HOTĂRÂRE nr. 1.189 din 3 octombrie 2009privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Centrului Naţional de Combatere a Bolilor şi ale structurilor din componenţa acestuia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 16 octombrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 26 alin. (4^3) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Centrului Naţional de Combatere a Bolilor  +  Articolul 1 (1) Centrul Naţional de Combatere a Bolilor se constituie potrivit prevederilor art. 26 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sub conducerea nemijlocită a ministrului administraţiei şi internelor şi sub coordonarea primului-ministru. (2) Centrul Naţional de Combatere a Bolilor funcţionează, potrivit legii, ca organism interministerial de management, în cadrul Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. (3) Centrul Naţional de Combatere a Bolilor se convoacă la apariţia unei epizootii care prezintă un pericol deosebit pentru sănătatea publică şi economia naţională şi îşi desfăşoară activitatea pe toată durata derulării Programului de monitorizare, control şi eradicare a bolii în România, aprobat prin hotărâre a Guvernului. (4) Structura Centrului Naţional de Combatere a Bolilor este următoarea: a) Unitatea centrală de decizii; b) Unitatea operaţională centrală; c) Unitatea centrală de sprijin.  +  Articolul 2Centrul Naţional de Combatere a Bolilor direcţionează şi monitorizează activităţile privind combaterea bolilor infecţioase desfăşurate de către centrele locale de combatere a bolilor, respectiv de către Centrul de Combatere a Bolilor al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 3Centrul Naţional de Combatere a Bolilor se întruneşte în şedinţe lunare sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea ministrului administraţiei şi internelor, pentru evaluarea modului în care se derulează Programul de monitorizare, control şi eradicare a bolii în România, şi informează Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă despre măsurile adoptate sau necesare a fi întreprinse.  +  Articolul 4Centrul Naţional de Combatere a Bolilor are următoarele atribuţii principale: a) definirea măsurilor de control şi combatere a bolilor; b) asigurarea implementării prompte şi eficiente a măsurilor de combatere a bolilor de către centrele locale de combatere a bolilor, respectiv de către Centrul de Combatere a Bolilor al Municipiului Bucureşti; c) dispunerea efectuării de studii epidemiologice asupra bolii; d) organizarea de campanii de vaccinare de necesitate, atunci când este cazul; e) comunicarea cu Comisia Europeană, cu statele membre ale Uniunii Europene, cu organizaţiile veterinare naţionale şi internaţionale, precum şi cu instituţii agricole şi de comerţ, cu privire la evoluţia focarelor de boală; f) colaborarea cu laboratoarele naţionale şi internaţionale în vederea confirmării diagnosticului; g) colaborarea cu presa şi alte instituţii ale mass-mediei cu privire la informarea populaţiei în legătură cu măsurile de control şi combatere a bolilor; h) dispunerea acţiunilor a căror finanţare se asigură de la bugetul de stat, în condiţii stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 5Pregătirea şedinţelor, elaborarea lucrărilor şi a documentelor de lucru, precum şi executarea altor operaţiuni de secretariat, necesare desfăşurării activităţii Centrului Naţional de Combatere a Bolilor, se asigură de secretariatul tehnic, format din specialişti ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Capitolul II Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile structurilor din componenţa Centrului Naţional de Combatere a Bolilor  +  Secţiunea 1 Unitatea centrală de decizii  +  Articolul 6 (1) Unitatea centrală de decizii, denumită în continuare Unitatea centrală, structură cu rol de decizie, coordonare şi control a Centrului Naţional de Combatere a Bolilor, este compusă din reprezentanţi ai ministerelor şi ai celorlalte instituţii publice centrale desemnate în Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. (2) Unitatea centrală este condusă de ministrul administraţiei şi internelor.  +  Articolul 7Unitatea centrală are următoarele atribuţii principale: a) definirea şi stabilirea strategiei de control şi de combatere a bolilor; b) coordonarea activităţilor de colaborare dintre autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă; c) emiterea deciziilor şi a instrucţiunilor, în condiţiile legii; d) analizarea informaţiilor primite din teritoriu şi transmise prin intermediul Unităţii operaţionale centrale.  +  Secţiunea a 2-a Unitatea operaţională centrală  +  Articolul 8Unitatea operaţională centrală este condusă de preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 9Atribuţiile Unităţii operaţionale centrale sunt următoarele: a) centralizarea şi evaluarea informaţiilor primite din teritoriu şi transmiterea lor către Unitatea centrală de decizii; b) notificarea internă şi internaţională a bolii; c) transmiterea către centrele locale de combatere a bolilor, respectiv către Centrul de Combatere a Bolilor al Municipiului Bucureşti, a deciziilor şi a instrucţiunilor emise potrivit legii şi urmărirea implementării lor; d) verificarea corectitudinii aplicării măsurilor de control şi combatere a bolii de către centrele locale de combatere a bolilor, respectiv de către Centrul de Combatere a Bolilor al Municipiului Bucureşti; e) colaborarea cu autorităţile şi instituţiile publice competente la nivel teritorial cu privire la planificarea măsurilor de control şi combatere a bolii; f) colaborarea cu instituţiile din celelalte state membre ale Uniunii Europene pentru combaterea bolilor; g) evaluarea experienţei celorlalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la combaterea bolilor; h) organizarea şi realizarea de întruniri în vederea perfecţionării, prin schimburi de experienţă, a personalului cu atribuţii în controlul şi combaterea bolilor; i) asigurarea sprijinului tehnic de specialitate sanitar-veterinar necesar pentru intervenţie în focarele de boală, precum şi la punctele de frontieră şi dispunerea măsurilor necesare conform competenţelor; j) alte atribuţii legate de controlul şi combaterea bolilor.  +  Articolul 10Unitatea operaţională centrală are următoarea structură: a) Departamentul organizare, buget, asigurare resurse umane şi materiale; b) Departamentul monitorizare, evaluare şi planificare; c) Departamentul epidemiologie; d) Departamentul inspecţie şi control; e) Departamentul comunicare externă.  +  Articolul 11Departamentul organizare, buget, asigurare resurse umane şi materiale este condus de directorul Direcţiei economice şi financiar-contabile din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 12Departamentul monitorizare, evaluare şi planificare şi Departamentul epidemiologie sunt conduse de directorul Direcţiei de sănătate şi bunăstare animală a Direcţiei generale sanitare veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 13Departamentul inspecţie şi control este condus de directorul Direcţiei de inspecţii şi coordonare PIF din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 14Departamentul comunicare externă este condus de şeful Serviciului Unitatea operaţională centrală şi Unitatea epidemiologică al Direcţiei generale sanitare veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 15Atribuţiile departamentelor din cadrul Unităţii operaţionale centrale sunt prevăzute în planurile de contingenţă şi manualele operaţionale ale epizootiilor, aprobate potrivit legii, precum şi în legislaţia specifică din domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor.  +  Secţiunea a 3-a Unitatea centrală de sprijin  +  Articolul 16Unitatea centrală de sprijin este formată din: a) experţi şi specialişti din cadrul administraţiei publice centrale, al organelor de specialitate ale acesteia, precum şi din cadrul unor instituţii şi unităţi aflate în subordinea acestora, desemnaţi de conducătorii acestora; b) reprezentanţi ai patronatelor interesate de eradicarea epizootiilor.  +  Articolul 17Atribuţiile Unităţii centrale de sprijin sunt următoarele: a) colaborarea efectivă şi eficientă cu celelalte componente ale Centrului Naţional de Combatere a Bolilor; b) administrarea resurselor de la nivelul Centrului Naţional de Combatere a Bolilor.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar,Radu Mircea BerceanuPreşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentruSiguranţa Alimentelor,Marian ZloteaViceprim-ministru,ministrul administraţiei şiinternelor, interimar,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 3 octombrie 2009.Nr. 1.189.--------------