2009privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 20 octombrie 2009  Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICValoarea de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la poziţia M.F. nr. 63998 din anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a evaluării în condiţiile legii.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 14 octombrie 2009.Nr. 1.227.  +  Anexa
  1. Ordonator principal de credite 1363330 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal
  Nr. M.F. Denumirea imobilului Descrierea tehnică (pe scurt) Valoarea de inventar (în lei)
  63998 Teren Apele maritime interioare - judeţul Constanţa S = 10 ha 5.000.000
  -------