HOTĂRÂRE nr. 1.087 din 30 septembrie 2009privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Judeţeană pentru Sport Prahova, în domeniul public al municipiului Ploieşti şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 14 octombrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 80 alin. (15) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea imobilelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Judeţeană pentru Sport Prahova, în domeniul public al municipiului Ploieşti şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, judeţul Prahova.  +  Articolul 2Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar a imobilelor de la data transmiterii.  +  Articolul 3 (1) Consiliul Local al Municipiului Ploieşti are obligaţia de a realiza investiţii la aceste obiective în termen de 2 ani de la data preluării şi de a menţine destinaţia imobilelor pentru desfăşurarea competiţiilor sportive şi educative pe o perioadă de 99 de ani. (2) În situaţia în care nu se respectă destinaţia imobilelor prevăzute la alin. (1) sau nu se realizează investiţiile necesare la intervalul stabilit, imobilele revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului. (3) Lucrările de investiţii la imobilele preluate, ce urmează a fi realizate de către Municipiul Ploieşti, vor fi menţionate în cuprinsul protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 2.  +  Articolul 4Ministerul Tineretului şi Sportului este împuternicit să verifice respectarea dispoziţiilor art. 3 şi să îndeplinească formalităţile prevăzute de lege în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul tineretului şi sportului,Sorina Luminiţa PlăcintăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 30 septembrie 2009.Nr. 1.087.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se transmit din domeniul public al statului şidin administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin DirecţiaJudeţeană pentru Sport Prahova, în domeniul public al municipiuluiPloieşti şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti
  *Font 7*
  Nr. crt Nr. M.F.P. Codul de clasi- ficare Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul din domeniul public al statului Persoana juridică la care se transmite imobilul în domeniul public al municipiului Ploieşti Caracteristicile tehnice ale imobilului
  1. 26.577 8.29.13 Municipiul Ploieşti, str. Parcul Tineretului judeţul Prahova Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Judeţeană pentru Sport Prahova Consiliul Local al Municipiului Ploieşti Sală de jocuri cu 2.000 de locuri şi anexe S+P Suprafaţa totală = 3.161,59 mp Suprafaţa construită = 2.590 mp
  2. 26.578 8.29.13 Municipiul Ploieşti, str. Parcul Tineretului judeţul Prahova Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Judeţeană pentru Sport Prahova Consiliul Local al Municipiului Ploieşti 6 terenuri cu bitum în suprafaţă totală de 4.363 mp
  -----------------