LEGE nr. 314 din 12 octombrie 2009pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 15 octombrie 2009    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În sensul prevederilor alin. (1), fac obiectul verificării aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor cu valoare estimată, fără TVA, egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 124 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare."2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), în cazul unor solicitări din partea organismelor şi entităţilor publice, pot face obiectul verificării şi aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de lucrări/servicii cu valoarea estimată, fără TVA, mai mică decât valorile prevăzute la alin. (2)."3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central şi teritorial, efectuează verificarea procesului de atribuire a contractelor, în mod selectiv, pe baza unor criterii de selecţie. Metodologia de selecţie va fi stabilită prin normele de aplicare ale prezentei legi."4. La articolul 4, partea introductivă şi literele a), b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - În îndeplinirea funcţiei de verificare, atribuţiile Ministerului Finanţelor Publice sunt următoarele: a) urmărirea derulării principalelor etape ale procedurilor de atribuire a contractelor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (2^1); b) analiza documentaţiei de atribuire întocmită de autoritatea contractantă, în scopul atribuirii contractelor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (2^1); c) elaborarea de rapoarte de activitate pentru fiecare procedură de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, care a fost supusă verificării de către observatorii desemnaţi, în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea activităţii de verificare;".5. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - Autorităţile contractante iniţiatoare ale procedurilor de atribuire, selectate pentru verificare, au obligaţia de a îndeplini în termenul stabilit prin dispoziţiile legislaţiei secundare, următoarele: a) de a pune la dispoziţie documentaţia de atribuire, în situaţia în care aceasta nu este disponibilă în sistemul electronic de achiziţii publice, precum şi toate documentele aferente derulării procedurii de atribuire; b) de a informa asupra calendarului de derulare a procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor şi asupra oricăror modificări aduse calendarului de derulare a procesului de evaluare; c) de a pune la dispoziţie raportul procedurii de atribuire, înainte de a fi aprobat de către conducătorul autorităţii contractante, în vederea asigurării scopului preventiv al funcţiei de verificare; d) de a notifica semnarea contractului/acordului-cadru, în termen de 3 zile de la semnarea acestuia de către ambele părţi, precizând data semnării, ofertantul câştigător şi preţul."6. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Pentru procedurile de atribuire care nu impun publicarea unui anunţ de participare în sistemul electronic de achiziţii publice, autorităţile contractante au obligaţia de a înştiinţa Ministerul Finanţelor Publice asupra procedurii ce urmează a fi derulată, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei."7. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele: a) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 4^1, cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei; b) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei; c) netrimiterea în termen de 3 zile lucrătoare a documentelor şi informaţiilor solicitate de observatorii desemnaţi, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei."8. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal."9. Articolul 13 se abrogă.  +  Articolul IIArticolul II al Legii nr. 228/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 12 iulie 2007, se abrogă.  +  Articolul IIIPrezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2006, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILOR,DANIELA POPAPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 12 octombrie 2009.Nr. 314.------------