METODOLOGIE din 27 august 2009de organizare și desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 4.843 din 27 august 2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 694 din 15 octombrie 2009.
  I. Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie cuprinde normele de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului profesional de către absolvenții claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică.  +  Articolul 2Atestatul este un act prin care se confirmă pregătirea de specialitate/profesională dobândită de absolvenții de liceu, cursuri de zi. El se eliberează absolvenților claselor menționate la art. 1, care au promovat proba de specialitate prevăzută de prezenta metodologie, în condițiile prevăzute la art. 5.  +  Articolul 3(1) Candidații proveniți din învățământul de stat pot susține examenul de atestare a competențelor profesionale, fără taxă, cel mult de două ori. Prezentările ulterioare la acest examen sunt condiționate de achitarea unor taxe de examen.(2) Candidații din învățământul particular vor susține examenul de atestat într-un centru de examen organizat astfel:a) pentru unitățile de învățământ acreditate, în unitatea respectivă;b) pentru unitățile de învățământ autorizate, înființate conform legii, într-un centru de examen aparținând învățământului de stat, stabilit de inspectoratul școlar județean/al municipiului București; în acest caz candidații vor plăti o taxă de examen.(3) Taxele de examen prevăzute la alin. (1) și (2) vor fi stabilite de fiecare inspectorat școlar. La stabilirea cuantumului taxelor se vor lua în calcul toate cheltuielile per candidat.  +  Articolul 4Înscrierea candidaților la examenul de atestare a competențelor profesionale se face la secretariatul liceului la care elevul este înscris sau pe care l-a absolvit (în cazul candidaților din seriile anterioare), în perioada stabilită prin graficul de acțiuni privind organizarea și desfășurarea probei.II. Conținutul probei de specialitate pentru obținerea atestatului  +  Articolul 5(1) Atestatul se obține după susținerea și promovarea de către candidați a unei probe de specialitate.(2) Competențele certificate în urma promovării examenului de atestare profesională sunt:a) pentru absolvenții claselor de matematică-informatică, intensiv informatică:I. realizarea designului și structurii produselor soft necesare implementării de sisteme software, aplicații software, baze de date, pagini web (software orientat client);II. particularizarea, configurarea și modificarea aplicațiilor software, în scopul adaptării sistemelor informaționale ale clientului;b) pentru absolvenții claselor de matematică-informatică:I. realizarea managementului site-urilor web, sistemelor de operare a calculatoarelor;II. furnizarea facilităților de procesare a datelor, inclusiv a serviciilor-suport.  +  Articolul 6Proba de specialitate constă în:a) probă practică: realizarea practică pe calculator a cerințelor din biletul extras în ziua probei. Biletul va cuprinde 3 subiecte:(i) un subiect privind sistemele de gestiune a bazelor de date;(ii) un subiect de programare;(iii) un subiect vizând sisteme de operare sau abilități de tehnoredactare, calcul tabelar sau prezentări PowerPoint.b) proiect: prezentarea și motivarea teoretică a unui proiect (produs soft) realizat în timpul orelor de laborator, al ultimului an de studiu; produsele pot fi realizate și în echipă (2-3 elevi), în funcție de complexitatea proiectului.III. Comisiile de examinare  +  Articolul 7(1) Coordonarea examenului de atestare a competențelor profesionale pentru absolvenții claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, se asigură de Comisia Națională de Evaluare și Certificare care se constituie anual și funcționează în cadrul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării.(2) Organizarea și desfășurarea examenului sunt coordonate de comisia județeană/municipiului București, constituită anual în următoarea componență:a) președinte - inspector școlar general adjunct;b) vicepreședinte - inspectorul școlar de specialitate;c) secretar - cadru didactic de specialitate.(3) Componența nominală a comisiei se aprobă anual, până la data de 15 decembrie, prin decizie a inspectorului școlar general.  +  Articolul 8Comisia județeană/municipiului București are următoarele atribuții:a) organizează, coordonează și răspunde de desfășurarea examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, la nivelul județului/municipiului București;b) analizează propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ de constituire a comisiilor de examinare de la nivelul acestora, avizează componența acestora și le înaintează inspectorului școlar general pentru emiterea deciziilor de numire, cu cel puțin 10 zile înainte de data examenului;c) controlează modul de organizare și desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale la nivelul unităților de învățământ;d) primește de la comisiile din unitățile de învățământ rapoarte privind organizarea și desfășurarea examenului (anexa la metodologie);e) analizează, pe baza rapoartelor transmise de unitățile de învățământ, modul de organizare și desfășurare a examenului, întocmește și transmite Direcției generale educație timpurie, școli, performanță și programe din cadrul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, în termen de 15 zile de la afișarea rezultatelor, raportul cu privire la rezultatele examenului (anexa la metodologie).  +  Articolul 9(1) Comisiile de examinare din unitățile de învățământ au următoarea componență:a) președinte - directorul, directorul adjunct (fără drept de notare);b) vicepreședinte - metodist al inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București sau profesor de specialitate având cel puțin gradul II, din afara unității școlare (fără drept de notare);c) secretar - responsabilul catedrei de specialitate/comisiei metodice din unitatea școlară respectivă (fără drept de notare);d) membri - 2 profesori de specialitate, de regulă din aceeași unitate școlară în care învață elevii, cu drept de notare.(2) Un membru al comisiei va fi desemnat responsabil cu respectarea normelor de protecție a muncii.(3) O comisie de examinare la nivelul unității de învățământ se constituie pentru un număr de maximum 90 de candidați (de regulă 3 clase).(4) În cazul unui număr mai mare de candidați se pot constitui subcomisii în cadrul aceleași comisii. Pentru fiecare subcomisie se numesc câte 2 membri cu drept de notare.  +  Articolul 10Comisiile de examinare din unitățile de învățământ au următoarele atribuții:a) întocmesc graficul de acțiuni privind organizarea și desfășurarea probei și îl afișează cu cel puțin două zile înainte de începerea acesteia;b) pregătesc documentația tehnică, sălile, aparatele, echipamentele și asigură condițiile normale de desfășurare a probei;c) stabilesc criteriile de evaluare pentru lucrările practice;d) organizează și efectuează examinarea, evaluarea și notarea candidaților;e) afișează rezultatele probelor în fiecare zi, la sfârșitul etapei;f) înaintează comisiei județene/municipiului București, în termen de 3 zile de la încheierea examenului, un raport asupra modului de desfășurare a examenului, care să conțină și propuneri cu privire la optimizarea desfășurării examenului pentru obținerea atestatului;g) în cadrul comisiei de examinare, președintele și vicepreședintele monitorizează examenul și urmăresc respectarea metodologiei de examen.IV. Organizarea și desfășurarea probei pentru obținerea atestatului  +  Articolul 11(1) Examenul se desfășoară în perioada 1-30 mai. Comisia de examen din fiecare unitate școlară va elabora graficul propriu de desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale.(2) Pentru cazuri speciale (cazuri medicale, participarea la loturi naționale etc.) semnalate de comisia de examinare comisiei județene/municipiului București, până la data de 30 mai, comisia județeană/municipiului București propune o comisie de examinare, numită prin decizie a inspectorului general, care să evalueze candidații respectivi până la data de 10 iunie, într-un centru unic la nivelul județului/municipiului București.(3) Graficul de acțiuni privind organizarea și desfășurarea probelor cuprinde:a) perioada pentru înscrierea candidaților și depunerea proiectelor (cu 10 zile înainte de data desfășurării examenului);b) programarea pe zile și ore a candidaților, în ordine alfabetică, pe clase (grupe) și specializări.(4) Proba de specialitate se desfășoară în afara orelor de curs. Proba de specialitate se susține în cabinete sau laboratoare de specialitate, în unitățile școlare liceale.  +  Articolul 12(1) Stabilirea subiectelor pentru proba practică se face la nivelul județului/municipiului București, în consiliul consultativ al disciplinei și sunt avizate de inspectorul de specialitate. Subiectele se transmit către licee până la data de 15 ianuarie.(2) În ziua și la ora anunțate prin grafic, fiecare candidat va extrage biletul pentru proba practică, va aborda practic subiectele, apoi va prezenta în fața comisiei proiectul corespunzător instruirii profesionale și științifice.(3) Catedra de specialitate din fiecare liceu elaborează și afișează, până la sfârșitul lunii decembrie a anului școlar în curs, listele cu teme pentru proiect (produs soft). La selectarea temelor se va ține seama de aspectele fundamentale prevăzute în programa școlară și se va urmări în mod special latura practic-aplicativă a domeniului. Temele proiectelor practice vor fi astfel stabilite încât să aibă grade de complexitate aproximativ egale.(4) Stabilirea temelor pentru realizarea produsului soft și alegerea acestora de către candidați, sub semnătură, se fac la nivelul unității de învățământ, până la data de 15 ianuarie.(5) Elevii elaborează/pregătesc lucrările sub îndrumarea profesorilor care predau la clasă. Acestea vor fi depuse la secretariatul unității de învățământ și înregistrate până la data de 1 mai. Proiectul va fi însoțit de un referat cu privire la proiectul depus de candidat, întocmit de profesorul îndrumător și finalizat cu admis/respins.  +  Articolul 13Durata probei de specialitate trebuie să fie de maximum două ore, astfel:a) proba practică - maximum 90 de minute/candidat. Membrii comisiei evaluează lucrările respective și acordă o notă fiecărui candidat, pentru fiecare subiect în parte;b) susținerea proiectului - maximum 30 de minute/candidat. Membrii comisiei pot adresa candidatului întrebări, fără a depăși acest timp.V. Evaluarea probei  +  Articolul 14(1) Proba de specialitate va fi evaluată separat de cei 2 membri ai comisiei, stabiliți conform art. 9.(2) La proba practică, nota acordată de către fiecare evaluator va fi calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la cele 3 subiecte din biletul extras în ziua probei. Nota finală pentru proba practică se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare evaluator. Nota finală pentru proba practică trebuie să fie minimum 6 (șase) pentru promovarea examenului.(3) La prezentarea și motivarea proiectului fiecare evaluator va acorda câte o notă, conform criteriilor stabilite de comisia de examinare. Nota finală pentru proiect se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare evaluator. Nota finală pentru proiect trebuie să fie minimum 7 (șapte) pentru promovarea examenului.(4) În situația în care diferența dintre notele acordate de membrii comisiei, la oricare dintre probe, este mai mare de un punct, vicepreședintele va stabili nota finală, prin reevaluarea probei.  +  Articolul 15Media finală este media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor finale pe fiecare probă. Examenul se consideră promovat dacă media finală este cel puțin 7 (șapte).VI. Dispoziții finale  +  Articolul 16Nu se admit contestații la niciuna dintre probe.  +  Articolul 17(1) În cazul promovării examenului de atestare a competențelor profesionale, candidatul primește un atestat.(2) Atestatul se eliberează de secretariatul liceului în care a fost susținut examenul, după promovarea de către candidat a clasei a XII-a.(3) În cazul nepromovării clasei a XII-a, examenul de atestat susținut și promovat își pierde valabilitatea.  +  Articolul 18Eliberarea atestatului nu este condiționată de promovarea examenului de bacalaureat.  +  Articolul 19Documentele de examen (inclusiv proiectele elevilor) se supun reglementărilor de arhivare în vigoare.  +  ANEXĂla metodologieComisia de examinare .......................*)*) Din unitatea școlară/județul (municipiul București).
  RAPORT
  privind rezultatele examenului de atestare a competențelor
  profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică
  1. Situația statistică privind rezultatele examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, raportate separat, pentru învățământul de stat și învățământul particular
  Numar de elevi Promova- bilitate %
  Înscriși Prezenți Absenți Promovați Respinși
  urbanruralurbanruralurbanruralurbanruralurbanruralurbanrural
  B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B F
  1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425
  Total
  Total general
  2. Modul de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului profesional de către absolvenții claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, numărul centrelor de examen, respectarea prevederilor metodologiei, problemele apărute3. Propuneri de modificare/completare a metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică------------