HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 9 septembrie 2009privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 14 octombrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii situate în municipiul Olteniţa, Şos. Portului, judeţul Călăraşi, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaMinistrul dezvoltăriiregionale şi locuinţei,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 9 septembrie 2009.Nr. 1.022.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor care se transmit din domeniul public alstatului în domeniul privat al statului, în vederea scoateriidin funcţiune şi desfiinţării acestora
  *Font 9*
  Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului Număr de înregistrare atribuit de M.F.P.
  Municipiul Olteniţa, Şos. Portului, judeţul Călăraşi Ministerul Administraţiei şi Internelor Pavilion 48.42.02 "padoc suine" Suprafaţa construită = 145,04 mp Suprafaţa desfăşurată = 145,04 mp Valoarea de inventar = 6.687,08 lei 101.905 (parţial)
  Pavilion 48.42.04 "fânar" Suprafaţa construită = 62,60 mp Suprafaţa desfăşurată = 62,60 mp Valoarea de inventar = 94,26 lei
  Pavilion 48.42.05 "grajd bovine şi cabaline" Suprafaţa construită = 61,30 mp Suprafaţa desfăşurată = 61,30 mp Valoarea de inventar = 8.230,26 lei
  --------------