HOTĂRÂRE nr. 1.219 din 14 octombrie 2009privind darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil, trecut în proprietatea publică a statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 19 octombrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 42 alin. 7 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil situat în municipiul Buzău, judeţul Buzău, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 172/2009.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3După preluarea în administrare a imobilului, Serviciul Român de Informaţii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorică şi de cadastru.  +  Articolul 4Serviciul Român de Informaţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Directorul Serviciului Român de Informaţii,George-Cristian MaiorViceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,interimar,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 14 octombrie 2009.Nr. 1.219.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se dă în administrarea Serviciului Român de Informaţii,trecut în proprietatea publică a statului
    Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite
    Municipiul Buzău, bd. Nicolae Titulescu nr. 18, judeţul Buzău Municipiul Buzău, judeţul Buzău, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău Statul Român, în administrarea Serviciului Român de Informaţii Suprafaţa utilă = 31,31 mp, compusă din două camere Suprafaţa construită = 38,74 mp Suprafaţa terenului = 12,91 mp (cotă indiviză) Nr. cadastral 5013/3/79 Cartea funciară nr. 28.746
    __________